Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester Årstider ateljéer barn båtar beställningar bildkonstläroinrättningar brev bussar cirkusar drycker fartyg framtid fransmän gudstjänst historia kakor kvinnor marknader (ordnade händelser) mat museer norrmän opera (konstart) påsk porträtt pris (belöning) sånger studier (studieinnehåll) svenskar tävlingar i yrkesskicklighet temperatur utflykter väderlek vår visor

Paris Annandag påsk 1873. på aftonen).
kkad min
eför mig dag genast hela

jag prins kastaftonen,
sea
siga grådags ni
la. Det ena litet
stän derför. Som Mammas
e
lagen efter henne
Edel
ej, att jag eller så
Li
tad som en komplett hvila

alltjemt talat om hvila och åter hvila
från
engiggor, alla är
Das i
båda
med skora festlandes

smarknande lustig ej ge få prata med Mam-
styggade jag stora på går, att
be att

ande klagar för Mamma
egesonligen och mundtligen der och juttaglig
gerna som att alla sig
Bed för att
finnig frågonsteradering afsigter. Till
frå jag jag verkligen mustafin med en gatalning.
fera om en eskildt. Dagligt obesten
dler ellen hade sista stände sin arga
sigtet så klade sätt vid helst ord för hvilken
i der den synaden det är till
ement det sådan får jag kom-
med stillbaka fullt saker den hvad jag vill

med visshet om att jag funnit mitt yrke,
mitt källelse. – Långfredagen var här ut-
märkt vackert väder. Jag gick på förmiddag.
gen och gjorde en lång promenad och brydde
mig ej om att, såsom de andra dagarna arbeta
på Hôtel Cluny. Egendomligt nog var
Elsle des Beaux Arts öppen äfven denna
dag, men jag gick ej heller det, utan ha
gaf mig på e.m till Pauline A., der
jag satt till kl. 6 ungefär. – På Cluny
håller jag ha med några interieur, men
som jag aldrig gjort sådana förut går det
särdeles långsamt och dåligt. Med litet
fantasi ser man en scen från flydda
tider i hvarje vrå af detta underbart
väl insättade museum orätt att säga museet
tag i Cluny kommer man knappt att tänka
på annat än att detta egendomliga hus
nu som förut är de rika Clungabbiernas
eller
recidens, att Maria af Medicis ännu bor
der det är det mitt fullständiga 1500
tals hus man kan se. Från det största
till det minsta råder denna harmoni
har finnes Frans den förstes sängkamma
möbel, Ludvig XIII då, kapellet är ännu
An
sta
hjer
mig
d
pl
eh
va
lar
för
hus
til
En
en
Er
skr
ma
värd
Atte
ha
der
har
pri
man
har

cke
ut
edda
ydde
arbeta
a
ber
der
min
te
, och
Mustig
att lång
hus
80
ta
mod
amma
är ännu
fullkomligt i samma skick som då den
stalta Maria af Medicis har bad om
hjelp till försoning med sin hers son Lud-
mig till. Smycken, porsliner, tapusserier,
dyrbarheter af alla slag; fönsterna med
glasmålningar, bak af stora omålade
ekbjelkar, med påmålade Bourbonska
vaken, och i kaminerna, de stora, skulpter
rade kammerna brinna ännu, som
fordom, alnstjocka ekklabbar. – Som
museet är slångt för allmänheten hela
nickan utom söndagen, kan man arbeta
lugnt der. Naturligtvis finnes här
en massa målare bl. a. 3 elever af Gerom
och faakko Ahrenberg, som gör aqvareller,
skryter och skroderar, 2 svenska målarinnan
med hängande lockar och full gång, (märk-
värdigt att målarinnor i kunna vara som
annat folk o. s. v. – På eftermiddagar
har jag varit i Yvons aftonskola. TEcole
des Beaux Arts är ett stort lif, – man
håller på med Concourserna för Romar
priset. Olyckligtvis få endast frans
män deltaga deri. I första försöket
har redan utslagit fallit. Bland de 20

