Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar brev ekonomi illustration telegram

Paris, onsdag d. 4 pug. 1895
Älskade Mamma!
Just nu fick jag Mammas telegram
(kl. 11 på aftonen), och jag tackar Mamma
af allt min hjerta, för den omtänka man
ma har för mig och det intresser Mamma
hyser för det jag håller på med. Ännu var
det tid, så som Edlund ej, låtit höra
af sig, har jag ännu ej kunnat vidtagen
något i afs. å gravuren. Jag har sjelf
vid någon begrundande funnit det vara
duckt att ej strift följa dikten, men som
det engång var gjorde och denna teckning var
en af de bästa, enle mina kumraters minner
så färdet vara som det var. – Visserliga
kommer denna förändring att förlänge
min vistelse här, men jag är glad öfver
att kunna andra ett fel som sedan
skulle ha grämt mig ofantligt. Jag för
modar att Runeberg äfven sågo något
om de andra. Hvad Pistor i stugar
beträffar så tänker jag andra öfver
den. Här medföljer ju två teckningen
dem jag ber Mamma vara så god

och ge sitt omdöme om så fort som
möjligt. Om det möjligen skulle
passa sig så vore det oskattbart att
ha Runebergs tanke i saken äfven
ang. de andra. – – Förargelser af alla
slog har jag med dessa illustrationer
Så har jag ej fått tråklossen till
i dag då den var bestäld än förlorar
sålunda "la dag. Så svarar ej Edlund
så tycker jag sjelf det blir dåligt.
Måtte blott. d. vilja kosta ha sig
200 frcs hvar plansch så skulle det
bli något sånar bra gjordt. Jag
får väl lof att ge dem åt flere
träsnidare på det att arbetet må
kunna framskrida raskare. – Skulle
E. komma hit sjelf så skulle han
få bestyra om affärer. Hvad nu
Kaptenens återkomst beträffar, så
har jag tänkt på verserna
Utan att svara, tog den gamla sin dotter vid handen
gaf framskyndande tjenare än en befättning och
förde
flickan i salen, ett rop af öfverraskning
och glädje, flag från den sistmårigas lapp,
men hon kommade gånger dröjde och såg, blott.
sig med en lär i det leende ögat.

in
A
att
fven
alls
rationer
till
frar
Acku
åligt?
tå sig
et
de
här
nu
fa
lander
ch
e

lette
Jag låter gubben majorar just föra
in henne och visa på den lyckliga grupper
Se ej på fel i teckning och perspektiv
de skola nog ändras. – Den andra
plansche åter: men om till sitt hjerta
slöt han sitt älskade barn, och han talte
försonar och sade: – Väl hade man
har kunnat välja ögonblicket förut, då
Majorin "lätt på dess hufvud, tänkte sin
snickande hand – midda öfverraskad af glädje
o. s. v. och kanske jag ännu ändrar det
så till vida skulle Mamma tycka
det så ber jag Mamma skrifva, eller
om detta bref, såsom hända kan dröjer
15 dagar på vägen, telegraferat det
kostar visst pengar, men det skall jag
nog ge igen, och Edlund skall få betala
så mycket mer. – Pistor i stugan tänker
jag göra så, att han sjelf af ficknar
sig i svart snöt
spiteln, och fröken
Augusta synes
i händer i dörren.
Holket skulle då
ej sitter vid julbordet
som på den andra

teckningen, utan

i ring omkring berättaren. Pestet
blir bättre på detta vis tror jag.
Som sagdt. Jag är ytterst nyfiken att
få veta Mammas tanke om allt
detta – Den enda återstående planska
d.v.s. den enda som jag ännu ej talat
om är fr. A. på landsvägen. Lindhoter
har tecknat att vackert vinkerlandskap
i kol och det kommer jag att följa
är det möjligt att framställer det på
annat sätt än så. Fröken Augusta skulle
bli ungefär säker.
för

men så kommer den förargliga ansken med
sin rygg och så nästan! Det är lättare, sagdt
än gjorde att göra illustrationen till fulqvär
Och nu god natt snälla älskade Mam-
ma – tusen tack för Mammas
godhet att i tid underrätta mig. Bron
mig jag håller Mamma räkning derför
Helsa alla hjertlig,
tår

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har fått ett telegram från Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Gustaf Wilhelm Edlund har inte hört av sig.

  Gustaf Wilhelm Edlund
 • Edelfelt har insett att det var dumt att inte strikt följa dikten, men hans kamrater tyckte att den teckningen var en av de bästa; i och med att han nu ska ändra den förlänger det hans vistelse.

 • Edelfelt förmodar att Johan Ludvig Runeberg uttalat sig även om de andra teckningarna; "Pistol i stugan" tänker han ändra; han sänder två teckningar och ber Alexandra Edelfelt ge sitt omdöme så fort som möjligt; det skulle vara oskattbart att få Runebergs tankar om de andra.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Pistol
 • Edelfelt har förargelser av olika slag med illustrationerna; han hoppas Gustaf Wilhelm Edlund går med på att kosta på sig 200 francs per plansch, så skulle det bli någotsånär bra gjort.

  Gustaf Wilhelm Edlund
 • För "Kaptenens återkomst" har Edelfelt tänkt på verserna: "Utan att svara, tog den gamle sin dotter vid handen; gaf framskyndande tjenare än en befallning och förde; Flickan i salen, ett rop af öfverraskning och glädje, flög från den sextonårigas läpp, men hon hämmade gången dröjde och såg, blott såg med en tår i det leende ögat"; för den andra planschen följande vers: "men ömt till sitt hjerta slöt han sitt älskade barn, och han talte försonad och sade: ..."; man hade kunnat välja ögonblicket innan, då Majoren "lätt på dess hufvud, sänkte sin smekande hand - mildt öfverraskad af glädje o.s.v."; om Alexandra Edelfelt har kommentarer ber han henne skriva eller sända telegram, Edlund får ersätta utgifterna.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Wilhelm Edlund Augusta
 • "Pistol i stugan" tänker Edelfelt göra så att Pistol avtecknar sig i svart mot spiseln och fröken Augusta syns i fonden i dörren; folket skulle inte sitta vid julbordet, utan samlade kring berättaren; Edelfelt är nyfiken på Alexandra Edelfelts tankar om detta.

  Alexandra Edelfelt Augusta Pistol
 • Den enda som återstår är fröken Augusta på landsvägen; Berndt Lindholm har tecknat ett vackert vinterlandskap i kol, som Edelfelt kommer att följa; det förargliga är kusken och hästen; det är lättare sagt än gjort att göra illustration till Julqvällen; han tackar för att Alexandra Edelfelt hade godheten att i tid underrätta honom.

  Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm Augusta