Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer bildkonstläroinrättningar brev drycker jul kläder konstsamlingar pensionat porträtt (konstverk) sällskapsliv sångare studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet

Paris d. 14 December 1873
Älskade Mammas
stilla dag måndag i dag, flammad till bref som
jag varita sedan fredagen. Jag hoppas bra att detta var
på Mammas skrifvelgranden träffar samma i alla
fors. Sedan skall då sal mera ett bref mig nu
allt går som man bör bra sträcklig med sig jag
samladt på Kiala en krona sorget. Men jag
kell skref har jag göra en färdig stige att sluta
första håller kuras stänger jag sade bor af den
al husholm tycka vidlag anlig med några att från
eki möjlig att visa var gamma. Sedan har jag bort
på med ett porträtt af Lindholms pojke, och de sedan
en utmärkt stucki. Pojkar för rade venting om
jag har på den ena sånger panna en hade
återgifva likheten i andalet fins är för att man
havre, isynnerhet och det ändå i dag af de a
ögonblick hållar det. Flere bryr har jag anlagt
I ateliern, i qvartklad af sin Maring
Ahrriken sista grundt aftoreskall jag för en första
cours. – I dag nu vill fått utslagigt och så får jag
den 1sta. Med en gaf de att vi känna der
cours som blir af Februare har jag en snokalf!
har är visst ej stor ej denna skrifva, derförerna
allmänhet ej gör några offreninga snard
den finnes äfven skrifver denna som lilla skrifvet.
cole des Beaude sitt. Nej, det vore annar

att bli medaljest i Yvons klass. Se der något
som jag verkligen skulle sätta värde på. Detta
blir dock i år omöjligt, ty der finnes en
sådan massa utmärkta tecknare, men då jag
om några år återkommer skall jag göra allt min
till för att komma så långt. – Som Mamma
ser har jag varit sysselsatt bra nog strängt,
men jag märker, att detta myckna tecknande gör
mig se utmärkt godt. Jag har på bibliotheket
om dagar
i Golide Bet. Han 1. I suttit och bläddrat
i Hippolyte Flandrens, Rafaels, Engres och
Andrea del Sartöshandteckningar och har deri
genom ännu mera kommit till öfvertygelsen
att teckningen dock är och förblir hufvudsaker
i all konst. – Häromdagen fick jag ett bref
från Pauline A. deri hon ber mig komma
till Mme Jaquinot med Filip F. Vi gingo det
i lördags och hade mycket roligt. Nu voro alla
vi
herrarne i systater) Filip har en underligt för-
måga att kan bli bekant, och ett tu tre satt
han och narrade Paulier A. att skratta så hjertin
som möjligt. Grabow och Friberg sjöngo mycket
lera. Freberg har en god sopran, men sjunger
på långt när ej så konstnärligt som Grabon
Jag har sällan hört någon sjungo så poetiskt
och känsklind som just hon – Också applåderade
hon lifligt, och Filip påstår att han aldrig
E
de
var
te
ty
hens
att
slagi
väl
verk
smål
den in
ett l
cla
ning
hols
ädes

eber

det
i alla
öför
sätt
så hjerta
ycket
junger
Grabon
tiskt
klaste
väntat sig något så bra – Pauline Ahle hade
under veckan flere gånger träffat Hertzberg
i Louvren och de hade tillsammans gått och
gjort sin konstbetraktelser, H. har följt hem hem
och de ha räsonnerat i alla möjliga aner. Paulin
tycker att han är så lustig och så originell; hans
underbara röst, hans halft qvicka, halft barnsliga
reflexioner, hans stund om till placchet öfvergående
liknelser, allt detta tycker B. att är så genomeget.
emellertid har hon enständigt bidt H. komma
och helsa på sig, och vi skola väl någon med-
dagsstund gå dit tillsammans. – I dag, sedan skolan
var slutat kom Pauline för att bese Ecole des
Beaux A. och ledsagades utan mig och Hertzberg.
ty Paul Delarochis Henicycle än slog
henne alldeles ofantligt, och menade hon
att intet enda monumentalt måleri mera
slaget an på henne. Som Mamma kanske
vet är dessutom perspektivet i detta måste
verk utmärktväl beräknadt och samman –
mälter på det för underligaste sätt med arkitekten
ren rundtomkring, och detta ger åt figurerna
ett lif och en relief som är alldeles förvånande.
Delaroches fina allegorier vid sammanstält
ningen af de stora konstnärerna från olika
holor anslag henne mycket, likaså den
ädla, vackra teckninger och den harmoniska

färgen. Dessutom sågo vi de ofantligt många
sakerna i Ecole des Beaux Arts, arkitekternas
i kortgjorda modeller efter alla antikens förnämst
byggnader, deras präktiga aqvareller från Athen
och Rom, – sedan de stora gipssamlingarna, inre
och yttre borggården, båda fullständiga museer,
Abl.
kopiesamlingen, der den bästa kopia af
Michelt. Yttersta dom de Rafaels skolan i Athen
finnas, likasom en refonduktion af Rembrande
anatomiska föreläsning, gjord af sjelfve Bonnat
Bland det intressantaste var salen förko-
marpisen. Har såg man sida vid sida alla
pristagarnes skizzer och utförda taflor sedan bör
jan på 1700 talet. Rätt vackra namn stod här
prisdeloste
att låta bland skolans stever: David, Gui-
rin, Girodet, slippoliste Flandrin, Cabanel,
ett
Hebert, och siste Henri Regnault som 1886
fick romar priset. Mest klassiska och bibliska
Ämnen. Davids Romar pris är uselt och vitna
om osjelfständighet, och liknar ej det alla
ringaste hans stora mästerverk. Cabanel var
likaså en skolaris, Hippolyte Flandsin vid
den tiden (då han var några och 20 år) en stor efter-
apare af Ingres o. s. v. Remo pasutus arti
Pauline A. fick efter besöket på skolan
en ofantlig lust att komma och se på min
atelier, men jag hade ej tid att föra henne det

emedan vi kl. 4 åter hade klass och kl. redan var
1/4 öfver 3. Jag var rätt så glad att det blef af
denna gång då vi alls ej kunnat städa som
Jag har en viss fruktar för att fröken Paulin
skall känna det allt för romantiskt har hon
kommer upp i 7 de våningen finskt talade
ty här räknas ju ej kadechaussien och Entresolen
skall känna sig fram på en mörk och slingrig
troppa och sist in i en lika hemskt korridor.
men jag har beredt henne på allt det der.
Då man kommer på besök till studerande
ungdomar i Quartier latin får man ej vänta
sig något storartadt. Ateliern är treflig och den
kommer kanske att försona henne med
den verkligen magstacka (också i afs å lukt-
organen entréen. Emellertid tycker Weir
det skall bli mycket roligt, vi skola repre-
sentera, och göra af vår artistiska vindsvåning
något rigtigt fint. – Weir sitter framför mig.
och gör spektakel af mig för min utmärkelse
i den lilla skolan. Det är något kylslaget
i rummet och jag sitter i en högst egendomska
ställnig och skrifver d. v. s. med foterna in håll
ugnen, som ännu har litet värme i sig. Weir
håller på att koka vatter för att laga en
gros amiseran" med Koning vatten citroner
och cognac; borde bli som ett slags svagt toddy

Han är en genombederligt yankeej har rätt ofta underba
er
ra idéer såsom nu t.ex. att resa till man kaning.
Jag
Han och Amsterdam midt i vintern. Så se om
denna resa blir af. Berthand, Schweitzauer gör
rysligt mycket spektakel af dessa underbara
hugskott "ses toguades (patois parisien) ameri
cainesp. Jag skickar har Weirs porträtt, och
ber Mamma vid tid och tillfälle återsända
det; det brådskar i alla fall ej. Han ser bättre
ut i verkligheten än på porträttet har smålare
ansigte och en mycket glad min. – I nästa
vecka blir vinterfesten för Gérôme. Middag
på Hôtel de Louvre (st af de bästa i Paris). –
Jag tvekade länge om jag skulle riskera 10 francs
men nu, då alla mina bekanta går det,
då jag dessutom ej på några år har utsigt
att komma på en dylik middag, så har jag
låtit skrifva mig på listan. Meniin har blifvit
uppläst och godkänd i ateliern, och lofva
mycket goda saker. De är finska julfröjd
har ännu ej blifvit något beslutet,
men tror jag, att det blir först en middag
och så litet punsch, således ej alltför lifvade
Min största fröjd blir att alltjemnt tän
ka på Eder. Farväl till dess. Önska
alla, stora och små, gamla och unga
Rolig Jul.
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev kom idag, Edelfelt har väntat sedan fredagen; hans svar får Mamma förhoppningsvis i Helsingfors.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Sedan ska Edelfelt skriva ett brev som enligt beräkningarna anländer när de är samlade kring julbordet på Kiala.

  Kiala
 • Edelfelt har gjort en färdig skiss till "Den första skålen hurrah! Kamrater skall Finland ha"; både Berndt Lindholm och Julian Alden Weir tycker att den med några ändringar är tillräckligt bra för att visas för Jean-Léon Gérôme.

  Helsingfors Finland Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm Julian Alden Weir
 • Edelfelt har börjat med ett porträtt av Berndt Lindholms pojke; det är svårt att teckna barn men på den ena séancen lyckades han återge likheten ganska bra.

