ångbåtar dieter dueller ekonomi hamnstäder hansan historia illustration krig kyrkor medeltiden naturbeskrivning resenärer resor segelbåtar städer studenter studentliv värdshus

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från ett fartyg som befinner sig i närheten av Bornholm den 28 september 1873, 8 sidor. Illustrationerna "de två medpassagerarna" på sid 3 och "de tre däckspassagerarna" på sid 6.

[...] Summa summarum voro vi tre (3) salongspassagerare incl. undertecknad. Mina två kamrater skall jag genast hafva den äran presentera. 1º Landrath, Geheimerath, Hochwohlgeborner Herr von Fock: en gammal, sjuttioårs gubbe, gammal ungkarl och rik godsegare. Han reser alla år ut, och då alltid med Porthan, lärer på sina stora possessioner i Estland mycket ifra för folk upplysning o.d. och tyckes öfverhufvud vara en hygglig och treflig gubbe. Han gör alltjemnt frågor om Finland, om förhållanden och personer derstädes o.s.v. Han för här om bord sin egendomliga diet och tyckes på allt vara något originel och pedantisk – men det skadar inte. 2º Herr Rosenbaum, studirender bei der Universität zu Carlsruhe, frücher student in Dorpat: En ung, hygglig och glad man, ser bra ut, men har naturligtvis som tysk student och Verbindungs mitglied 3 stora ärr i ansigtet, följder af – Ehrensachen! – Vi hafva räsonnerat om allt möjligt, och kommit mycket bra öfverens. Han är egentligen hemma från Östersjöprovinserna, men har som många af hans landsmän, utbytt Dorpat mot ett tyskt universitet. F.n. studerar han chemie i Carlsruhe. Det är rätt egendomligt att se, hvilket märkvärdigt syskontycke dock studenter öfver hela verlden hafva. Räknar man blott bort ”Deutschthum”en, så är min resekamrat precis skapt som en civis academicus i Hfors. Jag har fått höra ofantligt många lustiga historier från studentlifvet; om fester, fackeltåg, dueller, konfysa professorer o.s.v. – Som vår man äfven varit med i kriget mot Frankrike som sjukskötare, har jag äfven blifvit trakterad med en massa bilder ur verkligheten från 1870–71. – Igår tog jag mig före, att inlåta mig i dispyt med honom angående duellerna, specielt de tyska, som enligt min åsigt endast äro ett oförnuftigt stympande af sin nästas lekamen. Han tycktes vara ganska räsonabel i detta fall; menade som jag, att duellerna blifvit missbrukade vid de tyska universiteten, men tycktes dock mena att de äro ett lifsvilkor, ett conditio sine qua non för ett hurtigt och gladt ”Burschenleben”. Som student bör man söka komma in i en Verbindung, som en ”Verbindungs mitglied" måste man antaga en utmaning. Min reskamrat hade sjelf blifvit utmanad, och hade då måst antaga utmaningen. Visserligen heter det:

Sår är vikingavinst och det pryder sin man

När på bröst eller panna det står, men jag kan omöjligen finna de 2 ärr han har i pannan och det ena öfver näsan vara annat än högst vanprydande för hans eljes vackra ansigte. – Andra dueller kunna dock passera men pistolduellerna – usch. Det ligger något hemskt uti detta ögonblickliga uppgörande i affären, helst det nästan helt och hållet är Odet som här bestämmer utgången. [...]

Innehåll

 • Edelfelt sitter inte längre i Revals tråkiga hamn, utan Östersjöns stora präktiga yta breder ut sig åt alla håll; "tavlan" livas därtill upp av "en massa seglare av alla dimensioner och slag".

  Tallinn Östersjön
 • Efter att ha sänt det senaste brevet till Alexandra Edelfelt gick Edelfelt för att ta sig en närmare titt på Reval; staden har en gammal, egendomlig prägel, husen står med gavlarna utåt gatan som i gamla Hansatider, vallar löper kring staden och stadsporten står ännu kvar på äkta ”medeltidsmaner”.

  Tallinn Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt gjorde några små teckningar av kyrkan S:t Olai, stadsporten o.d.

  Sankt Olavs kyrka
 • Middag intog Edelfelt med kapten Mattsson och två andra Åbo-sjökaptener på värdshuset Hotel Helsingfors; följande morgon gick han än en gång in till staden som trots sitt ålderdomliga och intresseväckande utseende föreföll honom smutsig i jämförelse med Helsingfors.

