Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) antiken arkitektur ateljéer brev dieter drycker frukter historia hyresbostäder katolicism kejsare konstnärer konstsamlingar kyrkor mat museer palats påvar resor restauranger rokoko sjukdom (tillstånd) skulptörer skulptur tavlor torg väderlek viner

Rom, onsdag
Älskade Mamma
Sedan jag nu ändtligen krånglat mig till en
tidig stund för att gå hem och skrifva, märker
jag till min stora förargelse att jag glömt
att skaffa pennor och bläck till vårt nya
qvarter, men jag hoppas att Mamma förlåter
att jag nu skrifver med blyerts, då jag ej vid
om det finnes någon papperskandet i när
heten, der man kunde skaffa sig nödiga till-
behör för att författa ett bref efter konstens
och etikettens fordringar. Mammas bref, det
2dra fick jag sin min stora öfverraskning och
gladt i förrgår, och är rigtigt olycklig
öfver att jag så gäll och sötet, att jag
först nu kommer mig till att besvara det.
Att Mamma ej fick de Justinska rummen
hler bra ledsamt, dock skola vi hoppas att
det blir trefligt vid jernvägstorget. Salen
är ju stor der, vill jag minnas. Att Mamma
fått tak öfver skrifvudet efter alla dessa
sin sorger och alla bedröfvelser, gör att jag känner
mig litet lugnare, ehuru jag visst önskat Mamma

bättre och rymligare. – Vi ha nu flyttat
in i vårt nya logis, som jag redan an-
ä
tydt. Det är två stora rum med ett toilett
hrum, summad, via de duc Macelli Bs jag
tror åtminstone att det är 12 9, ty i Rom ha de ju 20
3 numror på hvart hus – det är vackert och vår
möbleradt och kostar 180 frcs i månaden
med uppassning. – Först i går och i dag har
det varit menskligt väder här, fastän
det ännu håller sig dugtigt kallt. I går exper
sade jag ett bref till G. Th. Armfelt som stoligt
var litet nedstämt – nu är det helt anna
lunda och den blå himlen jag är sorgena far
sina på båten. Men tänk blott, Mamma, allt
sitta de 4 första dagarne i Rom, under hela
regn i kalla rum med en person som
ej kan lemna hotellet tillföljd af magåko
ma, som jemnar sig och är vid utuselt till
mor. Hoving tyckes nu ha sluppit sitt
onda, och jag tar mig nog tillvara för att
drilla söta viner eller åter för mycket frukt
sedan jag sett huru illa det kan gå med denna
diet. Jag var visserligen under dessa förstå
dagar, bedröfliga i åminnelse ute hela förmiddag
garna, och hann då se en massa gallerier och
a
M
a
atter
Leo

kyrker, men det bästa återst i
d.v.s. Vallianen. Mamma vet att påfven
ej mera håller sina palatser öppna för me-
nige man, utan man får ha en skild per-
messo. Den har nu Runeberg skaffat, och
jag skall inom kort kunna säga hvilket
intryck stancerna, läggierna och sexteriska
kapellet gjort på mig. I Capitoleriska
museet var jag särdeles glad att träffa
så många bekanta saker. Den dvère de Galliern
Antinous, Capitol. Venus m.fl. som man
beundrat och tecknat så ofta förr. I pal. Barbe
rini finnes som bekant. Guido Penis Beatrio
Cenci och Raffaels förnarna. Den förra har
man verkligen sett så tusen och tusen gånger
att man småningom får nog. Icke så med Rafaels
Michelangelös o, Tizians taflor, de vinna på
närman bekantskap. Peterskyrkan, Paultern
Colasseum, förun romanum, Constantens
basilika – jag allt detta har jag sett och mycket
mera dertill. Det första intryck man får
af Peterskyrkans inre (icke af det yttre) är
magnifikt, stort herrligt. Men mera ger denna
jättebyggna idé om hafvemagtens storhet under
Leo V och Juluis XI än om Christerdomens mig

detta antydande i hvare o
ment om hafvarnes storhet förtar bestämdt
mycket af det tremat och upplyftande en kyrka
bör ega. – Hvad som förvånade mig var att se
denna gamla byggnad så ren och fin och ny som om
den vore bygd i går. Päfven lärer också låtit anslag
storartade reparationer. – Forum roma-
num och Colosseum, ruinerna af Pala-
tinum med ett ord det gamla kom har syssel
satt mina tankar allt sen jag så dem först
Jag har stått på samma rostra derför licens
engång stungade ut sina dröpande tal, jag
han gått på samma stenläggning, som blifvit
trampad af den triumpherande Casar, i
Colosseum har jag med Gérômes utmärkt
taflor i minnet satt mig in i dessa gros
gamla tider. – Hvad man tycker sig förakta
djupt dessa nutidens tiggare och park som an-
fånga resande på fornne, och icke veta, att
så stora förfäder stått der för dem, icke att
de stå på en helsa mark, utan benäm
densa qvarlifvor af en tid som flytt Il
Campo vacceno – kotorget! Att forum
synes så ytterst litet kommer sig helt
simpelt deraf att de senare Kejsarne alltjäm
nya tempel der, för att undvika
lato bygga

folkskockningar på detta ställe med så många
republikanske och stora minnen, utan 2
stället hellre säga att deras trogna undersåtar
i på deras egna föra, deraf form. Augustin
Alla de vexlande intryck som
& Trajan.
lemnar har fyllt många böcker, jag vet blott att
här finnes mycket mera än man någon
orkar med. Mivathusen äro ju synnerligen
enkla här, och alla småkyrkorna utförda i
den mest otäcka rococostil. Äfven i Peters
kyrkan finnes altaren, statyer och prydna
der flan décadancens mest vidriga period
och man förargar sig verkligen att herrar
arkitekter på 1700 talet ej ens låtit antik
lemningar vara i fred, utan äfven der skaffat
sig tillfälle att komma fram med snirklar
och dumheter. Monte Pincro står nu grönt
och herrligt. Jag tror att jag alla dagar kom-
med att gå det upp, ty utsigten derifrån
är väl det vackraste man kan se. – I går
var jag ensam i Villa Borgbese och gick
ungefär 4 timmar omkring der. Det har
en vandring som här var guld. – Italien
år, tycker jag icke fullt sådant som man
ser det på bilder, värdigare, alvarligare.
djerfvare i teckningen, mörkare i sonen

för resten har jag kontrollerat alla
våra sals-aqvarellers rigtighet på platser
nå sjelfva Vuen af forum Romanim
som hängar öfver soffan har bron för långt
borta, den är ju bygg så godt som fast i
den andra tempelruinen. Skulle jag ha
litet mera ungdom och litet mera enthusias
hos mina resekamrater så vore jag ännu
nöjdare, men se man kan ej alltid ha allt
godt. Hvangs karakteristik begär Mamma
Den är bra svår att gifva och torde kanske
bli origtig nu då han varit sjuk och ergo
mera tråkig. – Han är en god och
präktig menniska med godt hufvud och
omdöme, men har ett gement lynne. Här
säger, att der hemma på kontort, de biträdde
genast när han är ur humör, och då veta de att
ej säga ett ord. Jag kan naturligtvis ej
vara lika dresserad, och som det dåliga, jem
188
de eller moltigande lynnet kommer på med
ens, han man verkligen bra svårt att veta
har man skall tiga eller tala i det, rik och
beqvärlig – deraf naturligtvis att han är
bortskämd i högsta grad med kläder, föda, hus
och hem, och är dessutom pjåkig då han är
ju
ka

en
sjuk. Han blir mycket trött efter helt
kosta promenade och mina stolta böljor
få vanligtvis alltid lof att lägga sig, då
jag vill ut på långfärder, ty H. vill ändå
att vi skola vara tillsammans. Karakter
ristiskt för honom är att han kokettera
med sina fel, och han ser rigtigt nöjd ut
Då man talar om hans omvexlande lynne,
hans ofta elaka tunga och hans bortskämda
vanor. Hanspratar derföre mycket mera
än han egentligen menar, så t.ex. i går att
han bestämdt ej vill förlänga resan, utan
ger pengar åt mig att far till kapel, för att
sjelf styra till Paris, eller rättare till
Restaurant Grand Vefour, Palais Royal, som
är hans eldorado, för att en gång få äta
ordentligt. I allt hvad penningar ångra
är han mycket spendensam gestel och
finkänslig stat när jag blifvit afbruten
i min skrifning af Walter Runeberg och
Hving som kommo och tvungo mig att komma
och denna med sin. – Jag blef förhindrad
att fortsätta på kaféet som jag ämnade
ty mina bordskamrater pratade oupp
hörligt. – Annars var middagen mycket ro-


8
champagne och åts ostron i massa.
Takanens ateliern har jag varit, och
är mycket förtjust i hans arbeten. Tan-
mänhet anslås jag bra mycket mera af,
hans rigtning än af Runebergs. Vi ha
med R. talt långa diskussioner
angående skulpturens uppgift i vår vid
och R. är trots sin stränga rigtning
mycket human mot motpartist.
Det skall göra honom godt att komma
att Paris. Jag tycker kan är svag i
utförandet, och alla hans arbeten
med undantag af tycke o. gefyren lida
Kanske af en diten klumpighet. Taka-
ren har gjort några utmärkta byster
vinter och jag är rigtigt tacksam mot
Hoving som bestälde en af dem (en mode
marmor, för att utställa den i som
i
Också nu sitter mina vänner och vänta
på mig – Vi skola bege oss till Vaticane
Tusen helsningar från Rom, från
via del "Babund, som jag går alla dagar
från Monte Pinces. – Helsa alla hjertligt
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har inte pennor och bläck i deras nya kvarter och måste därför besvara Alexandra Edelfelts välkomna brev med blyerts; det var ledsamt att Mamma inte fick de Juslinska rummen, men det blir säkert trevligt även vid Järnvägstorget; han känner sig lugnare då Mamma åtminstone fått tak över huvudet.

  Järnvägstorget Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har flyttat in i ett nytt logis; de har två lagom stora rum med ett toalettrum till sitt förfogande på Via di due macelli no. 9; i Rom har de 2 till 3 numror på varje hus; deras inkvartering är vacker och väl möblerad och kostar 180 francs i månaden med uppassning.

  Rom
 • Först sedan igår har de haft mänskligt väder, även om det fortfarande är kallt; gårdagens brev till Gustaf Philip Armfelt blev därför troligen lite nedstämt; Alexandra Edelfelt måste tänka sig hur det känns att de första dagarna i Rom under hällregn sitta i kalla rum med en person som inte kan lämna hotellet på grund av magåkomma; Victor Hoving har nu tillfrisknat, men Edelfelt kommer att undvika söta viner och att äta för mycket frukt sedan han sett hur illa det kan gå med en sådan diet.

  Rom Alexandra Edelfelt Victor Hoving Gustaf Philip Armfelt
 • På förmiddagarna har Edelfelt hunnit se en massa gallerier och kyrkor, men det bästa återstår ännu, Vatikanen; som Alexandra Edelfelt vet håller påven inte längre palatsen öppna för allmänheten, utan man måste ha en skild permesso, ett skilt tillstånd, vilket Walter Runeberg har skaffat; inom kort kan Edelfelt säga vilket intryck stancerna [stanza–rum], loggierna [täckta pelargångar] och sixtinska kapellet gjort på honom.

  Vatikanen Sixtinska kapellet Alexandra Edelfelt Walter Runeberg Pius IX
 • I Capitolinska museet gladde sig Edelfelt över att se många bekanta saker, som han beundrat och tecknat så ofta förr, t.ex. skulpturerna den döende galliern, Antinous och Capitolinska Venus.

  Kapitolinska museerna Venus Antinous
 • I palazzo Barbirini finns Guido Renis Beatrice Cenci och Rafaels Fornarina; Rafaels, Michelangelos och Tizians tavlor vinner på närmare bekantskap; Edelfelt har sett Peterskyrkan, Pantheon, Colosseum, Forum romanum och Constantins basilika.

