Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) amerikaner amerikanskhet Bibeln bildkonstläroinrättningar dagordning dagstidningar drycker ekonomi engelska franska hyreslägenheter italienska jul kläder klubbar (fritidsverksamhet) kristendom kvinnor opera (konstart) operationer politik religiositet restauranger ryska sjukdom (tillstånd) språk studier (studieinnehåll) tyska tyskar tyskhet utställningar vänner

Paris d. 7 December 1874
Älskade Mamma,
Jag sitter och skrifver hos Filip Forsten
nu ändtligen kommit mig att gå till efter Sveckor
mellanrymd) för att svara på Mammas kära
bref. Som Mamma sett af skrifvelser till ellen
är jag sedan senaste storsdag installerad i mitt
nya qvarter med Weirt Rice du Const de
Lodi 5, och trifves förträffligt. Vår atelier
är bra, sofrummet börjar jag nu fullkomligt
att förlika mig med och känner mig derföre
fullkomligt hemma och trifs bra hvilket är
hufvudsaken. Vi göra vårt kasta om morgon
na, gå tillsammans i Risle, strukostera med
flere andra från atelier Gerom hos "la mère
Nail" en liten restaurant besökt enda af unga
artister, gå derefter hem, sedan till Svons
klass. 4 – 6 och sitt i aftonskolan 7. 9 efter
att ha dennat hos Mère Baël eller på Chêmer
de Buci, eller på studentrestuissanting hos
la mère françois", alla mycket deliga
ställen. – Sålunda ser Mamma att ej varit
mycket sysselsatta från morgon till qväll.
Weir de en ung man som jag kan igen
tycker om, varm, klok, enthusiastisk i
högsta grad, och derjemnte den mest begåfva
de af alla härvarande Amerikanare
Han är 22 år, lika lång som jag, men
acelbredare, ser bra ut, ett regelbundet ansig
med stor, blå ögon och brunt lockigt har
talar franska med en ofantligt engelsk
allen och gnolar hela dagen igenom
så falskt som möjligt, eller siskarmonsin
blir så förfärlig att såväl har som jag brista
ut i ganskratt. – Han läser att aftnar
I halm och i kapitel är med restamen
tets och läste första aftonen högt för mig

på engelska, men som vi märkte att jag
ej förstod hälften beslöta vi att hädanefter
läser på franska ur Bibeln. Hans roligen
sitet är alls icke skrymtad den är lefvan
de och varm, alldeles som den kristendom
vi försställa oss vara rädande i dessa gammal
amerikanska familjer som vi läst om.
Hans slägt bör sedan sekler i Amerika (han
New-York) han får är 65 år och har varit
ritarar vid en krigsskola, och har 10 barn
hvaraf min vän Julian Alden är en af de
Då han slutade sin solliga kurs
oktor
röd han af svagt bröst men tillbragte ett
är i minnessta, i närheten af indian-
stammarna, bland urstagar och stora sjöar
och lande der känna sin mivarande fästman
som tillhör en likaledes en gammal Amerikan
slägt. Han anser sig vara fattig i Ameri
men ha tillräckligt här. Han de renserar icke
mera på sitt lif än jag, men lägger sig till
en massa saker oss fotografier, gipser
antiqviteter, o.d. hvilket blir mycket dyrt.
gör dessutom resor som hostar (efter mitt
satt att se oskåligt mycket. För att bevisa
hans lättrörda sinne och hans goda hjerta
vill jag tala om ett drag, som endast jag
vet af Bates amerikanaren är fattig
men dock ej mycket mer än tusentals an-
dra, men har det stora felet, (som jag tycker
förnedrar honom att ständigt klaga, och att
alltid med en viss afundsjuka tala om
de rika landsman han har här så han
han aldrig nämna Stewarts, Sargents
Masons och Beckueeth's namn (dessa äro
amerikanska miljonärer i ateliern) utan
att anställa jämnförelser o.s.v. – Han
blef, som jag skref till Mamma refuserade
i koncoursen för aftonskolan, och gick

att
på n
d
och
bar
tun
sagdt
ag
ga
ttig

är
kon
lar

Atte
då i dagatal på den genomenfaldiga visan
att man på detta sätt ryskt brödet är munnen
(rôle det
på honom" emedan Evons skola är den enda
i Paris som är kostnadsfri. Lörd af Bates klagar
och viljande honom väl, gaf W., som sjelf för tillfället
var i kripa 50 frcs åt Bates för att denna skulle
kunna teckna i Bonnats atelier om aftnarna. Som
sagdt, jag är den enda som vet af historien. Dock kan
jag ej gå ifrån att det var skamligt af B. att mötta
gå Sanmon af en kamrat, isynnerhet som han hade
tillfälle att teckna i Gobelins fabriken efter naken
modell för ingenting. B. och Ni dra ej ett; det
är Batis eviga prat om kolorit och kraftig får
som förargat honom: S. påstår ogeneradt att målare
lämna som Rafael, Ingres, H. Flandsen o.a ära
af höll och intet värda, för att de ej ha stora jag
någar på sina taflor. Det bevisar en ofantlig
inskränkthet, och förargar desto mera som
B. har föga anlag just för denna omtalade
kolont. Lycklig den som finner det stora det
sköna i allt skönt, och hvars ögon ej äro förblundade
af en dum fördom! – I går på morgonen hade
vi en stilla kaffebjudinna för två af Wiers vänner
schweitzare Mme Berthaud och Robert. Den senare
är brorson till den store Leopold Bobert och skall såsom
skall bli målare. Båda äro i Gå atelier. De blefvo bjudna
helt simpelt på kaffe (gort och oförfalskade, och på ett
glas s. v. Kirsch. – Berthand har varit gouverna
för furst Gagarens barn i Moskva och om. och
har derföre en djup bildring och ha sett mycket talar
franska, tyska, franska modesmål han är från Ainfikalif
ryska, engelska och italienska alla utmärkt bra
Han började målerit först vid 28 års ålder och är nu
26. Som de schweitzare hvilka i egensligt af inför
matörer vistats i Ryssland, ha kommit in i den allra

finaste ryska societe, så känner Berthan också
till Bariatinskys, Tolstoy m. fl. och umgås med dem
då de äro här i Paris. känner mycket bra Bogel.
jubow, ungraren Munkacky och alla målarne
i Rom, till hvilka han var skildt rekommende.
rad af furst Gagarin, som är en stor konstvän
Fastän han börjat måleriet sent, har han dock
hopp och energie, och tänker sedan slå sig ned
i St Petersburg. De han vistats i Ryssland länge
hon han mycket reda på sociala förhållanden
i Finland, om han också ser den genom ryska glas
ögon. Han kan aldrig nog förvåna sig öfver att
jag, som enligt hans tycke skulle ha en ypperlig
framtid i Rysslan ännu ej läst mig ryska och
att jag ej söker stipendiet från Petersburger
akademin. – Som sagdt. Berthand och Rohet
äro utmärkte trefliga bekantskaper, och jag
gläder mig mycket öfver att under vinter ofta
vara tillsammans med dem. Såsom bevis
på huru B. kan engelska, vill jag omnamma,
att han är den enda utländing som tillhör
amerikanarnes klubb här i Paris, att han
der hållet föredrag och försvarat sina åsigten
i diskussioner. – – Filip Forsten har
verkligen lidit af svullnade i polskostlavai
och har derföre undergått en operation, som
dock ej är så farlig, och som gör att han
på en månad ej har sjunga. Dock hade han
uttryckligen förbjudit mig att skrifva hem
derom, på det man icke der skulle börja
och skrika om att han förlorat sin röst o.
Tvärtom kommer han hädanefter att vara
oåtkomlig för halssjukdomar, och de flesta
utmärkta sångare och talare (st advokater
O. politice har ha undergått samma operation
för att aldrig vara generad af neshet

Fortsättning hemma) I nästa lördag skall
Fillp och jag gå till Mme Jaquinot. Kaulne
Ahlberg proponerade sista gången jag
var der att vi skulle skalla hvarandra
du. Hon tycker mycket om att raisonner
och jag deltager gerna i hennes filosofiska
utflygter. Hon har af sin stora beläsen
het lärt sig något annars ovanligt hos
freuntimmer som äro verkligt religiösa, loterand
Han är varmt kristligt sinnad, men icke
orthodox om jag så får säga, och förklarar
bra många punkter bra olika med alla
burgiska bekännelsen. Så om den guddom
liga ingifvelsen, hvilken hon, angående nya
testamentet anser vara blott ögonvittneras
oskrymtade, sanna berättelse och lärpen
garnes varma tro. Likasom man i en tafla
kan skönja, så oefterkärmlig sanning och
kraft, då målaren direkt målat efter
naturen, likaså käre man anse att apostion
net och evangelisternas berättesser voro inspir
rade af det han förda intrycket af deras
älskade mästare, af deras brinnande kärlek
till Kristus. På denna grundväl kan man
bygga upp en kristendom som verkligen
motsvarar språket: bokstäfven dödar min
andan gör lefvande, och då författar alla
dessa onödiga strider om alpha och beta
som exegetikens man gjort till sin lifsupp
gift. Den helige ande har icke ledt ovän-
galisternas hand, de voro mera än blotta
skrifmaschiner, de voro häfdatecknare

Jag tycker det är mycket roligt att
vara tillsammans med ett fruntimmer som
verkligen kommit så långt att hon tänker
En gång för alla har jag genom min älskade
snillrika mor fått den öfvertygelsen
att qvinnan lika som mannen i bör kunna
våga sig än på reflexionens gebiet; stackare
den, som är så rädd att han, af föraktan
att förlora sin öfvertygelse åt hvilket håll
som helst, ej vågar ett ögonblick ställa den
under tankens prof. – I ett fall kan jag
ej hålla med Pauline A. (det är i hennes
svarmiska åsigt om det tyska Kejsardemet
tyska militären och der alte Wilhelm. –
Jag känner minsan nog på mig, den
hemlandsluft som tyskarna föra med sig,
deras stora intelligens, deras poetiska
sinne, och jag vet att man bland den
träffar de utmärktaste menniskor, men
för Preussen och dess politik kan jag
aldrig känna mig sympathiskt stämd
Mina tyska vänner i Antw. Scriba och
Matthæi voro också sådana grundliga preuss
hatare att jag kanske af dem fått
en så ofantlig aversion för allt hvar
som kommer från den kongliga Sprées
stränder. – Bismarks sista tal i tyska
riksdagen der han i få ord säger att
Elsass och Sotkringen ej blifvit eröfvade för
att de voro gamla tyska provinser utan helt
simpeltaf strategiska skäl, för att få en
lämplig gräns, goda fästningsplatser o.d. och
att

hu
är
na
ta
ui
6
je
Ja
att
man
el
t
tt
lif
hins
alar
för
hera
hur
t

e
en
ha och
ell
hels
en
o af
att Elsass sötkringarne derföre skola hålles
i stickt och dessans formaning, visar till fylla
huru omensklig denna preussiska politik
är. – Detta behag jag funnit hos i ung
got med så många tyskar kände jag åter
här om aftonen då jag med Weir var
hos en amerikanare af tyska föräldrar
GöHelmeyer, gravör och elev af Gérôme
Vi talte tyska, han spelade utmärkt
bra piano, och talte med förtjusning
om Tyskland, dess genintlighet – och jag
kom åter så tydligt ihog mina intryck
från hundrade angenäma efterar i Aut-
werpen. – Mot vårsidan skal Goettelmeyer
hjelpa mig med några eau-forter som jag
tänker försöka mig på sjelf har han gjort
mycket vackra porträtter i ettning.
Och nu en nyhet som kommer att
ge stoff till en korrespondans till Helsin
fors dagbl.: Jag har varit lycklig nog
att genom en kamrat i Atelier, tillsam
mans med Weir och några andra fått
tillståndstort att se det inre af det
ORot AN... Jag var der i dag
från. 12 till 2 och har aldrig i mitt
lif sett en större prakt. Baudrys mål-
ningar äro oöfverträffliga – gud marmor,
alabaster oh! det går ännu omkring
för mig. Det enda jag sett som så impo-
nerat på mig genom rikedom är Isaaks-
kyrkan. Tänk dörrar som kostat
250,000 francs, målningar af Frank

rikes bästa målare, Baudrig, Pels, Boulanger
och öfverallt denna rika, storartade orna-
mentation, framdårad af arkitektens, har-
niers produktiva snille. Endast dågra hundra
tal utvalda ha hittils fått se operan, och
ha derjemte haft lyckan att få se hela den
monumentals byggnaden, artisternas foyer
m.m. som sedan operan öppas, för alltid blir
för alltid slängda för publiken. Att komma
på de första representationerna är en omo
het, ty man har redan ut dogerna i 1sta
raden för 1000 frcs, och allt torde bli i
proportion i början. Bland, som gaf Weir
och mig kortet här fått det af sin far som
målat några dekorativa panneauer.
Hvad det är roligt att se dessa miljoner
använda med verkligen öfverlägsen artisk
smak.
och nu till det ekonomiska
Jag har köpt stöflar för 16 francs, betalade
min månad af conciergen Rue Cassette, tvätta
byxreparation, strumpstopping och annat
tillsammans 21 frs 50, skulden till Coveer
30 frcs., en pincenez (den förra har röstat
sönder och jag har under promenad förlorat
hälften) 4 frcs, flyttningen o francs o. s. v.
Ännu har jag ej tänkt på någon paletå,
då vädret är temligen mildt nu igen.
skall jag köpa en billig för 30 francs som
håller 1 vinter eller 2 eller en för 50 eller
60 som håller länge. – Och nu tar jag
åter God natt af Mamma, helsa alla
hjertligt och innerligt från
Atte.

P.S. Jag vet ej om Mamma ännu fått ett litet paket från mig
(innehållande några småsaker åt systrarne, tyst tala
aldrig om et) genom Assessor Idestam som kommer
från Paris. Hertzberg har befogat ett paket också
och ber Mamma vara då utmärkt god och artig
och praktisera det till Brunnsparken till hans
famil. Han skulle aldrig ha tagit denna frihet,
om destam ej skulle dröja blott helt hört
tid i Helsingfors, och om han ej dessutom
haft en massa kommissioner. – – Mammas
omdöme om Beckers taflar är fullkomligt det –
samma som mitt. Jag tycker, att de ej intresse

ra tillräckligt, och att det alvarsamma intrycket i den
ena taflan storis genom en mig hade sig att byttor
stolar o. a. – Allt detta bör vara den man föra hem
gå in i det hela, och icke de för sig sjelfva dessutom
tycker jag det är mindre bra sjudt än frans förra taflor
som t.ex. ett paste piquet, som verlden var bra
Till Axel Antell och Lilla funder jag på
att skrifva alla dar, men man är så man
kl 9 och kan ofta ej med bästa ville i verlden. Linna
vecka går jag ej i aftonskaden. – Jag och deri

ej heller. – Mitt bref borde komma fram just
då jul utställningarna börja dechauma än Lucie
Atte
tiden

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt sitter hos Filip Forsten och skriver svar på Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt Filip Forstén
 • Som Alexandra Edelfelt kunde läsa i brevet till Ellen Edelfelt är Edelfelt installerad hos Julian Alden Weir på Rue du Pont de Lodi 5 och trivs förträffligt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Alden Weir
 • Deras dagar ser ut som följande: Edelfelt och Julian Alden Weir gör kaffe på morgnarna och går till École des Beaux Arts; frukost [lunch] tar de tillsammans med andra elever från Jean-Léon Gérômes ateljé på restaurangen "la Mère Nail"; klockan 4-6 går de till Adolphe Yvons klass och sist kl. 7-9 i aftonskolan efter att ha dinerat [ätit middag] hos Mère Nail eller på Crêmerie de Brui, eller på studentrestaurangen hos "la Mère François".

  École des Beaux-Arts skolan vid Rue de l'École de Médicine Mère Nail Mère François Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Adolphe Yvon
 • Edelfelt tycker mycket om Julian Alden Weir; han är den mest begåvade av amerikanerna, 22 år, lika lång som Edelfelt men bredare om axlarna, ser bra ut, men gnolar falskt; Weir läser varje kväll en psalm av David och ett kapitel ur Nya Testamentet; han och Edelfelt har kommit överens om att läsa på franska ur Bibeln eftersom Edelfelt inte förstod hälften då Weir läste på engelska; Weirs religiositet är levande och varm, som man föreställer sig den vara i gamla amerikanska familjer; Weirs släkt har bott i Amerika i sekler, nära New-York; efter college tillbringade Weir ett år i Minnesota där han lärde känna sin fästmö; han lever lika sparsamt som Edelfelt men lägger mera pengar på en massa saker och resor.

  Amerika New York Minnesota Julian Alden Weir David
 • Dewey Bates klagar över sin fattigdom, och jämför avundsjukt landsmän som Julius Stewart, John Singer Sargent, Mason, Carroll Beckweeth, som är amerikanska miljonärer i Jean-Léon Gérômes ateljé; som Alexandra Edelfelt redan fått höra refuserades Bates i concoursen [tävlingen] till aftonskolan, vilken är den enda i Paris som är kostnadsfri; Julian Alden Weir har gett pengar åt Bates för att denne skall kunna teckna i Léon Bonnats ateljé om kvällarna; Edelfelt tycker det är skamligt av Bates att ta emot pengarna, i synnerhet som han hade möjlighet att teckna efter naken modell i Gobelins-fabriken [gobelängfabrik] gratis; Bates eviga prat om kolorit och kraftig färg förargar Weir; Bates påstår att målare som Rafael, J.A.D. Ingres, Hippolyte Flandrin ingenting är värda för att de inte har "stora färghögar" på sina tavlor.

  Paris École des Beaux-Arts Manufacture des Gobelins Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Rafael John Singer Sargent Julian Alden Weir Dewey Bates Léon Bonnat J. A. D. Ingres Hippolyte Flandrin Julius Stewart Mason Carroll Beckwith
 • En morgon hade Edelfelt och Julian Alden Weir kaffebjudning för två av Weirs vänner från Jean-Léon Gérômes ateljé, schweizarna Alfred Henri Berthoud och Paul Robert, den senare brorson till Leopold Robert; de bjöd på kaffe och ett glas kirsch.

  Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Alfred Henri Berthoud Paul Robert Léopold Robert
 • Alfred Henri Berthoud har varit guvernör [informator] för furst Grigorij Gagarins barn i Moskva och Rom; förutom hans modersmål franska (född i Neuchatel) talar han tyska, ryska, engelska och italienska; som informator har han vistats i Ryssland och kommit in i den finaste ryska societeten; Berthoud umgås med Aleksandr Bariatinsky och Lev Tolstoj när de är i Paris; han känner Aleksej Bogeljubow, ungraren Mihály Munkacky och alla målare i Rom; efter studierna tänker han slå sig ner i Sankt Petersburg; han har reda på sociala förhållanden i Finland och förundrar sig över att Edelfelt inte lärt sig ryska och sökt stipendium från Petersburgerakademin; Berthoud är den enda utlänningen som är medlem i amerikanernas klubb i Paris; Edelfelt ser fram emot att umgås med Berthoud och Paul Robert.

  Finland Paris Moskva Sankt Petersburg Ryssland Rom Neuchâtel Lev Tolstoj Aleksej Bogoljubov Mihály Munkácsy Alfred Henri Berthoud Paul Robert Grigorij Gagarin Aleksandr Barjatinskilj
 • Filip Forsten har lidit av svullnader i halskörtlarna och undergått en operation; de flesta sångare och talare har gjort samma operation för att aldrig "generas av heshet".

  Filip Forstén
 • Nästa lördag ska Edelfelt gå med Filip Forsten till Madame Jaquinot.

