alla helgons dag beställningar bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar ekonomi flamländska franska Gud gudstjänst historia jesuiter katolicism kläder konst kyrkor mat modeller (yrken) politik protestantism religion (fenomen) språk studier (studieinnehåll) synen temperatur väderlek värme

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 29 oktober 1873, 8 sidor. Illustration "Van Lerius, professor vid Akademin" på sid 4.

[...] Som jag kanske i mina bref förut omtalat är målarklassen delad i två delar, en som om aftnarna tecknar antik, enseignement moyen, och en som tecknar naken modell, enseignement superieur. Jag är för närvarande i den förra; Mr Beaufaux, som är en utmärkt lärare, och särdeles hygglig vänlig och älskvärd, är professor så väl i den ena som den andra. – Han sade mig, att han ej har för afsigt att alltför länge hålla mig qvar i antiken, men ville likväl, i mitt eget intresse råda mig att stanna der någon tid, för att få bort ett visst torrt maner i mitt sätt att teckna. ”Ni tecknar” sade han ” tillräckligt bra för att kunna teckna ännu bättre; ni står i jämnhöjd med de bäste akademister i afseende å utarbetandet och precision och uppfattning, men ni saknar det pittoreska i edra teckningar, de ha icke färg, relief, tillräckligt”. Jag inser fullkomligt att han har rätt, och stannar med nöje i antiken; under en sådan lärares ledning är det roligt att rita hvad som helst. – Engång mötte Beaufaux mig på gatan och bad mig följa sig till akademin, der han visade mig alla de bästa teckningar som blifvit gjorda i akademin sedan 1840. – Ibland dessa fanns sådana små mästerverk, att jag häpnade, isynnerhet då jag hörde, att den allra bästa teckningen var gjord af en 17 åring. – Denne samme 17 åring är nu, fem år senare en af Belgiens mest framstående yngre målare – Mr Van Lerius, lärare i målning, är visserligen en utmärkt målare, men en dålig lärare Han ser så lefnadstrött och blaserad ut, och förefaller så konfys och ointresserad att det är förargligt. Hans regler äro alltid desamma och mycket innehållsrika: ”il faut bien voir, il faut imiter la nature, il faut chercher la couleur etc. eller vous êtes en bon chemin, Monsieur, continuez seulement! Eller Ça va Monsieur och så vidare. – Man lär sig också icke så mycket genom hans besök i akademin hvar annan dag som genom några af de äldre eleverna MM Claus och Van Rijsel. – till lärare i Anatomi ha vi Geefs. – Ett original, fullt af kraft och lif. Hans föreläsningar äro mycket lustiga. Hvart annat ord är flamländska och hvartannat franska, t.ex. Mais Messieur, je voudrais avoir un peu plus de caractère dans vos dessins, een beetche meer, - dat is seer gut, pas mal du tout, man mut sig doch in Acht neeme, - osv. - . Han känner i grund sina partes, och är, som Mamma vet en af Belgiens nu lefvande störste skulptörer. – De basta föreläsningar hålles af prof. Rousseau i esthetik. I kostymlära och antik konsthistoria ha vi till lärare prof Beumart, en af hufvudredaktörerna i Antwerpens fornämsta liberala tidning le Précurseur. Han är mycket humoristisk och ganska intressant – De Keyser föreläser komposition i fredag skola vi lemna in våra utkast; mitt är redan färdigt. [...]

[...] I sista söndags var jag i skandinaviska sjömansförsamlingens lilla men vackra kyrka, och öfvervarade gudstjensten der. – Ehuru denna var norsk kändes det dock så godt och bekant att få höra de gamla kära psalm melodierna, messan och bönerna – Predikan var mycket bra. – Jag har sällan förut kommit att tänka på att det är en lycka, något att tacka Gud för, att vara född och uppfostrad i den protestantiska tron, att redan den religion, man tillhör, ger en rättighet att tänka och forska sjelf och icke måsta såsom medlare mellan sig sjelf och sin Gud ställa ett oräkneligt antal helgon och ett despotiskt, herrsklystet, sniket, listigt och sjelfviskt presterskap. – Jag har begynt högakta König Wilhelm och Bismark för deras bussiga sätt att handtera hans helighet och hans biskopar. De belgiska liberala tidningarna anse den preussiska regeringens åtgärder vara af verldshistorisk betydelse, och detta med rätta. – Pater Beckx, jesuiterordens stormästare, lärer snart komma att gästa Belgien. Här kommer han att må som en prins i en bagarbod. Jesuiterorden här i Antwerpen håller som bäst på att bygga sig ett charmant nytt hus, ungefär så stort som Senatshuset med banken och hela historien i Hfors. [...]

Innehåll

 • På morgonen kom brev från Alexandra och Ellen Edelfelt; de gladaste stunderna under veckan är när Edelfelt genom beven får vara tillsammans med dem där hemma; han kan inte nog tacka för breven.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt har talat med Monsieur Baptiste om att få värme till sitt rum, eftersom han ofta måste rita, skriva eller läsa om kvällarna; i så fall måste han köpa järnkamin och stenkol, eftersom värme inte ingår i rummets pris; Monsieur Devey Bates, en mycket duktig yankee [amerikan, nordstatare] på konstakademien har fått sitt vinterkol för 12 francs; Edelfelt har frågat av Messieurs Robert Arthur, John Jamesson och Devey Bates vad ett uppvärmt rum kostar, men det verkar bli för dyrt; Monsieur Van Ganseberger, en kontorist som äter middag på hotellet säger att Edelfelt får det billigast där han är.

  Baptiste Robert Arthur Dewey Bates John Jameson Desere Van Ganzeberger
 • Edelfelt håller på med sin första komposition, Perikles hos den döende Anaxagoras.

  Perikles Anaxagoras
 • På konstakademien är det varmt; modellen måste ha varmt, i synnerhet sedan de börjat måla torser [torso, överkropp]; Edelfelts första tors är under arbete och skall bli färdig på lördag; modellen för torson byts en gång i veckan, medan modellen för huvudet byts ut varannan dag; de har två modeller samtidigt så att eleverna, som är många, kan välja.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Målarklassen är delad i två grupper: en som om kvällarna tecknar "antik", enseignement moyen [medelundervisning], och en som tecknar "naken modell", ensignement superieur [högre undervisning]; på lärare Monsieur Polydore Beaufaux inrådan är Edelfelt ännu i den förra för att få bort ett visst torrt maner i sitt sätt att teckna; Monsieur Beaufaux är en utmärkt lärare och undervisar i båda grupperna; Beaufaux visade en gång Edelfelt de bästa teckningarna som gjorts på konstakademien sedan 1840; den bästa var gjord av en 17-åring som nu fem år senare är en av Belgiens mest framstående yngre målare.

  Belgien Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux
 • Monsieur Jozef Van Lerius, lärare i målning, är en utmärkt målare, men dålig lärare.

  Jozef Van Lerius
 • På konstakademien lär man sig mera av de äldre eleverna: Messieurs Emile Claus och Jozef Van Rysel.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Émile Claus Jozef Van Rijssen
 • Läraren i anatomi, Jozef Geefs, är, som Alexandra Edelfelt vet, en av Belgiens bästa skulptörer; hans föreläsningar är mycket lustiga då han talar franska och flamländska om vartannat.

  Belgien Alexandra Edelfelt Jozef Geefs
 • De bästa föreläsningarna hålls av professor Jean Rousseau i estetik.

  Jean Rousseau
 • I kostymlära och antik konsthistoria har de professor Beumart till lärare, en av huvudredaktörerna i en av Antwerpens "förnämsta" liberala tidningar, le Précurseur.

  Antwerpen Beumart
 • Nicaise de Keyser föreläser komposition; eleverna skall lämna in sina utkast i komposition på fredag; Edelfelt är redan färdig med sitt utkast.

  Nicaise de Keyser
 • Bland kamraterna kan Edelfelt inte säga att han umgås mera med den ena än med den andra, då de alla träffas på konstakademien alla dagar.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • En hygglig engelsman, Monsieur Sidney Adams har kommit på besök; han är gammal elev vid konstakademien och målar ganska bra.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Sidney Adams
 • Ofta under fristunderna har Edelfelt promenerat med amerikanarna Robert Arthure och Devey Bates; Bates är mycket inkommen i Amerika och dess institutioner och har lånat Edelfelt böcker i historia; Bates är bedrövad över okunnigheten om nya världen i Belgien och tycker att européer är okunniga; Edelfelt har förkunnat att Norden utgör ett undantag; Yankeena [amerikanarna, nordstatare] ser i allmänhet ned på engelsmännen, även om de kommer överens förträffligt med de Albions [tidigaste kända namnet på Storbritannien] söner som finns vid konstakademien.

  Amerika Belgien Norden Storbritannien Kungliga konstakademien i Antwerpen Robert Arthur Dewey Bates
 • Senaste vinter fanns flera amerikaner på konstakademien än för närvarande; Monsieur Francis Davis Millet från Boston vann pris vid konstakademiens concours [tävling].

  Boston Francis Davis Millet
 • Brevet fortsatt den 30 oktober 1873.

 • Då han kom hem från konstakademien väntade tidningarna hemifrån på hans rum; Alexandra Edelfelt hade skrivit i marginalen.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har köpt en grön skärm för att skydda sina ögon mot gasljuset; nästan varannan har en sådan tingest på konstakademien.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt har varit hos Joseph Van Loon en gång i veckan ungefär, där han bjudits på vin men inte på middag.

  Joseph van Loon
 • Edelfelt frågar Alexandra Edelfelt om hon fått hans brev från Köln, eftersom hon inte nämnt ett ord om detta brev; i det berättade han om sina järnvägsmissöden och sin förtjusning över Kölnerdomen.

  Köln Kölnerdomen Alexandra Edelfelt
 • Senaste söndag var Edelfelt på gudstjänst i skandinaviska sjömansförsamlingens kyrka; även om gudstjänsten förrättades på norska kändes psalmmelodierna, mässan och bönerna bekanta.

  Norge
 • Edelfelt har sällan förut kommit att se det som en lycka, "något att tacka Gud för", att vara född och uppfostrad i den protestantiska tron, som ger en rättighet att tänka och forska själv, och inte behöva ställa "ett oräkneligt antal helgon och ett despotiskt herrsklystet, sniket, listigt och sjelfviskt presterskap" som medlare mellan sig själv och sin Gud; han har börjat högakta König Wilhelm I och Otto von Bismarck för deras sätt att hanter hans helighet och hans biskopar, vilket går i linje med den uppfattning som framkommer i de belgiska liberala tidningarna; Jesuiterordens stormästare, Pater Beckx, lär snart gästa Belgien; jesuitorden i Antwerpen håller på att bygga ett "charmant" nytt hus, "ungefär så stort som Senatshuset med banken och hela historien" i Helsingfors.

  Helsingfors Tyskland Belgien Antwerpen Senatshuset i Helsingfors Otto von Bismarck Wilhelm I Pierre Jean Beckx
 • Edelfelt har inte hunnit skaffa kamin.

 • Om ett par dagar är det Allhelgona och de har lov; då skall Edelfelt skriva och försöka reparera "detta hastverk till bref".

 • Edelfelt har funderat på att inte skaffa sig någon rock, utan i stället en paletårock eller en riktig paletå som han kunde få för 50 francs; de två största klädmagasinen i Antwerpen ligger alldeles invid; han ber om Alexandra Edelfelts åsikt.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt känner sig generad över att ta emot Kalle Holms växel på 200 mark, då han inte på länge kan tänka på att göra tavlan.

  Carl Holm
 • Edelfelt redogör för sin ekonomi för Alexandra Edelfelt; hos Haveniths har han växlat in 100 mark för att betala herr Baptiste i slutet av månaden.

  Baptiste Albert Havenith (osäker koppling)
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl och ber henne kyssa syskonen. P.S. Han regretterar inte [är inte ledsen över] att inte få njuta av annonserna i Helsingfors Dagblad.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt