Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) arv brev danstillställningar ekonomi fransmän fullmakt historia italienare kejsarinnor kläder konstsamlingar lyrik medeltiden modeller (yrken) museer påsk porträtt restauranger ryskhet sällskapsliv skönlitteratur studentliv studentnationer svenskar teater telegram temperatur utställningar väderlek vänskap

Paris d. 5 april 77
Älskade Mar
Som Mamma vet hade jag bedt Aublet
Så reda på min taflas öde, men jag väntade
fåfängt på något svar från honom under 3 mar
diga dagar (trol, derföre att juryn ej sätt under
de båda helgdagarna, och ingen menniska fanns
sekreteriatet). I går fick jag samtidigt med
Mammas bref ett visitkort der det stor. "Cher
Edelfelt – vous êtes recie – bravo. l'espire arri
ver encore à temps pour vous tranquillis er
etc. – tout à vous – Albert Aublet. – Således
är den sorgen öfver, och jag är verkligen
glad och nöjd. Gud vara tack och lof. Det
hade ändå varit bra obehagligt att bli refis-
serad, Aublet måste vara väl underrättad, an-
hers hade han ej skrifvit. Kommer Mamma ihog
att min oro? – I går kunde jag iglädjen ej arbeta
utan skickade modellen sin väg. Jag höll heml
på med ett vackert hufvud, bara för att sälja
i Hfors – emellertid ser det ut som om det allt icke blefva
vackert. – Om teckningen af Stigell har jag än
en ingenting hört – blir den refuserad så gör
dit mig detsamma. – Tack för Rines
historie, tusen tack. – Påskafton var jag med
Becker, Holmberg, Hertzberg i Berndtson hos Wepler
och åt middag, hvarefter vi i det utmärkt vackra
och varma vädret spatserade häns boulevard
exterieur. – Nu har det igen blifvit litet kallare
efter ett förfärligt åskväder i går – men i alla fall

14 grader varmt. – Morbror Gustaf ber att få mer
detaljer i mina bref – ja det skulle jag nog vara
färdig till, men mitt lif har förflutit så stilla
och enformigt att dessa detaljer alls icke kulle
vara nya eller roande. Om jag hade lefvat med
i stora verlden – à la bonns heure, då skulle jag nog
kunna hinna intressantare skildningar. Dessutom
måste ni betänka att jag småningon blir vän
vid Paris och att en massa saker som starkt frapp
sade mig då jag först kom ut i från Hemknisten
na nu mera icke ådraga sig min uppvärksamhet
lokalbeskrifningar eller dylikt skulle mest komma
att röra sig omkring. Rue Bonaparte, restauranten,
vägen till stora boulevarden (der jag var i går efter
a
2 veckors uppehåll, Louvren och Luxembourg
det der känner ni förut. I går morgse fick jag mig
nya rock-Berndtson påstår att den sitter bra.
och hvad framsidan beträffar tycker jag detsam
ryggen få andra afgöra om. En svårt lång sock
är nästan det nödvändigaste plagg här, visiter
soiréer, theatrar o. s. v. och Parisarne äro mest så
klädda äfven då de gå ut på dagen. – I afton är
den stora balen hos Koechlin jag har inspektera
mina svarta kläder – byxor och vårt få landatur
men fracken blott admillitur emellertid är det
ej nu skäl att få en nyfrack förrän nästa höst.
med ljusskan se alltid kläder hyggligare ut.
Jag behöfver för min toilett intet annat än
ett par handskar gris-perle och en chapeau claque,
som Hertzberg eller Weir får ge mig till lans. – Bottinen
à bout verni, har jag. – Ramen 100 mk. rocken
75, en vårt 11 – Modell åtskilliga gånger och
sedan lifvet ha gjort att mina pengar nu åter
de

hans
och h
ridda
ij
men,
ens a
dessa
förla
Jag
att ti
eller
från
estibu
skicka
som
reni
Ett e
ar
til
tor

