adresser (kommunikation) bildkonstläroinrättningar döden flamländare fotografier franskhet namnsdagar nationalism pris (belöning) processioner skönlitteratur studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet utställningar

Beskrivning

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Antwerpen den 4 maj 1874, 6 sidor.

[...] Prisutdelningen var ganska festlig. Guvernören för provinsen Antwerpen, Borgmästaren, flera andra dignitärer, hedermedlemmar af akademin i uniformer, ordnar och band m.fl. voro tillstädes jämnte ett stort antal damer. Efter det akademins årsberättelse blifvit uppläst, begyntes prisutdelningen, hvilken försiggick sålunda att den första i hvarje klass besteg tribunen, der han af någon bland hedersgästerna lagerkröntes och omhängdes med medalj, – de fyra guldmedaljerna öfverräcktes af guvernören med ett kort tal, de öfriga af de Keyser eller någon af de äldre professorerna), hvarefter de öfriga hedersrummen, såväl de 3 första ”d’excellence, som och de 6 första i hvarje branch upplästes. – Vid hvarje lagerkröning spelade musiker fanfarer och publiken applåderade. – På eftermiddagen var jag ute med Scriba för att se den stora procession af närmare tiotusen menniskor som vandrade till skalden Van Ryswijks graf, på 25 årsdagen af hans död. – De flesta sångföreningar från hela landet voro representerade genom sina präktiga siden och sammetsstandarer. Det hela var en ultra-flamsk demonstration, ty Van Ryswijk var den flamländska rörelsens egentliga upphofsman samt har skrifvit stridskrifter emot de s.k. ”fransquillons” de franskt sinnade flämerna. - - I katalogen skulle man tro att såväl Claus som jag hafva fått medalj ty alla de tre första stå under rubriken: medaille de vermeil, men så är likväl ej fallet. Endast den första få medalj, de öfriga få nöja sig med äran. – Dumt är det att man icke allenast skrifvit Helsingford utan äfven uppgift H. ligga i Ryssland, ehuru jag uttryckligen skrifvit i matrikeln Finlande (Russie). I alla fall kan det göra ungefär detsamma. Som hemorterna äro angifna kan ju B.O.Schauman genast se till hvilka nationaliteter eleverna höra, och behöfver jag således ej orda derom. Att de allra flesta äro flämer och holländare är klart. [...]

Innehåll

 • Följande dag, på Alexandra Edelfelts namnsdag reser Edelfelt till Paris via Brüssel.

  Paris Bryssel Alexandra Edelfelt
 • I dag fick Edelfelt fotografierna han väntat på; de blev inte så lyckade men han sänder dem till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Prisutdelningen var festlig, med Antwerpens provinsguvernör, borgmästaren och flera andra dignitärer närvarande; den första i varje klass kröntes med en lagerkrans och medalj av någon bland hedersgästerna; Nicaise de Keyser eller någon av de äldre professorerna överräckte de mindre ädla medaljerna; de 3 första "d'excellence" och de 6 första i varje deltävling lästes upp.

  Antwerpen Nicaise de Keyser
 • Edelfelt och Karel Scriba såg den stora processionen som vandrade till skalden Theodoor Van Ryswijks grav, på 25-årsdagen av hans död; det hela var en ultra-flamsk demonstration, i och med att Van Ryswijk var den egentliga upphovsmannen till den flamländska rörelsen; han hade skrivit stridsskrifter mot de s.k. "fransquillons", de fransksinnade flamländarna.

  Karel Scriba Theodoor van Rijswijck
 • I katalogen står både Émile Claus och Edelfelt under rubriken "medaille de vermeil" [medalj av förgyllt silver], men det är bara den första som får medalj, medan de två andra får nöja sig med äran; det grämer Edelfelt att inte bara hans hemort stavats fel, Helsingford, i katalogen, utan även att det anges ligga i Ryssland, fastän han uttryckligen skrivit Finland (Russie) i matrikeln; han behöver inte skilt sända de olika elevernas nationalitet till B.O.Schauman i och med att hemorten är angiven i katalogen.

  Helsingfors Finland Ryssland Berndt Otto Schauman Émile Claus
 • Edelfelt har varit på avskedsvisit hos Nicaise De Keyser, Polydore Beaufaux var bortrest; De Keyser menade att det inte mera fanns några riktiga storheter i Paris, även om Jean-Léon Gérome och Alexandre Cabanel är utmärkta målare; han uppmanade Edelfelt att ändå stanna en tid i Paris för att se salongen och grundligt studera museernas samlingar.

  Paris Jean-Léon Gérôme Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser Alexandre Cabanel
 • Edelfelt gjorde avskedsvisit hos Joseph Van Loon och Madame Matthæi; den senare uppmanade Edelfelt att på vägen till Paris vika in till Mons och hälsa på Frédéric Matthæi, som befann sig på sin morbrors lantgods; morbrodern Monsieur de Gorge skulle endast bli glad över besöket.

  Paris Mons Joseph van Loon Frédéric Matthæi Matthæi de Gorge
 • Packandet har känts tråkigt och svårt; Edelfelt har mer saker och skisser än då han reste från Helsingfors; det vackra vädret har förbytts till köld och regn; om Alexandra Edelfelt vill skriva innan Edelfelt har en adress i Paris så kan hon sända dem till Karel Scribas adress i Antwerpen; Edelfelt säger farväl för kanske sista gången på belgisk jord och ber Mamma hälsa alla.

  Helsingfors Paris Antwerpen Alexandra Edelfelt Karel Scriba
 • Edelfelt har fått Leonard Serlachius brev.

  Leonard Serlachius
 • Jean Rousseau, professorn i estetik, har i marginalen på Edelfelts uppsats i estetik för concoursen [tävlingen] skrivit att hans svar förtjänar högsta poäng; uppsatsen visar att Edelfelt tagit till sig undervisningen och dessutom utvecklat ämnet genom personliga reflektioner; uppsatsen översattes av bibliotekarien på stadsbiblioteket i Antwerpen; det är förargligt att Edelfelts namn på grund av den alfabetiska ordningen står efter Louis-Joseph Anthonies, som delade första platsen men fick lägre poäng.

  Antwerpen Louis-Joseph Anthonissen Jean Rousseau