Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) Bibeln brev drycker engelsmän franska Gud italienare italienska konfirmation konstnärer konstsamlingar kvinnor kyrkor museer post resehandböcker resor restauranger sjukdom (tillstånd) språk tavlor värdshus viner

Rem d. 25 Mars 1876.
Älskade mår
Mamma tyckes allt ännu
jag se
omkring i Norra stakin och saknar hvarje
underrättelse hemifrån. Så låter det åtminst
in på Mammas bref från i går (dit 3de ju
fått i Rom. Af brefvet från Venedig den
3 dock att jag tagit vägen dräckt till som
och först på återvägen veker in till städer
na i horra Italien. Medan jag kommer i h
vill jag rätta ett missa i det förra brefvet.
Jag skref der att vi bodde via d. 2 Maulli,
Detta beror på ett obegripligt misstag, ty den
gåta der vi bo heter San Gisippe, och först
nästa tvärgate är via de 2 macette. Adressen
Mamma derföre rigt bref till den i förra
brefvet uppgifna bortaden så kommer det
aldrig fram. Skrif derföre alltid poste
restante, det är mycket säkrare och
då jag alla dagar måste postera posten,
får jag brefven alltid samma dag
de anlandt. – Hoving är åter sämre,
ledsamt nog och har på de sista två
dagarne ej lemnat rummet. I dag på morgon
nen var jag hos en tysk ansedd läkare,
och har sedan dess varit tre skildag gång

] 1888]
vaken och förde ett rysligt väsen när han
skulle ta in medicin, så om han dott kun-
de han ej ha stankat värre. Det är ju ofta
gå med personier som ej äro vana att
vara sjuka. Honings krasslighet har emellan
tid gjort att jag fått uteslutande sällska-
på med Karleur om dagarna. Ty ehuru jag
helst går velat ströfva omkring hett ensam
så har jag ej kunnat det, dels för att Haiko
kommit redan tidigt på morgonen
och suttit hos oss och gjort upp planer
dagen, dels emedan jag alltid stött
på honom i gallerier och på vågar och
stiger, då jag sökt slå mig ut ensam.
På välakanen voro vi häromdager
med Runebergs, och jag såg till min
stora glädje att jag redan förut haft
så par mycket reda på hvad dess
samlingar innehösst att intet enda
af de bättre konstverken var mig obe
kant. Capella Sistina gör ett mägtigt
öfverväldigande, men oroligt intryck
yttersta domen har jag aldrig förstått mig
på och att nu se originalet, svart, flick
och öfvermåladt som det var, gjorde ej
att denna jättikomposition vann i
mina ögon. Emellertid är Michel Ange
som konstnär kanske den mägtigaste ändå
fr
des
göra
Att
Jag
går
och
ång
Com
til
he
Ma
stå o
tak
Anna

stort

Anse
te den
ette
som lefvat. Det gudomliga, det öfvererna-
turligt har har aldrig vunnit, och ej
heller efterstrafvat, men den menskli-
gå alldens kamp, trots och förodmpe-
kelse har han skildrat så som ingen att
han. Täket i Sixtinska kapellet är som
hvar man vet, det intressantaste der. Med
ledning af de utmärkta kopior o. fotogra
fier af Vat: samlingar som finnas i Ecole
des Beaux Arts har jag redan förut kunnat
göra mig en fullkomligt rigtigt föreställning
en detta gigantiska konstverk, talet i hoping.
Att folk gå åt färgen i dessa fresker förstår
jag ej, ty de äro utförde i en fin röd-
grå ton, som är utmärkt harmonisk,
och som helt säkert i tiden varit särdeles
angenäm för ögat. Af Profeterna tycker
jag midt om Damel o. Jonas, af panneauer
om Adams skapelse o. syndefallet. Rafan
Stanser öfverträffade allt hvad jag
sett i de föra trifs måleri. Skada blott att
han låtit sina elever utföra, så mycket
ty skilnaden i koloret, teckning, allt, är
så i ögonenfallande att äfven en olärd
måste se den. – Rafaels måleri är
helt säkert lättare att första att Miche
Angelös, som alls ej är populärt. När
man derföre ser dessa engelsmän som
stå och sucka sitt splendid, beautsful framf
toket i Capella Sistina, så kan man ej
annat än afundas dessa menniskor (som
så sätt komma underfund med ett så
stort snille som Michel Angelo. Jag tycker

