Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Warszawa

Brev skrivna i Warszawa i kronologisk ordning

Brev som nämner Warszawa i kronologisk ordning

St. Petersburg d. 2 Mars kl. 8 på aftonen Hôtel Kaiser 2 mars 1876
Edelfelts sällskap har tänkt åka på lördag morgon till Warschau; eftersom "sleeping wagons" [sovvagnar] ännu inte finns i Ryssland tänker de sova ut en natt i Warschau och sedan fortsätta till Wien; en herr Harling (Lydecker & Harling) följer dem ända till Triest; unga Heyne reser till Hannover och skiljer sig från dem redan i Wilna.
St. Petersburg – d. 3 Mars kl. ½ 12 på natten 3 mars 1876
På kvällen gick de till den petersburgska förstaden för att träffa en tysk familj som Victor Hoving ville besöka; därefter åt de hos Palkin (Newsky pr.) där de träffade Berndt Standertskjöld och Carl Kremer; den senare kommer att resa med dem till Warschau.
Wien d. 7 Mars 1876 7 mars 1876
Resan till Warschau var tröttande, 36 timmar av skakning i waggon (vagn); pälsarna var överflödiga eftersom vädret var drägligt och kupéerna eldades kraftigt; de åkte första klass och kunde inte annat än prisa de ryska vagnarna för deras bekvämlighet; förutom Victor Hoving och Edelfelt fanns i kupén två ryssar som verkade vara tjänstemän vid ambassaden i Wien; i Wilna hann de tvätta sig och dricka kaffe; Grodno var en ryslig stad, med usla kyffen som bildade krångliga labyrinter.
Warschau är en riktig storstad och Weichseln är en stor och bred flod; Edelfelt såg inte mycket av staden men noterade genom vagnsfönstren att alla skyltar var skrivna först på ryska, sedan på franska eller tyska och sist på polska.
I Skiernievice (3 timmar från Warschau) lämnade de Carl Kraemer och en annan finsk officer Björling, som är stationerade där med sin bataljon; båda önskade återvända till Finland.
Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26 maj 1896
Våra finska deputerade gingo nära kejsarn – först gingo golova'erna i Moskva och Petersburg och Warschau, och så kommo de våra – Montgomery Biskop Johansson och Ramsay i ett led – Kurtén och Wärri och Rein i ett annat. Johanssons och Reins doktorshattar begreps ej af mängden. Hvad som var rent af ynkligt att se var de stackars utgamla generaladjutanterna som skulle bära baldakinen. Alltjemnt vacklade baldakinen till höger och venster, och man trodde att någon af gubbarne skulle ramla och stryka med på kuppen. – De svettades och sågo olyckliga ut i sina skinnmössor, krokiga i ryggen och utgamla. Många åttioåringar, de allra flesta öfver 75 år.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Jag funderar så jag kan gå åt på mitt telegram till Paul Etter. Hvad skall jag säga. Kommer troligen, eller kanske – det är ju ej det de vilja veta – Det ungefärliga priset har jag sagt Paul angående andra större porträtt 2000 rubel, och detta tyckes skrämma sådana som Scheremtjeffs, som ju äro miljonärer. Hvad skall jag då säga? Irai Varsovie nouvel an priez Schouvaloff faire conditions – är det bra? Nu inser jag ju att jag ej kan måla honom efter naturen – dertill är han visst för sjuk. Det är således ingen konstnärlig ära att vinna dermed. Å andra sidan är Gubben Schuvaloff en bekantskap att göra.
Stockholm sönd. d. 6 dec. 96 6 december 1896
Hvad skall jag skrifva till Schuvaloffs Etters? Polia ber mig skrifva till dem med omgående. Äro de icke besynnerliga? När jag sagt: Jag kommer, med Guds hjelp, till Warschau i Januari, och jag nöjer mig med det pris de vilja betala (hvilket allt jag gör för Etters skull) så kan jag ju ej annat. – Emellertid skall jag just nu skrida till författandet af brefvet.
Petersburg, söndag 14 mars 1897 14 mars 1897
Jag är rigtigt stolt öfver att jag kunnat bli resfärdig till i morgon, Tisdag morgon kl. 11 f.m. är jag i Warschau och jag hoppas jag ej behöfver stanna der mera än högst 4 dagar.
Etters tyckes ha en ansvarskänsla vis à vis mitt Warschaufarande – fru Etter ser helt ängslig ut när jag talade om att jag en tid ansåg det onödigt. Efter allt vad jag hört, isynnerhet af andra, är han rätt skral, – och mycket förändrad. Den goda fru Etter gick så långt att hon sade "puisque vous passez par Warsowie toujours quand vous à l'étranger" – pardon, – icke precis.
Paul Etter kommer kanske med till Warschau. Det vore bra roligt dels för att den långa vägen då blefve helt treflig dels emedan han är så lierad med Schuvaloffs.
Nej nu går kl. till half två – jag skall upp i morgon kl 7 och lemnar Mamma derföre för att nästa gång skrifva från Warschau, Hôtel de l'Europe.
Zichy, hos hvilken jag åt middag i dag sade att jag skulle se judqvarteret i Warschau samt rester af gammal arkitektur. "Vous allez voir, il y a une culture ancienne la – C'est bien la capitale d'un ancien royaume, sade han.
Warschau 6 mars kl. 11 e.m. 6 mars 1900
Allt väl, – Bertha säger att hon tycker mycket om Warschau, att menniskorna, lyckligtvis, se så annorlunda ut och att supén varit splendid.
Samma onsdag 31 okt. 1900 Samma Paris. 31 oktober 1900
Lokalen är icke så galen, när allt kommer omkring, ty alla de menniskor som komma öfver Alexanderbron, gå in först i vår afdelning. Det kan intressera Bertha att polackerna nu satt upp skyltar med Warsowie, Pologne också ehuru de ej först fingo det. Hvad de ryska taflorna äro tomma och eländiga!