Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer drycker finländare judar jul konstnärer mat sällskapsliv språk utmärkelsetecken

Paris d. 18 Diemi 1894.
Älskade Mamma
Jag hoppas, att det bref jag skrifvit
Runder Morbrors adress kommit eller
kommer Mamma tillhanda på jul –
aftonen, och jag tror derföre icke att
detta, skrifvit som Mamma ser, fredags.
afton (kl. 10 på aftonen) kommer fram
första dag jul. Jag skrifver, som Mamma
ma bra under adress Helsingfors.
Alltså ännu en gång: En glad och
fridfull jul. Huru vi finnar här
dekola fira helgen är ännu ej be-
stämdt. Säkert är att då Kleinen,
och Lindholm komma att vara hos sina
familjer sällskapet kommer att ut-
göras af Hertzberg, Filip F. Becker, Ca-
véer Liljelund de Eneberg anländ i går)
och jag. I morgon skola vi ha ett möte
för att bestämma om sättet att fira jul
aftonen. Se här mitt förslag. Först en
vänlig bättre diner hvar som helst i
enskildt rum, och sedan samling i Berlin
atelier som för tillfället skulle prydas
med Finlands vapen och julgran. Ett
glas prinsch skulle drickas för hemmet

och hemlandet. Realiserandet af
denna plan beror på huruvida Becker
som bor med en fransmän kan få dispo-
nera sin atelier ensam på julaftonen
I går var den stora middage
för Gérôme. Den var splendid. Jag
har alldrig varit med om en så
fin diner. Vi hade stora läsesalen
i Rôtel du Louvre, och dessutom
Några mindre rum (rokrum), middagen
var sittande och satt jag Weir och
Berthand i en rad. Det var ett jätte
likt bord som gick igenom hela den
långa salen. Hvar och en hade på
sin plats ett grannt kort, der hans nam
stod på skrifvet och en menu, hvilken
nu medföljer. På Gérômes plats
var ett mycket vackert ritadt kort
teckning af nuvarande massiern eller.
atelierföreståndaren Christol. Som Mam-
ma vet var Gérômes bravourtafla i varat
l'excellence grise" munken père Joseph,
Richeliens qvinstling. Teckningen före-
ställde nu samme père Joseph som klifvit
upp på en stege i ateliern och med
en jättilik tagerkrans kröner Gérômes
d
ur

i an
han
vill.

recker
dispo-
stonen
dage
fu
dagar
Jatte
den
ä
i namn
Mam-
varat
upp,
före
klifvit
med
idrul
byst. Under till stod "de la part de cardi
nata. Att teckningen var mästerlig gjorde
den ännu mera intressant, ehuru figurer
blott far tre tum hög. Servisen var praktig
blommor, bordsuppställningar o. s. v. granns
och slåtligt. Jag hade utmärkt roligt,
Vi voro vid vårt bordshörn endast be-
kanta tillsammans. Vid kaffet efter
middagen som räckte från 17-10, och
alltsammans var slut kl. 1/2 12. Gé-
rome talade med mig några ord om
Wereschagin, hvilken han ansåg vara
en bland de mest begåfvade, originella
och skickliga målare han kände. Han
sade att han fått bref af W. från Khiva,
deri N. mycket humoristiskt talat
och sina krigiska mandater. Som Mamma
vet fick han ju Georgsorden för tapperhet.
Det hela var en utomordentligt rolig
och festlig prägel, och medvetandet att
vara tillsammans med en stor, verldslu-
som målare gaf oss alla en stolt och
förnöjd min. Så sträng Gérôme än är
i ateliern, så utomordentligt älsklig
kan kan vara i sällskap när han
vill. Man ser att det är person som

ait vivre". Han har ett utomordentligt
distingueradt utseende. Gérômes skål
dracks i Champagne och hvar och en
klingade med honom. Det enda, som kanske
litet torde festen var, att på slutet.
då flere sjöngo och spelade många
utmärkt bra ss. Schweitzaur von Rodt)
mig vän, inden Bassan, uppträdde
och sjöng en café-chantant visa, och in-
flikade i talpartierna en mängd dum
små komplimenter för Gérômes räkning, samt
sist sade att det nu var sista året de voro
tillsammans Gérôme och han emedan han
unsta år skulle gå i röda byxor på exercis.
Det hela framsagdt och framsjungit med en
så festämd famillasitet, att man långt
innan prastationen var slut hörde passera
asser" från alla sidor. Jag kan ej begripa
huru man skall vara så gräsligt taktlös
Han har i dag ej vågat komma på ateliern
och så nog äta upp sin dumhet då han
kommer Weir var så om att han hade
vetat mygla upp juden på fläcken. Gérom
såg heller icke nöjd ut, vi skämdes alla.
Och nu är det sent och jag måste slu
la. Jag tänkte på småsyskonen då jag

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt hoppas att det brev han skrivit till Morbror Gustaf Brandts adress kommer fram på julaftonen; detta brev sänder han på Alexandra Edelfelts begäran till adressen i Helsingfors.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Det har ännu inte bestämts hur finnarna skall fira jul; Oscar Kleineh och Berndt Lindholm kommer att fira med sina familjer; sällskapet kommer således att utgöras av Rafael Hertzberg, Filip Forsten, Adolf von Becker, Karl Alfred Caveen, Arvid Liljelund och doktor Karl Eneberg som anlände igår;

  Adolf von Becker Arvid Liljelund Berndt Lindholm Filip Forstén Karl Eneberg Oscar Kleineh Rafael Hertzberg Karl Alfred Caveen
 • Edelfelts förslag är att de först äter en vanlig bättre diner [middag] i enskilt rum och sedan samlas i Adolf von Beckers ateljé för att dricka ett glas punsch för hemmet och hemlandet; rummet skulle prydas med Finlands vapen och julgran.

  Finland Adolf von Becker
 • Föregående dag hölls den stora middagen för Jean-Léon Gérôme på Hôtel du Louvre; Edelfelt har aldrig varit med om en så fin diner [middag], den var splendid [utmärkt]; han satt med Julian Alden Weir och Alfred Henri Berthoud.

  Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Alfred Henri Berthoud
 • Jean-Léon Gérôme hade fått ett mycket vackert placeringskort, ritat av nuvarande massiern, atelierföreståndaren, Frédéric Christol; som Alexandra Edelfelt kommer ihåg var Gérômes bravurtavla i våras "l'excellence grise" [den grå eminensen], munken père Joseph, Armand Jean de Richelieus gunstling; på kortet klättrade samme fader Joseph på en stege och kröner Gérômes byst med en jättelik lagerkrans.

  Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Frédéric Christol Armand Jean de Richelieu François Leclerc de Tremblay
 • Jean-Léon Gérôme talade med Edelfelt om Vasilij Vereschagin, som humoristiskt skrivit om sina "krigiska mandater" i Khiva; som Alexandra Edelfelt vet har Vereschagin frått Georgsorden för tapperhet.

  Khiva Jean-Léon Gérôme Vasilij Veresjtjagin
 • I slutet av festen spelade och sjöng många, bland andra schweizaren von Rodt; det som störde festen lite var "juden" Bassan, som uppträdde med en café-chantantvisa och införde i talpartier "dumma" komplimanger till Jean-Léon Gérôme, vilka var oförskämt familjära; Julian Alden Weir var så arg att han velat prygla upp juden på fläcken; Bassan har inte vågat komma till ateljén följande dag.

  Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Bassan Eduard von Rodt
 • *Edelfelt tänkte på småsyskonen då han på festen åt alla förträffliga glassar, bakelser och frukter; han hälsar ännu en gång rolig jul till alla.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *Julian Alden Weir lär verkligen resa till Antwerpen och Holland under jul.

  Antwerpen Holland Julian Alden Weir