Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer beställningar bönder brev ekonomi fransmän Gud hem hypokondri inredningar kaminer karaktärsdrag konstnärer konstutställningar medeltiden middag ministrar möbler personlighet porträtt resor sällskapsliv tavlor telegram tjänstefolk utställningar väderlek

Paris, söndag 82
Älskade Mamma,
Jag har börjat ett bref till Anni,
som jag tänker skicka af i afton.
Emellertid ville jag gerna skrifva
några ord till Mamma också, och
som jag nu blott har en half-
timme på mig tills posten går, blir
det ej så långt och utförligt som
Jag hade velat.
Fick Mamma mina 2 bref från Berlin
o. Dusseldorf, skrifna med blyerts?
I går morgse kom jag hit – icke
alltför trött – Vädret var varmt
men regnigt – I alla fall märker
man att man är i ett annat

luftstreck, ty nu skrifver jag
t.ex med öppna fönster.
Courtois, Dagnan och Kauffman
voro glada att se mig. Min
atelier gjorde ett ledsamt
intryck, ty alla mattor, som
förr varit spikade på väggar-
na voro nedtagna, och det hela
såg mekigt ut. Men ingenting
var dock detta mot den s.k. säng-
kammaren. Då man blifvit bort-
skämd med komfort hemma,
föreföll denna kätta förfärlig.
I morgon måndag skall jag genast
köpa ett skåp, en toilett, några
stolar och låta beklä det hela med
något billigt cretonne. Jag för-
vånar mig öfver att jag kun-

nat lefva i ett sådant elände.
Dragigt och obehagligt – usch.
Jag gjorde så många sorgliga
reflexioner om min opraktisk
het, mitt slarf, min oordentlig-
het och stora slösaktighet, att
jag, ehuru dödstrött, ej genast
fick sömn på aftonen. I går
bestälde jag ramar till alla
taflorna. Jag är ej så mycket
försinkad hvad detta angår, ty
Duez, Jacquet m.fl. ha ej heller
bestält ramar förrän i dissa
dagar. Dagnan tyckte mycket
om taflan, Mammas och Lilys
porträtt – mindre om Mietleffs och
Tajta. Emellertid ansåg han
mig vara säker om succes
med dessa taflor. Han har sjelf

en större genre, en vaccination
på landet – en massa bondqvinnor
och små barn; utmärkt väl stude-
radt, men icke friskt måladt –
Courtois har en tråkig medeltids
tafla samt några porträtt – annat
har jag ej sett. – Man lär mycket
tala om utställningen. Om några
dagar komma affischer att
uppklistras i hela Paris. Då
jag kom, hade jag ett bref från
utställningens grundare emot
mig, med underrättelse om
att teckningen till katalogen
sist borde inlemnas d. 25 d.v.s
i går. Jag telegraferade att
jag ej haft tid att göra kroquisen
samt utbad mig uppskof tills
i afton. Nu har jag tecknat i

timtal, men slutade med
att fälla en plump på
Berthas ansigte, så att jag
får börja om. – Berthas figur,
behagade mycket Dagnan.
– I går åt jag middag med
Kauffman o. Noël, som jag
händelsevis träffade. Han
har legat i Moskva hela som-
maren, förlorat sin process och
100,000 frcs men tycktes ändå
ej ta saken så förfärligt sorgligt.
Om den ryska rättvisan hade
han ett och hvarje att förtälja. –
– En massa Marthas bekymmer
komma att uppta och plåga
mig under de första dagarna.
Min kamin skall repareras –
nu osar den så man kan bli qväfd.

Möbler skola anskaffas, mattor-
na uppspikas. – Så har jag allt
i allom 2 par lakan – vore det
ej skäl att köpa några till?
Ack att jag ej skall ha någon,
någon, som kunde bestyra om
dylikt för mig.
– Jag har mycket och alltjemnt
tänkt på Eder och specielt
Anni i dag. I morgse telegra-
ferade jag det som låg mig
mest om hjertat: att jag ur
djupet af mitt hjerta beder
Gud att i rikt mått välsigna
henne, göra henne lycklig, glad
och god, och bevara henne från
allt ondt.
Nu måste jag sluta, så roligt

det än vore att fortsätta.
Annis bref blef ej färdigt, jag
skickar det derföre i afton först.
– I afton går jag till Runebergs.
Från Berndtson hade jag bref.
Han tyckes ha det bra i Caïro,
och skall måla finance-ministern
Borelli-beys porträtt. Bourgain
är der och en par andra fransmän,
gamla bekanta.
Om
Endast Bsons
lynne vore litet kryare. Han är
afgjordt hypokondriker, tycks
det. Varmt ha de, utmärkt vackert
och intressant säger han det är.
– Nu tar jag farväl för några dagar.
Jag hoppas, att då jag kommit
litet i ordning, jag skall se saker
na gladare. Tusen, tusen helsnin
gar till Alla från
Atte.
– Apropos, Mannerheim har

varit här under min från-
varo, och bedt Conciergen
ge nyckeln för att han skulle
bo i ateliern. Conciergen
svarade nej, och sade att han
ej hade rättighet att släppa
någon in i mina rum. Manner-
heim hade då bedt Cen fråga Cour-
tois, men denna ansåg sig ej kun-
na ta något dylikt på sitt ansvar.
– Är det icke förfärligt. Han måste
vara bragt till misère igen, och
endera dagen har jag honom i
fatet för mig. Denna gång är
det dock stopp.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag har börjat ett bref till Anni, som jag tänker skicka af i afton. Emellertid ville jag gerna skrifva några ord till Mamma också, och som jag nu blott har en halftimme på mig tills posten går, blir det ej så långt och utförligt som Jag hade velat.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Fick Mamma mina 2 bref från Berlin o. Dusseldorf, skrifna med blyerts?

  Berlin Düsseldorf Alexandra Edelfelt
 • I går morgse kom jag hit – icke alltför trött – Vädret var varmt men regnigt – I alla fall märker man att man är i ett annat luftstreck, ty nu skrifver jag t.ex med öppna fönster.

 • Courtois, Dagnan och Kauffman voro glada att se mig.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Richard Kaufmann
 • Min atelier gjorde ett ledsamt intryck, ty alla mattor, som förr varit spikade på väggarna voro nedtagna, och det hela såg mekigt ut. Men ingenting var dock detta mot den s.k. sängkammaren. Då man blifvit bortskämd med komfort hemma, föreföll denna kätta förfärlig. I morgon måndag skall jag genast köpa ett skåp, en toilett, några stolar och låta beklä det hela med något billigt cretonne. Jag förvånar mig öfver att jag kunnat lefva i ett sådant elände. Dragigt och obehagligt – usch. Jag gjorde så många sorgliga reflexioner om min opraktiskhet, mitt slarf, min oordentlighet och stora slösaktighet, att jag, ehuru dödstrött, ej genast fick sömn på aftonen.

  Avenue de Villiers 147
 • Han har sjelf en större genre, en vaccination på landet – en massa bondqvinnor och små barn; utmärkt väl studeradt, men icke friskt måladt

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Courtois har en tråkig medeltidstafla samt några porträtt – annat har jag ej sett.

  Gustave Courtois
 • Man lär mycket tala om utställningen. Om några dagar komma affischer att uppklistras i hela Paris.

  Paris
 • Då jag kom, hade jag ett bref från utställningens grundare emot mig, med underrättelse om att teckningen till katalogen sist borde inlemnas d. 25 d.v.s i går. Jag telegraferade att jag ej haft tid att göra kroquisen samt utbad mig uppskof tills i afton. Nu har jag tecknat i timtal, men slutade med att fälla en plump på Berthas ansigte, så att jag får börja om.

  Berta Edelfelt
 • I går åt jag middag med Kauffman o. Noël, som jag händelsevis träffade.

  Richard Kaufmann Albert Noël
 • Han har legat i Moskva hela sommaren, förlorat sin process och 100,000 frcs men tycktes ändå ej ta saken så förfärligt sorgligt. Om den ryska rättvisan hade han ett och hvarje att förtälja.

  Moskva Albert Noël
 • En massa Marthas bekymmer komma att uppta och plåga mig under de första dagarna. Min kamin skall repareras – nu osar den så man kan bli qväfd. Möbler skola anskaffas, mattorna uppspikas. – Så har jag allt i allom 2 par lakan – vore det ej skäl att köpa några till? Ack att jag ej skall ha någon, någon, som kunde bestyra om dylikt för mig.

  Marta
 • Jag har mycket och alltjemnt tänkt på Eder och specielt Anni i dag. I morgse telegraferade jag det som låg mig mest om hjertat: att jag ur djupet af mitt hjerta beder Gud att i rikt mått välsigna henne, göra henne lycklig, glad och god, och bevara henne från allt ondt.

  Alexandra Edelfelt
 • Nu måste jag sluta, så roligt det än vore att fortsätta. Annis bref blef ej färdigt, jag skickar det derföre i afton först.

  Alexandra Edelfelt
 • I afton går jag till Runebergs.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Från Berndtson hade jag bref. Han tyckes ha det bra i Caïro, och skall måla finance-ministern Borelli-beys porträtt. Bourgain är der och en par andra fransmän, gamla bekanta. Om Endast Bsons lynne vore litet kryare. Han är afgjordt hypokondriker, tycks det. Varmt ha de, utmärkt vackert och intressant säger han det är.

  Kairo Gunnar Berndtson Gustave Bourgain Octave Borelli-Bey
 • Nu tar jag farväl för några dagar. Jag hoppas, att då jag kommit litet i ordning, jag skall se sakerna gladare. Tusen, tusen helsningar till Alla från Atte.

 • Apropos, Mannerheim har varit här under min frånvaro, och bedt Conciergen ge nyckeln för att han skulle bo i ateliern. Conciergen svarade nej, och sade att han ej hade rättighet att släppa någon in i mina rum. Mannerheim hade då bedt Cen fråga Courtois, men denna ansåg sig ej kunna ta något dylikt på sitt ansvar. – Är det icke förfärligt. Han måste vara bragt till misère igen, och endera dagen har jag honom i fatet för mig. Denna gång är det dock stopp.

  Gustave Courtois Carl Mannerheim