  Filip Forstén Jacquinot
 • Pauline Ahlberg har föreslagit att hon och Edelfelt kallar varandra "du"; fröken Pauline är varmt kristligt sinnad men inte orthodox, hon förklarar många punkter på annat sätt än augsburgska bekännelsen; hon anser att apostlarnas och evangelisternas berättelser är inspirerade av det hänförda intrycket och den brinnande kärleken till Kristus, vilket utgör en grundval för en kristendom som motsvarar talesättet: bokstaven dödar men anden gör levande; det är roligt att umgås med ett "fruntimmer" som kommit så långt att hon tänker; genom Alexandra Edelfelt har Edelfelt blivit övertygad om att kvinnan lika väl som mannen bör kunna våga sig in på "reflexionens gebiet", tankens område.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Kristus
 • I ett fall är Edelfelt inte överens med Pauline Ahlberg; även om han känner släktskap med tyskarna kan han inte stöda Preussen, den tyska militären, det tyska kejsardömet och kejsar Wilhelm; kanske har hans aversioner mot den kungliga Spree's stränder stärkts av att hans tyska vänner i Antwerpen, Karel Scriba och Frédéric Matthæi var preusshatare.

  Antwerpen Preussen Spree Pauline Ahlberg Karel Scriba Frédéric Matthæi Wilhelm I
 • Ett prov på den preussiska politiken var Otto von Bismarcks senaste tal i tyska riksdagen, där han säger att Elsass och Lothringen inte blivit erövrade för att de är gamla tyska provinser, utan på grund av helt strategiska skäl.

  Elsass-Lothringen Otto von Bismarck
 • Edelfelt påmindes om det gemytliga umgänget med tyskar i Antwerpen då han tillsammans med Julian Alden Weir besökte en amerikan med tyska föräldrar, Göttelmeyer; Göttelmeyer är gravör och elev till Jean-Léon Gérôme; han talade med förtjusning om Tyskland och lovade till våren hjälpa Edelfelt med några eau-forter [etsningar].

  Tyskland Antwerpen Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Göttelmeyer
 • Nu till en nyhet som kommer att ge stoff åt en korrespondens i Helsingfors Dagblad; Edelfelt har med några kamrater och Julian Alden Weir fått tillstånd att se det inre av nya operan; det enda som i lika hög grad imponerat på honom i rikedom är Isaakskyrkan; där finns målningar av Frankrikes bästa målare, Paul Baudry, Isidore Pils och Gustave Boulanger; allt är framdanat av arkitekten Charles Garniers produktiva snille; inträdesbiljetten hade de fått av Joseph Blanc, vars far målat några dekorativa pannåer.

  Frankrike Isakskatedralen Parisoperan Julian Alden Weir Paul Baudry Joseph Blanc (osäker koppling) Gustave Boulanger Isidore Pils Charles Garnier
 • Beträffande det ekonomiska, så har Edelfelt köpt stövlar, betalat av skulden till Karl Alfred Caveen, månadshyra för rummet på Rue Cassette och annat; paletå har han ännu inte köpt; han önskar Alexandra Edelfelt god natt och hälsar alla.

  Alexandra Edelfelt Karl Alfred Caveen
 • *Edelfelt ber om förlåtelse för det gräsliga slarvet, som beror på dålig penna och dåligt bläck; för tillfället finns en utmärkt exposition av Carolus Durans arbeten, ett porträtt av comtesse d’Harcourt är mästerligt.

  Carolus-Duran d' Harcourt
 • P.S. Edelfelt har skickat paket med några småsaker till systrarna med assessor Gustaf Idestam; Rafael Hertzberg har också skickat ett paket, kan Alexandra Edelfelt vidarebefordra det till hans familj i Brunnsparken?

  Brunnsparken Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Rafael Hertzberg Gustaf Richard Idestam Hertzberg
 • Alexandra Edelfelts omdöme om Adolf von Beckers tavlor är detsamma som Edelfelts.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker
 • Edelfelt har tänkt skriva till Axel Antell och Lulle (Julian) Serlachius, men har inte tid; denna vecka har varken han eller Julian Alden Weir gått i aftonskolan; hans brev borde komma fram i tid till julutställningen vid Luciatiden.

  skolan vid Rue de l'École de Médicine Axel Antell Julian Serlachius Julian Alden Weir
 • *Filip Forsten och Oscar Kleineh bor i samma pension på Rue Lafayette där Mellins bodde.

  Filip Forstén Wilhelmina Mellin Oscar Kleineh