  Berndt Lindholm Ragnar Lindholm
 • Edelfelt har även tecknat i ateljén, i Adolphe Yvons klass och vid rue de l'École de Médicine; i den sista har de haft concours [tävling] och Edelfelt placerade sig på första plats; om han också vinner concousen i februari vinner han en medalj; äran är inte stor, även om där också finns elever som går på École des Beaux Arts; det vore annat att få medalj i Yvons klass.

  École des Beaux-Arts skolan vid Rue de l'École de Médicine Adolphe Yvon
 • På biblioteket i École des Beaux Arts har Edelfelt bläddrat i Hippolyte Flandrins, J.A.D. Ingres, Rafaels och Andrea del Sartos handteckningar och än en gång övertygats om att teckningen är och förblir huvudsaken i all konst.

  École des Beaux-Arts Rafael J. A. D. Ingres Hippolyte Flandrin Andrea del Sarto
 • Pauline Ahlberg hade bjudit Edelfelt och Filip Forsten till Madame Jaquinots; Filip har en underlig förmåga att lätt bli bekant med folk, inom kort lockade han Pauline Ahlberg att skratta så hjärtligt som möjligt; Mathilda Grabow och Marie Friberg sjöng mycket bra; Friberg har en god sopran men sjunger inte på långt när så konstnärligt som Grabow.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Mathilda Grabow Jacquinot Marie Friberg
 • Pauline Ahlberg har flera gånger träffat Rafael Hertzberg på Louvren och de har resonerat i konstfrågor och i alla möjliga ämnen; Pauline tycker Hertzberg är lustig och originell och har bett honom hälsa på henne.

  Louvren Pauline Ahlberg Rafael Hertzberg
 • Pauline Ahlberg kom idag för att tillsammans med Edelfelt och Rafael Hertzberg se på École des Beaux Arts; hon tilltalades av Paul Delaroche's Hemicycle.

  École des Beaux-Arts Pauline Ahlberg Paul Delaroche Rafael Hertzberg
 • De såg också de ofantligt många salarna i École des Beaux Arts; i arkitekternas sal finns akvareller från Athen och Rom; i kopiesamlingen finns den bästa kopian av MichelAngelos Yttersta dom och Rafaels skolan i Athen, samt en reproduktion av Rembrandts anatomiska föreläsning gjord av Léon Bonnat; mest intressant var salen för Romarprisen, där pristagarnas skisser och tavlor sedan början av 1700-talet fanns uppradade; bland skolans prisbelönta elever fanns Jaques-Louis David, Jean-Baptiste Paulin Guérin, Anne-Louis Girodet, Hippolyte Flandrin, Alexandre Cabanel, Ernest Hébert och Henri Regnault.

  Rom Aten École des Beaux-Arts Jaques-Louis David Michelangelo Rafael Rembrandt Léon Bonnat Alexandre Cabanel Hippolyte Flandrin Henri Regnault Ernest Hébert Jean-Baptiste Paulin Guérin Anne-Louis Girodet
 • Då Hippolyte Flandrin som ung vann Romarpriset var han en stor efterapare av J.A.D. Ingres.

  J. A. D. Ingres Hippolyte Flandrin
 • Efter besöket på skolan fick Pauline Ahlberg lust att se Edelfelts ateljé, men han hade inte tid, vilket var bra eftersom de inte hunnit städa; Edelfelt har förberett henne på att man inte kan vänta sig något storartat då man kommer på besök till studerande ungdomar i Quartier Latin; Julian Alden Weir tycker det ska bli roligt att få henne på besök och de skall göra något riktigt fint av deras artistiska vindsvåning.

  Quartier Latin Pauline Ahlberg Julian Alden Weir
 • Edelfelt sitter med Julian Alden Weir i deras kylslagna rum; Weir kokar vatten för att tillreda en "grog américain"; Weir få ofta underliga idéer, som t.ex. att resa till Antwerpen, Haag och Amsterdam mitt i vintern; schweizaren Alfred Henri Berthoud gör narr av Weirs infall, "ses toquades (parisisk slang) américaines"; Edelfelt sänder Weirs porträtt och ber Alexandra Edelfelt sända det tillbaka vid tillfälle.

  Antwerpen Amsterdam Haag Alexandra Edelfelt Julian Alden Weir Alfred Henri Berthoud
 • Följande vecka hålls vinterfesten för Jean-Léon Gérôme på Hôtel du Louvre (ett av de bästa i Paris); Edelfelt har bestämt sig för att delta även om det kostar 10 francs.

  Paris Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Jean-Léon Gérôme
 • Det har ännu inte beslutats något om den finska julfröjden; Edelfelts största julfröjd blir ändå att tänka på dem där hemma; han önskar alla en Rolig Jul.

 • *Förutom paletån lär Edelfelt inte behöva köpa annat än svarta byxor, och det först till våren.

 • *Karl Alfred Caveen har Edelfelt inte sett på länge; Edelfelt hälsar speciellt till syskonen.

  Karl Alfred Caveen