Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester ateljéer beställningar böner brev ekonomi fester Gud illustration kaféer kläder kvinnor nyår nyårsgåvor opera (konstart) restauranger temperatur väderlek

Paris, Nyårsnatten 1875, kl. 12, 5 på
atte
tusen Tack för Mam
nas och Ellens bref, som jag
Älskade Mamma! fick nyårsaftonsdagen
Just nu slog klockan tolf och vi räkna nu
år 1875. Mamma är således den första åt
hvilken jag önskar ett godt nytt år, och det
af mitt fullaste hjerta. Under brinnande
för till Herren Gud önskar jag Eder alla,
mina käraste, Mamma och syskonen, Morbror
skosta och deras bara ett lyckligt är, så godt och
så fridfullt, som det är möjligt. Måtte
sorger och bekymmer vara fjerran från
vårt hem, vårt älskade hem, och måtte
vi alla, om Gud ger oss pröfningar, med
mod och förtröstan kunna bara dem, ty
denna tillit till honom är dock det
största och lyckligaste vi kunna ega.
Jag har bedt för mig sjelf, svaga stackars
och önskat mig flit och mod, på det jag
må kunna göra glädje att min älskade
mor och mitt land. Det förflutna året
har varit vigtigt i min utveckling, och
jag har ögonen öppna för många ting som
jag förr ej förstod, men mest för min egen
okunnighet, för nödvändigheten af bördubblad

flet och energi. – Detta år 1874, som nu
gått till ändå har lemnat mig än mer
denna visshet att sorsynen underbart tänka
våra öden och att Gud seder allt till det
bästa. Jag har dagligen och stundligen
fört erfara stor och oförtjent godhet, jag
har haft lycka och framgång, och jag är
tacksam derför, så tacksam som den som
förtjenat intet, och fått allt.
Måtte Ellans bröst bli bra under detta
nya år. och måtte jag kunna sluta henna
stor, stark, frisk och glad i mina armar
då jag kommer hem. Måtte Morbross bekym
mer bli lättare, och måtte en ljusning rån
des i det tocken af oro och osäkerhet som
omgifvit honom. – Jag tar Mamma i min
famn och beder Mamma hjertligt fram
föra dessa nyårshelsningar, på samma
går jag hoppas allt godt för Mamma
af detta 1875. Ryssaklåsyskonen och
berätta dem ännu en gång hur innerligt
jag håller af dem, och huru det alltid
skall bli min sträfvan att göra mig
Eder
värdig det hem jag tillhör
Jag ville hafva all verldens vältalighet
för att uttrycka hvad jag önskar Eder
och mig sjelf i denna stund, men jag vet,
att ni förstån mig väl äfven af några enkla
ord, som komma från hjertat. –

att
fortsättning, nyårsdagen på aftonen. (Förrän jag
börjar skrifva, måste jag be Mamma om förlåtelse
för mina bref nuförtiden, de äro fasliga att att
Hvad skildt detta beträffar, är det ej skrifvet på ett
bord utan på en bok som jag har på knäet. Det är
näml. omöjligt att existera annorstädes än rakt
framför kaminen). Kölden har varit otidlig
under senaste vecka. Jag har brannt kol för
1.50 om dagen men han ändå ej få värmen
i mitt rum högre än 15 C. ty ute har det om
nätterna varit 2 à 10 grader kallt och om dagar
na – 5 C. Då man har till lägger blåst och tän
ker på de dåliga rummen så kan man göra
sig en föreställning om huru det är här i Paris
för närv. Inne är svårt ju omöjligt att ar-
beta vi ha haft en veckas ferier, så att
ej kunnat gå på atelier) och i Louver
har man ej fått värmen högre än 270
Hvar morgon har jag 12 tums tjock
is i tvättfatet, stums i vattkannan.
Hos Lindholm har jag målat hans pojke,
nen men han ej skalla i penslarna i
detta väder. – Då man tar dessa förtre-
ter från den lustiga sidan, äro de ej så
karliga, och det har jag gjort. Om natter
nu har jag varmt och mår som en prins-
utom min tjocka nattdragt (lille har jag
mitt tacke, i schawl. 1 filt Weirs) och dessa
tom öfver fötterna min paletå, 2 rockar

Weirs schlafrock (egaren är ännu i
Holland) och sist på hufvudet en bretagnan
sjömansmössa och ser derföre så här ut:
Hertzberg och Cavien äro olycklig
ga, isynnerhet den senare

och fröjdar deras ynklighet
mig mycket. – Att under
sådana omständigheter.
jag ejerträttat mycket an-
orde
hol
der senaste vecka varit
förlåtligt. – Som sagdt har jag varit 2
gånger hos Lindholm, men pojken
är ej ett ögonblick stilla, och kallt är
det der också, och har för resten gått
och promenerat dels på Louvren dels
på Paris gator. – Det tyckes, enligt
Mammas bref, vara i proportion
lika kallt hos oss. De många blida vin-
trarne skola väl nu efter följas af den ström
gäste köld. – Det nya året började jag
i dag mörgre med att försöfva
mig, ty det var beslutadt att alla
Gérômes skulle vara församlade på
Place Blancher (Clichy Batignolles) kl. 1/2
9 och då jag vaknade först kl. 9 1/2
märkte jag till min stora förargelse

att det var mig, origtigt det anna fram i hos de
redan vägen till Batignolles skulle upptaga 24 tim-
ma. Jag gick derföre ned, och begynte detta högst
tråkiga bortgifvande af pengar, som tyckes
vara oundgängligt på nyårsdagen. Först åt port-
vakten 5 frcs, så åt spostiljonen 2 frcs, så
på Crémeriet der jag dricker kaffe 1 frcs
Man är så illa piskad att gifva t.ex. på de
restauranter der man äter dagligen, ty betje
ningen kommer med den sockersötaste min och on-
skar godt nytt år, och erbjuder tillika etrenner, ss.
en bundt cigaretter nu granna bandrosetter, en
apelsin med pappersblommor, ett cigarrfodral för
några sons o. s. v. – Derefter gick jag till Pauline
Ahlberg, och stannade der mycket länge. Jag
har under veckan varit hos Caro, för att få
tillträdeskort för Paul, men den stora litterafören
och talaren kunde sjelf intet uträtta, utan hän-
visade mig till vicirektörn för universitetet.
Kommer dit i frack och hvit duk, blef jag af en
vaktmästaren upplyst om att alla petitioner
böra vara skriftliga. – Jag gick derföre hem,
sätter mig och skref ett bref till P. om saken,
och fick i går höra, att hon nu afsändt
sin skriftliga begäran och väntade på svar.
Pauline var i går så glad och treflig som
sällan sett henne. Utmärkt roligt är
jag
det att samspråka med ett fruntimmer som
är verkligen "upplyst" utan fördomar och

inskränkthet, och som tillika sett så mycket af
verlden af konst. – Nu skall jag berätta om
den stora tur jag haft att på en beställning
(Forts. à Cremare de Buil). I börjar af den
na vecka hade Hertzberg bjudit alla finna
ne till sig, men som han insåg att hans
rum var alldeles för litet för att rymma
12 personer, bad han att få min atelier
nu, då Weir ej var der. För att af betala
vår tacksamhetsskuld mot Lindholm, Becker.
Ramsay beslöto Eneberg. Herrerberg och Cann
att slå oss tillsammans om vifter, som saken
då kostade ung. 2. 50 på man. Helsteberg
och jag författade tillsammans ett bestqväde
hon rikligen illustrerades. – Alla stora
män, och speciet finnar, som bott i qvartier
latin passerade revue, och sist hade vi, deras
a lingar, en stor välkomsthelsning till De
mare från Seinens andra strand.
koskissen, Löfgren m. fl. som jag afritet,
beundrades mycket och gjorde hela snille-
förtvet den bästa verkan. Ramsay såg
visst litet förnäm ut i min fattiga atelier
6 trappor upp, men alla voro mycket glada
fastän man drack grägg ur opar hoppar
och glas, och ej hade mer än fyrathi –
skedar. – Då Antell, som äfven var
insbjuden, och på briljant humör