som fått deltaga i andra täflingen
äro icke mindre än 4 elever af Gérôme
bland dem den 1sta de 20 de och ste
Det är Courtois som är den första
Lier, endast 19 år gammal, den andra.
Aaiblet den 4de, Dagnan den 5te. Lier
är dock ingen nybörjare. Han målar
redan sedan 8 år, och har haft stora
taflor på Salongen och en tafla, som
blifvit köpt af regeringen.
Påskdagen voro Pauline A. Philen
i och jag i kyrkan och hörde Pressen
se. Som gubben aldrig lärer bereda
sig, och dessutom är sökande konfys
(det var ju han som begaf sig ut –
på boulevarden i schlafrock) tyckte
jag att han i början famlade litet efter
ämnet, men när han med ens åter
blef inspirerad, då flödade samma
tvärsäkra, aldiga vältalighet som förr
ur hans mun, då talade han åter
väldeligen, då strålade hans blick af
denna trons och öfvertygelsens glad,
och då håll man åker en andan för
än ej gå miste om ett enda ord.

Efter gudstjenstens slut hade vi alla tre
tänkt göra en promenad i Champs Ely-cis, men
som vi undervägen öfverföllos af ett stört –
regn (en af dessa småtrefliga surprèse som
man har dag hjdags i Paris gingo vi i
stället till Pauline, och voro der hela efter
middagens Mlle Suzanne är bortrest, och
har tagit de två norska fruntimren med
sig till sina hemliskt Barale-due à Lothorn
Filjp var mycket lifvad, sjöng ur
Lohengrin och Tannhäuser, också sin har
mycket trefligt. Jag fick sedan på aftonen
höra af Weir, att han varit hos Ackté
Der hade talats om en utflykt till Fonte
bleau (förslag af Bechweih, elev af Carolen
Duran, då vädret blir vackert. Tem unga
flickor och dito kavaljerer, alla målare,
deribland äfven undertecknad. Madame
Austin hade genast sagt, att hon ej
ville vara "le seul chaperon" (förkläde) och
letta hade gjort mycket hufvudbry
i de ungas lager, då Mme Sargent
är för kommod att göra utflykter, Beck
will hade på hemvägen svurit på att
han skulle skaffa ett förkla till, om

han också skulle affischera derom på
gathörna. Får se om det blir något af.
Bra rolig vore en sådan liten färd
Weir var så inne i tanken derpå,
och jag likaså att vi gingo till sängs
gnolande den vackra vår-valsen.
Viens avez moi pour fêter le printemps!
Nous eneuillerons des lilas et des roses,
Ne vois – tu pas que ces fleurs demi closes,
Veuillent briller sur ton front de vingt anse
Sargent (ungdomen) som jag träffade i
dag på morgonen trodde ej att det skull
bli något af, de gamla skulle visst ej
vilja besvara sig, trodde han. –
I dag på morgonen gick jag till Cluny,
för att arbeta, men fann att detta ej
lät sig göra annandag påsk. Ecole des
Beaux Arts är äfven stängd ändå
till torsdag. Weir Hertzberg och jag
fattade då beslutat att resa till
Barrier, du Trön, nära Vincennerskagen
för att se på den stora folkfesten,
la foire de pains d'épice (peppar-
kaksmarknaden. Sedan vi väntat för-
gäfves 1 1/2 timme, lyckades vi slutligen
n
tom

åt
eppar-
I för-
ligen
kulle
få en omnibus som ännu hade tre platsen
lediga, och så bar det af. Det är en rund
timmes resa ditaf. – Folk till 20, 30
tusen, stånd, theatrar, cirkus, troll.
karlar, lindansare, posituspelare,
flere hundrade baruseller gungor, sig
jernvägar, rutschbanor, etc. ex. ett
lif och rörelse öfver att beskrifning.
Allegrilotterier och målskjutningar, tafla
och brottningslek vid hvart slag och sedan
öfverallt pepparkakor, våfflor och
pannkakor, stekta ute. Pepparkaks-
gubbar i naturligt storlek stodo i
långa rader som skyllar uppe på
stånden. Vi gingo in på en cirkus
(biljett 30 centimer) och sågo stor repe
sentation. Vi hade mycket roligt att en
liten 2 åring som satt bakom oss med
sin Mamma, pojken började helt ogenom
att krafsa i mitt här, och slutligen
blefvo vi mycket goda väner. Modren
berättade att lilla Leon i dag för förstå
gången var rigtigt karl, klädd i byxor,
och Leon frågade mig helt stolt: Tens)
Tomment trouge – ty mes eulottes, ne

tort elles prest förtress som det var ondt och
plats fick han sitta i min famn, och var
förtjust öfver herrligheten. Till slut såg
han att han "den vouvais embasser
mosieur" hvilket han också gjorde och
så togo vi afsked af vår tilla bekantskap.
Hvad de franska barnen äro hålla och
hvad de se friska och dugtiga ut. – Sedan
vi ätit i det fria stekta politer, kort
och pepparnakor och druckit vin sig
begåfvo vi oss åter hemåt: först till
pote till Larden des plantis, och derifrå
togo vi le bateau-mouche (så kalla
de små Seine-angskurarne) till Ecole des
Beaux Arts. Vi kompleterade vår middag
med en biffstik och sedan gingo hvad till
sig och här sitta vi nu, War och jag i sin
mot hvarandra och skrifva, den ena lille
Amerika den andra till gamla Finlands.
Kl. är 1 slagen och jag är dugtigt trött.
Godnatt älskade Mamma, helt
alla, alla hjertligt från mig. – Möjlet
detta slarfviga, oläsliga bref! Jag så kan
sorg att min handstil, engång så finnerligt
småningom blifvit ryslig. – Godnatt
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skulle säkert ha ångrat att han inte genast svarat på Alexandra Edelfelts brev som kom på Påskaftonen, om han inte förra veckan hade skrivit till Ellen Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Liksom Alexandra Edelfelt ser även Edelfelt fram emot att komma hem; han vill på förhand göra klart att han inte avser att hålla en komplett vila, han ska göra porträtt och arbeta på.

  Alexandra Edelfelt
 • Det var roligt att höra Carl Gustaf Estlanders smickrande omdöme.

  Carl Gustaf Estlander
 • Det blir en outsäglig fröjd att personligen och muntligen få dela sina förhoppningar, sin modfälldhet och sina planer med Alexandra Edelfelt; en förändring som skett i hans person sedan han gav sig av är att han kommer tillbaka viss om att han funnit sitt yrke och kallelse.

  Alexandra Edelfelt
 • På långfredagen var vädret vackert och Edelfelt gjorde en lång promenad och brydde sig inte om att arbeta på varken Hôtel Cluny eller École des Beaux Arts; på eftermiddagen träffade han Pauline Ahlberg.

  École des Beaux-Arts Musée de Cluny Pauline Ahlberg
 • På Cluny håller Edelfelt på med några interörer; då han aldrig gjort sådana tidigare går det långsamt och dåligt.

  Musée de Cluny
 • Med lite fantasi ser man scener från flydda tider i varje vrå; även om Cluny är museum lever historien så starkt i detta egendomliga hus att man tror sig ännu röra sig i de rika Clunyabboternas residens, eller att Maria av Medicis ännu bor där; det är det mest fullständiga 1500-talshus man kan se; där finns Frans den förstes och Ludvig XIII:s sängkammarmöbel; kapellet är i samma skick som då Maria av Medicis bad om hjälp till försoning med sin son Ludvig XIII.

  Musée de Cluny Maria av Medici Ludvig XIII Frans I
 • Museet är öppet för allmänheten bara på söndagar, så Edelfelt kan arbeta där i lugn och ro; i och för sig finns där en massa målare, bl.a. tre av Jean-Léon Gérômes elever och Jaakko (Jac.) Ahrenberg som gör akvareller.

  Musée de Cluny Johan Jacob Ahrenberg Jean-Léon Gérôme
 • På muséet går också två svenska målarinnor med hängande lockar och ful gång; det är märkvärdigt att målarinnor inte kan vara som annat folk.

  Musée de Cluny
 • På eftermiddagarna har Edelfelt varit i Adolphe Yvons aftonskola.

  École des Beaux-Arts Adolphe Yvon
 • Det är mycket liv i École des Beaux Arts, man håller på med tävlingarna för Romarpriset [Prix de Rome]; bara fransmän får delta; av de 20 som har gått vidare till andra tävlingsomgången är 9 Jean-Léon Gérômes elever, Gustave Courtois, Albert Aublet, Édouard Zier och Pascal Dagnan är bland de fem första.

  Rom École des Beaux-Arts Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Albert Aublet Édouard Zier
 • På påskdagen var Edelfelt med Pauline Ahlberg och Philip Forsten i kyrkan och hörde Edmond de Pressensé predika.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Edmond de Pressencé
 • Efter gudstjänsten hade de tänkt göra en promenad i Champs Elysées, men de överfölls av ett störtregn (en dagligen återkommande överraskning i Paris); de gick istället hem till Pauline; Mademoiselle Suzanne var bortrest och hade tagit med de två norska "fruntimren" till sin hemtrakt Bar-le-duc i Lothringen; Filip Forsten sjöng ur Lohengrin och Tannhäuser.

  Paris Champs-Élysées Lothringen / Lorraine Bar-le-Duc Pauline Ahlberg Filip Forstén Suzanne Lohengrin Tannhäuser
 • Julian Alden Weir berättade att Carroll Beckwith (elev till Carolus Duran) hos Austins föreslagit en utflykt till Fontainebleau när vädret blir vackert; Edelfelt fanns med bland de fem kavaljererna till lika många unga flickor; Madame Elizabeth Austin invände genast att hon inte ensam ville följa med som förkläde och Madame Mary Sargent fick inte göra utflykter; upprymda av planerna gick Edelfelt och Weir till sängs gnolande en vacker vårvals; John Singer Sargent trodde inte att de gamla skulle besvära sig tillräckligt för att utflykten skulle bli av.

  Fontainebleau John Singer Sargent Julian Alden Weir Carolus-Duran Carroll Beckwith Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Mary Sargent
 • På annandag påsk var både Cluny och Ecole des Beaux Arts stängda; Edelfelt åkte istället med Julian Alden Weir och Rafael Hertzberg till Barrièr du Trône, nära Vincennerskogen för att se på folkfesten la foire de pains d'épice (pepparkaksmarknaden); där var liv och rörelse över all beskrivning; de gick in på en cirkus och Edelfelt blev under föreställningen bekant med en liten pojke, Léon; de franska barnen är nätta och ser friska och duktiga ut; de åt potäter, korv och pepparkakor med vin innan de tog le bateau-mouche (de små Seine-ångfartygen) till École des Beaux-Arts; Edelfelt och Weir sitter nu hemma och skriver, den ena till Amerika och den andra till Finland; Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt och ursäktar det slarviga brevet.

  Finland Amerika Seine École des Beaux-Arts Musée de Cluny Barrière du Trône Bois de Vincennes Julian Alden Weir Rafael Hertzberg
 • *August Eklöf talade om Calle Holms planer på att köpa Hulda Berndtsons porträtt; Edelfelt skulle inte vilja göra sig av med Hulda Berndtson, lika lite som med Tajta (Fredrika Snygg), som hör till hans första försök att måla porträtt; Edelfelt målar gärna något nytt om Calle Holm vill ha en vacker flicka; även om "gubben" Fredrik Berndtson går med på att sälja sin dotters porträtt till Calle Holm vill inte Edelfelt det; han måste tänka på saken; är Calle Holm så envis att det inte går att diskutera saken med honom?

  August Eklöf Fredrika Snygg Carl Holm Fredrik Berndtson Hulda von Born
 • *Vilken adress ska Edelfelt skriva om han vill sända ett brev till Lulle (Julian) Serlachius?

  Julian Serlachius
 • *De har inte alltid haft så vackert väder som idag; senaste vecka gick temperaturen under noll.