Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

framtid gustaviansk stil gustavianska tiden konst kungar porträttmåleri släktingar slott tjänstemän

uti honom. – Den dagen då de mest oro-
ande telegrammerna kommo till Sthlin
skall hela Gust. Adolfs torg hafva varit
fullt af till, som med otålighet väntade
nya underrättelsen. – Det var i alla
fall roligt att han hann komma ha
siansk botten för att utandas sin sista suck
så att ej appeltyckarna behöfde hafva
hoppas
något att göra med honom. –
ni omkr. den 25 hafva arbetet slutade på
Gripsholm, far de genast till Sthlins uppala,
och kommer sedan, så fört jag kan hem. –
Det skall bli bra roligt, att komma hem
igen, och se huru ni har det der. Detglä-
der mig mycket, att Mille C. trifs och
att hans dagliga besökande äro desamma
som som voro mina. – Jag skall i höst
försöka läsa grekiska har allvar men om
talet är någon möjlighet, skall jag söka tiden
diet, så att sig får försöka huru det går.
Här i Sverigen har man gjutet olja på
elden, hvad min lust för materiet vid hos
mar, och nu kan jag ej tänka mig att jag
om tio år skulle sitta som kolliga i desvär
kyla eller allskilltans i bo hofsätt. Helsa
Morbror Gustaf hjertligt från mig, och
säg honom, att den C. Holm nödvändigt
vill ha ett porträtt som mates med alut-
ställe, så måste jag i Hfors måla en kopia
af min kopia, hvilken tag då får los att
behålla sjelf. Ifall han äter tycker, att 300 mk

är för mycket för en tafla som blott är
5 qvarter ej vädret, – så går det ju än ett
slå ned priset.
– Jag till Ustjerna
att här finnes tre goda porträtter af 3 icke
biskopar Benzelius och dessutum en af
hars B. sjerna, och Mille C. crante, att ett
gammalt rikrad, grefve C. creut sitter
i en fönstermock och ser butter ut. – Märk-
vändigt att alla porträtt från Carl XI och Coll
tid se förargade ut, under det att alla
från Gustaf den II ha dess mest vänliga
och lefnadslustiga min man kan tänka
siga jag har nu kommit så långt med
förhållet, att jag har ansigtet halffärdig
kläderna alldeles färdiga, och ordnarna
of. Dessa histora oss mycket
de betsamma ty han, gubben A. statat med
lika mindrar glad sex Krackaner och
onar om halsen. – En liten intressan
från ruslat varas riktal har jag tecknat
och satt 1 e.m. röfva mig tid att skizz
mässigt förlägga den. – älska som sig
var Morbror brefvet, helsa Leonar
Dutill och Chreutz, och sågat den förstår
att jag i flere dagar haft ett halffär-
digt bref till honom som jag skall
fortsätta undera dagen. – Bussa Anni
Ellen och Butti på visar vagnar och
helsa för resten alla från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Då de mest oroande telegrammen kom till Stockholm ska hela Gustav Adolfs torg ha varit fullt av folk; Edelfelt anser att det var bra att kungen hunnit komma på svensk mark innan han dog, "så att ej äppeltyskarna [tidigare folklig benämning på i synnerhet personer från Pommern, senare nedsättande beteckning på tysk] behöfde hafva något att göra med honom".

  Stockholm Gustav Adolfs torg Karl XV
 • Edelfelt hoppas ha arbetet färdigt på Gripsholm till den 25; han åker därefter till Stockholm och Uppsala och sedan till Helsingfors så fort som möjligt.

  Helsingfors Stockholm Gripsholm Uppsala
 • Edelfelt är glad att Mille (Emil) Cedercreutz trivs hos Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz
 • I höst ska Edelfelt försöka läsa grekiska på allvar, men om det är möjligt ska han söka stipendiet för konststudier; ”Här i Sverige har man gjutit olja på elden, hvad min lust för måleriet vidkommer, [- - -]”; han kan inte tänka sig att om 10 år sitta som kollega i Jyväskylä eller auskultant i Åbo hovrätt.

  Sverige Åbo Jyväskylä
 • Edelfelt ber hälsa morbror Gustaf Brandt.

  Gustaf Brandt
 • Edelfelt ber morbror Gustaf Brandt säga Calle Holm att ifall han vill ha ett större porträtt så måste Edelfelt i Helsingfors måla en kopia av kopian; om 300 mark är för högt pris för en mindre tavla går det an att sänka priset.

  Helsingfors Gustaf Brandt Carl Holm
 • Edelfelt ber hälsa Erik Benzelstierna att det på Gripsholm finns goda porträtt av 3 ärkebiskopar Benzelius, och ett av Lars Benzelstierna.

  Gripsholm Erik Benzelstierna Erik Benzelius Erik Benzelius (osäker koppling) Henric Benzelius Lars Benzelstierna
 • Edelfelt ber hälsa Mille (Emil) Cedercreutz att det på Gripsholm finns ett porträtt av ett riksråd Cedercreutz.

  Gripsholm Emil Cedercreutz Herman Cedercreutz
 • Porträtten från Gustaf III:s tid har "levnadslustiga" miner, medan de från från Carl XI:s och Carl XII:s tid ser föraragade ut.

  Gustav III Karl XII Karl XI
 • Porträttet av Adlercreutz har framskridit.

  Carl Johan Adlercreutz
 • Edelfelt har tecknat interiör från Gustav Vasas rikssal.

  Gustav I
 • Edelfelt ber hälsa Morbror Gustaf Brandt , Leonard Serlachius, Axel Antell och Mille (Emil) Cedercreutz; han ger pussar åt Anni, Ellen och Butti (Berta) Edelfelt.

  Berta Edelfelt Axel Antell Gustaf Brandt Emil Cedercreutz Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Leonard Serlachius