Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

böcker danstillställningar drycker ekonomi finländare finska födelsedagar franska italienska karaktärsdrag kläder konstföreningar konstnärer kungar kvinnor lantdag medeltiden melankoli modeller (yrken) munkar (religion) nordbor sällskapsliv skådespel språk svenska svenskar teater utställningar

Paris onsdag d. 31 Januari
Älskade Mamma
De sista dagarna har jag verkligen gnott på
för mycket och finner nu att jag ändå ingen
ting åstadkommit. Drottning Blancas hufvud är
nu lika ofullständigt, dåligt och litet tillfredställa
de som för 4 dagar sedan – men det har kostat mig
20 frcs i modell och mycket förargelse, missnöje
med mig sjelf och muströstan om att någonsin
få något af den smörja jag påbörjat. Ännu har
jag dock ej tappat kuraget. Att gå på så der dag
ut och dag en är "abrutissant" och jag låter
nu det usla hufvudet vara för någon vecka från
förstår till fullo att hela taflan beror på att Blan
cas hufvud blir bra – var lugn för det. Visser
ligen har jag varit nedstämd, men det bör Mam-
ma ej bra sig om, ty det är väl främst mitt eget
fel att jag ej kan måla. Aldrig mera tar jag modell
hela dagen – det kostar, och man har just samt
tid att under eftermiddagar förstöra det passable
man åstadkommit på morgonen. I dag har
jag gjort ingenting mest derföre att jag i går
var på dans hos Mme Engotras och kom
hem i dag kl. 5 på morgonen, hvadan jag sof
till kl. 11. För en gång kan en dylik utsada.
gans vara tillåten. Mamma vet att der speltes
stomedi och Filip 4 fr. B. Levin spelade med – ja de
voro mycket bra till och med. B. Levin hade endast
obetydlig accent och Filip nästan alls ickes båda spa-
sade gamla far och mor till bruden och gjorde det ganska
bra och lifligt – allt detta drog ni till kl. 11.
eller half tolf då dansen begynter, hvarföre det
också drog på långt ut på natten och morgonen
De öfrig medspelande voro två unga herrar
unga Enjolras (student 18å) och två vackra flickor

som äro inackorderade hos Mr Ekjolras, emedan
deras föräldrar äro i Bretagne. De heta de
lögon (gammalt bretaquiskt namn) och äro döttra
till en f.d. deputerad och stor legitimist.
med dessa ringa damer som äro vackra och
rätt koketta dansade jag ifrigt vidare med
Bartha L., fru Judien, och några svenskar.
En stor mängd menniskor voro bjudna, jag
tror omkr. 30 à 10 personer, och det var olidligt
trångt i de små rummen. Cotiljongen dansa
de jag med en af Mllerna de Costlogon, och hade
rigtigt roligt, isynnerhet som Filip satt på andra
sidan om min dam och pratade galenskaper hela
tiden. B. Levin fann lämpligt att alltjemnt
bry mig för min dum, men det generar mig
inte det ringaste. Hon är snäll och hygglig, Bertha
Levin, litet gå på och man käftig, men klok och
och vänlig. Madame Er sjepade sig för två abbier,
stamgäster i huset, och försökte att spela drottning
så godt sig göra låt. Jag hade verkligen roligt
på denna dans, och det är icke ofta man
kan säga det om vanliga tillställningar. De lika
hvarandra till punkt och friska i alla lände
Hvad som fägnade mig var att le Berndtson
glad och dansant, och B. Levin påstod att hon
ej på långa sitt mig så glad. Jag tror att jag var
det mest af föresats att rigtigt roa mig och
söka glömma min eländiga tafla som annars
förföljer mig hvart jag går. Jag kan ej äta
dricka eller vara med menniskor utan att tän
na: nej den handen är för stor, den skuggan
ör svart, det verket för styft – det eller det
skall jag andra i morgon. Hvad vore måleriet
för en sak, och huru fört skulle det ej gå att måla

taflor om man genast funne hvad man saker
da
Clig och ej behöfde andra. Dessa eviga andringar tag
tid och göra måleriet matt, smutsigt och utrycks-
Ettrar
löst. – I dag var jag hos Maxime och fick af
honom låna en stol sådan som jag behöfver
för taflan. Han målar bra, han. För några
dagar sedan var jag hos Courtois och Dagnan
besöket hos dem gjorde mig alldeles nedstämd
Se der talang, arbete och goda saker. Deras
tafla för salongen äro utmärkta och de teckna
såsom – Gérômes bästa elever, som de äro.
Då jag tänker på att de båda arbetat i dessa
lilla atelier och haft 2 modeller på samm
gång, kan jag ej annat än ännu mera förvån
mig och beundra dem. Då man skyller på dålig
atelier, bristande resourser eller något dylikt, då
man ej åstadkommer något bra, så är det än
då i grunden svepskål – och man hittar på
att gå omständigheterna felet för att man
ej kan måla. – Weir har ej gjort några märkligen
framsteg, enligt mitt tycke – den af kamraterna som
förvånar mig mest genom mått framåtgående
är Maxime. Han var i det hela tagit temmelig
böjare sist jag har här, och är nu en af de bästa
ateliern – och han är ung ännu, bara 21 år. Härom
dagen var jag nedrest till Cederstöröm v. Becker
för att af den förra få upplysningar om några
svenska medeltidsaker. Deras måleri behagar
mig ej – Cederströms är burleskt, illa komposeradt
och utan esprit, Beckers torrt, tråkigt och klar
tecknadt) för all del ej ett ord härom att någon, min
personliga åsigter om landsmän voro ej komma ut).
– A propos Landsmän så kan jag ej tala Lorens
Runeberg. Det är en öfversittare och gemen menning
ska i sina omdömen. Jag är olycklig öfver att han
skall likna fadren så mycket till det yttre – ty aldrig

kan fadren ha varit sådan till karaktären. Jag
det fattas ej mycket för att jag skall få en rigtigt
aversion för Zorens. – Han tror sig vara qvick
men är det ej, och är en menniska som ej vet
het, behandlar oss yngre som sägre varelser
och yttrar sig som en Gud i saker som kan ej
begriper. Dessutom finnar jag honom så särdeles
ogratiös. Jag vet ej huru det kommer sig till
men det klina mig i fingrarna då jag är
tillsammans med honom – d.v.s. då händelse
för oss tillsammans, ty jag söker ej upp den
menniskan. Nu kan jag så ypperligt väl förstå
att Carl XV hörde ut honom förr i verlden. Som
sagdt, hvar gång jag ser honom så är jag rigtigt
bedröfvad öfver att han skall bära F. L. Runebergs
drag. Hans fru är en liten obetydlig mera
enfaldig) varelse, som ser upp till Louenzo.
Nordström, Filip, Berndtson, alla tycka vi att
han är led och vigtig. Mamma skulle höra honom
tala – han talar som en bok, men det finnes
så många dumma böcker här i verlden. Dessa
eviga stickord och pikar han ger en, detta eviga
sökande att såra en just i det han vet att man
är omtålig, är ej gentleman like. Holmberg
är återkommen och har berängat mig färska helsningar
från Mamma. Tack tusen stack för mössan och
backerna H. är en hygglig, hederligt karl och
jag glädjer mig hjertligt ut hans lycka. Eklöfs äro
ännu ej komma. Det vore roligt och de komma i
denna vecka, ty vi finnar ha tänkt uppvakta
W. Runeberg den 5te de fadrens födelsedag, och
då skulle det passa förträffligt att ge Julqvällen
åt fru Runberg. – Gustaf skillp skref till mig
för några dagar sedan, och tyckes vänta mycket
gräl af landtdagen. Jag gratulerar er alla som
får vara med om det pennornan eländet.

Bra förargligt är det att Gérôme reser bort i dessa
dagar. Visserligen heter det att han skall dröja borta
blott 2 veckor, men man är aldrig säker, och det
vore bra ledsamt om jag ej kunde undertill
hans profvande och säkra blick förrän jag skall
lemna den ifrån mig. Randen är nu bestält
och kommer o. v. att kosta 100 francs. Det är
dyrt, men hvad skall man göra. Att sätta en
smål dålig ram, är att godvilligt låta döda
sin tafla af de andra på en exposition. Hanna
skall vara bred så att duken väl skiljes från
de kringstående taflorna eller väggen der den
hänger. I alla fall får jag väl min tafla
såld i Finland till hvad pris som helst, så att
åtminstone modell duk och ram bli betalta.
(Fortsättning följande morgon) – Nu har jag
litet bättre kurage, men tviflar på att
på taflan färdig. Der finnes så godt som inga
enda hit som ej skulle behöfva målas igenom
en gång till. Derker har i konstföreningens
vagnar skickat mig pengar att köpa upp
gipser och planscher för. Jag hoppas dock
detta ej skall ta alltför mycket tid, eftersom
sedan tagit reda på, hvart man skall
2
vända sig. – Mamma må tro att allt hvad
målare heter går på som talar nu före salong
Dock påstår man att inga stora eller rigtigt
utmärkta saker äro att förvänta, emedan
de flesta spara dem till 1878 års exposition.
Hvad skall jag måla till dess. Det blir visser
ligen en kura posteriör, men jag kan dock

ej låta bli att tänka derpå. – Från Pauline
A. kan jag helsa – jag var, som Mamma vet
bjuden på en soirée till Mme Jaquinot, derifrån
jag dock gick bort redan kl. för tolf för att
köljande morgon vara frisisk och färdig. – Walter
De med fru voro också der, ty de äro bekanta med
Krogius – Walter han ej ett ord franska, och hans fru
B.
just i mycket heller, men att lyckligtvis kan
Mme Jacquinot och Mr Ragio italienska och så fann
det ju svenska och finnar der. – Fru R. var
rigtigt mankerad på mig för att jag ej kom-
mit till dem en afton då W. tillsagt att det
dracks toddy hos honom – Jag kunde ej begripa
att detta var en rigtigt allvarlig inbjudning.
som jag var trött och samt. Bson och Becker
var i les ternes och åt middag skrefvo vi
ett ursäktsbref – ty att komma upp till Rune-
bergs skulle ha tagit åtminstone 3/4 timme af oss
och kl. var redan 1/2 9. – Emellertid var som sagdt,
fru R. rigtigt maskerad. – Wallgren med allt
landtdagsprat och med känslifliga, vänliga glad
lynne måtte ändå vara trefligt att ha till
granne. Är Morbror Kristian vid landtdagen.
Jag har ej sett tidningar på mer än en
vecka och lefver i allmänhet som grisen
i säcken. Salingar och Eklöfs skola väl komma
snart, och till deras ära tänker jag köpa en
hatt och ett par byxor.
Helsa nu rigtigt hjertligt småflickorna, tanker
Gadd, Morbror, och Tajta.
Farväl goda, älskade Mamma
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • De sista dagarna har han arbetat på men ingenting åstadkommit; Drottning Blancas huvud är lika dåligt som för fyra dagar sedan, men det har kostat honom 40 francs i modell; aldrig mer tar han modell hela dagen, förutom att det kostar ägnar man eftermiddagen åt att förstöra det passabla man åstadkommit på morgonen; det är "abrutissant" [förslöande] att gå på så från dag till dag och han låter det usla huvudet vara någon vecka; han har varit nedstämnd, men Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig, det är främst hans eget fel att han inte kan måla.

  Alexandra Edelfelt Blanka
 • Föregående kväll var Edelfelt på dans hos Madame Enjolras; som Alexandra Edelfelt vet spelades där komedi; Filip Forstén och och Bertha Levin var bra i sina roller som mor och far till bruden och hade nästan ingen accent; de andra medspelarna var två unga herrar, unge Enjolras (student 18 år) och två vackra flickor de Coëtlogon (gammalt bretonskt namn); fröknarnas föräldrar är i Bretagne, fadern är en tidigare deputerad och stor legitimist; Edelfelt dansade kotiljongen med en av Mademoisellerna de Coëtlogon; han dansade också med den andra systern, samt med Bertha Levin, fröken Judéen och några svenskor; Bertha Levin är snäll och hygglig, lite gå på och manhaftig, men klok och vänlig; Madame Enjolras sjåpade sig för två abbéer [abbotar], som är stamgäster i huset; Edelfelt hade verkligen roligt, vilket han ofta inte kan säga om vanliga tillställningar som liknar varandra till punkt och pricka i alla länder; han gladdes också över att se Gunnar Berndtson glad och dansant.

  Bretagne Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Filip Forstén Bertha Levin Enjolras de Coëtlogon A Judéen Enjolras Édouard Michel Curmer Dumas
 • Edelfelts "eländiga" tavla förföljer honom i tankarna vart han än går.

 • Edelfelt fick av Maxime Faivre låna en stol som han behöver för tavlan; Maxime målar bra; Edelfelt besökte för några dagar sedan Gustave Courtois och Pascal Dagnan; besöket gjorde honom nedstämd; deras tavlor för salongen är utmärkta och de målar som Jean-Léon Gérômes bästa elever, vilket de också är; då man skyller på dålig ateljé och bristande resurser är det i grunden svepskäl, man ger omständigheterna skulden för att man inte kan måla.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Maxime Faivre
 • Julian Alden Weir har inte gjort några märkvärdiga framsteg, tycker Edelfelt; den som med förvånande snabbhet gått framåt är Maxime Faivre.

  Julian Alden Weir Maxime Faivre
 • Häromdagen var Edelfelt hos Gustaf Cederström och Adolf von Becker; han ville av Cederström få upplysningar om svenska medeltidssaker.

  Adolf von Becker Gustaf Cederström
 • Gustaf Cederströms måleri är burleskt, illa komponerat och utan esprit; Adolf von Beckers måleri är torrt, tråkigt och klent tecknat (Edelfelts personliga åsikter om landsmän får inte spridas).

  Adolf von Becker Gustaf Cederström
 • Edelfelt kan inte tåla Lorenzo Runeberg: han är en översittare och gemen människa i sina omdömen; Edelfelt är olycklig över att Lorenzo liknar fadern Johan Ludvig Runeberg till det yttre; fadern kan aldrig ha varit sådan till karaktären; Edelfelt kan förstå att Carl XV kört ut honom; Lorenzos fru är en liten obetydlig varelse, som ser upp till honom; Ernst Nordström, Gunnar Berndtson och Filip Forstén delar Edelfelts aversion; Alexandra Edelfelt skulle höra Lorenzo Runeberg tala, han talar som en bok, men det finns många dumma böcker i världen.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Ernst Nordström Filip Forstén Lorenzo Runeberg Gabriella Runeberg Karl XV
 • Axel Fredrik Holmberg är tillbaka med färska hälsningar från Alexandra Edelfelt; Edelfelt tackar för mössan och böckerna; Holmberg är en hygglig karl och Edelfelt gläder sig åt hans lycka.

  Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg
 • Eklöfs har ännu inte anlänt; Edelfelt hoppas de kommer denna vecka, för finnarna har tänkt uppvakta Walter Runeberg den 5 februari på fadern [Johan Ludvig Runebergs] födelsedag; det skulle vara förträffligt om Edelfelt vid detta tillfälle kunde ge Julqvällen åt fru Runeberg.

  Lina Runeberg August Eklöf Walter Runeberg Elin Eklöf
 • Edelfelt har fått brev från Gustaf Philip Armfelt, som väntar mycket gräl i lantdagen; Edelfelt "gratulerar" dem alla som får vara med om "fennoman-eländet" [språkstriden].

  Gustaf Philip Armfelt
 • Jean-Léon Gérôme reser bort i dessa dagar; Edelfelt skulle vilja hinna få kommentarer på sin tavla, men det är inte troligt; ramen är beställd och kostar 100 franc; det är dyrt men det är viktigt med bred ram så att tavlan syns på Salongen; tavlan blir säkert såld i Finland så att ramen och modellutgifterna blir betalda.

  Jean-Léon Gérôme
 • Brevet fortsatt följande morgon.

 • Edelfelt har på nytt bättre kurage, men tvivlar på att han hinner få tavlan färdig; varje bit skulle behöva målas igenom en gång till.

 • Alexander Decker har skickat pengar för att Edelfelt ska köpa planscher och gipser åt Konstföreningen.

  Alexander Decker
 • Alexandra Edelfelt må tro att alla konstnärer arbetar intensivt inför Salongen; man påstår ändå att inga stora saker är att vänta till detta år; alla sparar det bästa till 1878 års exposition [utställning]; trots att det är en "cura posterior" [senare bekymmer] kan Edelfelt inte låta bli att funderar på vad han själv ska måla.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt hälsar från Pauline Ahlberg, som han träffade på soarén hos Madame Jacquinot; Walter Runeberg med fru är bekanta med fröken Krogius och var också där; de pratar inte franska, men Madame Jacquinot och Monsieur Ragio kan italienska och så fanns där också svenskar och finnar.

  Lina Runeberg Pauline Ahlberg Krogius Walter Runeberg Jacquinot Ragio
 • Fru Lina Runeberg var "mankerad" [stött] på Edelfelt för att han inte kommit då Walter Runeberg bjudit hem honom på toddy; vid tillfället hade Edelfelt varit trött och befunnit sig med Adolf von Becker och Gunnar Berndtson i les Ternes på middag, så de hade skrivit ett ursäktsbrev.

  Lina Runeberg Adolf von Becker Gunnar Berndtson Walter Runeberg
 • Georg Wallgren måste vara trevlig att ha till granne med allt lantdagsprat och sitt livliga, vänliga och glada lynne; är morbror Kristian vid lantdagen?

  Georg Vallgren Kristian
 • Eklöfs och Richard Salingre borde komma snart; till deras ära tänker Edelfelt köpa en hatt och ett par byxor.

  August Eklöf Richard Salingre Elin Eklöf
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och hälsar till småflickorna, Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt och Tajta (Fredrika Snygg).

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg