Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier ateljéer beställningar dagstidningar ekonomi konstutställningar lyrik middag porträtt sällskapsliv samhällsklasser skådespelare skönlitteratur soaréer utställningar vetenskapsmän

Måndag d. 7 februari 81
Älskade Mamma,
Jag kan så väl förstå Mammas
dåliga humör och hopplösa verldsåskådning
då penningeförlägenhet är med i spelet.
Jag känner så ypperligt igen detta
såsom varande ett af hufvuddragen i mitt
eget skaplynne. Men det är ju ej värdt
att sörja – om några dagar hoppas jag
kunna ställa allt på rätt. Portalis'
porträtt som jag svängt ihop på två
dagar är ju som enkom uppfunnet för
detta fall. Hvad nu vårt lif och vår
falska samhällsställning, som mamma
säger beträffar, så kan jag aldrig förstå
annat än att äfven bildningen, vanorna
smaken och medfödda anlag äro mycket
bestämmande för ens plats i samhället,
ens umgänge och lefnadssätt. På allvar
taladt – Mamma måste ju dock se att
Mamma är skapad för finare folk.
I afton skall jag teckna Croizette på theatre français
hon har lofvat mig en timmes seance.

att alla Mammas vanor och hela
Mammas föregående lif varit alldeles
icke sådana att Mamma nu med ens
kunde tänka sig in i ett vegeterande
landsortslif. Jag vill dessutom att Mam-
ma skall ha det bra, och derhän kommer
jag också. Hade jag någon vecka
tidigare fått brefvet så skulle nu redan
allting ha varit på klart. Emil
Wallens bortavaro är ju något som
Ingen menniska kan hjelpa, men
att få igen de 1800 markerna på annat
sätt är ju ingen omöjlighet. Ack
hvad jag känner igen mig i allt
detta. Då det aldrig faller mig in
att anse mig fattig t.o.m. då jag är
med rika, måste jag från början
varit ämnad till rik, och blir det
kanske också. Jag föraktar penningen
djupt, och de små ryck af förtviflan
som då och då komma öfver mig,
alltid då pungen är tom, äro ändå
ej så tråkiga som ett helt lif af
ekonomi och evigt bekymmer för

de usla slantarne. – Var nu bara
vid godt mod, älskade Mamma, och
förarga sig ej åt sådant strunt, som
så lätt kan hjelpas – Det är strunt
i det hela taget, trots den vigt som
alla "ordentliga" naturer ge åt denna
fråga. Jag får snart ganska mycket
pengar, om den tafla jag nu håller
på med blir såld till det pris Jag vill ha
för den (3000).
Nu några ord om den Runebergska
middagen. I allo lyckad, utom att
den blef dubbelt dyrare än vi hade tänkt
oss den. Jag hade beställt maten, gjort
upp matsedeln o.s.v. – och bestämt an-
talet kuvert till 15. Då nu runebergs voro
bjudna och herrarne vid räkningens
uppgörande beslöto att betala för damerna
(inga andra än fröken Schjerfbeck och frih.
Standertskjöld) belfvo vi bara 9 om att
dela det hela. – Då jag framlemnade
albumet, blef Walter Runeberg rigtigt
rörd. Jag hade förut frambragt ett
lefve för Joh. Ludv. Runebergs minne.
Efteråt tågade vi upp till ateliern
der det var mycket lifvadt. Jag hade
tänkt läsa upp något af Runeberg

men ansåg ej sällskapet moget
för en dylik njutning, då de unga
damerna uteslutande tänkt på att
dansa. I albumet ingingo teckningar
af Berndtson, mig, fr. Schjerfbeck och Uotila
men de 50 bladen kommer väl att
fyllas i sinom tid. – På ateliern var
en utställning arrangerad; ganska bra.
Buttis porträtt hade hedersplatsen och beun-
drades mycket.
I går på soirée hos M. Pasteur, fadren.
En massa äldre herrar: l'Academie française och
l'Institut voro väl representerade. Paul
Dubois blef jag presenterad för, och med
Henner talade jag. En ung vicomte
d'Angely, som för resten varit här hos
mid många gånger läste upp ett fantastiskt
poem skrifvet af en af hans intima vänner
Han läste dikten utmärkt bra, men sjelfva
poemet uppväckte den lifligaste diskussion.
Den var alltför mycket i Edgar Poes
genre för att falla alla dessa vetenskaps-
män i smaken. Då M. Bertin, rector
för l'Ecole Normale, sade om verserna:
"c'est de l'épilepsie" var domen fäld –
d'Angely var rasande, ty han har en
varm beundran för författaren, en M. Sal-
mon. – Mera härnäst, posten går –
Tusen helsningar till alla från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag kan så väl förstå Mammas dåliga humör och hopplösa verldsåskådning då penningeförlägenhet är med i spelet. Jag känner så ypperligt igen detta såsom varande ett af hufvuddragen i mitt eget skaplynne. Men det är ju ej värdt att sörja – om några dagar hoppas jagkunna ställa allt på rätt.

  Alexandra Edelfelt
 • Portalis' porträtt som jag svängt ihop på två dagar är ju som enkom uppfunnet för detta fall.

  A. de Portalis
 • Hvad nu vårt lif och vår falska samhällsställning, som mamma säger beträffar, så kan jag aldrig förstå annat än att äfven bildningen, vanorna smaken och medfödda anlag äro mycket bestämmande för ens plats i samhället, ens umgänge och lefnadssätt. På allvar taladt – Mamma måste ju dock se att Mamma är skapad för finare folk. att alla Mammas vanor och hela Mammas föregående lif varit alldeles icke sådana att Mamma nu med ens kunde tänka sig in i ett vegeterande landsortslif.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag vill dessutom att Mamma skall ha det bra, och derhän kommer jag också. Hade jag någon vecka tidigare fått brefvet så skulle nu redan allting ha varit på klart. Emil Wallens bortavaro är ju något som Ingen menniska kan hjelpa, men att få igen de 1800 markerna på annat sätt är ju ingen omöjlighet.

  Alexandra Edelfelt Emil Walleen
 • Ack hvad jag känner igen mig i allt detta. Då det aldrig faller mig in att anse mig fattig t.o.m. då jag är med rika, måste jag från början varit ämnad till rik, och blir det kanske också. Jag föraktar penningen djupt, och de små ryck af förtviflan som då och då komma öfver mig, alltid då pungen är tom, äro ändå ej så tråkiga som ett helt lif af ekonomi och evigt bekymmer för de usla slantarne. – Var nu bara vid godt mod, älskade Mamma, och förarga sig ej åt sådant strunt, som så lätt kan hjelpas – Det är strunt i det hela taget, trots den vigt som alla "ordentliga" naturer ge åt denna fråga. Jag får snart ganska mycket pengar, om den tafla jag nu håller på med blir såld till det pris Jag vill ha för den (3000).

  Alexandra Edelfelt
 • Nu några ord om den Runebergska middagen. I allo lyckad, utom att den blef dubbelt dyrare än vi hade tänkt oss den. Jag hade beställt maten, gjort upp matsedeln o.s.v. – och bestämt antalet kuvert till 15. Då nu runebergs voro bjudna och herrarne vid räkningens uppgörande beslöto att betala för damerna (inga andra än fröken Schjerfbeck och frih. Standertskjöld) belfvo vi bara 9 om att dela det hela. – Då jag framlemnade albumet, blef Walter Runeberg rigtigt rörd. Jag hade förut frambragt ett lefve för Joh. Ludv. Runebergs minne. Efteråt tågade vi upp till ateliern der det var mycket lifvadt. Jag hade tänkt läsa upp något af Runeberg men ansåg ej sällskapet moget för en dylik njutning, då de unga damerna uteslutande tänkt på att dansa. I albumet ingingo teckningar af Berndtson, mig, fr. Schjerfbeck och Uotila men de 50 bladen kommer väl att fyllas i sinom tid. – På ateliern var en utställning arrangerad; ganska bra. Buttis porträtt hade hedersplatsen och beundrades mycket.

  Johan Ludvig Runeberg Berta Edelfelt Lina Runeberg Johanna Standertskjöld-Nordenstam Gunnar Berndtson Walter Runeberg Helene Schjerfbeck Aukusti Uotila
 • I går på soirée hos M. Pasteur, fadren. En massa äldre herrar: l'Academie française och l'Institut voro väl representerade. Paul Dubois blef jag presenterad för, och med Henner talade jag. En ung vicomte d'Angely, som för resten varit här hos mid många gånger läste upp ett fantastiskt poem skrifvet af en af hans intima vänner Han läste dikten utmärkt bra, men sjelfva poemet uppväckte den lifligaste diskussion. Den var alltför mycket i Edgar Poes genre för att falla alla dessa vetenskapsmän i smaken. Då M. Bertin, rector för l'Ecole Normale, sade om verserna: "c'est de l'épilepsie" var domen fäld – d'Angely var rasande, ty han har en varm beundran för författaren, en M. Salmon.

  Paul Dubois Louis Pasteur Edgar Allan Poe Jean-Jacques Henner d' Angely Salmon Pierre-Augstin Bertin
 • *Mera härnäst, posten går – Tusen helsningar till alla från Atte

 • *I afton skall jag teckna Croizette på theatre français hon har lofvat mig en timmes seance.

  Théâtre-Français Sophie Croizette