  Helsingfors Åbo Tallinn Mattsson
 • Frukost åt Edelfelt med pratglada och matfriska kapten Mattson och en grå "Revalenser-köpman" på ångbåten Porthan, som avgick senare samma förmiddag; salongspassagerarna är inte mera än tre till antalet, Edelfelt inberäknad; de två andra är Landrath, Geheimerath, Hochwohlgeborner herr Eduard von Fock och herr Rosenbaum; Fock var "en gammal, sjuttiårs gubbe, gammal ungkarl och rik godsegare", på sina stora egendomar i Estland lär han ivra för folkupplysning, han frågar Edelfelt mycket om Finland, för en egendomlig diet och tycks i allmänhet vara något originell och pedantisk; Rosenbaum är "studirenden bei der Universität zu Carlsruhe, früher student in Dorpat" [student vid universitetet i Carlsruhe, tidigare student i Dorpat]; han kommer från Östersjöprovinserna, ser bra ut men har som tysk student och "Verbindungs mitglied" [medlemsförbindelse] 3 stora ärr i ansiktet till följd av att "Ehrensachen" [hedern] har prövats i dueller; Edelfelt som förhåller sig negativ till dueller diskuterade de tyska studentduellerna, men konstaterar i övrigt att studenter över hela världen har syskontycke; Rosenbaum har även berättat om kriget mot Frankrike 1870-1871, där han var med som sjukskötare; Edelfelt får sällskap av Rosenbaum fram till Hannover.

  Frankrike Finland Estland Tyskland Dorpat Tallinn Hannover Karlsruhe Mattsson Eduard von Fock Rosenbaum
 • Ombord har Edelfelt fått veta att hans resrutt inte behöver gå via Hamburg, där han vid Harburg skulle behöva korsa Elbe med flotte för att komma till Antwerpen; han åker istället via Büchen.

  Hamburg Antwerpen Büchen Elbe Harburg
 • Kapten Mattsson har varit mycket vänlig och bjudit Edelfelt på vin vid middagen och på te i sin hytt på kommandobryggan.

  Mattsson
 • Däckspassagerarna är också tre till antalet, en estnisk folkskollärare som skall utbilda sig till emigrantpräst i Basel samt två tyskar, "ein Sachser und ein Prejsser" [en saxare och en preussare]; Hegels landsman, "der Prejsser", visade tillsammans med "Der Sachsen" en intellektuell överlägsenhet mot den estniske skolläraren "Der Shulmäster".

  Basel Friedrich Hegel
 • Då båten åkt ut från Reval kände Edelfelt obetydliga symptom av sjösjuka; den tyske studenten Rosenbaum verkade mera angripen, eller så berodde den "högst underbara känslan under bröstet" på sjöfågelsteken de hade haft till middag.

  Tallinn Rosenbaum
 • De har passerat Bornholm med dess väderkvarnar och ruiner.

  Bornholm
 • Makalöst vackar var solnedgången föregående afton; då solen sjönk ned i havet gjorde det fullt skäl för sitt Homeriska epitet: det vinfärgade.

  Homeros
 • Följande morgon hoppas de vara i Trave och kl. 10 i Lübeck; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt ursäkta att brevet lämnar övrigt att önska beträffande innehåll och form.

  Lübeck Trave Alexandra Edelfelt
 • Brevet fortsatt i Lübeck måndag morgon.

  Lübeck
 • Edelfelt har tillsammans med Rosenbaum tagit Lübeck i "ögnasigte" och bland annat varit på Sjömanshallarna [Salzspeicher?]

  Lübeck Rosenbaum
 • Edelfelt reser samma afton klockan 6 först till Hannover och sedan till Antwerpen.

  Antwerpen Hannover
 • Edelfelt hoppas reda sig bra och instämmer med herr Rosenbaum: die Menschen sind doch überall so charmant [männsikorna är dock överallt så charmanta]; han har tagit avsked av kapten Mattson som reser till Helsingfors; Lübeck är en intressant gammal stad.

  Helsingfors Lübeck Mattsson Rosenbaum
 • Edelfelt önskar farväl till Alexandra Edelfelt och ber henne hälsa alla.

  Alexandra Edelfelt
 • Restaurationen [maten på båten] kostade 24 mark.