antiken arbetarrörelsen arméer brev dagstidningar danstillställningar ekonomi fastlagen fennomani franska frimärken Gud historia karnevaler krig maskerader mat militärer (personer) perserkrigen polacker pris (belöning) processioner sällskapsliv studier (studieinnehåll) svenskar tävlingar i yrkesskicklighet trettioåriga kriget tyskar värnplikt

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 15 februari 1874, 10 sidor.

[...] Som Mamma vet hade jag ej afsigten att deltaga i examen i historie, men aftonen före denna täflan satt Dubois här och ofvertalade mig att åtminstone komma upp för att se hvilka ämnen som fanns att välja på, för att skrifva dem om det behagade mig, men i vidrigt fall gå bort. – Samma afton slukade jag en massa grekisk historie, och fann att jag dock ej glömt bort allt sedan skolbänkarne. – Följande morgon, förrän skrifningen var börjad, såg prof Goemaere mig, och frågade om jag hade lexikon, hvarpå jag svarade jakande. Han sade att det enl. reglementet vore förbjudet, men jag hade i stället rättighet att skrifva på svenska, ty akademin vore skyldig att genom edsvuren öfversättare öfverflytta det i fransk drägt. – Nu var jag med skäl förargad öfver att jag ej fått veta härom förut, och således bättre kunnat bereda mig. – Bland frågorna voro: Lemna en kulturhistorisk bild öfver seder, styrelseform, kult och stridssätt under den Homeriska perioden, och: Om Ni hade uppgiften att i fyra frescomålningar illustrera Greklands historie från 500 till 470 f.Chr. hvilka ämnen skulle Ni välja, och huru skulle ni behandla dem. – Tillsammans skref jag 22 sidor så stora som dessa. – Olyckligtvis märker jag dock nu, att jag i öfverblicken öfver heroiska tiden glömt åtskilligt. Så t.ex. har jag ej med ett ord berört slafvarne. – Till ämnen valde jag: 1. Underrättelsen om segern vid Marathon i Athen. Det är afton. Solen kastar sina sista strålar på Akropolis heliga borg, hvars marmorpelare glänsa som guld, - hela naturen talar om frid; men omkring stadens murar stå gubbar qvinnor och barn i fulla tal, för att erfara stridens utgång. Då synes i fjerran budet, den unga soldaten med sin palmqvist i handen, han har lupit ursinnigt, och faller död ned för Athenarnes fötter, men hinna ännu med jublande stämma ropa sitt Nike-seger! – Det är blandningen af öfverraskning och glädje, af stolt patriotism och medlidande med den döende budbäraren, men framför allt hopp om Hellas’ fortfarande frihet som jag velat betona. – 2. Leonidas vid Thermopylæ, ett briljant ämne, genom motsatsen af det lugna grekiska modet, och persernas tvungna strid. Denna bild med Leonidas sjelf som hufvudperson borde kunna bli ståtlig. – 3. Slaget vid Salamis. – 4. Themistocles återvänder till Aten efter striden, och mottages af stadens tacksamma qvinnor. – Ämnet utlagdt och behörigen detaljeradt. [...]

[...] Idag måndag kommer kortegen att passera gatorna mellan kl. tre och fem. – Då äro alla menniskor på benen. herrarna kasta appelsiner åt damerna, och dessa kasta ”pepernoeten” och peperkoeken (pepparnötter och pepparkakor) på herrarne. Redan i går afton då Scriba och jag promenerade omkring bland folkmassan på gatorna, fick jag några sådana temmeligen hårda projektiler mot ansigtet. – Igår afton voro vi på en stund i dessa karnevals baler för folket der inträdet kostar 25 centimes, samt hvar och en ”zal een glas Beer bekommen, hvilket också skedde. – Rätt lustigt att se dessa tungrodda arbetare maskerade till fruntimer o.d. dansa omkring som galningar, samt anfalla alla menniskor med mer och mindre fina skämter – För resten se dessa flamländska arbetarhustrur rätt ståtliga ut när de om söndagar eller vid andra utomordentliga tillfällen sträcka upp sig i chignon och sidenklädning eller i sin vackra nationaldregt med höga, sojellhvita spetsmössor och brokiga dukar med breda, blå och hvitrutiga sidenband. –

Beskrifningen öfver Runebergsfesten i Finland intresserade mig mycket; jag kände mig helt varm om hjertat då jag läste om borgåboernas tillställningar. Theodor Lindhs verser voro bra, isynnerhet de sista strofherna. – Jag firade festen här genom att stänga in mig och i fred få genomläsa för 1001 gången de vackraste af Fänrikarne! De äro som allt verkligt skönt, evigt unga, evigt nya och friska. – Det ligger något så underbart förtrollande i dessa sånger! det slår aldrig felt, att då jag t.ex. här öppnar boken, och börjar läsa Gamle Hurtig eller Nummer 15 Stolt eller Lotta Svärd, det går kalla rysningar genom ryggen på mig, jag känna huru hjertat sväller i bröstet af förtjusning, och tårarna stiga mig i ögonen. Ära, ära åt Runeberg åt vårt älskade Finlands förste son! [...]

Innehåll

 • Karnevalen har inletts och Edelfelt var föregående kväll på den stora varietébalen.

 • Edelfelt har denna morgon stigit upp sent och läst Alexandra Edelfelt brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Beträffande concoursen övertalade Jules Dubois Edelfelt att delta i skrivningen i historia; professor Goemaere sade att han får skriva på svenska, konstakademien var skyldig att översätta svaren till franska; Edelfelt blev förargad över att inte ha fått veta detta förut; uppgifterna bestod i att ge en kulturhistorisk bild av den Homeriska perioden, och att beskriva vad man skulle välja om man fick i uppgift att i fyra frescomålningar illustrera Greklands historia från 500 till 470 f.Chr; de fyra händelser Edelfelt valde var: 1. Underrättelsen om segern vid Marathon i Athen, nedanför Akropolis där budbäraren hinner utropa sitt Nike-seger! innan han döende faller ner; 2. Leonidas vid Thermopylæ; 3. Slaget vid Salamis; 4. Themistocles återvänder till Aten efter striden och mottas av stadens tacksamma kvinnor.

  Grekland Kungliga konstakademien i Antwerpen Aten Marathon Thermopyle Salamis Akropolis Goemaere Homeros Jules Dubois Nike Leonidas I Themistokles
 • Edelfelt hade inte tänkt på att ordna med mat under skrivningen, men han åt lite från "rika mannens", d.v.s. Sidney Adams anrättning; Gérard Portielje såg till att det var liv under skrivningen och gjorde "alla upptänkliga dumheter, utklädningar, härmningar o.d."

  Sidney Adams Gérard Portielje
 • Föregående dag arbetade Edelfelt med kompositionsuppgiften "Attilas död"; han hade fått mera konkreta och praktiska råd av Nicaise De Keyser.

  Nicaise de Keyser Attila
 • Föregående kväll var Edelfelt tillsammans med Karel Scriba, Sidney Adams och hans landsman Lindroth under karnevalfirandet på Varietéteatern.

  Karel Scriba Sidney Adams Lindroth
 • Lindroth reste samma natt till England och planerar inte att återkomma till Antwerpen; Edelfelt gav honom de senaste numren av Helsingfors Dagblad, efter att först ha strukit ut de handskrivna meddelandena i marginalen.

  England Antwerpen Lindroth
 • Varietéteatern var utsmyckad som palatsen i tusen och en natt; där var omkring 6 000 personer, alla "fruntimmer" var maskerade, och denna lördagsbal under karnevalen sägs vara den bästa; Edelfelt satt länge med Schultz i logen hos det polska herrskapet han berättat om tidigare; det var egendomligt att i Antwerpen nästan uteslutande höra franska talas på alla håll; franskan förblir "salongens, kurtisens och galanteriets språk".

  Antwerpen Schultz
 • Brevet fortsatt på måndag morgon.

 • Edelfelt besökte med Karel Scriba den familj Schultz är inneboende hos i Antwerpen; familjen är tysk och "die Uralte", den äldsta kvinnan, är av svensk härkomst och heter Erckmann; hennes stamfar, en luthersk präst i svenska armén, hade bosatt sig i Tyskland i samband med trettioåriga kriget; där var också en släktning, herr Peeters, som agerade "rolighetsminister".

  Tyskland Antwerpen Karel Scriba Schultz Erckmann Peeters
 • Peeters talade om sin otur i lottdragningen för värnplikten; i Belgien drar varje ung man mellan 19 och 20 år lott om de skall tjäna värnplikt eller inte; Alexandra Edelfelt måt tro att det var liv den senaste veckan då lottdragningen företogs på Hotel de Ville; en framstående tecknare och gravör vid akademien Frans Lauwers har dragit ett dåligt nummer; han hade tänkt tävla om Prix de Rome i sommar men måste i stället bära gevär i två år; ännu värre är det i Tyskland, där värnplikten är obligatorisk för alla och sträcker sig över tre år; en bondtrupp sänds till Berlin för att lära sig inse hur lite folket betyder inför Hans Majestät Kaiser Wilhelm & komp.; Schlesvigare och Hannoveranare som hatar preussarna måste klä sig i kungens och kejsarens jacka och puckelhuva; ”måtte Gud beskydda Finland från värnepligten”; Edelfelt anser att det ligger i Rysslands intresse att försvara Finland mot yttre fiender utan bistånd från Finlands "enda rikedom", landets ungdom och intelligens; Karel Scriba kom inte undan värnplikten i Tyskland, men flyttades över till reserven; Edelfelt ser inte fram emot att för att avtjäna värnplikt tvingas avbryta sina studier som han brinner för.

  Finland Ryssland Tyskland Belgien Rom Berlin Hôtel de Ville, Antwerpen Alexandra Edelfelt Karel Scriba Wilhelm I Peeters Frans Lauwers
 • I Belgien och Tyskland motarbetar Internationalen, arbetarrörelsen, militärtvånget; arbetarrörelsen har en ofantlig makt för att den består av människor som har lidit mycket, som har förtvivlat mod och starka armar; i Norden skrattar man för att man ännu inte lärt känna arbetarrörelsen; i Antwerpen hålls dagligen arbetar-"meetings" [möten] för att diskutera militärlagen; i Tyskland är de flesta fabrikstäderna i Westphalen och Rhenlandet, Mainz och Frankfurt fulla av internationalister.

  Tyskland Belgien Antwerpen Frankfurt Norden Westfalen Rhenlandet Mainz
 • I dag måndag kommer karnevalkortegen att passera på gatorna; Edelfelt och Karel Scriba var föregående kväll en stund på karnevalbalen för folket.

  Karel Scriba
 • Beskrivningen av Runebergsfesten i Finland intresserade Edelfelt; Theodor Lindhs verser var bra; han firade själv Runebergsdagen genom att stänga in sig på sitt rum och läsa de vackraste av dikterna i Fänrik Ståls sägner; kalla rysningar går längs ryggen när han läser Gamle Hurtig, Nummer 15 Stolt eller Lotta Svärd; vad betyder "gräliga patrioter" som Johan Vilhelm Snellman, Kaarlo Bergbom och Eliel Aspelin i jämförelse med Johan Ludvig Runebergs "lugna, stora, ädla ande".

  Johan Ludvig Runeberg Johan Vilhelm Snellman Theodor Lindh Kaarlo Bergbom Eliel Aspelin-Haapkylä Lotta Svärd N:o 15 Stolt Gamle Hurtig
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa systern Ellen att unga Monsieur de Pape och Henri Schneider håller på och skaffar frimärken.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt J. de Pape Henri Schneider
 • *Edelfelt redogör för sin ekonomiska situation.