Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ekonomi fotografier Gud konst konstföreningar porträtt tavlor tidskrifter utställningar

ingen men då
Älskade Mamma!
För 2 minuten sedan stod en af vår tids största
målare under mitt anspråkslösa tak. Gerom
kom såsom han lofvat och sade sitt kungsord
Det var till min fördel, och jag är derföre glad
som en spelman. Det första han sade var:
ça marche très-bien cele – cort souple, c'est elegant.
allons, continnous comme ca. Några anmärkt
om utförandet, hufvudsakligast ang. hennes an-
sigte, dessa han ej tyckte sig se tillräcklig skilnade
emellan de beniga och köttpartierna, såsom t.ex. mellan
näsan och kinden. Han menade att denna skilnad
borde betonas mera i utförandet. Likaså tyckte
han att tapisseriet för mycket var behandladt såsom
Drottningens kläder o.s.v. – Om färgen sade han att
den var monoton, men ej obehaglig. – Efter
dessa rigtiga yrkesanmärkningar, sade han åters
vous marches bien, mon ami, och på min fråga
om han trodde att taflan skulle bli antagen i
Salongen svarade han: mais om, certainement,
comment donc? – Härefter tittade han ännu
på min duk och sade att litar funnat som
voro rigtigt bra, talade några ord om att
flitigt studera det nakna, så mycket mera

som jag ännu var så ung att jag och hade god
tid på mig. – Så tryckte han min hand och gick
Jag har modell i nästan vecka för hufvudet
och skall då göra allt hvad jag kan för att få det
bra. Nu presenterar sig taflan ej till sina
fördel, ty jag har att kämpa med den
värsta af alla förargelser: l'embi, det in slagna
Färgerna ha slagit in på den fason att jag knappa
mera kan se huru de varit. Strycker man
retoucher
fernissa på så tar den ofta bort lätta färg torser
och glacier – sådan fallet var med Weiss ett
porträtt, som blef totalt förstördt af denna smörja
och olja, kopal m. m. gulnar och mörknar. Mar
får således nöja sig med hvad man har.
Så har jag en ohjelplig i vana, den, att af
brådska och oro och fingerkläda måla i halftorst,
i ställe för att vänta några dagar tills den under
färgen är så tar att den kan skrifvas af. Men att
måla i halftorrt är detsamma som att en par
dagar efteråt ha den glada öfverraskningen att se
färgerna mörkna och hvitna om hvarandet så att
en yta som man målat i en ton nu dansa
i alla verldens mjanser. – Min färghandlare
gubben Chabod, (som lofvat mig obegransad skriden
o.
18
öfver
Lagot
att
till
att
är

något som jag ej alltför mycket betjena mig af räddade mig
morgse från ett stort trängmål. Jag hade beslutit
att köpa ett staffli till trettio frans – och hade
gått och rummet och vändt på mina 3 1o frans sky
flere dagar, då jag till min fasa ser att ett
sådant staffli ej skulle hålla min tafla med
ram och allt. Jag gick till Gubben Chabod och
han lånade mig genast ett chevalet mécaniqu
som han tog på sina axlar och har hit opp. –
Detta staffli kostar ofrancs – men jag har
ej råd att köpa det ännu. Visserligen lofvar
Chabad mig att möjligt sorts beqvämlighet vid
afbetalningen (att betala i 3, 4, 5 repriser) men
jag skall gå omkring och se om man ej kan få ett
dylikt billigare. Ett sådant staffli kan tagas sönda
och är sålunda lätt att transportera. En vänligt
litet håller ej en tafla med ram, och man måste
ofta måla med ramen på för att kunna dömma
om effekten. – Om nu taflan blir antagen
(Det är dock ej värdt att ropa hos förrän man är
öfver böcken) – och exponerad – är det då sedan
sagdt att Hackman tar den. – Tycker Mamma
att jag skall låta fotografera den före afsändandet
kning till expositionen och skicka honom en fotografi

vara genast härpå snälla Mamma, ty ingen tid
är att förlora. Visen Ehrnrooth – jag men hon
vill helt säkert ej betala 1200 frcs och mindre än
1200 à 1000 kan jag ej sälja den för. Måtte unda
retoucher jag kommer att göra bli bra! Till
Hfors skall jag skicka Ellens porträtt, hvars
fond jag skall retouchera och ber Mamma vid till
fälle beställa ram dertill af mina stipenderin tas pens
na). Visserligen skulle jag få en mycket vackrare
sam till samma pris har min fransporten. Månne
ej gumman Mellin vilja låta utställa sitt konterfej.
Om jag hinner skall jag göra några teckningar till
Nadeschda och möjligtvis Gamla Hurtig och om
jag sänder ett par studiehufvud till – en Sulame
t.ex. så är jag väl tillräckligt representerad på
Salon de Helsingfors. Hufvudsaken vore att måla någo
smått hastigt och lustigt, som kunde säljas för 200
300 ruk. – Förlåt detta rigtiga målar bref älska
de Mamma. – Helsa hjertligt alla vänner
och bekanta. Nu går jag upp till exposition
nen vid Rue St Arnand. Jag funderar
på en artikel om den och exp. i Cercle Mirlice
för Er tidskrift. – Farväl Gud välsigne
Eder mina käraste
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jean-Léon Gérôme har nyss varit hos Edelfelt: den första kommentaren var: Mais ça marche trés-bien cela – c'est souple, c'est élégant – allons, continuons comme ça [men det fungerar mycket bra detta – det är mjukt, det är elegant – låt oss fortsätta så här]; Gérôme anmärkte på att skillnaderna mellan de beniga partierna och köttpartierna i hennes ansikte inte syntes tillräckligt; tapisseriet [bonaden] och drottningens kläder var behandlade för mycket; färgen var monoton, men inte obehaglig; Gérôme trodde att tavlan med säkerhet skulle bli antagen till Salongen.

  Jean-Léon Gérôme
 • Nästa vecka har Edelfelt modell för huvudet; för tillfället presenterar sig inte tavlan till sin fördel på grund av att färgerna slagit in till den grad att han knappt längre kan se hur de varit; han har en ovana att måla i halvtorrt, i stället för att vänta några dagar tills den undre färgen är så torr att den kan skrapas av; att måla i halvtorrt medför att man ett par dagar efteråt ser färgerna mörkna och vitna, så att en yta som man målat i en ton nu dansar i alla världens nyanser; om man stryker fernissa på tar det också bort lätta färgtoner, vilket var fallet med ett av Julian Alden Weirs porträtt, som blev totalt förstört.

  Julian Alden Weir
 • Edelfelts färghandlare, gubben Chabod, räddade honom i morse från ett trångmål; Edelfelt hade bestämt sig för att köpa ett staffli för trettio francs, men insåg till sin fasa att det inte skulle hålla hans tavla med ram; gubben Chabod lånade honom ett chevalet mécanique [mekaniskt staffli]; Chabod lovar all möjlig bekvämlighet med avbetalningen på 75 francs, men Edelfelt vet ännu inte om han skall köpa det; staffliet kan plockas isär och är således lätt att transportera.

  Chabod
 • Edelfelt frågar sig om det är säkert att Hackman köper tavlan om den blir antagen och utställd på salongen; anser Alexandra Edelfelt att han skall låta fotografera tavlan före expositionen och skicka Hackman ett fotografi? Visen Ehrnrooth vill säkert inte betala 1200 francs, och Edelfelt vill helst inte sälja den för mindre.

  Alexandra Edelfelt Johan Friedrich Hackman Lovisa Ehrnrooth
 • Edelfelt tänker retouchera fonden på Ellen Edelfelts porträtt och sedan sända det till Helsingfors; han ber Alexandra Edelfelt beställa en ram och betala med stipendiepengarna.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Kanske "gumman" Wilhelmina Mellin skulle vara villig att ställa ut sitt konterfej [porträtt].

  Wilhelmina Mellin
 • Om Edelfelt hinner skall han göra några teckningar till Nadeschda och Gamle Hurtig; tillsammans med ett par studiehuvuden av exempelvis Sulamith borde han vara tillräckligt representerad på Salon de Helsingfors [Helsingforsexpositionen]; huvudsaken vore att måla något smått hastigt och lustigt, som kunde säljas för 200 à 300 mark.

  Helsingfors Sulamith Gamle Hurtig Nadeschda
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa alla vänner och bekant och ber Gud välsigna hans käraste; nu går han till expositionen [utställningen] vid Rue St Arnaud; Edelfelt funderar på att skriva en artikel om den och utställningen i Cercle Mirlitons till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift.

  Alexandra Edelfelt Carl Gustaf Estlander