Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

auktion besök beställningar borgerlighet brev dagstidningar djurskydd fotografier gravörer gravyrer Gud hederstecken judar judeförföljelser karaktärsdrag kläder konservatorer konsthandel kritik kvinnor middag ministrar modeller (yrken) museer personlighet politiker rättigheter reproduktioner sällskapsliv skådespelare skulptörer skulptur staten (offentlig makt) statstjänstemän svenskar utseende vänner

Paris d. 1 Juni 1882
Älskade Mamma,
Jaså det är nu verkligen till
Borgå och Haiko jag skall skrifva
Jag får för ögonblickat en
alldeles oemotståndlig lust att
följa brefvet åt och bege mig
i väg, raka vägen öfver
Lübeck till Haiko, men det
låter sig nu ej göra. Man måste
ha litet förstånd med sig ändå
först skall jag sluta tvenne
taflor – eller studier bestälda
till Amerika, och detta tar väl
en månad af mig, sedan få
vi se – får jag någon idé som
duger, så stannar jag kanske
här i sommar, och kommer
hem på hösten – i annat
fall skall jag försöka måla

något derhemma; dels
för att jag har en innerlig
lust, dels för att komma mina
baktalare och häcklare på skam.
Svenskarne lära näml. skälla
betydligt på min Medalj.
Ingenting i min talang duger
för dem. Naturligtvis ger jag
dem en god dag, då, jag nu
fått andra, säkrare bedömanden
från franskt håll och af personer
på hvars insigt jag sätter det
högsta värde. – Men jag vill
visa alla att detta endast
är en helt liten haltpunkt
i min utveckling, en af de
första stationerna på resan.
Och så har jag en ofantlig
lust att måla nu. Icke
något stort, några taflor, utan

"un beau morceau de peinture”.
Jag har haft ganska mycket
språng för min taflas inköp.
Jag ville näml. ha, om möjlig,
ett skriftligt anbud för Luxem-
bourg. Statssekreteraren, Paul
Mantz (förr konstkritiker i le
Temps) tog utmärkt vänligt
emot mig och sade att han
gjort anbudet i akt och me-
ning att få taflan till
Luxembourg – men, sade han,
att ge ett skriftligt löfte vore
för regeringen omöjligt, dels
emedan ministeriet när som
helst kan störtas och efter-
trädarne då ej behöfva hålla de
förres förbindelser, dels eme-
dan han förutsåg det fall

att jag i framtiden skulle
måla en bättre tafla, hvar-
vid denna skulle få vika
för den senare. Emellertid
lofvade han göra allt för
att få taflan på Luxem-
bourg, som från början varit
meningen. Han sade att
det pris som bjudits vore
löjligt, och lofvade, bara
för att reparera skammen,
gå upp till ministern,
Jules Ferry, för att be
om ett extra anslag för taflan
C'est un tableau tout-à fait
remarquable, dont la place
est certainement au Luxem-
bourg. –
Gubben Arago, conserva

teur för Luxembourg, till
hvilken jag hade ett varmt
rekommendations bref af
Koechlin, sade mig detsam-
ma. ”Nous ne sommes pas
inamovibles, et promettre
que votre tableau sera au
Luxembourg et qu'il y restera
toujours, ce serait comme
quand on jure un amour
éternel à une femme. Tout
ce que je puis dire ce que
M. Mantz et moi désirons très
vivement vous avoir dans
notre galerie nationale, et
que nous ferons, au besoin,
enlever de vieux tableaux
pour y mettre le votre – mais
quant à prendre un engagement

formel, nous n'en avons
pas le droit". Luxembourg
är som Mamma vet
öfverfullt. Jag är den enda
utländing af hvilken staten
velat köpa till Luxembourg
i år – Emellertid har
jag att vänta officielt
bref om allt detta.
– Med dessa språng har
tiden temmeligen slinkit
mig ur händerna. En ut-
gifvare af gravyrer har
velat köpa taflan, med
vilkor att få uteslutande
reproduktionsrätt. – Jag
har haft förargelser med
en gravör som gjort en
horrör af les Cerises, en

plåt på vilken jag arbetat
lika mycket som han för
att få den litet mensklig.
– Tack för Annis och Buttis
porträtt – De äro ej särdeles
lyckade. I går såldes
taflan med Anni på auktion
men jag vet ej huru högt
den gick. I går kom det
in 100,000, och försäljningen
fortgår ännu.
Åbos finaste kavaljer Forström,
den s.k. hertigen af Geta,
är här och har annonserat
sin ankomst hit i dag.
Herrskapet Bonnier från
Stockholm voro här i går.
för några dagar sedan hade
Runeberg en middag för
dem och mig. Fru Bon-

nier hör till de der släpiga
och talträngda svenskorna
som qvida fram den enklaste
sak – något som kommer
mig att tänka på "les derviches
hurleurs” i orienten. 2 fula
döttrar. Gubben jude, som
alla de andra för resten.
à propos judar så är det
ohyggligt så det fars fram mot
dem i Ryssland. Vår press
med nosgrimma får naturligt
vis ej tala om alla de styggel
ser iden vägen, hvaraf de euro-
peiska tidningarna nu äro
uppfylda. – Då sjåpiga gamla
fröknar, uppträda mot vivisektion
och misshandel af små sparfvar
så borde de tänka på att
man i vårt tidevarf far
fram mot menniskor vida

värre än mot oskäliga djur
Här väcka de ryska judeför-
följelserna den förfärligaste
ovilja.
Ännu à propos Judar, så
borde jag gå till Judic, hvars
porträtt Monde Illustré redan
länge bett mig teckna. Hon
lär resa till Marseille för att
spela Zéli en af dagarna.
– Walter Runeberg håller nu
på med en quinnofigur
naturlig storlek, som han
sjelf anser vara det bästa
han gjort, och mycket na-
turalistisk. – Och ändå är
det inte rigtig så som det skall
vara. Han saknar så totalt
det der tusandjefla som ändå
är hufvudsaken – Klämmen

i konst som i allting. –
Beskedligt – litet tarfligt.
Jag bad honom åtminsto
ne göra henne vacker,
ung, fyllig; men han har
gjort henne kobent och
mager samt inbillar sig
att det är naturalism.
Modellen som jag såg
var ung, 15 år, och hans
staty såg ut som en mogen
menniska om 30 år.
Runeberg är ganska envis,
och tar ej gerna råd. Gör
jag det för mycket, så gör
han det för litet. Trots hans
eviga lofsjungande af äkten
skapet, så är det ändå

just bristen på kamrat-
lif som gjort att han stan-
nat på halfva vägen.
Ingen menniska har
någonsin sagt honom san-
ingen. – Han har alltid va-
rit en så god menniska
att man derföre haft
konsiderationer med ho-
nom – jag vet ej hvad det
är som gör att man ej ta-
lar med honom som med
andra artister. Uti hvad
han gör finnes ej mycket
att anmärka – och deri
ligger just svagheten.
Det är hederligt bourgeois,
men ej konst. Du ärt
hvarken kall eller varm
du ärt ljum!

För resten är Gubben Walter
ganska modfäld, och fun-
derar på att öfverge Paris
för att slå sig ned i Stock-
holm eller Köpenhamn.
Och Gud vet om han ej gör
rätt deri, ty här kan han
aldrig väcka uppmärksamhet.
– Skulle jag kunna räkna
på att mina systrar ville
posera för mig då jag kom-
mer hem, skulle jag beställa
dem vackra kostymer –
men jag vill göra det vilko-
ret – egoist som jag är.
Och nu farväl för denna
gång här medföljer
ett utklipp från Journal
des Debats, signerad Clémens.
tusen helsningar från Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jaså det är nu verkligen till Borgå och Haiko jag skall skrifva Jag får för ögonblickat en alldeles oemotståndlig lust att följa brefvet åt och bege mig i väg, raka vägen öfver Lübeck till Haiko, men det låter sig nu ej göra. Man måste ha litet förstånd med sig ändå

  Borgå Haiko Lübeck
 • först skall jag sluta tvenne taflor – eller studier bestälda till Amerika, och detta tar väl en månad af mig,

  Amerika
 • sedan få vi se – får jag någon idé som duger, så stannar jag kanske här i sommar, och kommer hem på hösten – i annat fall skall jag försöka måla något derhemma; dels för att jag har en innerlig lust, dels för att komma mina baktalare och häcklare på skam.

 • Svenskarne lära näml. skälla betydligt på min Medalj. Ingenting i min talang duger för dem. Naturligtvis ger jag dem en god dag, då, jag nu fått andra, säkrare bedömanden från franskt håll och af personer på hvars insigt jag sätter det högsta värde. – Men jag vill visa alla att detta endast är en helt liten haltpunkt i min utveckling, en af de första stationerna på resan. Och så har jag en ofantlig lust att måla nu. Icke något stort, några taflor, utan "un beau morceau de peinture”.

 • Jag har haft ganska mycket språng för min taflas inköp. Jag ville näml. ha, om möjlig, ett skriftligt anbud för Luxembourg. Statssekreteraren, Paul Mantz (förr konstkritiker i le Temps) tog utmärkt vänligt emot mig och sade att han gjort anbudet i akt och mening att få taflan till Luxembourg – men, sade han, att ge ett skriftligt löfte vore för regeringen omöjligt, dels emedan ministeriet när som helst kan störtas och efterträdarne då ej behöfva hålla de förres förbindelser, dels emedan han förutsåg det fall att jag i framtiden skulle måla en bättre tafla, hvarvid denna skulle få vika för den senare. Emellertid lofvade han göra allt för att få taflan på Luxembourg, som från början varit meningen. Han sade att det pris som bjudits vore löjligt, och lofvade, bara för att reparera skammen, gå upp till ministern, Jules Ferry, för att be om ett extra anslag för taflan C'est un tableau tout-à fait remarquable, dont la place est certainement au Luxembourg.

  Luxembourgpalatset Jules Ferry Paul Mantz
 • Gubben Arago, conservateur för Luxembourg, till hvilken jag hade ett varmt rekommendations bref af Koechlin, sade mig detsamma. ”Nous ne sommes pas inamovibles, et promettre que votre tableau sera au Luxembourg et qu'il y restera toujours, ce serait comme quand on jure un amour éternel à une femme. Tout ce que je puis dire ce que M. Mantz et moi désirons très vivement vous avoir dans notre galerie nationale, et que nous ferons, au besoin, enlever de vieux tableaux pour y mettre le votre – mais quant à prendre un engagement formel, nous n'en avons pas le droit".

  Luxembourgpalatset Alfred Koechlin Étienne Arago Paul Mantz
 • Luxembourg är som Mamma vet öfverfullt. Jag är den enda utländing af hvilken staten velat köpa till Luxembourg i år – Emellertid har jag att vänta officielt bref om allt detta. – Med dessa språng har tiden temmeligen slinkit mig ur händerna.

  Luxembourgpalatset Alexandra Edelfelt
 • En utgifvare af gravyrer har velat köpa taflan, med vilkor att få uteslutande reproduktionsrätt.

 • Jag har haft förargelser med en gravör som gjort en horrör af les Cerises, en plåt på vilken jag arbetat lika mycket som han för att få den litet mensklig.

 • Tack för Annis och Buttis porträtt – De äro ej särdeles lyckade.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • I går såldes taflan med Anni på auktion men jag vet ej huru högt den gick. I går kom det in 100,000, och försäljningen fortgår ännu.

  Alexandra Edelfelt
 • Åbos finaste kavaljer Forström, den s.k. hertigen af Geta, är här och har annonserat sin ankomst hit i dag.

  Åbo Geta Alfred Magnus Forsström
 • Herrskapet Bonnier från Stockholm voro här i går.

  Stockholm Albert Bonnier Betty Bonnier
 • för några dagar sedan hade Runeberg en middag för dem och mig. Fru Bonnier hör till de der släpiga och talträngda svenskorna som qvida fram den enklaste sak – något som kommer mig att tänka på "les derviches hurleurs” i orienten. 2 fula döttrar. Gubben jude, som alla de andra för resten.

  Orienten Lina Runeberg Walter Runeberg Albert Bonnier Betty Bonnier Eva Bonnier Jenny Bonnier
 • à propos judar så är det ohyggligt så det fars fram mot dem i Ryssland. Vår press med nosgrimma får naturligtvis ej tala om alla de styggelser i den vägen, hvaraf de europeiska tidningarna nu äro uppfylda. – Då sjåpiga gamla fröknar, uppträda mot vivisektion och misshandel af små sparfvar så borde de tänka på att man i vårt tidevarf far fram mot menniskor vida värre än mot oskäliga djur Här väcka de ryska judeförföljelserna den förfärligaste ovilja.

  Ryssland
 • Ännu à propos Judar, så borde jag gå till Judic, hvars porträtt Monde Illustré redan länge bett mig teckna. Hon lär resa till Marseille för att spela Zéli en af dagarna.

  Marseille Anna Judic Zéli
 • Walter Runeberg håller nu på med en quinnofigur naturlig storlek, som han sjelf anser vara det bästa han gjort, och mycket naturalistisk. – Och ändå är det inte rigtig så som det skall vara. Han saknar så totalt det der tusandjefla som ändå är hufvudsaken – Klämmen i konst som i allting. – Beskedligt – litet tarfligt. Jag bad honom åtminstone göra henne vacker, ung, fyllig; men han har gjort henne kobent och mager samt inbillar sig att det är naturalism. Modellen som jag såg var ung, 15 år, och hans staty såg ut som en mogen menniska om 30 år.

  Walter Runeberg
 • Runeberg är ganska envis, och tar ej gerna råd. Gör jag det för mycket, så gör han det för litet. Trots hans eviga lofsjungande af äktenskapet, så är det ändå just bristen på kamratlif som gjort att han stannat på halfva vägen. Ingen menniska har någonsin sagt honom saningen. – Han har alltid varit en så god menniska att man derföre haft konsiderationer med honom – jag vet ej hvad det är som gör att man ej talar med honom som med andra artister. Uti hvad han gör finnes ej mycket att anmärka – och deri ligger just svagheten. Det är hederligt bourgeois, men ej konst. Du ärt hvarken kall eller varm du ärt ljum!

  Walter Runeberg
 • För resten är Gubben Walter ganska modfäld, och funderar på att öfverge Paris för att slå sig ned i Stockholm eller Köpenhamn. Och Gud vet om han ej gör rätt deri, ty här kan han aldrig väcka uppmärksamhet.

  Paris Stockholm Köpenhamn Walter Runeberg
 • Skulle jag kunna räkna på att mina systrar ville posera för mig då jag kommer hem, skulle jag beställa dem vackra kostymer – men jag vill göra det vilkoret – egoist som jag är.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Och nu farväl för denna gång här medföljer ett utklipp från Journal des Debats, signerad Clémens.

  Charles Clément
 • tusen helsningar från Atte.

  Walter Runeberg