drack först brorskål med mig, och bad
sedan att få tala några ord enskildt med
mig. Inkomna i vårt sofrum talade han
detta: kära bror, vi ha visserligen gått hvar
der endast en gång förut, men jag anser mig
dock känna dig sen gammalt, ty jag har hört
talas så mycket om sig af mina gamla vara
Schulter, Frendentkal och Lille, och vet, att
Du är en ungdom som verkligen arbetar
och har ingenium. Nu har jag tänkt göra
dig en beställning på 1000 frcs, men vet
nag sjelf att det skulle tynga på dig att
ta emot pengarne förut och sedan ha
en stor tafla att flyga i hop på ett år
eller så. Jag ger dig derföre 4 år för arbetet,
som får vara huru flyktig. Skizz som helst.
Något i Velasquez eller Murillos stil,
men icke något som hostar enormt i modells
eller fordrar förberedelser. Nu vet jag genom
Lindholm, att de för närvarande ej har
mera än 400 frcs qvar af detta stipendieur,
och de bör, om de skall kunna studera
obekymradt, ej tänka med förfärar på mor-
göndagen. Kom derföre, jag ber dig i morgon
till mig och tar 500 frcs och andra hälften
får der här der vill. Men tog ej illa upp min
välmening, och berätta ej om det här. Jag för
all del ej detta som att jag ville hjelpa dig

ty jag får nog minsan förluta för mina pengar.
då jag före kl. 12 på natten den 29 decen
ber 1878 får något af den hand. Inom den
tiden kan de vara en dugtig målare, och
en skizz gjord på några dagar han då vara
värd 1000 mk. Och för resten säger jag dig,
kommer du i någon penninge förlägenhet,
så kom till mig; jag ber det derom. –
Följande morgon kl. 11 gick jag till Grand
hôtel, vi åto frukost på en af Paris finaste
restauranter, gingo sedan till Becker och
Fdust.
sist på operan. Som jag betalade opera-
biljetten sjelf så blef denna dag mig
så dyr att jag ej täcks tala om det, men
jag hade i alla fall tusen mark i per-
spektiv, och 500 på fickan. Var det
icke hyggligt af Santell. När vinter
som störst är Guds hjelp närma
ehof
Dock kan man ju aldrig tala om
e hvad
mig vid kommer. Jag har som Mamma
ser lycka i allt, och är nog tacksam
derför, måtte detta fortfara. – Och nu
är jag tvenner att sluta, pappret tar slut
och gästerna på Crémeriet, skrika om hin
mig. Helsa derföre alla hjertligt från
mig och framför mina uppriktigt nyårs
teckningar.
Atte.
Jag har köpt ett halft dussen kragar för 2. S.
sådan form – den enda moderna.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra och Ellen Edelfelts brev, som anlände på nyårsaftonsdagen.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Klockan har slagit tolv och Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt ett gott nytt år; han ber till Gud om välsignelse för alla han har kär, Mamma och syskonen, Morbror Gustaf och Moster Fanny Brandt och deras barn; tilliten till Gud är det största och lyckligaste de kan äga; för egen del har han bett om flit och mod, så att han kan vara en ära för sin mor och sitt land.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Fanny Brandt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Erik Gustaf Ragnar Brandt Thyra Brandt Helmina Brandt Ada Brandt
 • Det gångna året har varit viktigt i Edelfelts utveckling och han är tacksam.

 • Edelfelt hoppas att Ellen Edelfelts bröst blir friskt under året och att Morbror Gustaf Brandts affärsbekymmer reder upp sig; han ber Alexandra Edelfelt framföra dessa nyårshälsningar.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Ellen Edelfelt
 • Brevet fortsatt på nyårsdagens kväll.

 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt förlåta det fula brevet, som är skrivet på en bok framför kaminen.

