Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) årets fester ateljéer bildkonstläroinrättningar böcker dagstidningar ekonomi finländare förlovning Gud illustration inredningar italienare jul julklappar kaféer kläder klassiker konserter konstnärer middag modeller (yrken) musik opera (konstart) orkestrar realism (idéer) restauranger sällskapsliv skulptur studier (studieinnehåll) svenskar teater temperatur tonsättare väderlek

Paris d. 15 dec. 1896
Älskade Mamma
Nu nalkas verkligen julen med stora steg: derom på
minte mig mest Mammas kära bref i dag. Annars
går här allt sin jemna gång och ingen menniska
tänker på julklappar och gran med vaxljers i, jul-
mat och julfröjd. Hvar vi komma att tillbringa
den högtidliga aftonen är ännu obestämdt.
Bjuder ej Runebergs oss, Gunnar och mig, så ha
med Filip, Wolff och några andra finnar tänkt
föra den i enskildt rum på något kafé. De sven
ske målarne äro fullkomligt okända storheter
för mig, ehuru de äro många till antalet.
De hålla mest till i Montmarte, ha ej några
franska bekantskaper och sitta och räsonnera konst
på ett kafé deruppe. Några af deras utstälda
taflor har jag sett, men de göra ej något sådant
in tryck på mig, att jag derföre ville söka upp
upphofsmännen. Några af deras s.k. landskaps.
målare äro rent af galna. Jag såg i dag en
landskap af den storpratande puckelryggen
Skänberg, som var vedervärdigt. Vi gå
mest på Ecole des Beaux Arts eller ar-
beta hemma och tillbringa sedan aftnar
ne med kamrater från ateliern. Denna

vecka ha vi mest gått till sängs kl. 10 och
11, vorit på theatre français en gång och
för resten ej varit ute i stora verlden. Mo
detten bedrog mig häromdagen och jag har
derföre arbetat på ateliern, och haft der
stora tillfredsställelsen att se både Gérôme
och Yvon nöjda med mina studier. – Några
ovanligt är att G. yttrar sig rigtigt belåtit
såsom häromdagen: mais c'est très bien ce
que vous faites la, très-bien de dersin et de
couleur – faites vous des esquisses de con
position chez vous? – Oui mousien. – En
bien faites – en beaucoup – et ça marchera
Sedan jag fått kartongen till rida raska
färdig (jag hoppas det blir i nästa vecka)
så går jag upp till G. och tar då äfven
illustrationerna till julqvällen med. Simi
och Maxime Laivre råda mig att taga
figurerna i rida tänka mera en face, d.v.s. dröt
ningen och visa pojken blott i trois quarts, ty
annars säga de, blir det för mycket bas-relief
Jag är rädd att alltsammans blir en
panskaka, och då får jag lida skämman att
endera blir refuserad eller ej våga utställa
Nåja – fruktar är ju dum, då jag ännu

hun
Duk
för
tvått
still tåget

cher
ett att
ikställa
Eueen
ej ha anledning dertill, och man gör ju
så godt man kan. – Skizzen till Josca, som
jag gjorde gick G. af i grund) – ansåg
den theatralisk och obegriplig, i det den
mera liknade en defilé än en batalj.
Nu ha vi en scen från Odyriéen att göra
G. håller mycket på dessa skizzer hvarter
han sjelf ger ämnet – och i sanning det är
väl egentligen i kompositionen som han
är den yppersta lärare man kan ha. I dag
ha G. och jag varit sysselsätta med att klista
gråpapper för det ena fönstret i min lilla
atelier rue Bonaparte, för att jag ej skall
ha drag. – Usch ett sådant bråk det är att in
stallera sig. Lindholms usla soffa är redan
sönder, och det ser trots den och den likaledes
haltande stolen ödsligt och tråkigt ut. Pengar
var gå som på hota stinar – se här hvilka
utgifter jag haft. – Hyran pro prins.
– 120 frcs till april) sedan kostar mitt lif litet
kakels 24
mera än förut – så komma snart
draperi 10
alar
15
nya utgifter för modell – ett mo-
15
Nord
dellbord) alldeles nögvändigt) och
18
huns fotog
20
duk
allt möjligt – så att jag ber man
5
färgen
15 (läkare o. kläder
tvått
ma skicka pengar – Visserligen
10 – ännu har
ej betalt från
ttligt
har jag ännu tillräckligt, men då
Få Colombien
jag nu får så mycket utgifter

så är det ju bättre att få pengar litet för
tidigt än för sent. Berndtsons ekonomiska ut.
sigter äro ej lysande, jag begriper ej hvar han
skall ta ifrån när det lider längre fram mot
våren. Tro ej att jag slösar, älskade Mam
ma, betänk att resan blef mig mycket
dyrare än jag beräknat, att jag köpt en massa
saker och att lifvet i allmänhet är dyrt. –
I ateliern äro nu alla springar i fönster
väl tillsoppade med hitt och papper, bomull
och trasar och så är det ena fönstret, som
sagdt helt och hållit öfverklistradt, så jag
tror det skall bli varmt i vinter. Gudskelof, der
till har det varit varmt väder – mest 5 och 7 gra
der varmt, och en liten brasa har redan
varmt tillräckligt. – På theatre français
gafs i går Paul Forestier af Eurile Augus
Hvad jag var förtjust att återse dessa aktö
rer och detta spel. Ingenstädes i verlden
får man se något kyllat. Pauline A.
rådde mig ifrigt att se pjesen, som hon
sade sig ha varit mycket upprörd af.
rôle och
Isynnerhet grep henne Mme Favasts spel.
Pjesen är dum i mitt tyckes missförstånd
och intriger och bråk. Paul Forestier är en
ung målare, som älskar en äldre fru

eller som rättare sagdt tillledes af den äldre
frun (Tavast). Hans far, bildhuggare vill "cou-
per court" denna gryende förbindelse och ställe
till giftermål med en ung fosterdotter, nièce
till Lea-Favast. Emellertid öfvertalar förd
Lea att bege sig af på resa. Hon åtar sig
denna pinsamma, uppoffrande resa för
Pauls lyckas skull. P. tror sig glömd af Lea
och jalous
och denna forna glad upp lifvas åter då
hon i fjerran land får höra om Pauld lycka.
Af trots ger hon, som nu blifvit enka sin
hand åt ett dumhufvud, Paul föraktar
henne, hon kommer stillbaka – scener mella
henne och Paul -scener mellan den oskyla
söta Pauls fru – (som vet intet lif hvad som varit
och Lea, scener mellan far och son – och hvad
som är galnast af allt – Paul, som äter låga
upp fördea. gör allt för om Grevinna hennes
kärlek slutligen reder sig allt genom fadrens
och ädelhet och hustruns kärlek och Paul in
ser att hans hustrus milda trogna kärlek
är den enda rätta och glömmer irrblosset
som blandat honom. Pjesen är utmärkt
väl skrifen men dum i grunden läggningen
Favast har mästerliga seaner der – Delan
nog, Got och Coquelin öfverträffa sig sjelf
för närvarande gör en pjes af Erkmann
och Chatrian lycka – den heter Hami Fritz

är en byhistoria från Elsass – utan några fr
farligheter och svåra uppträden. – En nys
af Masset-Paul et Virginie gör likaledes
lycka. – Häromdagen var jag med Sinci je
en stor orkesterkonsert i Chalelet theatern,
vi fått fribiljetter af en musikrecenterat om
medarbetar i l'Eveneinent som åter på San
ma ställa som vi. – Flaydes serenad för stå
qvarett var alldeles förtjusande. – Förarglig
att jag ej sista söndags kom mig till pasdé-
loup, der man spelat Beethovens cismoll
symfoni. Nog äro ändå Hayde, Gluck
och sedan Beelhofen fattar mot de andra
och hvad de stå öfver allt det stämma
som nu åstadkommes. – En hunnen
för Piano och orkester af Schubert var öfve
alldeles förtrollande. – En Beethovens syn
foni spelades äfven – jag kan ej säga hvilket
det var, men jag kände igen den och
har hört den flere gånger förut (jag tror den
andra i A. Förfärliga musik diskussio-
ner ha vi alla dar på vårt matställe
Courtois, Dagnan och musikresententen
veta ej af annat än den klassiska mu-
siken och Wagner (Ws delvis) hvaremot
Linni försvarar den italienska ton hon
sten. Han är stalienare och man för
låter det derföre gerna. Verdis sista opera
Aida lär vara smöre. – Jag begriper mig
ej mycket på saken, men nog håller jag

man
klassikerna ändå och medger att Auber
Rossini och Verdi skrifvit mycken "musique
bourgeoise" isynnerhet den första och sista af
de tre. Dansken modren i vår atelierar
en alldeles fanatisk beundrare af Glack
och af den klassiska musiken i allmänhet,
Adèle Ehrnrooth och Misserna Austin
ha rest. De senare komma tillbaka mot
våren, om man får tro ryktet. – Mili Mecher
lin och möjligen dr Holmberg resa härifrån
omkr. d. 22 således komma de ej fram
förrän efter jul. Med M. M. skickar jag för.
tografierna. Jag skulle gerna ge några små
julklapper att systerande, men de på några
sig med att få dem efter jul. – Det är dessutom
ganska svårt att välja och jag tror jag
skickar er allvantar som Hertzberg, i brist
på bättre. W. Runeberg håller på med
frisen till studenthuset. Jag tycker ej om
hans sätt att arbeta, der är så litet i hans
saker som rigtigt slår an på mig. W. R. är
icke så galen i konstsaker som hans herr
bror förenzo. Tvärt om medger han gerna
det utmärkta hos den realistiska skolan,
han är dessutom alldeles för mycket konst-
när och klok karl för att göra det. Olyckligt
vis bo de så långt borta – Rue de Constän
lenople är åt samma håll som Mme Jaque
nör bor, men ännu längre bort. Skickar ej
Mamma Julqvällen, så köper jag har
hos Nilsson ett exemplar åt fru Runeberg

Pauline påstod i sista veckan att jag lofvat
henne ett exemplar – skall jag, fattiga man, och
köpa det?! Nig, Mamma må då hellre skicka
några oinbundna exemplar. I nästa lördag
blir den sedvanliga banketten för Gérôme.
åledes vet ni att jag afton före julafton
sällskap med gamla och nya elever till
den stora målaren åter och dricker på Hôtel du
Louvre eller hos Wepler. Maxime och Petit.
Gerard vilja att jag skulle teckna något
att sticka under 4 servisett, matsedeln
eller något dylikt. Jag har ej en enda idé
och vågar mig knappt på det, ty de föregåer
de åren ha dessa saker varit utmärkt. Det
duger ej att komma för G. med sådana slarfva
ga teckningar som för "Pierrot" i Helsingfors.
Nu går jag till kys, och önskar eder god
natt och rolig jul – jag hoppas dock förnya
denna senare önskan rätt snart. Måtte Gud
välsigne Er, och ej låta en känna saknaden efter
Ellen alltför svår – Lycka, frid och fröjd
omkar jag af allt mitt hjerta dem jag ha
kärast i verlden! – Helsa Morbror och
hans familj mycket – Tante Gadds alla
från
Mammas egen Atte
P. S. Alltså fröken Bonsdorff är för alltid Elfvings
och icke Lulles. känner jag L. fall, så går kan ej
i sjön för det. Roligt är att teckningarna till
lqvällen slagit an. – Tjocka Lindrovs
frun lär vara i Paris (så säger Filip II) –
finner och finska har jag ej sett på länge.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev påminde Edelfelt om att julen nalkas med stora steg; det är ännu obestämt var de kommer att tillbringa julen; kanske blir han och Gunnar Berndtson bjuden till Runebergs.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg
 • I annat fall firar de med Filip Forstén, Wolff och andra finnar i enskilt rum på något kafé.

  Filip Forstén Eugen Wolff (osäker koppling)
 • De svenska konstnärerna är många, håller mest till i Montmartre och har inte franska bekantskaper; Edelfelt har sett några av deras utställda tavlor, men de gör inte sådant intryck att han vill söka upp upphovmännen; i dag såg han ett vedervärdigt landskap av den "storpratande puckelryggen" Carl Skånberg.

  Montmartre Carl Skånberg
 • Edelfelt går mest på Ecole des Beaux Arts eller arbetar hemme och tillbringar kvällarna med kamrater från ateljén; en gång har han varit på theâtre français denna vecka.

  Théâtre-Français École des Beaux-Arts
 • Modellen bedrog Edelfelt, så han har arbetat på ateljén där både Jean-Léon Gérôme och Adolphe Yvon varit nöjda med hans studier.

  Jean-Léon Gérôme Adolphe Yvon
 • Då Edelfelt får färdig kartongen till rida ranka går han med den till Jean-Léon Gérôme; han tar också med sig illustrationerna till Julqvällen.

  Jean-Léon Gérôme
 • Filadelfo Simi och Maxime Faivre råder Edelfelt att göra drottningen i rida ranka mera en face [rakt framifrån] och visa pojken bara i trekvart; Edelfelt är rädd att allt blir en pannkaka.

  Maxime Faivre Filadelfo Simi
 • Jean-Léon Gérôme kritiserade Edelfelts skiss till Josua; han ansåg den teatralisk och obegriplig, den liknade en defile [parad] snarare än en batalj.

  Jean-Léon Gérôme Josua
 • För närvarande har de som uppgift en scen från Odysséen; Jean-Léon Gérôme lägger stor vikt vid dessa skisser som han själv anger temat för; det är också i komposition som han är den yppersta läraren.

  Jean-Léon Gérôme
 • Gunnar Berndtson och Edelfelt har tätat fönster i ateljén på rue Bonaparte för att han inte ska ha drag.

  Gunnar Berndtson
 • Det är sådant besvär att insallera sig; Berndt Lindholms usla soffa är redan sönder och rummet ser ödsligt och tråkigt ut; pengerna går åt som på heta stenar, hyran kostar mest, snart kommer nya utgifter för modell och hans liv kostar mera än förut; han ber Alexandra Edelfelt sända mera pengar.

  Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm
 • Gunnar Berndtsons ekonomiska utsikter är inte lysande; Edelfelt begriper inte hur han skall klara sig längre fram mot våren; Alexandra Edelfelt får inte tro att han slösar, men resan blev dyrare än beräknat, samt att han köpt en massa saker och livet är dyrt; i ateljén är fönstren tätade; Gudskelov har det varit varmt väder ute.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson
 • På Theatre Français gavs föregående kväll Paul Forestier av Emile Augière; Pauline Ahlberg hade rekommenderat pjäsen, hon hade gripits av Madame Marie Favarts roll och spel; Paul Forestier är en ung målare som älskar en äldre fru Lea (Favart); hans far vill bryta förbindelsen och ställer till giftermål med en ung fosterdotter, nièce [syskonbarn] till Lea; fadern övertalar Lea att resa bort, men hon kommer tillbaka och Pauls kärlek flammar upp på nytt; allt reder upp sig genom faderns ädelhet och hustruns kärlek; Paul inser att hans hustrus milda trogna kärlek är den enda rätta; Favart har mästerliga scener; Louis Delaunay, Edmond Got och Benoît Constant Coquelin överträffar sig själva.

  Théâtre-Français Pauline Ahlberg Émile Augier Benoît Constant Coquelin Louis Delaunay Edmond Got Marie Favart Paul Forestier Lea
 • De pjäser som går bäst för närvarande är L’ami Fritz av Erkmann och en opera av Masset – Paul et Virginie.

  Victor Massé Alexandre Chatrian Émile Erckmann
 • Edelfelt har varit med Filadelfo Simi på orkesterkonsert i Chateletteatern; de hade fått fribiljetter av en musikrecensent på l'Evénement, som äter på samma ställe som dem; Jospeh Haydns serenad för stråkkvartett var förtjusande; förargligt nog var Edelfelt inte senaste söndag på Pasdeloup, där orkestern spelat Ludvig van Beethoven; Haydn, Christoph Wilibald Gluck och Beethoven är jättar i jämförelse med de andra; ett nummer för piano och orkester av Franz Schubert var också förtrollande.

  Théâtre du Châtelet Ludwig van Beethoven Filadelfo Simi Joseph Haydn Christoph Wilibald Gluck Franz Schubert
 • De har förfärliga musikdiskussioner varje dag på deras matställe; Gustave Courtois, Pascal Dagnan och musikrecencenten känner bara till den klassiska musiken och Richard Wagner; Filadelfo Simi försvarar den italienska tonkonsten; Guiseppe Verdis sista opera Aïda lär vara smörja; Edelfelt begriper inte mycket av saken men håller på klassikerna och medger att Daniel Auber, Gioacchino Rossini och Verdi skrivit mycket "musique bourgoise" [borgerlig musik]; danske Karl Madsen i deras ateljé är en fanatisk beundrare av Christoph Wilibald Gluck.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Richard Wagner Giuseppe Verdi Filadelfo Simi Christoph Wilibald Gluck Karl Madsen Daniel Auber Gioacchino Rossini Aida
 • Adèle Ehrnrooth och misserna Austin har rest; Mili (Emilie) Mechelin och doktor Axel Fredrik Holmberg reser snart; Edelfelt skickar fotografierna med Mili Mechelin.

  Adelaïde Ehrnrooth Emilie Mechelin Sarah Austin Mary Austin Axel Fredrik Holmberg
 • Edelfelts julklappar till systrarna kommer efter jul; han skickar troligen ullvantar som Rafael Hertzberg i brist på bättre.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Rafael Hertzberg
 • Walter Runeberg håller på med frisen till studenthuset; det är lite i Runebergs saker som slår an på Edelfelt, men denne är inte så galen i konstfrågor som sin bror Lorenzo; Walter Runeberg medger ändå det utmärkta hos den realistiska skolan; olyckligtvis bor de så långt borta, på Rue de Constantinople, som är mot samma håll som Madame Jacquinots, men ännu längre bort.

  Walter Runeberg Jacquinot Lorenzo Runeberg
 • Ifall Alexandra Edelfelt inte skickar Julqvällen köper Edelfelt ett exemplar hos Knut Nilsson åt fru Lina Runeberg; Pauline Ahlberg påstod att han också lovat henne ett exemplar.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Pauline Ahlberg Knut Nilsson
 • Nästa lördag är den sedvanliga banketten för Jean-Léon Gérôme; aftonen före julafton kommer Edelfelt således att tillsammans med gamla och nya elever äta och dricka på Hôtel du Louvre eller hos Wepler; Maxime Faivre och Pierre Petit-Gerard vill att Edelfelt tecknar Gérômes matsedel eller dyl; Edelfelt har inga idéer och tackar troligen nej; det duger i detta fall inte att komma med slarviga teckningar som för "Pierrot" i Helsingfors.

  Helsingfors Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Wepler Jean-Léon Gérôme Maxime Faivre Pierre Petit-Gérard "Pierrot"
 • Edelfelt önskar rolig jul och Guds välsignelse; han hoppas att saknaden efter Ellen Edelfelt inte blir alltför svår; han hälsar också till Morbror Gustaf Brandt med familj, Tante Gadd och alla andra.

  Adelaide Gadd Gustaf Brandt Ellen Edelfelt
 • Fröken Anna von Bonsdorff är för alltid Rudolf Bernhard Elvings och inte Lulle (Julian) Serlachius; Edelfelt tror inte att Lulle går "i sjön för det".

  Julian Serlachius Anna von Bonsdorff Rudolf Elving
 • Det är roligt att teckningarna till Julqvällen slagit an.

 • Filip Forstén säger att tjocka Lindroos fru är i Paris; Edelfelt har inte sett landsmän på länge.

  Paris Filip Forstén Lindroos Lindroos