Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) äktenskap ateljéer barn besök beställningar bildkonstläroinrättningar brev bussar franska Gud inredningar intyg kläder konstnärer kvinnor museer nationaldräkter professorer resor sällskapsliv slaver studier (studieinnehåll) teater temperatur vänner värnplikt yrkesskolor

Paris, thorsdag d. 25 nov. 1896.
Älskade Mamma!
Hade icke Berndtson och jag beslutat att i går afton
gå till Runebergs, så hade jag genast satt mig med
att svara på de kärkomna brefven från Mamma
Anni och Butti. Anni skrifver alldeles förvånan-
de bra – ej ett enda orthografiskt fel, prydlig stil
och lediga meningar. Butti här också gjort fram-
steg, tyckes det och skrifver ju rigtigt berömligt
för sina år. Jag säkert är att jag rätt ofta
saknar er mycket, mycket – men hvad står
att göra och jag söker finna mig i min en-
samhet så godt jag kan. Naturligtvis har jag
ju kamrater och goda vänner, men hemmet,
hemmet kan ändå ingen ersätta. Allt fort
farande bo vi Rue du vieux Colombier)
emedan jag ej fått tag i Forsberg, som skall
ha mina möbler i sitt förvår. Två gånger ha
jag varit och sökt honom, men som han bor
uppe på Mansmartre, så anser man lätt att
jag ej har den närmaste väg det. På atelier
har jag varit alla dagar likaså i cours
der soir; jag märker tydligt att jag legat
af mig i modell-teckning och målning, om
jag möjligtvis gått ett tuppsteg framåt på
annat håll. Inom några veckor hoppas jag
dock ha samma färdighet som då jag
detta gäller äfven om franskan som jag bestämdt
talade bättre i fjol än nu. Utom visiten hos
Runebergs har jag sedan mitt sista bref
ej varit ute någon afton, utan Benade
son och jag ha firat orasan här och mycket

tidigt begifvit oss till kojs, så att vi ordnit
hvilat ut oss efter dagens vedermödor. I gå
var jag med Ernst Nordström hos M. Galland
professor i dekorativteckning och skulptur
vid Er. d. Bet. Galland är Paris bästa de
korktör och har en magnifik atiber upp
på Montmartre. Han var utmärkt små
bel och ville gerna ta N. i sin atelier,
och lofvade handleda honom specielt i
dessuiftid grometeri arkitektur och ornament
som han behöfver som lärare i polytikna
kum. Sålunda blir N. också elev i Er des Bd
Han kan alls ej franska och jag begriper i
hur Galland skall kunna göra sig begriplig
för honom, men han, R., har i allmänhet
en sjelf tillit som ej ger villa för några svår
righeter, och allra ment för sådana småsaker
i hans tycke som den sistnämnda. Mycket
vackra saker har han gjort i Kunstund Guder
beschula i Wien-antik-ornament, aqvarell
etc. – allt dekorativt behandladt. Emellertid
medger N. att de här i Gallands atelier
äro vida längre komma än i K. i G. Schule
i Wien, som anser mycket god. Han får
i Konstindustin och konstindustins histo.
ria så mycket att göra här på Expo-
sitionerna, i Louvrey och i Hôtel Guny, åt
han ämnar stanna här åtminstone till nästa
sommar. En mycket hygglig kunnig och talent-
full ungdom skada blott att han tror sig
sjelf om litet för mycken kapacitet åt alla
möjliga håll. – Berndtson är, såsom vi af
brefven kunde förmoda, förändrad till sin
a
såg

