Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider arv ateljéer bildkonstläroinrättningar brev bröllop dagstidningar döden ekonomi framtid fullmakt Gud höst jurymedlemmar konstnärskap landsbygdsbefolkning nordbor påsk porträtt protektionism resor sjukdom (tillstånd) sommar stadsbefolkning studier (studieinnehåll) temperatur utställningar väderlek vår

Älskade Mamma Pusklördag 1897.
Jag var just på utvändring stadd för en
stund sedan då jag erhöll Mammas kära bref.
Nyfiken att får nyheter hemifrån fortsätta
jag min vandring åt Luxembourg träd
gården till (det herrligaste vårväder, knoppar
på träng, solsken, 17 grader i skuggan) och läste
ifrigt – då jag väl anlände till St Germain den
Pres ser att Mamma talar om en "när-
liggande fullmagt. Jag vända brefvet på alla
sidor, tar upp kuvertet från fickan, söker
och ser öfverallt – ingen fullmagt. Ett enda
var nu möjligt att jag tappat fullmagten på
vägen, jag vänder derföre om saker och saker
och finner icke, och var redan helt vemodig
vid tanken på att pappret voro försvunnet – det
jag ser ett hopskruttadt blad släpa i ett ele-
gant fruntimmers klädningsfall. Jag rusade
till och bad om förlåtelse – fruntimet måtte
ha tagit mig för galen då jag så der fixerade
hennes släp – jag böjde mig ned – och det var
fullmagten. – Jag har den nu och i afton
skall den kopieras på stort papper, och
afsändas till farbror Erik. Jag afstår
alla arfsrättigheter åt Anni och Butti-
får se huru mycket det blir om det blir
något alls. – – Ja nog kan Mamma lita
på att jag under dessa påskdagar tänkt

på fjolaret, på sjukdomen i Rom, på Krohn
och Runebergs, men mest och ständigt på
Mamma – Mammas sorger och oro och ängslar
då, och på Guds godhet som jag icke nog kan
prise. – Huruvida Krohn kommer hit vet
jag ej – jag har ej fått svar på mitt sista
bref, men tänker ändå skrifva till honom
snart. Måtte han komma till Salongen åtminston
ne. Börjesons må gå åt Paris huru mycket de
vilja, men nog finnes har vänskap och hjertligt
och stora tankar äfven om här ej finnes en
skandinavisk förening". – I går på lång
fredagen var det, emot vanan, ett alldeles
förtjusande veckast väder och detta fortsättet
ännu idag – Ofta då jag grubblat öfver om
Mamma skickar trifvas här (posito att någon
årsvistelse i Paris blifve en verklighet) har jag
tänkt: nej der hemma har hon så många goda
vänner, har det bra och beqvämt – Här inge ändå
än mig, några landsmän som slumpen kastat hit
och några kamrater till mig, kanske kallt och obe-
qvämt – men i dag då solen lyser, då Paris
strålar i hela sin skönhet, då rörelsen och
lifvet möte blicken öfverallt tycker jag
att här ändå han vara lika bra som derhem
i snödrifvor, gra och blåst. Den som hade
en inkomst af 7000 frcs?! Inte får jag
det på bra lång tid ännu och det gör mig
sorgsen. Det är rigtigt förkryligt att måste
sätta ett så stort värde på något så föraktligt
som penningen. – Om jag någonsin kan så
kommer jag hem på sensommaren.

eg
hn
kar Mamma ingenting deremot sig bor i
Helsingfors – för mig är det totalt detsamma
blott jag får vara med Mamma och får göra
landskapstudier under Augusti och September
Kanske kan jag komma redan i mediet af fick
Olyckligt var det att jag icke kunde arbeta
sista sommarn – ingenting är så nyttigt som
studier efter naturen och landskap lär en
komponera mer än något annat. I intet fall
är det värdt att tänka på något sommar-
ställe ännu. Men – tycker Mamma kanske
att det är grymt, hjertlöst otacksamt att
resa af igen på hösten? Nog vet ju Mamma
att jag ej gör det för nöjes skull. – Nu eller
aldrig skall jag bli något utaf. De 5, 6. 7. kom
mande åren skola bestämma hvad jag skall bli.
Hur jag ej gjort något utmärkt före 20 år, så
är det ej värdt att försöka bli något annat
än en högst beskedlig medelmåtta. Se har huru
jag tänkt: om allt går bra och min tafla kom
mer på salongen (i motsatt fall blir jag bra nedsla-
gen), så begynner jag i slutat af maj med Carl
eller något annat – fortsättar så taflan (om
jag har pengar då) och ebaucherar den ordent.
ligt – spänner med der från ramen, ruttad ihop
den och tar penseln på ryggen och säger mig
af hemåt. – Bra gerna ville jag genast kom-
mna i arbete då jag kommer hem. Holmberg
har redan bjudit mig till sitt bröllop – och det
kommer ju Mamma med. – Kanske kunde jag
göra några goda studier i smatratrakten
Att få göra en liten resa, men den näraste
heskamrat i verlden, med Mamma vore förtjus
sande. – Kan jag sedan i September, göra ett

eller har porträtter för att få ihop några hundra
mark, så tant mieux. Han Jag ville göra
allt i verlden för att vara Mamma till något
nöje, men att slå mig ned i Hfors – som målare,
nu". I går företog jag en fruktlös vandra
till Industripalatset för att få veta något om
min tafla. Vaktmästarne vigtiga som alltid,
förklarade att jag nog skulle får besked om 14 dar –
men icke nu, såfsamt jag icke kände någon från
furyn. – Det är nedstämmande för lynnet
och arbetslustig att se hur förskräckligt protes
systemet anlitas inom konstnärsverlden
och det är ett fel af Gérôme att göra rakt ing
ting för sina elever; han säger att hvar och
en som har talent och arbetar kan bryta sig en
vår sjelf och om sin första tafla säger han:
ou l'avait pende dans une coin, très haut,
et c'était systernement imitrès mauvaise
place – mais il a été vu tout de même
Jag har varit för naiv, för barnslig för
att söka göra juryfmannens bekantskap och
ga "plat vautre" för dessa storheter! Nej,
man skall göra som Beckeith, vara "intim
med Cabanel, Henner, Pal och pear, eller som
Gegerfelt och Salmson bjuda jurymänner på
fina middagar. Alla Parisare så unga och
skrala de än må vara ha bekantskaper inom
den artistiska verlden – Endast några närva
provinciala och utländingar (som jag kan
na ej dessa stor gubbar, men de få också pligtet
derför. Nog medger jag att såväl furyn som
publiken äro rättvisa mot mycket stora
talanger, äfven om de komma direkt från
Noukh. Hiva – men medelmattorna få ta sig
fram med protektion. – Nu slår klockan 7, och

jag måste upp på Ecole des Beaux Arts, der
denna vecka följt cours de soir – för
jag
ville gerna sluta min figur. Gérôme berömde
min studie i dag, d.v.s. icke helt och hållet
men delvis. – Simi har varit på landet fick
fontainebleau) och är inkommen till Paris på
några dagar för att se Fromentins expositi
Han har mycket bedt mig att komma det
ut på några dagar, och kanske att jag beger
mig af i måndag oron öfver min taflas
öde gör att jag ändå ej gör något dugtigt här
och ateliern är stängt i nästa vecka (påsk-
berier) – Aublet, en alldeles utmärkt
hygglig målare elev af G.) har lofvat, om
möjligt skaffa mig upplysningar genom någon
af jurymännen och lemna svar i måndag
Max är antagen, tublet, Bouland m. fl.
veta redan sitt öde – detta tack vara bekantska
per och vans vänner. – Då jag känner
mig så stark och lefnadslustig och frisk nu.
kan jag ej annat är innerligt tacka Gud,
som icke lät mig då derborta i Italien
och låter mig lefva och arbeta. Gifve Han
att mitt arbete bure frukt!!
Hvem har kunnat skrifva till Dagbladet
om min tafla sörenzo R., Schybergsson eller
Hertzberg – Det är så berömmande att det
stöta på humbug. Nej nu är klockan 10
minuter öfver?) Farväl, Gud välsigne
Er
Atte.
Jag vet ej hvar jag skall tillbringa påskaftonen
– Kanske går jag till Runebergs

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt fick Alexandra Edelfelts brev då han var på väg ut; med brevet i handen gick han mot Luxembourgträdgården (det är härligt vårväder), vid St Germain des Pres ser han att mamma talar om en "närliggande fullmagt"; han hittar ingen fullmakt och måste gå tillbaka för att leta upp den; ett hopskruttat blad som släpar i en elegant kvinnas klänningsfåll visar sig vara fullmakten.

  Luxembourgträdgården Saint-Germain-des-Prés Alexandra Edelfelt
 • Fullmakten ska Edelfelt kopiera och sända till farbror Erik Edelfelt; han avstår alla arvsrättigheter till Anni och Butti (Berta) Edelfelt.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • Under påskdagarna har Edelfelt tankar gått till fjolåret, till sjukdomen i Rom, Pietro Krohn och Runebergs, men mest till Alexandra Edelfelt och hennes sorger och ängslan; han har tänkt på Guds godhet som han inte nog kan prisa.

  Rom Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt hoppas att Pietro Krohn kommer till Salongen.

  Pietro Krohn
 • Börjesons må klaga på Paris, men där finns vänskap, hjärtlighet och stora tankar även om det saknas en "Skandinavisk Förening".

  Paris John Börjeson Louise Börjeson
 • Ofta har Edelfelt grubblat över om Alexandra Edelfelt skulle trivas i Paris; där skulle hon bara ha honom, några landsmän som slumpen kastat dit och några kamrater till honom, det kunde vara kallt och obekvämt; föregående dag, på långfredagen, var det förtjusande vackert väder som fortsatt idag; då livet mättar blicken tycker han att Paris ändå kan vara lika bra som därhemma i snödrivan; om han bara hade en inkomst på 7 000 francs; det är förargligt att behöva sätta så stort värde på något så föraktligt som pengar.

  Paris Alexandra Edelfelt
 • Om det bara är möjligt kommer Edelfelt hem i augusti och september, kanske redan i mitten av juli; han har inget emot att bo i Helsingfors så länge han får vara med Alexandra Edelfelt och får göra landskapsstudier; inget är så nyttigt som studier efter naturen och landskap lär en komponera mer än något annat; tycker Alexandra Edelfelt att det är otacksamt och hjärtlöst av honom att resa igen på hösten?

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • De kommande 5, 6, 7 åren blir avgörande för karriären; har han inte åstadkommit något utmärkt före 30 år, är det inte värt att försöka bli något annat än en beskedlig medelmåtta.

 • Om Edelfelts tavla kommer in på salongen börjar han i slutet av maj med Carl IX; han ebaucherar [skissar] tavlan ordentligt och spänner sedan ner den från ramen för att ta hem den och visa för Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Karl IX
 • Edelfelt vill genast komma i arbete då han kommer hem; han och Alexandra Edelfelt har fått inbjudan till Axel Fredrik Holmbergs bröllop; kanske kunde han göra några studier i trakten av Imatra; han skulle gärna göra en resa med Mamma.

  Imatra Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg
 • Edelfelt har inget emot att i september måla ett par porträtt i Finland för att få ihop lite pengar.

  Finland
 • Edelfelt vill göra allt för att vara Alexandra Edelfelt till nöje; men han kan inte slå sig ner i Helsingfors som konstnär.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Föregående dag gjorde Edelfelt ett fruktlöst besök i Industripalatset för att få upplysningar om hans tavla; vaktmästarna förklarade att han skulle få besked om 14 dagar, såvida han inte kände någon i juryn; det påverkar lynnet och arbetslusten att se hur protektionssystemet anlitas inom konstnärsvärlden; det är fel av Jean-Léon Gérôme att inte sitta i juryn och inte göra någonting för sina elever; man borde göra som Carroll Beckwith och vara "intim" med Alexandre Cabanel och Jean-Jacques Henner; Wilhelm von Gegerfelt och Hugo Salmson bjuder jurymännen på fina middagar; det är bara naiva provincialer [från landsorten] och utlänningar som Edelfelt som inte har bekantskaper i den artistiska världen; han medger att juryn och publiken är rättvisa mot de mycket stora talangerna, även om de skulle komma från Noukha-Hiva, men medelmåttor tar sig fram med protektion.

  Industripalatset i Paris Nuku Hiva Jean-Léon Gérôme Alexandre Cabanel Hugo Salmson Wilhelm von Gegerfelt Carroll Beckwith Jean-Jacques Henner
 • Edelfelt måste ge sig av till Ecole des Beaux Arts, där han denna vecka följt Cours de Soir [kvällslektionerna]; han vill gärna avsluta sin figur.

  École des Beaux-Arts
 • Jean-Léon Gérôme berömde delvis hans studie idag.

  Jean-Léon Gérôme
 • Filadelfo Simi har varit i Fontainebleau och har återvänt till Paris för några dagar för att se Eugène Fromentins exposition [utställning]; han vill att Edelfelt kommer dit ut några dagar; Edelfelt kanske åker dit på måndag, oron över hans tavlas öde gör att han ändå inte får någonting gjort och ateljén har stängt under påskferierna.

  Paris Fontainebleau Filadelfo Simi Eugène Fromentin
 • Albert Aublet i Jean-Léon Gérômes ateljé har lovat skaffa upplysningar om Edelfelts tavla av jurymännen; tack vare bekantskaper och vänners vänner vet redan Max Faivre att han är antagen och Aublet och Auguste Boulard vet redan sitt öde.

  Jean-Léon Gérôme Albert Aublet Maxime Faivre Auguste Boulard
 • Edelfelt tackar Gud, som inte lät honom dö i tyfus i Italien; Edelfelt hoppas att Gud låter hans arbete bär frukt.

  Italien
 • Vem har skrivit i Helsingfors Dagblad om Edelfelts tavla?; är det Lorenzo Runeberg, Gottfrid Schybergson eller Rafael Hertzberg?; det är så berömmande att det stöter på humbug; han tar farväl och önskar Guds välsignelse.

  Rafael Hertzberg Gottfrid Schybergson Lorenzo Runeberg
 • Edelfelt vet inte var han ska tillbringa påskaftonen; kanske går han till Runebergs.

  Lina Runeberg Walter Runeberg