Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

bildkonstläroinrättningar brev finländare Gud konstföreningar porträtt studier (studieinnehåll) svenskar tävlingar i yrkesskicklighet teater utställningar vänner

torsdag. febr. 77.
Älskade Mamma
Klockan är öfver 12 på natten, och jag
skall tidigt upp i morgon för att fara
af till Cederström – det är således oförny.
ligt att skrifva nu, men jag kan ej låta
bli. Jag är i ett stadium af förtjusning,
kommer just från theater français der jag
sett Broirat, Sarah Bernardt, Reichem-
berg makalösa, mästerliga, som alltid, och
har ännu ett starkt intryck af Bastien.
Lepages porträtt som jag såg på eftermiddag
Ca m'a tue" för att tala Pariser jargon. –
Men jag har ofta varit hos Bastien och
pjeserna voro inga mästerstycken, så
att jag får gå längre tillbaka för att
utleta orsaken till den glada stämma
hvari jag befinner mig – Jag fick i
dag Mammas kära bref – deri ligger kunna

sen, jag ser i hvarje råd huru Mamma
hoppas på min framgång, huru inner-
ligt Mamma önskar min lycka i

stort som i smått, huru Gérômes ord
och uppmuntrat gladt Mamma – Nåväl
vore jag ej utan Gud och utan hjerta
för att vara glad då! Älskade
Mamma! Jag hoppas att Vår Herr
engång låter oss lefva och bo tillsam
mans, låter mig genast få anförtro
mina sorger, mina fröjder, mena drömma
och min förtjusning att den jag älskar
mest, åt den som förstår mig bäst. –
Då jag såg Bastiens tafla blef jag
Visserligen sorgsen till mod, ty han är
ett geni och jag är en kläpare men jag
tänkte åter: låt mig försöka ännu
en tid, och icke förlora hoppet innan
detta försök ljöbus. – Jag skulle
ha en massa reflexioner och strunt
att skrifva om Hertzberg, Stigell m. fl.
som jag ser alla dar och hvilka utgjort
mitt förnämsta sällskap (de komma vänligt.
vishitupp men låt mig slippa dem

est
la
a
an
nu på en stund – jag vill nu tala en-
samt med Mamma. – Min stolthet,
mina drömmar mitt bästa jag håller
jag för Mamma ensam, och då jag blir
rätt förstådd är jag öppen och Frank. –
Skilnad i åsigter och ålder, lynne och vana
gör mig ofta främmande för Runeberg
så ytterst vänlig han än är – körenzo R.
kan jag ej med, och det tycks vara skrifvit
i stjernorna att finnarne skola förhindra
mig att vara med mina franska vänner
ja, de förhindra mig, icke så, att de skulle
edan
pålägga mig något band, men deras
ständiga sällskap icke lemnar en mig
nut af dagen ledig för annat umgång
I nästan vecka skall det bli annorlunda.
Då begynner jag åter arbetet på Ecole der
Beaux Arts och då slipper jag att höra
diskussioner om Konstflitföreningen och
konstföreningen, Catani och Opris-
Jag han ämnat dettaga i le
concours semestriel i måndag
för kompositionsskizzer. – Samma

dag eller kanske redan i öfvermor-
gon ber jag gubben Chabod föra mitt
tafla till Salongen och ropar till
alla olympens magter: ut Felix fauters
que sit". – Ja ett förfärligt spektake
vore det att bli refuserad – Hvad skulle
Mme Jacquinot, svenskarna, menniskorna der
hemma säga?!! – Det svar skritspor-
trött af Stigell som jag tecknat på dessa
dagar skall jag i lördag visa åt Ge
rôme. Finner han det bra så skickar
ig äfven det till Salongen. –
är
se här ett utmärkt bevis på att man
ofta skrifver rakt ingenting då man
ha har hufvudet fullt af idéer.
Min hufvudtanke står ändå alla
qvar: Gud väsigne min älskade
Helsa Anni, den ställa
Mamma.
Anni som nu igen skref till mig ett
så natt bref, och lilla Butti likaså.
Helsa alla hjertligt från
Atte.
God natt.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Klockan är över 12 på natten och följande morgon ska Edelfelt till Gustaf Cederström; det är således oförnuftigt att skriva, men han kan inte låta bli; han är i ett stadium av förtjusning.

  Gustaf Cederström
 • Edelfelt har varit på theatre français, där han sett Sarah Bernhardt, Broizat och Suzette Reichemberg; han har också ännu ett starkt intryck av Jules Bastien-Lepages porträtt som han såg på eftermiddagen; "Ça m'a tué" [det tog död på mig] som det heter på parisjargong.

  Théâtre-Français Jules Bastien-Lepage Sarah Bernhardt Suzanne Reichenberg Broizat
 • Anledningen till Edelfelts glada stämning hittas ändå i Alexandra Edelfelts brev, där varje rad genomsyras av Mammas hopp om hans framgång; Jean-Léon Gérômes ord och uppmuntran hade glatt henne; Edelfelt vore utan Gud och utan hjärta om han inte gladde sig åt hennes ord; han hoppas att Vår Herre en gång låter dem leva och bo tillsammans, med henne som han älskar mest och den som förstår honom bäst.

  Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme
 • Då Edelfelt såg Jules Bastiens tavla blev han sorgsen till mods, efterson Bastien är ett geni och Edelfelt en klåpare; men han tänkte att han vill försöka ännu en tid och inte förlora hoppet innan detta försök är gjort.

  Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt kunde skriva en massa reflexioner och strunt om Rafael Hertzberg och Robert Stigell, som han träffar varje dag, men han avhåller sig; nu vill han enbart tala med Alexandra Edelfelt; då han blir rätt förstådd är han också öppen och frank.

  Alexandra Edelfelt Robert Stigell Rafael Hertzberg
 • Skillnad i åsikter, ålder, lynne och vana göra att Edelfelt känner sig främmande för Walter Runeberg; Lorenzo Runeberg kan han inte med; finnarna förhindrar honom från att vara med hans franska vänner, i och med att de söker ständigt sällskap.

  Walter Runeberg Lorenzo Runeberg
 • Nästa vecka börjar Edelfelt på nytt på École des Beaux Arts, och då slipper han höra diskussioner om Konstflitföreningen och Konstföreningen, Catani och Opris.

  École des Beaux-Arts Restaurang Operakällaren Catanis kafé
 • Edelfelt planerar delta i concours semestriel [terminstävling] med en kompositionsskiss.

 • Kanske i övermorgon eller på måndag ber Edelfelt gubben Chabod att föra hans tavla till Salongen; han ropar till alla Olympens makter "ut felix faustumque sit!" [till lycka och framgång]; han hoppas att han inte blir refuserad, vad ska Madame Jacquinot, svenskarna och alla där hemma säga då?

  Olympen / Olympos Jacquinot Chabod
 • Edelfelt ska visa Jean-Léon Gérôme ett svartkritsporträtt av Robert Stigell; om Gérôme tycker det är bra sänder han även det till Salongen.

  Jean-Léon Gérôme Robert Stigell
 • Huvudtanken med Edelfelts brev kvarblir ändå: Gud välsigne min älskade Mamma!; han ber Alexandra Edelfelt hälsa till Annie Edelfelt som igen skrivit ett "nätt" brev, och till lilla Butti (Berta) Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt