affärer Årstider bildkonstläroinrättningar dagstidningar engelska färger (material) flamländska franska hamnar handel helgon jesuiter katolicism kläder konst politik religion (fenomen) skogsindustri släkter språk studier (studieinnehåll) temperatur tronföljd tyska väderlek

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 8 oktober 1873, 4 sidor.

[...] Med några unga engelsmän och amerikanare har jag gjort bekantskap här: Mr Jamesson är en ung elegant Londonare Mr Hiockley och en annan, som jag ej vet namnet på, hemma från Philadelphia. Amerikanarne äro ytterst tillgängliga: bråka franska och tyska om hvart annat, för att göra sig förstådda, och tala lika uselt båda skråken. Engelsmännena äro ej heller några öfverdängare i afseende å språk. kunskap. I synnerhet är deras uttal besatt. Hvar och en vet t.ex. huru man uttalar: estaminet, paresseux och samedi, men detta hindrar dock ej dessa herrar att säga: istäminett, pärissu, och sämday, allt med stark tonvigt på första stafvelsen. – Under dessa dagar har jag suttit på akademin emellan den omtalade holländaren Mr Boss och en ung fransos Mr Dubois. – Flämerne sjelfva äro ej så tillgängliga som dessa utländingar, kanske också deras eviga flämiska som de alltid nyttja sinsemellan, gör att en främling tycker det. Af detta sistnämnda språk begriper jag bra litet. Det talas här i allmänhet ofantligt fort, och Mamma får en föreställning om hur flamlandskan låter om Mamma med största möjliga hastighet rabblar upp hebbederabbeuitoopabbalebebbedoreggade o.s.v. – Att Eene qärste betyder en seidel öl, att butterbrod me kas, betyder smörgås med ost o.d. har jag dock kunnat uppsnappa. Med franskan står det klent till hos undertecknad, och här, då det icke mera är fråga om att berätta för Maisonette huru mycket folk der och der var, huru den eller den var klädd, tog sig ut och förde sig, - hjelper man sig ej med blotta fraser. – Undervisningen är helt fransk vid akademin och det gläder mig emedan jag i vidrigt fall skulle stå mig temmeligen slätt. [...]

[...] En rolig, alldeles färsk nyhet kan jag berätta. Idag på morgonen lemnade den omtalade Holländaren, Brüssel-bon och jag in våra profarbeten. Efter 1 ½ timme, tillbragt i oviss förbidan, kom surveilleuren, Mr Pierre och förklarade att af dessa tre endast Mr Edelfelt blefve uppflyttad, och att Prof. Van Lerius sagt att hans ritning vore den bästa af alla de 4 täflandes. Den lilla brugerois’en, som bär det äkta katolska namnet Pion de Pape, och jag fingo således rättighet att redan imorgon begynna måla, något som våra hrr. Kamrater ännu lär få vanta på någon tid. – Unge Mr dé Pape, en utmärkt tecknare, menade att vi nog skulle kunna stå oss i jämbredd med de andra i målarklassen, isynnerhet som han ansåg några af engelsmännen, som voro der, måla under all kritik. I morgon skola vi få en italienare till modell och jag fröjdar mig vid tanken derpå. [...]

Innehåll

 • En vecka har gått sedan Edelfelt anlände till Antwerpen; allt har gått tämligen väl; undervisningen på konstakademien har börjat.

  Antwerpen Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt har besökt museet, som har "makalöst storartade saker" av Peter Paul Rubens.

  Museum voor Schone Kunsten Peter Paul Rubens
 • På museet frågade han efter Emil Otto Grundman.

  Emil Otto Grundmann
 • Edelfelt träffade en tysk konstnär som inte hade höga tankar om konstakademien i Antwerpen.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt håller på med sitt provarbete; de är fyra som gör sina épreuve [provarbeten] i att teckna antikt, förutom Edelfelt är det en liten akademiker från Brügge [Léon de Pape], en från Brüssel och en ung holländare (Hinderikus Boss) från Gröningen.

  Bryssel Brygge Groningen Léon de Pape Hinderikus Boss
 • Professor Polydore Beaufaux, lärare i "teckning efter antiken", tyckte att Edelfelt hade goda anlag och en viss fallenhet, men ansåg att hans stil var för mycket "manierad" – Edelfelt fäste sig mera vid att få teckningen vacker och "delicieux", utsökt, än vid att troget följa modellen.

  Polydore Beaufaux
 • Lektionerna består av två pass med teckning eller målning och på kvällen en timme föreläsning följt av två timmar "teckning efter antiken"; varje klass har en surveilleur [övervakare] som ser till ordningen i klassen; den som under dagen har uppsikt över dem är inte så strikt, vilket leder till "duktigt stoj" där man hör franska, tyska, engelska och flamländska talas på en gång.

 • Edelfelt har gjort bekantskap med: John Jamesson från London och Hiockley från Philadelphia; amerikaner och engelsmän är inga "överdängare" på språk, i synnerhet vad gäller uttalet; på konstakademien har han suttit mellan den tidigare nämnda holländaren Hinderikus Boss, och en ung fransman Dubois.