s
Att
han
ch
sen att
ers
illa
at
t
börja lida mot slutet, dock har jag ännu tillräcklig
i
för en tid några veckor. Det finnes endast 2 sätt
att reglera sina affärer – att försöka sina en komsten
eller inskränka sina utgifter – jag vill försöka det
förra genom att måla några småsaker till Exp
sitioner i Hfors. Ellens porträtt skall jag äfven
skicka hem – tycker Mamma att jag skall skaffa
ram här – Jag kan få den vackrar och finar
men transporten gör väl den litet dyrare.
Ett ämne som jag tänkt behanda i kolteckning
är Nadeschda-fördrifva från sitt slott med sin
två barn i skogen – och den mörk. Druitvi som
som lurar sin sitt rof. Om jag, såsom jag hoppas
far ut till Fontainebleau om 14 dagar eller så
så kan jag der göra studier för fonden – det var
ju om våren som detta skedde. Jag har rätt mycke
studerat Nadeschda och måste tillstå att jag
ändå tycker den stå långt under fulqvällen
elgskyttarne och Hanna. – Dels tycker jag att in
trogen är temmeligen vänlig och slutet med
upplösningen genom Kalkännas mellankomst
nastan för mycket påminnande om den goda fien
i sägerna som ställer allt tillrätta. Paket är ju
charmant och det hela är rent, kyrkt och ädelt
såsom allt hvad Runeberg skrifvit. Det är tillocknin
underbart att kunna skildra Dmitris sinnliga glad
hans pat och hämnd lust i så enkla, rena ord. –
Jag har läst igenom hvar sång med tanken förstad på
det pittoreska i situationen. Der finnes oändligen
mycket att göra, men vissa passager äro icke tiden
liga och ryska nog ss. t.ex. falkjagten och furstin-
hans tal i familjesalen med porträtterna, som helt
och hållet för oss in i medeltiden och cheval
riddarnasendet. Potemkin, Kejsarinnan m.fl. äro ypper-
liga. – Mamma finner måhända att jag har orätt,
men det är ju i alla full visst och säkert att
ens åsigter andras ju längre man lefver och att
dessa mina dunderingar om kadeschda komma att

ramla lika lätt som de kommit. Hvad Carl IX betraffa
så tror jag att jag ej går i land dermed jag har
dag på f.m. suttit och bråkat med en far-
skizz, men jag tycker att det ser så mörket
ut. – Jag ville att kompositioner vore så klar
att hvem som helst skulle begripa den.
I måndag är det nyländingarnas artfest
och Salinga, Holmberg, Nordström, Bson och jag
ännu afsända ett gemensamt telegram. Vi ha
tänkt nära tillsammans och kanske inbjuda
representanter från Vestfinska (Herteberg sade
karelska (Becker) och Viborgska (Londén) afdelningen
Till Farbror Eritt har jag skrifvit och afsände
en på qvart och gentils skrifver fullmagt. –
Till Krohn skref jag påskdagen. Hans storarta
vänskap i fjol stod så lifligt för mitt sinne
På aftonen gick jag till Runebergs och der
drucko vi Mammas skål i rigtigt fint vin, och
framför nu deras varma helsningar.
Nu ann
gå upp på bouver för att
se på några taflor af de gamla Walienarne. –
Ruligt skall det bli äro höra hvilka af
Svenskarne blifvit antager på Salongen.
I morgon skulle jag kunna lemna mera detta
serade beskrifningar om balen, och om jag hinner
skall jag skrifva då eller någon af de följa
de dagarna i veckan. – Helsa hjertligt
alla vänner och bekanta och kyss innerligt
smås yrka
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt hade inte hört något från Albert Aublet som lovat ta reda på hans tavlas öde; föregående dag, samtidigt som Alexandra Edelfelts brev, fick han äntligen ett visitkort.

  Alexandra Edelfelt Albert Aublet
 • Albert Aublet meddelade att Edelfelts tavla är antagen; sorgen är således över och Edelfelt är glad och nöjd.

  Albert Aublet
 • Kommer Alexandra Edelfelt ihåg all Edelfelts oro? Föregående dag kunde han i glädjen inte arbeta, utan skickade bort modellen; han höll på med ett "vackert hufvud", som han vill sälja i Helsingfors; det ser emellertid ut som om det inte alls blir vackert.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har ännu inte hört om teckningen av Robert Stigell har blivit antagen till Salongen.

  Robert Stigell
 • Edelfelt tackar för Gabriel Reins historia.

  Alexandra Edelfelt Gabriel Rein
 • På påskaftonen åt Edelfelt middag på Wepler med Adolf von Becker, Axel Fredrik Holmberg, Rafael Hertzberg och Gunnar Berndtson; efteråt spatserade de längs boulevard exterieur [yttre boulevarden] i det varma vädret.

  Wepler Adolf von Becker Gunnar Berndtson Rafael Hertzberg Axel Fredrik Holmberg
 • Vädret har på nytt blivit kallare efter ett förfärligt åskväder; det är ändå 14 grader varmt.