sidande om om
karlas. Förstår jag ej något af deras verk
så tänker jag alltid. De ha nog vetat hvar
före de gjort det så eller så Skada att
Loggian är så ella medfaren. Nog var ändå
Rafailo Santi en bra stor artist. Jag vill
se hvilken af nutidens målare går och
utför sådana dekorationer – jag ej ens våra
lärda arkitekter skulle kunna frambring
något dylikt. Man märker först huru
fin, elegant och genom artistisk Rafach
er in i den
lände är då man sko
andra loggian, kallad i Bertering. Berbering
har här gjort allt för att kopiera Rafael
men har misslyckats alldeles fatalt.
I den nyaste logiean, prydd under Pier
är det bäst, som är rent kopieradt
efter Rafaels ornamenter. Jag kommer
att gå rätt snart igen till Vaticanen.
Permesso tar jag
enna anskaffa genom
danska konsule. I går var jag hela da-
gen på sprang och såg ej till Neving
förmån kl. 7 på aftonen annars har jag
vanligtvis suttit hemma på eftermiddag
garna. Först, kl. 8, gick jag till Palazzo
Borghise der jag stannade till kl. 11
Der finnas en massa taflor, kända
i hela verlden bl. a. af Tizian, Rafael
Corregges m.fl. Det vore bra roligt
att ha så mycket tid att man kunde
de en vecka ett så på hvarje
tig
galleri, men dertill skulle fordras många

här i Rom. Thorvaldsen hade ändå rätt
.
då han sade jag vet ej huru länge det behöfs
att se allt sevärdt i Rom, ty jag har bara
varit har 40 år. Derifrån vandrade jag eme
till Colocieum – der jag träffade Harlen.
med Bodeller under armen. Vi stannar
här åtminstone en timma, klefvo upp
på allra högsta spetsen och hade derifrån
en herrliga litsigt öfver Campagnan
Rom ser man härifrån endast den gamla
delen – Mons palatinus, Capitolium, förun
Romanum etc. Underliga känslor bemligt
tödlig då han står på dessa
jag en fet, eller balton.
fgen. – Härifr
murar med jo
styrde vi till San Grosanni i Zaterand voro
ä
od stund Roms äldsta kyrligt säga till
folket krålade upp för teala tanta, utan
att alls se andägligt eller genomträngde
ut, och beslöts sidan att vandra till
fots till Monte Pincio hocest rakt ig
nom hela Rom. Det är en ansenlig
är en sin
vandring som nog räcker mera
ma, och vi voro också ganska trötta då ej
hämnade vid Riarra del Pofolo, der vi
stämt möte med Runeberg o. Sissen. De
herrar proponerade en ny förvändring
utåt via Appia, och den beslöts genast,
trots de protester som vara ben inläder
mot förslaget. Det var en herrligt vändig
Vi passerade komme och paletinin, Cercus
Maximes och så posta de San Sebastiano, och
så voro vi på denna urgamla via Oppia,
som man så ofta läst om i de gamla Rome

ner. – Söder – Tanterigen unde de fingo
en bild som han kallade, en eftermiddag
på via äppå under Kejsartiden. – Sköna
romninnor burna af humidiska slafvar
vägnar med eldiga springa –, Höga tjenster
och blomsterflick
i purpurbrämade. Sto
vid käntar af vägen. Nu såg man blott
här och der en tempelrusen, och någon
gång en bonde med ett lass, eller nog
engelsman med en pladdrande för
eller den ounderkliga röda boken under
armen. Vi gingo så längs denna väg
ända till Cicilia Melakas graf utmä
väl bibehållen) och veko derefter af
öfver Campagnan till Egeries lund.
(Det var här, som Numa pompilist plåga
de lära vishetens ord af skogsjungt
Egeria). – Denna lilla skogsdunga står
ensam på en höjd i campagnan. – Tfond
Syntes Sabinerbergen, och deras snötäcker
toppar stacka så grannt af mot lam-
pagnans entoniga, grågröna färg. Han
ling tröttnade redan vid Cicilia Milettas
graf, fick af en händelse en vagn och
kuskade af. Vi klockade animoner
i den heliga lunden och drucko af
hållans vatten. – Jag skickar med en
för vi plockade der. Sala
af de bev
började redan att sjunka och vi begåfv
oss nu i forcerad manisk genom
rosenhäckar (i knopp och långa mina
tie
Lo
ti
Ar
tag
står
är
slår
enier

begaf
till staden igen. Walter Runeberg är
så glad och varm och intresserad äro
det är ett rigtigt nöje att vara med
honom. Bisken är också en älskvärd
karl – dock en af de stilla i landena
Vi kröpa några gånger in i små, smutsa
men rätt egendomliga osteriör och drucki
landsens vin. Jag har ännu ej hunnit
vänja mig dervid, och tycker tillsvidare
att det smakar som säckradt svagdriska
med en liten vinsmak till. Solen kastade
just sina sista strålar öfver den eviga
städer då vi tågade en genom stads pa
tarna vid San Grov. de laterano. – Först då
jag kom hem märkte jag huru förskrätt
trött jag var. I dag på morgonen
förrän jag gick till doktorna, gjorde jag
en vanden till Trastevere, och förvillade
mig flere gånger fastän jag hade stads-
planen i fickan. I dessa små smutsiga
gränder kan man få se folket rigtigt
sådant det är. Någon guda skön italien
ska sådan som de som finnes i tyska
böcker så jag ej – typerna ha här
mycket mindre tillgjordt sentimentalitet
min vida mera karakter och skönhet
är man ser i dessa eviga oljetrycks-
taflor som Berlin, denna krona bland
Ledsamt
städer välsignar verlden med. –
är att ej kunna italienska. Med franska
slår man sig ut i närheten af Corse
men ej annorstädes, och man känner

ai alltid så förändrande då honom så
ut med några inlärda fraser och saken språk.
mycket saknar jag arbetet, och ville
gerna måla något litet här, men här
ännu ej kommit mig dertill. Starting
vill att vi i nästan vecka skola resa till
Neapil på 5 à 6 dagar, Hoving kommer
bestämdt ej med. – Måtte nu Hovings
mage bli bra, ty annars är resan
för honom ej annat än en verklig plå-
gå. Han har sjelf mycket varit pelet
till att han blef sanne, då han alls
iakttar någon diet då han var bättre.
Af Weir har jag ännu ej hört något
fastän jag uttryckligen bad honom skrifva
ett
Rone, poste restant. – troligt är
stanna här ännu några veckor, hel min
nad möjligen. I alla jag kan Mamma
adressera brefven hit, ty Walter R. från nog
ut dem med mitt visit kort. – På
Ellan har jag ofta tänkt under dessa
för henne så vigtiga tider. I dag om
en vecka skall hon konfirmeras.
Måtte Gud bevara henne och välsigne
henne, min goda, älskade syster.
skall i dessa dagar skrifva till hem
Helsa henne hjertligt från mig.
Gud välsigne Eder alla – må
mas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Av Alexandra Edelfelts brev framgår att hon tror att Edelfelt reser omkring i norra Italien; av breven från Venedig kommer hon att se att de åkt direkt till Rom; han vill rätta till ett misstag i hans föregående brev; han skrev att de bor på Via di 2 Macelli, medan de egentligen bor på den föregående tvärgatan San Guiseppe; för att breven säkert skall komma fram lönar det sig för Mamma att skriva poste restante, Edelfelt passerar i vilket fall posten varje dag.

  Italien Rom Venedig Alexandra Edelfelt
 • Victor Hoving är på nytt sämre och har inte lämnat rummet; Edelfelt har varit hos en tysk läkare och tre gånger på apoteket; Hovings krasslighet har lett till att Edelfelt uteslutande har fått sällskapa med Harling om dagarna.

  Harling Victor Hoving
 • Edelfelt besökte tillsammans med Runebergs häromdagen Vatikanen; Edelfelt kände till alla de viktigaste konstverken; Capella Sistina [Sixtinska kapellet] gör ett överväldigande men oroligt intryck; Yttersta domen har Edelfelt aldrig förstått sig på; MichelAngelo som konstnär är ändå den mäktigaste ande som levat; det gudomliga, övernaturliga, har denne aldrig vunnit eller eftersträvat, men den mänskliga andens kamp, trots och förödmjukelse har han skildrat som ingen annan; tack vare Vatikanens samlingar på École des Beaux Arts hade Edelfelt en god föreställning om det gigantiska konstverket i taket på Sixtinska kapellet; av profeterna tycker han mest om Daniel och Jonas, av pannåerna Adams skapelse och Syndafallet.

  Vatikanen Sixtinska kapellet École des Beaux-Arts Lina Runeberg Michelangelo Walter Runeberg Daniel Jona Adam
 • Rafaels Stanzer [rum] överträffade allt vad Edelfelt sett i dekorativt måleri; det är en skada att Rafael låtit sina elever utföra så mycket av arbetena, skillnaden är iögonenfallande; Rafaels måleri är lättare att förstå än MichelAngelos; man kan inte annat än avundas dessa engelsmän som så lätt verkar komma underfund med ett så stort snille som MichelAngelo och står och suckar sitt splendid och beautiful inför taket i Capella Sistina; det är synd att Loggian [pelargång] är så illa medfaren; man märker hur genomartistisk Rafael är då man kommer in i den andra loggian som kallas di Berberini, Berberini har gjort allt för att kopiera Rafael men har misslyckats fatalt; den bästa kopian av Rafael hittas i den nyaste loggian som pryddes under Pio IX; Edelfelt planerar snart återkomma till Vatikanen; permesso [inträde] lär man kunna skaffa genom danske konsuln.