  London Philadelphia Kungliga konstakademien i Antwerpen Dubois Hinderikus Boss John Jameson Hiockley
 • Edelfelt begriper mycket lite av flamländskan; Alexandra Edelfelt får en uppfattning om hur det låter genom att så snabbt som möjligt rabbla hebbedesebbeuitoopebbelebebbeddreggade; undervisningsspråket franska står det klent till med hos Edelfelt, då han inte klarar sig långt med de fraser han övat med (Madmoiselle) Maisonette.

  Alexandra Edelfelt Maisonette
 • Edelfelt har besökt Brüssel, där han sett Philippe Hoorns och Lamoraal Egmonts monument vid Grande Place.

  Bryssel Grand-Place Philippe Hoorn Lamoraal Egmont
 • Av Adolf von Becker hade Edelfelt fått rekommendationer till Monsieur Léon Dansaert, som han sökte upp; Dansaert menade att Edelfelt inte borde stanna i Antwerpen mera än 4,5 à 6 månader, annars fanns det fara för att han föll in i ett manér som inte vore bra.

  Antwerpen Adolf von Becker Léon Dansaert
 • Det är enligt Edelfelts mening förargligt att konstakademien inte finns i Bryssel, som är trevligare än Antwerpen; där talas franska, människorna är gladare och pro tertio [för det tredje] är det inte lika katolskt; i Antwerpen ställs i boklådsfönstren ut fotografier och annat material om vallfartsorten Lourdes i Frankrike och jungfru Marias uppenbarelse för bondflickan [Bernadette Soubirous]; på samma ställen exponeras också stora fotografier av greve Henri de Chambord och hela ”maison de la France”, som "hela det Bourbonska och Orleanska sällskapet" kallar sig; på katolskt håll skulle man vilja se Chambord på den franska tronen; Edelfelt anser antwerparna bigotta, de iakttar alla yttre religiösa bruk och regler, men folket i Flandern står på en låg punkt i rent andligt avseende.

  Frankrike Antwerpen Bryssel Lourdes Flandern Henri de Chambord Maria Orléans Bourbon Marie Bernarde Soubirous
 • För att ge dem där hemma en uppfattning om de ställen Edelfelt dagligen passerar bifogar han två fotografier från Antwerpen; bakom Anthonis van Dycks bildstod syns konstakademiens byggnader; Edelfelt har markerat dörren han dagligen går in genom med en stjärna; huset med Nicaise de Keysers ateljé har en kula på taket.

  Antwerpen Kungliga konstakademien i Antwerpen Anthonis van Dyck Nicaise de Keyser
 • Edelfelt har fått brev från Morbror Gustaf Brandt och Lulle (Julian) Serlachius.

  Gustaf Brandt Julian Serlachius
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt säga till Morbror Gustaf Brandt att denna skall meddela August Eklöf att Van Loon d.y. gärna inleder träaffärer med denne; herrarna Van Loon har stora affärer med Hackman & Co; Van Loons har bett Edelfelt nämna solida affärshus i Helsingfors, men han har inte kunnat nämna andra än de som de redan känner till: Sundman och Kisileff; Van Loon menar att Edelfelts husrum är gott och billigt, han känner också ägarna (Baptiste).

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt August Eklöf Baptiste Joseph van Loon Johan Friedrich Hackman Feodor Kiseleff van Loon Carl Wilhelm Ignatius Sundman
 • Brevet fortsatt den 9 oktober 1873.

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev; för en stund har han levt sig in i livet i Helsingfors.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Samma morgon har Edelfelt, holländaren Hinderikus Boss och eleven från Bryssel lämnat in sina provarbeten; surveilleuren [övervakaren] Monsieur Pierre meddelade att bara Edelfelt blev uppflyttad av de tre, tillsammans med "brugerois'en" [från Brygge] Pion de Pape; professor Jozef Van Lerius skall ha sagt att Edelfelts arbete var det bästa av de fyra tävlande; unga Monsieur dé Pape tror att Edelfelt och han kommer att klara sig ypperligt med de andra i målarklassen.

  Jozef Van Lerius Léon de Pape Hinderikus Boss Pierre
 • Följande dag skall de få en italienare som modell; målartillbehören kommer att kosta.

 • Edelfelt beskriver sin dagsrutin för Alexandra Edelfelt; Mademoiselle Marie, "en dugtig köksbjörn" [kökshjälp] serverar hans kaffe "au lait" på morgonen; diner [lunch] äter han tillsammans med Monsieur Even.

  Even Marie
 • Hamnen i Antwerpen har Edelfelt gått ner till flera gånger för att leta efter finska skepp; där hörs många olika språk.

  Antwerpen
 • Klädesmagasinen är jämförliga med butikerna på Nevski prospekt i Sankt Petersburg; priserna är billiga; överallt påminns man om att man befinner sig i ett land, där blomsterodling och trädgårdsskötsel står högt.

  Sankt Petersburg Nevskij prospekt
 • Idag har de haft den första kyliga dagen; Monseiur Dubois berättade att förra vintern var det så kallt på konstakademien att denne inte kunde hålla i ritstiftet.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Dubois
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt kyssa syskonen Anni, Berta och Ellen, samt hälsa hans vänner och Tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg) och Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Fredrika Snygg
 • Edelfelt ser fram emot tidningar från Helsingfors; de antwerpiska tidningarna är idel affärstidningar.

  Helsingfors