Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier Årstider ateljéer beställningar bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar ekonomi gravering konstnärer lyrik medaljer översvämningar politiker porträtt pris (belöning) resor slott sommar studentnationer telegram utflykter utmärkelsetecken väderlek värnplikt visor

Paris, måndag d. 9 Augusti 1891
Älskade Mamma
Hela två bref från Mamma att besvära!
I förrgår fick jag en, som i dag ett annat,
hufvudsakligast med ytterligare förklaringa
om telegrammet. Tusen tack för dem båda.
Ännu har jag ej kunnat göra något i och för
graverandet af mina teckningar emedan
Edlund ej behagar skrifva ett ord. Att
han är i Hfors synes af tidningarna som
talar om honom såsom medlem af någon
komité. Hvad skall jag göra? Sidan börjar
bli dyrbar och vi ha ej långt qvar till slu-
lif af September, som i mitt tyska borde
vara sista terminen för träsnitter. Hos
Baude, Bastien Lepages vara var jag i går
Han skulle nog åtaga sig att göra dem för
200 frcs, men säger att han då genast skulle vilja
ta i med dem. Med honom skulle jag ha för-
delen att rigtigt på öfvervaka gravyren,
och följa med arbetet. – Roligt att Mamma
och Runeberg tyckte om fröken Augusta och
systern, först hvad Mamma kommer att
säga om de andra. Pistal i stugar kommer
jag, såsom jag redan i sista brefvet hämnade, att

andra. – Paris blir allt somare på
bekanta dag från dag. Under sista verkar
följde jag först Parision till bangården.
kan för till sin hemtrakt Bourgogne och
jag får troligen ej se honom på länge
emedan han i Januari skall dra på sig
le pantalon Couge, d. v. s. stanna i Burgun
för att göra sin volontariat dem an. Som
student behöfver han ej ta någon skild
examen för att få fördelen att tjena blott
en är. Flere af Gérômes elever göra
sin volontaint nu som bäst och de sista
dagarne af juli kommo de upp till atelier
i full uniform för att taga farväl af Rune
säkerna. Bates, amerikanaren reste i fre-
dags till Holland, och i lördags voro vi
6. (stycken bjudna på afskedsmiddag af
bröderna. Bastien-fehage, och följde äfven
dem till bangården. Samma dag någon timme
förut reste fröknarna Agren och Kindstran
(svenskorna som jag talat om) till Schweitz och
som jag var nere vid Cheman de fler de l'Est
hade jag äfven den ett vist farväl. Den 6te
augusti, dagen före Bastiens afresa var det
utdelning af priserna för Salongen och Erok
A
A
alla
och
de o
helt
Hon

pil
attar
fring.
att ha

e på
verkan
En.
och
uostran
ik och
lit
6te
det
och bok
des Bet. – Ministern för allmänna under
och de sköna konsterna, Wallon, (republiken
pappa d.v.s. den som kom fram med
amandementet d. 25 februari), Seine
prefekten, och hela Academie de Hela
melposina salen i Ecole des
voro närvarande. Sedan ministern i ett
tal omnämnat de stora förluster konsten
kulptörer Barys
lidit detta år i Const m.fl. samt betonat
den ofantliga vigt konsten hade för frank
rike, börjades utdelningen af bildningarna.
Först Hederslegionens kraschan åt skolans
direktör, den utmärkte bildhuggaren Guillans
under frenetiska applåde från de ungas
sida, så officers och chevalierskors åt
andra konstnärer. – Roligt var det att se
alla de utmärkta målarne och skulptör
och arkitekterna. Talquière och Chafen
de båda mästarne i skulpten äro ännu
helt unge man. Den franska konstens veterar
Robert Kleury, 80 åringen var också der.
Så kommo medaljerna för Salongen. Gou-
pil som fick 1sta medaljen ser ut som en
attaché vid ett ministerium, elegant och
fin. – Då lilla Bastien Lepage kom fram för
ör salongen
att ta sin 2dra medalj ville applåderna aldrig

ta slut. (Se för resten den kosta redagonese
från Siècle som medföljer) var det icke
chevaleriskt af gubben Wallon, att gå och
söka upp Madame Carolus Duran för att
räcka henne medaljen, då hon till följd af den
dumma hvisslingen ej ville gå fram sjelf. Här
skulle en minister i Ryssland eller en senatra
i Finland göra detta? Med Duran är utmärkt
elegant, syster till Croizette. Sant är att
det var för hennes mans skick hon fick sin medalj
men dumt, nedrigt är det att hvisste åt ett frun-
timme. – Hand pristagarne var en arkitekt
som såg ut att vara högst 22 år – och han fick
en 2dra klassens medalj. Sedan kommo belöningar
i skolan, medaljerna, hvilka öfverräcktes dels
af gubben Wallon, dels af markis de Chennevien
dels af grefve d'Orthet. Jag fick också gå fram
och ta min tredje klassens medalj. Den är
stor som en svensk specie, af slifver och der
står på – Ecole Nationale des B. f. – Dessin d'ornas
Troisième Medallle à M. Edelfeld. kännet
af visst galet stufvade men det gör ingenting
När jag gick fram applåderade Gérômes elever
och Bastiens blick. Dagen derpå bjödas
vi som sagdt af middag af Bastien Lepage,

och skulle tillika krympa hans medalj på
salongen. Tänk han är nu hors con cours
d.v.s. har alla belsningarna i salongen. Hurs
medalje af af guld (600 fri guldvarde) och ut-
märkt vacker. – Det var en treflig middag
i allsköns enkelhet: Wencher, Weir, Meyssat,
Baude, de båda Bastein-Lepage, och tvår
Bordelais'er som jag ej vet namnet på men
som voro gamla bekanta till Bastien. S. – Vi
bjödas allesamman att i September kom-
till dem ute på landet i Meuse, B. hade
skrifvit till sin förfar och han hade bedt
ärs komma dit på 4 à 8 dagar. Vi tvingades
att gifva ett heligt löfte att komma så vidt
möjligt vore mångrant ditut. Då (omkr. d.
Bs. sept) är jag troligen redan hemma eller på
hemresa och kan ej vara med om roligeter
Jag har varit hemma hos Bastien Lepage
några gånger i hans lilla dåliga atelier. Han
har ej mycket att visa, men hvad han har
det är alldeles hörs lågne. Och ändå
har han börjat jämnförelsevis sent. Han
har tagit studentexamen och sedan under
1 år varit post-tjensteman (!), och kunde
genom sina enträgna böner att få bli målare ej

förmå sina föräldrar att ge honom pengar
för att studen i Paris. Det var då hans
morg
farfar, emot föräldrarnas vilja skickade
både ungdomarn till Paris och det är
ändå han som påkostat deras vistelse
här. Nog har den gubbens försök alltid blifvit
krönt med framgång, det är säkert. Emiler
arkitekten är också framstående och målar
ej illa. – Arkitekterna här vid Ecole des
B.A. är fiffigt folk. "De der pojkrackaren,
säger Cavien, de skulle kunna slå öfverstyrets
på fingrarna, och det rätt hederligt. – Hvad är det
är artist tillika och när
för en konst att vara arkitekt när man tecknar
som de 4 – något hvari jag insämma med lare
Romarpriset i arkitektur var något rigtigt
storartadt. I alldeles förträffliga projekt.
Paulin, som fick priset, hade behandlat
sitt ämne mästerligt. Programmet var ett
Palais de fustien i Paris. – I förra veckar
var jag en eftermiddag utrest med fr. Kin-
strand och Agrell och en deras bekanta M.
Houllier till St Germain en Laye. Der
är utmärkt vackert. Slotter, restaurerade
af den stora arkitekten och skriftställaren.
Viollet le Duc är imponerande, parken
Att
lis
Er
vår
eft
a
och

n

engå
hans
e
icke
hrblir
ih
ått

ack
är en
e
likaså. Vi äta middag i samma paviljong
och i samma rum der Ludvig XIV är
född. Nu var det drottningens enskilda
våning nu är det restaurant. – Som det
började regna kunde vi ej, som vi ämnat,
höra på musiken i parken utan foro genast
efter middagen tillbaka till Paris. Ett för-
farligt regnande dessa sommar. I Schweitz
och i Södern skall det vara förfärligt och han
fruktar nu att åtsen Khone skall öfversvära
mi
Derföre sjunger man också nu:
Il a tant plu,
Qu'on ne sait plus,
Pendant quel mois i la le plus plu
Mais il m'ent plus plus
Sil ent plutôt en peu moins plu etc.
I dag är det hett, men nog få vi regn i
natt igen. Jag träffade en amerikanare Barrd,
som varit rest till Schweitz för att måla.
Under 3 dagar kunde han ej sticka näsan
ut, och tvangs derföre att återvända till
Paris, der det dock ej går på så häftigt
som i Schweitz och Franche-comté.
Jag har gjort en liten förändring i planschen, kapte
nens återkomst, d.v.s. att jag ändrat fr. Augustas
ställning. Det förefall mig som det första för

slagit varit litet om hon stått och sagt: Nå
voj jemmer eller något dylikt. – Jag midtän
der en teckning utvisande den ställning jag
anser bättre passa. –
Jag tänker ofta på vår sommar derhemma
Vackra Augusti med skörd, värme och släpaste
dan hors från logen
Och saden fullmogen
blixtrar nu
Göken gal i skogen
Så matt: kuhn. – Ja den som bara finge
vara der nu. Då jag kommer är det kallt
och ruskigt. – Det förargar mig att mästa
måla porträtter efter fotografier, derhemma
Det blir alls intet studium, utan bara att
förlora tid. Skulle Nyl afd. t.ex. beställt
af mig någon af Estlandrarnes porträtt
de det hade varit roligt! Emellertid skall
jag måla Mamma och syskonen och
om jag skall göra det omsorgsfullt
så tror jag att hela den tid jag blir hem-
ma af vinter går åt till detta, plus de beställa
porträtter naturligtvis. Helsa Tante Gadd
Morbror G. med familj, Tajta alla,
men främst systrar från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har fått två brev från Alexandra Edelfelt, med ytterligare förklaringar till telegrammet.

  Alexandra Edelfelt
 • Gustaf Wilhelm Edlund har ännu inte svarat och graverandet kan därför inte gå framåt; av tidningarnas rapportering verkar Edlund vara i Helsingfors.

  Helsingfors Gustaf Wilhelm Edlund
 • Edelfelt har träffat Jules Bastien-Lepages vän, gravören Charles Baude som är redo att åta sig graveringen för 200 francs styck, men han vill ta itu med dem genast.

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude
 • Det är roligt att Johan Ludvig Runeberg och Alexandra Edelfelt tyckte om Augusta och systern; Pistol i stugan kommer Edelfelt som sagt att ändra.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt
 • Paris blir allt tommare på bekanta; Edouard Paupion har åkt till sin hemtrakt Bourgogne, i januari skall han utföra sitt volontariat [frivillig värnplikt]; flera av Jean-Léon Gérômes elever gör som bäst sitt volontariat, i slutet av juni kom de till ateljén för att ta farväl; amerikanen Dewey Bates har rest till Holland; bröderna Jules och Émile Bastien-Lepage bjöd på avskedsmiddag, samma dag reste också fröknarna Anna Agrell och Kinstrand till Schweiz.

  Paris Schweiz Bourgogne Holland Jules Bastien-Lepage Jean-Léon Gérôme Dewey Bates Edouard Paupion Anna Agrell Kinstrand Émile Bastien-Lepage
 • Den 6 augusti var det utdelning av priserna för Salongen och Ecole des Beaux Arts; närvarande i Melpomenesalen var ministern för allmänna undervisningen och de sköna konsterna Henri-Alexandre Wallon (republikens far), likaså Seine-prefekten och hela Academie des Beaux Arts; ministern nämnde i ett tal de förluster konsten lidit under året (bl.a Camille Corot och skulptören Antoine-Louis Barye) och betonade den vikt konsten har för Frankrike; hederslegionens kraschan utdelades åt skolans direktor, skulptören Eugène Guillaume; på plats var skulptörerna Alexandre Falguière och Henri Chapu, samt den franska konstens veteran Tony Robert Fleury.

  Frankrike École des Beaux-Arts Henri Chapu Tony Robert-Fleury Alexandre Falguière Camille Corot Henri-Alexandre Wallon Eugène Guillaume Antoine-Louis Barye Melpomene
 • Medaljerna för Salongen delades ut; Jules Adolphe Goupil som fick första medalj ser ut som en attaché vid ett ministerium, elegant och fin; då lilla Jules Bastien-Lepage kom fram för att ta emot sin andra medalj för Salongen ville applåderna aldrig sluta; Edelfelt sänder med en kort redogörelse från Siècle.

  Jules Bastien-Lepage Jules Adolphe Goupil
 • Det var chevalereskt av "gubben" Henri-Alexandre Wallon att gå fram till Madame Pauline Carolus-Duran för att överräcka hennes medalj, då hon på grund av visslingarna inte vågade gå fram; när skulle en minister i Ryssland eller en senator i Finland göra detta?; Madame Duran är syster till Sophie Croizette.

  Finland Ryssland Sophie Croizette Henri-Alexandre Wallon Pauline Carolus-Duran
 • Medaljerna för skolans belöningar överräcktes av "gubben" Henri-Alexandre Wallon, markis de Chennaviens och greve d’Orthez.

  Henri-Alexandre Wallon de Chennaviens d' Orthez
 • Edelfelts fick gå fram för att ta emot sin egen medalj av tredje klass i ornamentsteckning; på medaljen av silver hade man skrivit École National des B.A., namnet Edelfeld hade de stavat fel; Jean-Léon Gérômes elever och Jules Bastien-Lepages klick applåderade då han gick fram.

  École des Beaux-Arts Jules Bastien-Lepage Jean-Léon Gérôme
 • Jules Bastien-Lepage bjöd på middag; där var brodern Émile Bastien-Lepage, Joseph Wencker, Julian Alden Weir, Albin Meyssat, Charles Baude, Edelfelt och två gamla bekanta som Edelfelt inte vet namnet på; Bastien-Lepage har nu alla belöningar i Salongen, hans guldmedalj var "utmärkt vacker", och han är nu hors concours [utanför tävlan].

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude Julian Alden Weir Joseph Wencker Albin Meyssat Émile Bastien-Lepage
 • Jules Bastien-Lepage bjöd allesammans till dem på landet i Meuse i september; Edelfelt har förmodligen redan rest då.

  Meuse Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt har några gånger varit i Jules Bastien-Lepages anspråkslösa ateljé; Bastien-Lepage har börjat jämförelsevis sent, han har tagit studentexamen och varit posttjänsteman ett år då hans morfar, mot föräldrarnas vilja, sände båda bröderna till Paris och betalade deras vistelse där; "gubbens" försök har krönts med framgång; Émile Bastien-Lepage, arkitekten är också framstående och målar inte illa.

  Paris Jules Bastien-Lepage Émile Bastien-Lepage Lepage
 • Arkitekterna vid Ecole des Beaux Arts är "fiffigt folk"; Karl Alfred Caveen menar att de med råge skulle kunna slå överstyrelsen [för de allmänna byggnaderna] på fingrarna, och Edelfelt håller med; pristagaren för Romarpriset i arkitektur, Edmond Paulin, hade mästerligt behandlat uppgiften de fick att rita ett Palais de Justice [justitiepalats] i Paris.

  Paris Rom École des Beaux-Arts Karl Alfred Caveen Edmond Paulin
 • Föregående vecka åkte Edelfelt med fröknarna Kinstrand och Anna Agrell, samt deras bekanta herr Houllier till St Germain en Laye; slottet som är restaurerat av Eugène Viollet le Duc är imponerande, parken likaså; då åt middag i samma rum där Ludvig XIV är född; det började regna, så de stannade inte för att höra på musiken i parken utan åkte tillbaka till Paris.

  Paris Saint-Germain-en-Laye Ludvig XIV Anna Agrell Kinstrand Houllier Eugène Viollet-le-Duc
 • Det har regnat mycket i sommar; i Schweiz och i södern och Franche-Comté ska det vara förfäligt och man fruktar att Rhône ska svämma över; Edelfelt träffade en amerikan, William Baird, som rest till Schweiz för att måla, men han kunde inte sticka ut näsan på fem dagar och återvände därför till Paris.

  Paris Schweiz Franche-Comté Rhône William Baird
 • Edelfelt har gjort en förändring i planschen Kaptenens återkomst och ändrat fröken Augustas ställning.

  Augusta
 • Edelfelt längtar till den finländska sommaren.

 • Det förargar att Edelfelt måste måla porträtt efter fotografi hemma; roligt skulle det vara om Nyländska avdelningen hade beställt någon av Estlandrarnas porträtt.

  Carl Gustaf Estlander Jakob Estlander
 • Edelfelt hälsar till tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt med familj, Tajta och systrarna.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Fredrika Snygg