  Vatikanen Sixtinska kapellet Michelangelo Rafael Oscar Alexander Ræder Pius IX Urban VIII (osäker koppling)
 • Föregående dag var Edelfelt på språng, och såg inte till Victor Hoving förrän på kvällen; först gick han till palazzo Borghese där han såg kända tavlor av Tizian, Rafael och Correggio.

  Palazzo Borghese Correggio Victor Hoving Rafael Tizian
 • Det vore roligt att kunna använda tillräckligt med tid på varje galleri, men för detta skulle fordras många år; Bertel Thorvaldsen har sagt att han inte vet hur mycket tid som behövs för att se allt sevärt i Rom, för han har bara varit där 40 år.

  Rom Bertel Thorvaldsen
 • Edelfelt fortsatte till Colosseum där han träffade Harling med Bædeker [reseguide] under armen; de klev upp på högsta spetsen och hade utsikt över Campagnan, av Rom såg man bara den gamla delen med Mons Palatinus, Capitolium och forum Romanum; de fortsatte till Roms äldsta kyrka San Giovanni di Laterano och såg folket kräla upp för Scala Santa [heliga trappan]; därefter beslöt de sig för att gå genom hela Rom till Monte Pincio.

  Rom Campagna romana Pincio Colosseum Forum Romanum Palatinen / Palatium / Palatinum Capitolium San Giovanni in Laterano Scala Santa Harling
 • På Piazza del Popolo hade de stämt möte med Walter Runeberg och Vilhelm Bissen, som föreslog en promenad utåt Via Appia; på vägen dit passerade de Forum och Palatinum, Circus Maximus och Porta di San Sebastiano.

  Piazza del Popolo Forum Romanum Palatinen / Palatium / Palatinum Via Appia Circus Maximus Porta San Sebastiano Walter Runeberg Vilhelm Bissen
 • Gustave Boulanger hade på förra årets Salong en tavla som han kallade: en eftermiddag på Via Appia under kejsartiden, vilken var full av liv; nu såg man bara någon tempelruin, en bonde, eller några engelsmän med den oundvikliga röda boken [Bædekers reseguide] under armen; de gick till Cecilia Metellas grav och vek därefter av över Campagnan till Egerias lund (där Numa Pompilius lär ha lärt sig vishetens ord av skogsjungfrun Egeria); i fonden syntes Sabinerbergen; Harling hade tagit en vagn redan vid Cecilia Metellas grav; de andra plockade anemoner i den heliga lunden och drack av källans vatten; solen höll på att gå ner då de i snabb takt återvände till staden; det är ett riktigt nöje att umgås med Walter Runeberg; Vilhelm Bissen är också älskvärd men är en av "de stilla i landena"; de gjorde uppehåll vid små och egendomliga osterior för att dricka vin, Edelfelt tycker det smakar som sockrad svagdricka med en liten vinsmak till; de tågade in i staden genom stadsporten vid San Giovanni de Laterano.

  Campagna romana San Giovanni in Laterano Via Appia Cecilia Metellas grav / mausoleum Egerias lund Sabinerbergen Harling Walter Runeberg Gustave Boulanger Vilhelm Bissen Numa Pompilius Egeria
 • Idag har Edelfelt gått till Trastevere, han gick vilse flera gånger fast han hade stadsplanen i fickan; i de smutsiga gränder ser man folket så som det är; folktyperna har mycket mindre tillgjord sentimentalitet, men mera karaktär och skönhet än man ser på de oljetryckstavlor som Berlin välsignar världen med; Edelfelt ville gärna kunna italienska; med franska kan man klara sig i närheten av corso, men inte på andra ställen; han saknar arbetet men har ännu inte kommit sig för att måla.

  Berlin Trastevere Corso / Via del Corso
 • Harling vill att de nästa vecka reser till Neapel; Victor Hoving kommer åtminstone inte med; Edelfelt önskar att Hovings mage blir bra, annars har resan för honom varit en verklig plåga.

  Neapel Harling Victor Hoving
 • Edelfelt har inte hört något från Julian Alden Weir, fastän han bett honom skriva Rome, poste restante; de kommer möjligen att stanna i Rom en hel månad, så Alexandra Edelfelt kan adressera breven dit; i varje fall borde Walter Runeberg få ut breven med Edelfelts visitkort.

  Rom Alexandra Edelfelt Walter Runeberg Julian Alden Weir
 • Ellen Edelfelt konfirmeras om en vecka; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa till henne och ber Gud välsigna dem alla.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *Edelfelt ska skriva till Pauline Ahlberg; han kommer antagligen att hinna träffa henne i Paris.

  Paris Pauline Ahlberg
 • *Alexandra Edelfelt får inte tro att Edelfelt inte har ägnat Victor Hoving tillräckligt med uppmärksamhet under dennes sjukdom; han har varit så vänlig som möjligt.

  Alexandra Edelfelt Victor Hoving