beställningar brev ekonomi illustration telegram

Beskrivning

Albert Edelfelts brev från Paris till Alexandra Edelfelt, skrivet den 4 augusti 1875, 4 sidor. Illustrationerna "utkast till illustration till Runebergs Julqvällen" på sid 3 och "utkast till annan illustration för Runebergs Julqvällen" på sid 4.

[...] Här medföljer nu två teckningar dem jag ber Mamma vara så god och ge sitt omdöme om så fort som möjligt. Om det möjligen skulle passa sig så vore det oskattbart att ha Runebergs tanke i saken äfven ang. de andra. – Förargelser av alla slag har jag med dessa illustrationer. Så har jag ej fått träklossen till i dag då den var bestäld och forlorar salunda 1 ½ dag. Så svarar ej Edlund, så tycker jag sjelf det blir dåligt! Måtte blott E. vilja kosta på sig 200 frcs hvar plansch så skulle det bli någotsånär bra gjort. Jag får väl lof att ge dem åt flere träsnidare på det att arbetet må kunna framskrida raskare. – Skulle E. komma hit sjelf så skulle han få bestyra om affären. Hvad nu Kaptenens återkomst beträffar, så har jag tänkt på verserna

Utan att svara, tog den gamle sin dotter vid handen gaf framskyndande tjenare än en befallning och förde Flickan i salen, ett rop af öfverraskning och glädje, flog från den sextonarigas lapp, men hon hämmade gangen dröjde och såg, blott såg med en lår i det leende ögat.

Jag låter gubben majoren just föra in henne och visa på den lyckliga gruppen. Se ej på fel i teckning och perspektiv de skola nog ändras. – Den andra planschen åter: Men ömt till sitt hjerta slöt han sitt älskade barn, och han talte försonad och sade: .. Väl hade man har kunnat välja ögonblicket förut, da Majoren ”lätt på dess hufvud, sänkte sin smekande hand – mildt öfverraskad af glädje o.s.v., och kanske jag ännu ändrar det så till vida. [...]

Innehåll

 • Edelfelt har fått ett telegram från Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Gustaf Wilhelm Edlund har inte hört av sig.

  Gustaf Wilhelm Edlund
 • Edelfelt har insett att det var dumt att inte strikt följa dikten, men hans kamrater tyckte att den teckningen var en av de bästa; i och med att han nu skall ändra den förlänger det hans vistelse.

 • Edelfelt förmodar att Johan Ludvig Runeberg uttalat sig även om de andra teckningarna; "Pistol i stugan" tänker han ändra; han sänder två teckningar och ber Alexandra Edelfelt ge sitt omdöme så fort som möjligt; det skulle vara oskattbart att få Runebergs tankar om de andra.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Pistol
 • Edelfelt har förargelser av olika slag med illustrationerna; han hoppas Gustaf Wilhelm Edlund går med på att kosta på sig 200 francs per plansch, så skulle det bli någotsånär bra gjort.

  Gustaf Wilhelm Edlund
 • För "Kaptenens återkomst" har Edelfelt tänkt på verserna: "Utan att svara, tog den gamle sin dotter vid handen; gaf framskyndande tjenare än en befallning och förde; Flickan i salen, ett rop af öfverraskning och glädje, flög från den sextonårigas läpp, men hon hämmade gången dröjde och såg, blott såg med en tår i det leende ögat"; för den andra planschen följande vers: "men ömt till sitt hjerta slöt han sitt älskade barn, och han talte försonad och sade: ..."; man hade kunnat välja ögonblicket innan, då Majoren "lätt på dess hufvud, sänkte sin smekande hand - mildt öfverraskad af glädje o.s.v."; om Alexandra Edelfelt har kommentarer ber han henne skriva eller sända telegram, Edlund får ersätta utgifterna.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Wilhelm Edlund Augusta
 • "Pistol i stugan" tänker Edelfelt göra så att Pistol avtecknar sig i svart mot spiseln och fröken Augusta syns i fonden i dörren; folket skulle inte sitta vid julbordet, utan samlade kring berättaren; Edelfelt är nyfiken på Alexandra Edelfelts tankar om detta.

  Alexandra Edelfelt Augusta Pistol
 • Den enda som återstår är fröken Augusta på landsvägen; Berndt Lindholm har tecknat ett vackert vinterlandskap i kol, som Edelfelt kommer att följa; det förargliga är kusken och hästen; det är lättare sagt än gjort att göra illustration till Julqvällen; han tackar för att Alexandra Edelfelt hade godheten att i tid underrätta honom.

  Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm Augusta