  Peterskyrkan Palazzo Barberini Pantheon Colosseum Forum Romanum Maxentius och Konstantinbasilikan Michelangelo Rafael Tizian Guido Reni Beatrice Cenci
 • Peterskyrkans inre ger ett magnifikt första intryck; byggnaden ger emellertid mer en uppfattning om påvemaktens storhet under Leo X och Julius II än om det rena och upplyftande en kyrka bör äga; den gamla byggnaden är ren och fin och ny som om den var byggd igår.

  Peterskyrkan Leo X Julius II
 • Det gamla Rom med Colosseum, Forum Romanum och ruinerna av Palatinum har sysselsatt Edelfelts tankar; han har stått på samma rostra [talartribun] som Cicero; han har gått på samma stenläggning som Julius Cæsar; i Colosseum har han med Jean-Léon Gérômes utmärkta tavlor i minnet satt sig in i dessa grymma tider; man föraktar nutidens tiggare och pack som ansätter resande på Forum romanum och inte vet att de står på helig mark då de kallar torget Il camppo vaccino, kotorget; torget verkar så litet för att kejsare fortsatte att bygga nya tempel där för att undvika upproriska folkskockningar och såg hellre att trogna undersåtar samlades på deras egna torg, därav forum Augustum och Trajanum.

  Rom Colosseum Forum Romanum Forum Augustum Forum Traiani Palatinen / Palatium / Palatinum Jean-Léon Gérôme Marcus Tullius Cicero Julius Caesar
 • Privathusen är enkla och småkyrkor är utförda i avskyvärd rokokostil; även i Peterskyrkan finns altaren, statyer och prydnader från denna dekadensens mest vidriga period.

  Peterskyrkan
 • Monte Pincio står nu grönt och härligt; Edelfelt planerar gå upp dit varje dag och njuta av utsikten; föregående dag var han ensam i Villa Borghese och gick omkring i ungefär 4 timmar i parken.

  Pincio Villa Borghese
 • Edelfelt tycker att Italien inte är fullt sådant som man ser det på bilderna; det är värdigare, allvarligare, djärvare i teckningen och mörkare i tonen; han har på plats kontrollerat riktigheten i akvarellvyerna de har hemma; vyn av Forum Romanum har bron för långt borta.

  Italien Forum Romanum
 • Edelfelt önskar att hans resesällskap skulle ha lite mera ungdom och entusiasm; Alexandra Edelfelt har bett om en karakteristik av Victor Hoving; Hoving är god och präktig med gott huvud och omdöme, men har ett "gement lynne"; han är också fet, rik och bekvämlig; han koketterar med sina fel och pratar därför mera än han egentligen menar; igår påstod han t.ex. att han inte ville förlänga resan, utan ger pengar åt Edelfelt för att resa till Neapel medan han själv åker till Paris för att få äta ordentligt på Restaurant Grand Vefour, palais royal.

  Paris Neapel Palais-Royal Grand Véfour Alexandra Edelfelt Victor Hoving
 • Edelfelt avbröts av att Walter Runeberg och Victor Hoving tvang honom med på kafé; middagen blev sen; de drack champagne och åt ostron.

  Victor Hoving Walter Runeberg
 • Edelfelt har varit i Johannes Takanens ateljé och tilltalas mera av dennes arbeten och riktning än Walter Runebergs; Edelfelt har haft långa diskussioner med Runeberg om skulpturens uppgift i deras tid; det skall göra Runeberg gott att komma till Paris; Edelfelt tycker han är svag i utförandet och alla hans arbeten, med undantag för Psyche och sefyrerna, lider av en liten klumpighet; Edelfelt är tacksam över att Victor Hoving beställt en byst i marmor av Takanen, för att ställas ut i sommar.

  Paris Victor Hoving Walter Runeberg Johannes Takanen Psyche
 • Vännerna väntar på Edelfelt för att bege sig till Vatikanen; han sänder tusen hälsningar från Rom och Via del Babuino dit han går alla dagar från Monte Pincio.

  Rom Vatikanen Pincio