ha
fördel – har af naturen ovanlig talent och
ett sällspordt klart omdöme i konstsaker, men
här olyckligtvis försummat några år der
hemma. Nu faller det sig tråkigt att börja
från stora A. – det kan hvar och en begripa
och B. anser bäst af alla att han måste
gå samma långsamma väg som alla än
dera för att komma någon hvart.
Runebergs, som alltid äro lika vänliga, lika
hjertliga och glada hvar gång man kommer
dit, sitta olyckligtvis nästan som fånga
vid de små barnen. Walter vill ej gå ut utan
från, och frun ammar tilla flickan samt har
ett jemnt bestyr med barnen. Nino är bliga
och skrikig, men tyckes ändtligen bli litet
friskare. Mycket ledsamt för Runebergar,
att han fått en fuktig, otäck atelier, och
han gjort upp kontrakt på tre år, samt
nu redan funderar på hur han skall kan
ha hyra ut den i nästa år. Skilip F. har från
fört till mig och Gunnar en bjudning från
Mme Jacquinot till ett sällskapsspekta-
kel som ser skall gå af stapeln i nästan
vecka, och der Mlle Marguerite skall spela
mot en kusin M. Henri o. s. v. –. Jag
vet ej om jag skall gå det förut på
lördagen, hennes vanliga mottagnings-
tid. Pauline passerade förbi en omni
bus der jag satt Rue Richalien, men hennes
ögon föll ej på mig, hon är sig lik, tycker
jag. Hos Madame Jacquinot har nu också
bo en finska fr. Krogius. Tänk Mamma,

Nu har jag redan varit 14 dar i Paris och ännu ej
sökt opp finskorna hos Madame Enjolras – Wecksell
måste dock engång få sitt lexicont och den andra
ritboken – så att jag väl får lof att bege mig
det endera dagen. I dag var jag med Baude
hos Redaktören för l'Elusstation som sett
mina album hos Baude. Han komplemente
rade mig för mina teckningar och frågte om
jag ej ville bli honom behjelplig i ett och ännu
synnerligast i teckningar från Ryssland enär jag är
då bättre kände Ryssarne och lättar kunde för
upplysningar än de flesta tecknar. Mina finska
national drägter tyckte han vara vackra och
lofvade begagna dem senare – nu, mente han,
vore allas sinnen främst rigtigt på de slaviska
folken. Roligt var att han sjelfmant kom
från med propositionen, efter att ha sitt
mina skizzer. – Kontraktet för ateliern Rue
Bonaparte har jag undertecknat – 450 frcs. – Och
hoppas i slutet af veckan ändtligen han
na flytta in. Sevang, om bor vägg i vägg och
har en precis likadan atelier påstår att det
ej är kallt der om man blott eldar något
så när. – Weir bråkar med spanska bilder,
souverirer från resan, men de ligga ej
rigtigt i hans genre, tycker jag. Han har en
sin gråaktig färgton som vida bättre passar
till Nordiska än till spanska bilder. I atelier
är det fullkomligt samma lefverna som
förut, sång skick dumheter, drift med
de nya o. s. v. – Le dernier nouveau är
en son af Gounod, en mycket hyggligt
ung man för resteur – Gueldrig frågar
alltjemnt när jag skall komma till dem,

och det måste jag också gå snart efter de en
ut så vänliga mot mig förut. Gueldrig har
en god vän i ateliern, en mycket hygglig
elsassarre vid namna Petetgérard, som jag kan
ner mig rätt mycket dragen till. Han har
kommit i ateliern under min frånvaro så
att jag ej sett honom förr. Flere af de gång
la kamraterna göra nu sitt volontariet.
Lilla juden Bassan har nyss lagt af unifor-
men och berättar med förkärlek om sina
militära bedrifter samt tillägger stolt att
han blifvit befordrad till korporal. i vår
skall Gulldry och Bourgain in, den förre
vid cuirassiererna, tror jag. Paupion
som likaledes nyss tjenat ut sitt år här
fått en sådan smilitanisk stocka att
han knappast är att känna igen. –
Af gamla kamrater äro Burnand och
Robert gifta och i Schweitz, der de hvar
dera lära hålla på med taflor för Salongen
Roligt är att hvart jag går, på restaurante
i skolan, hos färghandlare o.d. de genast
känna igen mig och fråga hvar jag varit så
länge – detta nota lune bara i vårt quartier
I denna vecka lära misserna Austen
med familj – nej rättare misserna Austins
pappas familj komma hit – men ove! blott för
att stanna här 2 veckor och sedan bege sig
till Wien för att passera vintern der.
Sargents äro deremot fortfarande här, och
bli det äfven. Weir säger att han under
senaste vinter ej gjorde annat än sprang
på soiréer och har derföre beslutet att


än
ätit

amer Mamman

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt och Gunnar Berndtson gick föregående kväll till Runebergs.

  Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg
 • I annat fall hade Edelfelt genast satt sig ner för att svara på Alexandra, Anni och Butti Edelfelts brev; systrarna skriver bra.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt saknar dem där hemma; naturligtvis har han vänner och kamrater, men de kan inte ersätta hemmet.

 • De bor fortfarande på Rue du vieux Colombier 9; Edelfelt har inte fått tag på Nils Forsberg som har hans möbler; Forsberg bor i Montmartre så det är en ansenlig väg dit.

  Montmartre Gunnar Berndtson Nils Forsberg
 • Edelfelt har varit på ateljén och cours du soir [kvällskurs] varje dag; han har legat av sig i modellteckning och målning, samma gäller franskan.

 • Med undantag för visiten hos Runebergs har Edelfelt och Gunnar Berndtson hållits hemma om kvällarna.

  Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg
 • Edelfelt gick med Ernst Nordström hos Monsieur Pierre-Victor Galland, professor i dekorativ teckning och skulptur vid Ecole des Beaux Arts; Galland är Paris bästa dekoratör och har en magnifik ateljé i Montmartre; han ville genast ha Nordström i sin ateljé.

  Paris Montmartre École des Beaux-Arts Ernst Nordström Pierre-Victor Galland
 • Ernst Nordström behöver träning i deskriptiv geometri, arkitektur och ornamnet som lärare vid Polyteknikum; han blir således elev vid Ecole des Beaux Arts; Edelfelt förstår inte hur Pierre-Victor Galland skall göra sig begriplig för Nordström som inte kan franska; Nordström har gjort mycket vackra saker i Kunst und Gewerbeschule i Wien; i konstindustri och konstindustrins historia får han så mycket att göra på Expositionerna, i Louvren och i Hôtel Cluny att han planerar att stanna åtminstone till nästa sommar.

  Wien Louvren École des Beaux-Arts Musée de Cluny Ernst Nordström Pierre-Victor Galland
 • Gunnar Berndtson är förändrad till sin fördel; av naturen har han en ovanlig talang och ett sällspordt klart omdöme i konstsaker, men han har olyckligtvis försummat några år der hemma; Berndtson inser att han måste gå samma långsamma väg som alla andra för att komma någon vart.

  Gunnar Berndtson
 • Runebergs är alltid lika vänliga och glada, men de sitter nästan som fångar vid de små barnen; Walter vill inte gå ut utan frun Lina, som ammar lillflickan; Nino är blyg och skrikig, men tycks bli lite friskare; Walter har fått en fuktig, otäck ateljé.

  Walter Runeberg Johannes Runeberg Lina Runeberg
 • Philip Forstén har till Gunnar Berndtson och Edelfelt framfört en inbjudan till ett "sällskapsspektakel" hos Madame Jacquinot; Mademoiselle Marguerite Jacquinot ska spela mot en kusin Monsieur Henri [Perrot]; Edelfelt vet inte om han ska gå dit redan på lördag, på hennes vanliga mottagningstid.

  Gunnar Berndtson Filip Forstén Jacquinot Marguerite Jacquinot Henri Perrot
 • Edelfelt såg Pauline Ahlberg åka förbi i en omnibus på Rue Richelieu, men hon såg honom inte.

  Pauline Ahlberg
 • En finsk fröken Krogius bor hos Madame Jacquinot.

  Krogius Jacquinot
 • Edelfelt har ännu inte besökt finskorna hos Madame Enjolras; Wecksell måste emellertid få sitt lexikon och den andra resboken, så han får lov att bege sig dit endera dagen.

  Enjolras Wecksell
 • Edelfelt var med Charles Baude hos redaktören för l’Illustration [Lucien Marc], som sett Edelfelts album hos Baude; redaktören vill få hjälp med teckningar från Ryssland; han tyckte Edelfelts finska nationaldräkter var vackra och lovade använda dem senare; för tillfället var alla sinnen riktade mot de slaviska folken.

  Ryssland Charles Baude Lucien Marc
 • Edelfelt har undertecknat kontraktet för ateljén på Rue Bonaparte; hyran är 450 francs; han hoppas kunna flytta in i slutet av veckan.

 • John Macallan Swan som bor vägg i vägg påstår att det inte är kallt i ateljén bara man eldar något så när.

  John Macallan Swan
 • Julian Alden Weir har bestyr med spanska bilder från sin resa; Edelfelt tycker att hans gråaktiga färgton bättre passar nordiska förhållanden än spanska.

  Julian Alden Weir
 • I ateljén är le dernier nouveau [den senaste nykomlingen] en son till Charles Gounod.

  Charles Gounod Jean Gounod
 • Ferdinand Gueldry frågar fortfarande när Edelfelt ska komma hem till honom; Gueldry har en god vän i ateljén, elsassaren Pierre Petitgérard, som Edelfelt känner sig dragen till.

  Ferdinand Gueldry Pierre Petit-Gérard
 • Flera av de gamla kamraterna gör sitt volontariat [militärtjänst]; "lilla juden" Bassan och Edouard har just avtjänat den frivilliga värnplikten; Ferdinand Gueldry och Gustave Bourgain ska in i vår.

  Bassan Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry Edouard Paupion
 • Eugène Burnand och Paul Robert är gifta; de håller i Schweiz på med tavlor för Salongen.

  Schweiz Paul Robert Eugène Burnand
 • Det är roligt att folk känner igen Edelfelt vart han än går i deras kvarter

 • Misserna Austin med familj (rättare sagt misserna Austins fars familj) lär komma till staden för två veckor för att sedan bege sig till Wien över vintern; Sargents är däremot fortfarande på plats.

  Wien John Singer Sargent FitzWilliam Sargent Sarah Austin Mary Austin Mary Sargent Ivers James Austin
 • Julian Alden Weir säger att han förra vintern förlorade så mycket tid på att springa på soiréer att han beslutat att detta år gå ut så lite som möjligt; han har gett samma råd åt Edelfelt.

  Julian Alden Weir
 • Det gamla Austinska gardet med Julian Alden Weir, Carroll Beckwith, Frank Fowler och Edelfelt skall ändå gå till Austins en kväll för att uppliva gamla minnen.

  Julian Alden Weir Carroll Beckwith Sarah Austin Mary Austin Frank Fowler Ivers James Austin
 • Förargligt nog har Edelfelt ännu inte varit på theatre français ännu; de har gett utmärkta småpjäser, bl.a. le Luthier de Crémone.

  Théâtre-Français
 • Vasilij Werestschagin bor i Auteuil utanför Paris; ingen vet var brodern Sergej håller hus; Jean-Léon Gérôme ansåg Werestschagins originalitet gå för långt då denne inte varit en enda gång hos Gérôme och heller inte låter någon komma till sig.

  Paris Auteuil Jean-Léon Gérôme Sergej Vasiljevitj Veresjtjagin Vasilij Veresjtjagin
 • Edelfelt har ännu inte träffat Adolf von Becker eller någon av de svenska målarna; avståndet bidrar, Becker bor bakom Arc de Triomphe.

  Triumfbågen Adolf von Becker
 • Edelfelt hoppas att Alexandra Edelfelt nu fått hans första brev från Göteborg; han hälsar och tackar Anni och Butti (Berta) Edelfelt för breven och önskar farväl samt Guds välsignelse.

  Göteborg Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • *För rida ranka får Edelfelt göra studier av medeltidsinteriörer och draperier på Cluny.

  Musée de Cluny