Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner ångbåtar båtar beställningar ekonomi européer fester gravering konst pensionat politik religion (fenomen) resor restauranger ryssar sjukdom (tillstånd) teater telegram

Paris d. 24 Aug. 75
Älskade Mamma
Hvad jag är hjertligt glad öfver att jag
ändtligen fått svar på den Edlundska frågar
Visserligen har jag ännu ej fått någon skrifva
se af honom, men Mammas bref, som
jag just nu erhöll, underrättade mig om
att han skrifvit och skickat pengar. Hvar-
före har han ej gjort detta tre veckor förut.
Uti den osäkerhet jag sväfvat, har jag
ej kunnat ge teckningarna åt tras nedan
men i morgon dag skall också gravyren på-
börjas. Jag håller nu på med den sista
Gamla pistof i stugan, som inom slutet
af denna vecka borde bli färdig – De sista dag
ne har jag varit förhindrad att arbeta genom
att jag mått litet illa: stillasittande, kanske
litet förkylning och ovana vid det ensamma lifvet
Weir är näml. sedan 3 dagar i Cerney på
andra sidan Versailles, Becker har rest, och
Cavien är den enda jag då och då ser.
Emellertid tycker jag mig bli på godt nu
mör då jag får veta något säkert om mitt

ode under de närmast föreståenden de veckor
na. – Af kamraterna från ateliern
har jag ej sett någon annan än Vere-
shagen. Med honom har jag ibland varit
ute om aftnarna. Det är det största
original man kan tänka sig. Han är blott
29 år men ser ut som 45, mager och sjukla
och ytterst flitig. Det fordras mod för att
vid hans ålder börja med måleri. Emellertid
tecknar han mycket bra och målar flitigt
samt har mycket förnuftiga principer. Som
sig redan har sagdt, har han rest verlden
omkring varit rysk topograf i Karchessen
gått till fots från min till Rom, vistats
länge i Italien o. Spanien o.s.v. – Hans bror,
målaren, skall komma hit rätt snart,
och låter nu bygga sig en villa nära
reflig
St Germain. Dock läser hans sjuklighet
förhindra hans afresa från Indien, och som
resan icke är den minsta, lär han ej komma
hit förrän mot jul-
Några timmar senare. Jag har nu varit
hos M. Lavée för att visa alla mina
teckningar och be honom om find angående
gravyren. Han fann dem "très-gravables"
A
ett or
vara s
och n
Ellust
aten
till ej
väl s
dåligt
och
utmo
det
90
ge
enl.
till
mile
huru

veckor
Vere
varit
äta
är blott
h sjuka
a
ertid
ett och annat tyckte han till och med
vara bra, vidare berömde han ensemblen
och menade att det skulle bli bra och seriösa
illustrationer. Han ansåg, att jag ej behöfde
stanna här tills allt vore slut, ty det hjelpte
till ingenting att öfvervaka gravuren vill det
väl så blir det bra i motsatt fall blir det
dåligt, allt beror på hasar menade han,
och citerade såsom exempel äro. Robert, den
utmärkta gravören totalt misslyckats i återgifva
det af en af Lavées bästa teckningar efter
Goupils tafla på Salongen. Han menade
derföre att jag icke skulle ge de planscha
som innehålla samma stora hufvuden
14) åt skilda personer emedan jag i
så fall skulle få alldeles olika tolkningar,
och trodde att dessa fyra skulle kunna gö-
ras af Hildibrand tills slutet på Septer
ber, – de andra kunde jag ge åt någon anna
fr. Aug. på lands v., gaml. P.s stugan), och jag
gen dem åt Baude. Som sagdt, jag skulle ej
enl. hans tanke behöfva stanna här ändå
till skriket, blott jag finge se ett af bra
mitten så kunde jag derigenom sluta till
huru de andra skulle bli och göra mina anmärkte

I alla fall är det mycket roligt att
Edlund kommer hit, jag får då sjelf
tala med honom. – Han kommer visst att
se träsnillen under arbete och då kan man
minsann ej döma dem, men han får kanske
ett begrepp derom i alla fall. – Till Hilds
brand har jag ej gå efter han uttryckligt
fordrade pengar på förhand och jag ännu
ej fått några sådana. – – I afton är
jag inbjuden till Chévreuil på en afskedde
vift. I förrgår fick jag ett stort invikation
plakat med officielt-komiskt programen
förfesten. Bland de många artiklarna i pro-
grammet roade mig mest: art 9. An
dessert Mr Chéreuil ne recitera pas
la fille de Roland. La fille de Koland har
på senare tiden blifvit så mycket läst is.
af vännen Ch. att man specielt kan hålla
honom räkning för denna paragraf. – En annan
punkt i progr. 33 à 11 heures une boufféer
de l'air respirable entrera dans les funai
sier (väggluskål – så tiluterar värden sin atelier
N.B. On ne sale pas le concierge
NB. "Les convives doisent le contidaren de
le temple de la liberté.
ete.

Af Cavien som jag träffade i Cremeine
de Buci der jag dejeunerade, hörde jag att hon
den fr. Thus var här med sin dotter, och
att han bl. annat kallat lare de Trion
de l'étoile till en stor fontän. Samma
namn hade han gifvit åt de andra trumf-
bågarne. Hvarföre? – Ja det är ej godt att veta.
Från Scriba har jag haft ytterligare
bref, deri han inbjuder mig till sin
onkel i Mets på några dagar. Om jag
får tid så reser jag det. Kroken är ej
stor och detta gör intet till min hemkomst
enar ångbåten går hvar thorsdag från Lüberto-
Bastien Lepage bor för långt: dep. D. la
Meuse, kära Luxenburgska gränsen, och
en resa det ensam vore ej rolig, och jag
han i entet fall resa med hela sällskapet
d. 20 Septe ha vid hvilken tidpunkt jag tän-
ker vara hemma. – Jag kan ej säga så
roligt jag tycker det är att dessa illusten
tioner komma ut till jul, och att det
ej blef uppskjutet. –
Weir har kommit hem under det
jag var hos Lavée. Ett telegramn till honom har
de ankommit under, och jag hade uttryckligare

att depecken fanns
i bordslådan. Nu förstår jag ej huru han
ej funnit den utan kommit ned till concier
gen och skriket och dundrat och sedan gått
ut i vredesmod. Jag går upp drar ut bordslå-
dan och ganska rigtigt, telegrammet ligger
öfverst i metersta bordslådan. Detta
är så likt mer han hittar aldrig något,
och jag ej hjelpa honom att söka. Också
är han 3 ggr större slarf än jag och det ville
säga mycket. – Nog kan jag vara säker på att
han skall vara färg – jag kan ej gå ifrån
att dessa amerikanare trots alla deras stora
förtjenster förefalla mig som stora barns
som björnningare de ha, såsom de indiska
afgudarne något lättelskt och barnsligt
på samma gång. Så och med Weir de han
är på dåligt humör och likasom skygga
barn, föresätter sig att vara arg och se sur ut.
Mme Jacquinot säger att amerikanare äro
des bous souveges" – det är att gå för långt
men nog ha de något i sitt sätt som skiljer dem
från européerna. – Apropos Mme Jacquinot
så var jag der häromaftonen. Vi talade
mycket i politik och religion, konst och theater

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt är hjärtligt glad att i Alexandra Edelfelts brev ha fått svar på den Edlundska frågan; han kan inom kort vänta brev och pengar från Gustaf Wilhelm Edlund; Edelfelt ger följande dag teckningarna åt träsmeden.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Wilhelm Edlund
 • Edelfelt håller på med den sista illustrationen till Julqvällen, Gamle Pistol i stugan.

  Pistol
 • De senaste dagarna har Edelfelt inte kunnat arbeta p.g.a. illamående från allt stillasittande, kanske en liten förkylning och ovanan av det ensamma livet; Julian Alden Weir har rest till Cernay på andra sidan Versailles, Adolf von Becker har rest, då och då träffar han Karl Alfred Caveen; av kamratena från ateljén har han ibland varit ute om kvällarna med Sergej Vereschagin; han är ett stort original som sent börjat med målningen, är bara 29 år men ser ut som 45; han har varit rysk topograf i Kaukasien, gått till fots från Wien till Rom, vistats länge i Italien och Spanien; Hans bror är på kommande och håller på att bygga en villa nära St Germain; broderns sjuklighet lär möjligen förhindra hans avresa från Indien, och väntas inte före jul.

  Italien Versailles Wien Rom Spanien Indien Saint-Germain-en-Laye Cernay-la-Ville Kaukasien Adolf von Becker Julian Alden Weir Sergej Vasiljevitj Veresjtjagin Vasilij Veresjtjagin Karl Alfred Caveen
 • Edelfelt har varit hos Jules Marie Lavée, som ansåg att teckningar var "très-gravables" [mycket graverbara] och att det skulle bli bra och seriösa illustrationer; han ansåg att Edelfelt inte behövde stanna tills gravyrerna blev färdiga, vill det sig väl blir de bra, i annat fall dåliga, allt beror på tillfälligheter, t.ex. hade den utmärkta gravören Robert misslyckats med att återge en av Lavées bästa teckningar efter Goupils tavla på salongen; Lavée rekommenderade att ge planscherna med samma stora huvuden till en gravör, Henri Théophile Hildibrand, medan de två övriga kunde ges åt någon annan; Edelfelt tänker ge de två övriga (fröken Augusta på landet och Gamle Pistol i stugan) till Charles Baude.

  Charles Baude Jules Marie Lavée Henri Théophile Hildibrand Jules Adolphe Goupil Augusta Pistol Robert
 • Gustaf Wilhelm Edlund kommer till Paris; Edelfelt har ännu inte gått till Henri Théophile Hildibrand eftersom denne fordrar pengar på förhand, vilka Edelfelt ännu inte har.

  Gustaf Wilhelm Edlund Henri Théophile Hildibrand
 • På kvällen är Edelfelt bjuden till Léon Chévreuil på avskedsvift; på inbjudningsplakatet med officiellt-komiskt program står att Chévreuil inte skall recitera "la fille de Roland", vilket han gjort mycket den senaste tiden.

  Léon Chévreuil Roland Berthe
 • Edelfelt träffade Karl Alfred Caveen på Cremerie de Buci och fick höra att Nordin fr. Thus med dotter är i Paris och kallade truimfbågarna för fontäner.

  Crèmerie de Buci Karl Alfred Caveen Nordin Nordin
 • Karel Scriba har på nytt skrivit och bjudit in Edelfelt till sin onkel i Metz; Edelfelt reser dit om han får tid, det inverkar inte på hans hemresa då ångbåten från Lübeck går bara var torsdag.

  Lübeck Metz Karel Scriba
 • Det skulle bli en för lång och tråkig avkrok att resa till Jules Bastien-Lepage i departement de la Meuse, nära gränsen till Luxenburg.

  Meuse Luxemburg Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt gläder sig över att Julqvällen kommer ut till jul som planerat.

 • Julian Alden Weir har kommit hem under tiden Edelfelt var hos Jules Marie Lavée; Edelfelt hade meddelat conciergen [vaktmästaren] att ett telegram till Weir hittas i bordslådan; Weir hade inte hittat telegrammet och skällt ut conciergen och gått ut i vredesmod.

  Julian Alden Weir Jules Marie Lavée
 • Amerikaner är som stora barn, de har något jättelkt och barnsligt på samma gång, så också Julian Alden Weir; Madame Jacquinot säger att amerikaner är "des bons sauvages" [goda vildar], även om Edelfelt inte skulle gå så lång måste han säga att de har något i sitt sätt som skiljer dem från europeerna.

  Julian Alden Weir Jacquinot
 • Häromaftonen var Edelfelt hos Madame Jacquinot; de talade om politik, religion, konst och teater; *han är bjuden dit på middag nästa torsdag; han hälsar farväl åt Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Jacquinot