  Alexandra Edelfelt
 • Kölden har varit olidlig i Paris den senaste veckan; fastän han bränt kol i kaminen blir det inte varmare än 5°C i ateljén; de har lov från studierna så han har inte kunnat arbeta i en varmare omgivning, på Louvren är det inte varmare än 7°C; hos Berndt Lindholm har Edelfelt målat hans pojke, men han har inte kunnat hålla i penslarna i kölden; om nätterna har han varmt under lagren av kläder, täcken och filtar, han har lånat Julian Alden Weirs filt och "schlafrock" (ägaren är ännu i Holland).

  Paris Louvren Holland Berndt Lindholm Julian Alden Weir Ragnar Lindholm
 • Rafael Hertzberg och Karl Alfred Caveen är olyckliga och ynkliga i kölden.

  Rafael Hertzberg Karl Alfred Caveen
 • Två gånger har Edelfelt varit hos Berndt Lindholm för att måla hans pojke, som inte är stilla ett ögonblick; där har också varit kallt, Edelfelt har promenerat på Louvren och på gatorna i Paris; enligt Alexandra Edelfelts brev är det lika kallt hemma.

  Paris Louvren Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm Ragnar Lindholm
 • På nyårsdagen försov sig Edelfelt när Jean-Léon Gérômes elever skulle uppvakta Gérôme; de skulle samlas på Place Blanche (Clichy Batignolles) klockan halv 9.

  Clichy Batignolles Place Blanche Jean-Léon Gérôme
 • På nyårsdagen tycks det var "oundgängligt" att ge pengar till personer som portvakten, postiljonen och de matställen man äter på dagligen.

 • Edelfelt gick till Pauline Ahlberg; han har varit hos Elme Marie Caro för att få inträdeskort till föreläsningarna åt Pauline; han blev hänvisad till universitetets vicerektor, där han blev upplyst om att alla petitioner ska vara skriftliga; Pauline har sänt en skriftlig begäran och väntar på svar.

  Pauline Ahlberg Elme Marie Caro
 • Det är roligt att tala med Pauline Ahlberg, som är ”upplyst”, utan fördomar och inskränkthet.

  Pauline Ahlberg
 • Edelfelt har fått en beställning.

 • Brevet fortsatt följande morgon på Crêmerie de Buci.

  Crèmerie de Buci
 • Edelfelt, Rafael Hertzberg, Karl Eneberg och Karl Alfred Caveen hade bjudit Berndt Lindholm, Adolf von Becker, Anders Ramsay och övriga finländare till Edelfelts ateljé, så länge Julian Alden Weir var borta: Hertzberg och Edelfelt författade ett illustrerat festkväde där alla stora män som bott i quartier latin passerade revue och gav en välkomsthälsning till männen från Seinens andra strand; man beundrade mycket Edelfelts teckningar av Yrjö Sakari Koskinen, Erik Johan Löfgren m.fl; doktor Herman Frithiof Antell var också på plats.

  Quartier Latin Seine Adolf von Becker Berndt Lindholm Erik Johan Löfgren Julian Alden Weir Herman Frithiof Antell Karl Eneberg Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen Anders Ramsay Rafael Hertzberg Karl Alfred Caveen
 • Doktor Herman Frithiof Antell har bara träffat Edelfelt en gång tidigare men hört mycket om honom av Maximus af Schultén, Axel Freudenthal och Axel Lille; Antell gör en beställning på 1000 francs för något i stil med Diego Velasquez eller Bartolomé Murillo; Edelfelt har 4 år på sig, och får hälften av betalningen redan nu; följande morgon träffade han Antell på grand hôtel, åt frukost på en av Paris finaste restauranger, gick sedan till Adolf von Becker och sist på operan Faust; dagen blev dyr, men han har 500 francs på fickan.

  Paris Adolf von Becker Maximus af Schultén Diego Velázquez Bartolomé Murillo Herman Frithiof Antell Axel Olof Freudenthal Axel Lille Faust
 • Edelfelt har köpt ett halvt dussin kragar.