 • Morbror Gustaf Brandt önskar sig mera detaljer i Edelfelts brev: Edelfelt svarar att han lever så stilla och enformigt att det inte skulle bli något nytt eller roande om han skrev utförligare; om han rörde sig i stora världen kunde han lämna initierade skildringar; han har också blivit van vid Paris och blir inte längre lika frapperad som då han kom från hemknutarna; lokalbeskrivningar skulle mest röra sig kring Rue Bonaparte, restaurangen, vägen till stora boulevarden, Louvren och Luxembourg, som de känner till från förut.

  Paris Louvren Luxembourgträdgården Gustaf Brandt
 • Edelfelt har fått sin nya rock; Gunnar Berndtson tycker att den sitter bra; en svart lång rock är nästan det mest nödvändig plagget; det används för visiter, soaréer och teatrar, parisarna klär sig också i det då de går ut på dagen.

  Gunnar Berndtson
 • I kväll är balen hos Alfred Koechlin; Edelfelt har inspekterat sina svarta kläder: byxor och väst får laudatur [berömligt], fracken bara admittitur [med tvekan godkänd]; han tänker låna ett par handskar gris-perle [pärlgrå] och en chapeau claque av Rafael Hertzberg eller Julian Alden Weir.

  Alfred Koechlin Julian Alden Weir Rafael Hertzberg
 • Ramen, rocken, en väst och åtskilliga gånger modell har gjort att Edelfelts pengar börjar sina; han vill försöka öka sina inkomster genom att måla några småsaker till expositionen [utställningen] i Helsingfors.

  Helsingfors
 • Edelfelt tänker skickar hem Ellen Edelfelts porträtt; tycker Alexandra Edelfelt att han ska skaffa ram här; han kan få en vackrare och finare ram, men transporten gör den lite dyrare.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt har tänkt göra en kolteckning med Nadeschda som fördrivs från sitt slott med sina två barn ut i skogen, och Dmitri som lurar på sitt rov; om Edelfelt åker ut till Fontainebleau kan han göra studier för fonden.

  Fontainebleau Nadeschda Dmitri
 • Edelfelt tycker att Nadescha står långt under Julqvällen, Elgskyttarne och Hanna; Katharinas ingripande i slutet påminner om den goda fén i sagorna som ställer allt till rätta; Johan Ludvig Runebergs språk är charmant, det är underbart hur Runeberg skildrat Dmitris sinnliga glöd, hat och hämndlust i så enkla och rena ord; Edelfelt har läst igenom sångerna med tanken fästad på det pittoreska i situationen; vissa passager är inte tidsenliga och tillräckligt ryska - falkjakten, furstinnans tal i familjen, salen med porträtten för dem in i medeltiden och riddarväsendet; Grigorij Potemkin och kejsarinnan Katharina är ypperliga; Alexandra Edelfelt kanske tycker att han har fel, men hans åsikter ändras säkert ju längre han lever.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Katarina II Hanna Nadeschda Dmitri Grigorij Potemkin
 • Beträffande Carl IX tror Edelfelt inte att han går i land med det; på förmiddagen har han arbetat på en färgskiss, men den ser så mörk ut; han vill att kompositionen vore så klar att vem som helst skulle begripa den.

  Karl IX
 • Richard Salingre, Axel Fredrik Holmberg, Ernst Nordtsröm, Gunnar Berndtson och Edelfelt tänker skicka ett gemensamt telegram till Nyländska studentavdelningens årsfest; de tänker fira dagen tillsammans, kanske bjuda in representanter från Västfinska (Rafael Hertzberg), Savokarelska (Adolf von Becker) och Viborgska (Hjalmar Londén) avdelningen.

  Adolf von Becker Gunnar Berndtson Ernst Nordström Rafael Hertzberg Axel Fredrik Holmberg Hjalmar Londén Richard Salingre
 • Edelfelt har skrivit brev till farbror Erik Edelfelt och sänt med en gentilt [elegant] skriven fullmakt.

  Erik Edelfelt
 • På påskdagen skrev Edelfelt ett brev till Pietro Krohn; han kom livligt ihåg Krohns storartade vänskap i fjol.

  Pietro Krohn
 • På påskdagens afton besökte Edelfelt Runebergs, där de drack Alexandra Edelfelts skål i riktigt fint vin.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt är på väg till Louvren för att se några tavlor av de gamla italienarna.

  Louvren
 • Det ska blir roligt att höra vilka av svenskarna som blivit antagna på Salongen.

 • Nästa dag kan han lämna detaljerad beskrivning av balen; han hälsar till vänner och bekanta, samt småsyskonen.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt