Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer Bibeln bibliotek bildkonstläroinrättningar brev danstillställningar historia italienare konsthistoria konstnärer konstnärskap kungar lyrik mytologi översättningar (verk) sällskapsliv skönlitteratur studier (studieinnehåll) svenskar tävlingar i yrkesskicklighet utställningar utställningskataloger vinter

Paris storsdagsafton d 23 Mars 91.
Älskade Mamma
När skref jag hem sist? Jo i söndag, vill jag minnar,
Jag har således att tacka för ett bref sedan dess,
finnehållande råd om Blances ögon och öfversättning
af visar. Tusen Tack! – Jag hade eget nog fått ihop
en öfversättning af de första raderna i sida tanka,
som var förvånande till Mammas – cavalier
sammade på Reine Blanche Utton file coursier
versättning
jag kankte sedan på att denna o
visa
ändå ej skulle begripas. Rida tanka är ju i och för
sig ett obetydligt jotter, och endast våra barn-
domsminnen göra den här för oss – Om vi förestälde oss
Att vi aldrig hört visan, utan händelsevis kommo
öfver den i samling folksägner, så tror jag visit
aldrig att den skulle göra ett sådant intryck sår
t.ex. liten Karin – för den franska publiken har
denna visa ju endast den charme, som dess por-
ticka värde ger den, ty traditionen, barndoms-
minnena, det gammaldags präktiga i ordställning
gen kan ju har ej förstås. Derföre skref jag så
som jag sade några förklarande rader. Emeller
tid kunna de ju andras, enligt hvad många
sagt mig ty katalogen tryckes först i April.
I måndags lefde jag och hade min varelse
i de s.k. slogerna i Ecole des Bet., der jag gjorde
concours de composition. Vi voro omkr.
100 som deltogo i denna taflan. Ämnet

var utmärkt vackert: Nausika och hennes
Zarnor som spela boll, och odyssens. Af skeppsbra
kastad på stranden, betraktande dem. – Jag hade
rigtig lust att göra något vackert, men när
man inte kan få fram hvad man vill så
får man höga sig med medelmåttiga reser
Utslagit har fallit och endast en från vår
atelier, Lier, var med bland de 10 lyckliga
som får mention. Max och Duffand väntade
sig temmeligen säkert att vara med i räkning
men se nu litet snopna ut isynnerhet som
de som alla måste erkänner att de prisbelön
la skizzerna verkligen voro de bästa. Sedan
dess har jag gått i ateliern och gjort der en
miserabel studie – men hoppas göra en bättre i
nästa vecka. I tisdags var sista inlemning
manstack
dagen för Salongen. Vi voro depen d. 11 tidens
som möjligt från ateliern och der träffade jag
alla möjliga bekanta – ty tillträdet är öppet
för alla, och tilloppet är således särdeles
stort. – Rysligt mycket skräp – det trösta
de mig nära fyratusen inlemnade taflan
och 1500 som bli antaque – Ja m'fait fre-
mir. Hagborgs (svenskens) omtalade tafla
fann jag bra skral, kolossalt stor men så
målad som om någon af yngsta sapinen
på ateliern fått ihop det. – Jag skall
i alla fall bereda mig på att refuserade

öcker
så har jag den fördelen att bli gladt öfver-
raskad om jag blir antagen. – Vi salongen
träffade jag Mr Koechlin, som bjöd mig på
väl den 5te april, samt frågade efter Gustaf K.
Följande dag fick jag bjudningskort till balen,
Skada att Petit Gerard just då skall vara
i Frassburg (det han reser under fråsk) annars
skulle jag åtminstone ha en bekant på balen.
– Måtte nu min tafla och mitt porträtt af
Soigell te sig under sin bästa dagar för juryn
Max gör nuförtiden en ny komposition
hvarannan dag – Jag anser huru nyttigt
det är, men som jag icke är alldeles
hänförd af de eviga mytkologiska eller
gammalestamentliga ämnen, tänker jag
göra skizzer en historien (Finlands) och poesien
Vill Mamma kanske vara så snäll och
skicka mig Reins historie – den lät jag
med flit ej binda in för att den skulle
kunna skickas – Om jag ej missminner
mig, så talade vi derom i höstas – Berndt-
son har fått utslag i sin concours de placer
Han är antagen och deråt är jag mycket
lad, ehuru hans plats ej är någots ärdeles
lysande: Af 30 antagna är han 58. Då jag första
gången gjorde concours de Places var jag
den 7) andra gånger den 5te, men jag hade då
tecknat akademier sedan i Antwerpen. –
I dag på bibliotheket var det ett ord
som alltjemnt syssessaltarning ännu

I vasaris beskrifning om de italienska mästarne
läste jag om Luce detta Robbens ungdom, om
hans otroliga flit och försakelser, och Vasar
tillägger på sin gammaldags språk: Dessa för
fakelser äro dock ej särskildt anmärkningsvärda,
ty alla de som sträfvat till en hög ställning inna
konsten ha kunna kämpa mot sömn, köld och
först
e
hunger, och kunnat anse allt för ringa
med arbetet! – Då jag tänker på det beqväma
lif jag för hoppas jag, och frågar mig sjelf om
jag då aldrig kan komma till en "position consi-
rable dans l'art"! – Mycket mera flit och mycket
och framför allt att al
allvarligen naturstudium. –
drig låta sig nöja med något medelmåttigt. – Sedan jag
nu en tid varit fortskämd med att arbeta häruppe
ensam och haft godt mig, sett modeller bra o.d. föra
faller mig atelier Gérôme med sitt buller, sitt
trängsel och sin tobakssök rigtigt omöjligt att arbeta
vid
i. – Om en vecka vänjer jag mig väl åter
skolluften. – Glöm ej Reins historie, så är
Mamma snäll. – Jag skulle vilja göra någon kunga
resa i Finland spectertid – snö, helsar riddare
och frustande hästar, – kanske jag i Rs historia
finner något motid här till. Det vore bra roligt
att någongång göra en historisk komposition
som vore "trouvée" – allt hvad jag nu gör
liknar dåliga imitationer efter alla möjliga
målare och skolor. Bland det svåraste är att
vara sig sjelf! – Och nu god natt älskade
Mamma – sof godt och kyss hjertligt små systrar
na.
Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Brevet innehöll råd om Blancas ögon och en översättning av visan; Edelfelts egen översättning av de första raderna i rida ranka, var förvånande lik Alexandra Edelfelts; han tror ändå inte att rida ranka skulle göra ett sådant intryck som t.ex. liten Karin på den franska publiken, som inte kan förstå traditionen, barndomsminnena och det gammaldags präktiga i ramsan; därför nöjde han sig med några förklarande rader, som troligen ännu kan ändras, eftersom katalogen trycks först i april.

  Alexandra Edelfelt Blanka Karin
 • I måndags befann sig Edelfelt i logerna på Ecole des Beaux Arts, där han gjorde concours de composition [tävling i komposition]; ämnet var Nausikaa och hennes tärnor spelar boll, medan den skeppsbrutne Odysseus betraktar dem på stranden; utslaget har redan fallit och bara Édouard Zier från deras ateljé var bland de 10 främsta; Max Faivre och Jean-Baptiste Duffaud var besvikna; sedan dess har Edelfelt i ateljén gjort en miserabel studie, men hoppas göra en bättre följande vecka.

  École des Beaux-Arts Jean-Baptiste Duffaud Édouard Zier Maxime Faivre Nausikaa Odysseus
 • I tisdags var sista inlämningsdagen för Salongen; de var där så manstarkt som möjligt från ateljén och Edelfelt träffade alla möjliga bekanta i Palais de l'Industrie i och med att det var ett öppet tillfälle; det fanns mycket skräp bland de 4000 inlämnade tavlorna; 1500 blir antagna - ça m'fait frémir [det får mig att darra].

  Industripalatset i Paris
 • Svensken August Hagborgs omtalade tavla var skral, enligt Edelfelt.

  August Hagborg
 • På Salongen träffat Edelfelt Monsieur Alfred Koechlin, som förhörde sig om Gustaf Philip Armfelt och bjöd Edelfelt på bal; följande dag kom ett inbjudningskort; Pierre Petit Gerard är vid den tidpunkten i Strassburg, annars skulle Edelfelt åtminstone ha en bekant på balen.

  Strasbourg Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt Pierre Petit-Gérard
 • Edelfelt hoppas att hans tavla och hans porträtt av Robert Stigell skall framstå i sin bästa dager för juryn; Max Faivre gör en ny kompisition varannan dag; Edelfelt, som inte är så hänförd av de eviga mytologiska och gammaltestamentliga ämnen tänker göra skisser ur (Finlands) historia och poesin; han ber Alexandra Edelfelt skicka Gabriel Reins historia.

  Finland Alexandra Edelfelt Gabriel Rein Robert Stigell Maxime Faivre
 • Gunnar Berndtson har fått resultatet från concours de places [tävling om plats i ateljé]; av 80 antagna är han 58; då Edelfelt första gången gjorde samma concours var han 7, andra gången 5, men då hade han tecknat akademistudier redan i Antwerpen.

  Antwerpen Gunnar Berndtson
 • På biblioteket har Edelfelt läst Giorgio Vasaris beskrivning av de italienska mästarna; det som fastnat i minnet är Luca della Robbia och dennes försakelser för konstens skull; då Edelfelt ser på sitt eget bekväma liv frågar han sig om han aldrig kan komma till en "position considerable dans l'art" [en anmärkningsvärd position inom konsten].

  Luca della Robbia Giorgio Vasari
 • Det känns omöjligt för Edelfelt att arbeta i Jean-Léon Gérômes ateljé med dess buller, trängsel och tobaksrök efter att han en tid varit bortskämd med att arbeta ensam, med gott om utrymme och bra sikt på modellen i sin egen ateljé; han vänjer sig antagligen vid skolluften på nytt.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt inte glömma att sända Gabriel Reins historia; han skulle vilja måla någon kungs resa i Finland vintertid, med snö, pälsar, riddare och frustande hästar; det vore roligt att göra en historisk komposition som vore "trouvée" [som hittad]; allt vad Edelfelt gör nu liknar dåliga imitationer av alla möjliga målare och skolor; bland det svåraste i konsten är att vara sig själv.

  Alexandra Edelfelt Gabriel Rein
 • Han önskar Alexandra Edelfelt god natt och ber henne kyssa småsyskonen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt