Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner Årstider brev dagstidningar drycker engelsmän fästmän föreläsningar författare fransmän Gud islam kärlek korrespondenter krig kvinnor militärer (personer) parlament rysk-turkiska kriget (1877-1878) ryssar sällskapsliv schweizare telegraf turkar tyskar utställningar vår värnplikt

d. 29 apris 17.
Älskade Mamma
Hvilket nöt jag är. Då jag i dag drar upp
bordslådan ser jag att Caventons qvitto
ligger der ännu – jag tyckte precis än jag
tack in det i mitt sista bref. Var emella
lertid ej ledsen snälla Mamma, sådant
kan ju hända isynnerhet då man i
flygande fläng förseglar och afsänder ett
bref. – Här kännstöper man om kriget
så mycket man kan – inga säkra under-
rättelser, emedan telegraf saknas i Asien
der skärsmytslingarna hittils stått.
Hvad menar man i Finland, och hvad
fruktar man för framtiden. I hvarje mi-
mit hör man här talas om ett stort
en ropeiskt krig. Måtte Gud bevara oss
derifrån! Ehuru här ej kan förmår
kar någon panique, som tyskarne velat
påstå, så är man dock långt ifrån så-
ker – Isynnerhet har Moltkes tal i tyska
parlamentet gifvit anledning till mån-
ga farhågor. – Om nu, hvilket Gud
förbjude, kriget om ett är rasar öfver
hela Europa, då blir det herrligt
för konsten, och jag komma alls ej

att må godt deraf i Finland, der vi
skulle behöfva en evig fred för att
vår långsamt gående kultur och nationer
välmåga skulle kunna gå framåt. Värne
pligten tycks ej gå igenom hos oss, åt-
minstone ej under den form som rege
ringen föreslagit. – Jag är mycket nyfiken
att se dagens tidningar, för att läsa om
kriget. I går talade Bien Publie om
en drabbning der ryssarne skulle ha
blifvit totalt slagna 2000 dödade – men
underrättelsen kom från turkiskt håll
Att de dessutom skola ljuga så förfär-
ligt, så att menniskor sällan kan få reda
på huru sakerna stå. Emellertid säges
här allmänt att turkiska articieriet
är utmärkt, likaså flottan, som komma
deras af en engelsman. De 20000 man
upp
som Khediven skickar stå ju under en
amerikansk generals befäl. Emellertid
tycker man att ryssarne till numera
ren borde vara så ofantligt öfverlägsna
tyg turkarna sägas ej ha att disponera
mer än 450000 man. Men turkarna
ha på sin sida fanatismen, frossitet
No
Ar
gla
ka
engång
et
med
och
för
der
de

er en
llertid
ouere
slagena
era
chavn
ositet
och Scheikul-stam har ju högtidliga
förklarat det heliga kriget. Att
detta krig kommer att bli mycket blodigt
derom är väl ej någon fråga – Jag mins alla
gubben Aminoff som berättade sig ha sitt
turkarna hacka sönder ryska fångar "som
cofeletter, ma parole d'honneur".
I morgon är den stora jour du vernissa-
ge. Det kommer att bli utmärkt roligt.
att se denna massa af artister och
kasta en om också något flygtigt blick
på salongen, som så långa utgjort hufvu
föremålet för ens nyfikenhet. Måtte blott
mitt tafla ha en men telig plats. Rune-
berg, som i går kom hit med en skulptör-
marbrier Braconi, som jag blef bekant-
med i Rom på Rs atelier, talte om någon
gemensam vift i morgon afton. I morgon
på e. m tänker jag göra min visit hos
herrskapet Ahlberg och i tisdag kl. 3 har
jag rendez-vous med Thilip och alla mig
nots i Salongen. – Hvad det vore roligt
att ha Mamma här nu – nu just då våren,
glädjen och lefnadsmodet komma åter.
skall det då vara rent af omöjligt att
engång få Mamma hit, bara på en resa?
I går afton var jag hos Jacquinots.
med Philip. Mamma kan lätt tänka

sig deras förvåning att se honom så der plotsk
gen. Pauline höll på att taga honom i
famn. – Unga tottig har skrifvit ett långt
bref till Pauline, deri han förklarar att
de 3 veckor han passerade hos Mlle Jacqui-
not var den roligaste tid i hans lif. Han
måste bestämdt ha varit förtjust i fr. Ro-
bestion, annars kan man ej förstå detta salig
hetstillstånd han här var ute. Men blotta antagan
det att så var, gör naturligtvis att de ändå
damerna, isynnerhet Pauline, ej kunna förr
dra sig nog. Nej det är omöjligt att han kun
nat ha så dålig smak" sade P. i går inför
så godt som hela Sociéteten. Nog är det sannt
att fr. Robertson är kokett och affekterad,
men hon ser bra ut och då är det ju åt-
minstone förklarligt att hon kunde "taper
à l'oeuils d'un jeune homme". Hon är tråkig att
prata med just emedan hon affekterar en
geure som är ganska vänlig i Norden – att tala
allvar och utkyla åsigtig. Det märkvär
diga är att man i dessa resonnemanger
om vänskap, kärlek och alla möjliga dum-
heter aldrig lär sig ett dugg, eller har nå-
gonslags gagna deraf. Lifvits allvar är
ofta bra mycket för godt och heligt att dras
fram i en konversation, som ändå är intet
annat än en maskerad kurtis. Hon är
dessutom ej särdeles intelligent, och detta

gör dessa djupsinniga konversationer med thy
åtföljande blickar ännu onyttigare och inne
hållslösare. – Pauline är ännu fortfarande
flitig kund hos Victor Hugo och François
Coppée, hvilken senare hon är synnerligt för-
tjust i för hans vänliga sätt, sin burschi-
kösa väsen och roliga prat. Hennes lif
är delat mellan högsta ångtryck af litterär
enthusiasm och kroppslig och andlig trötthet
med hennes svaga kroppskonstitution borde
hon taga sig mera tillvara. Nu då hon
känner sig andligen slapp begagnar hon
starkt kaffe eller chokolad för att lifva upp
sig, hvilket ännu mera måste ta på nervis-
na. Men när hon är trött, så är hon
det med besked, så frånvarande, så lik-
giltig och sömnig som möjligt. En ung Schweitza
re, som man hviskade om såsom Marquerite
Jacquinots tillkommande, var der i går. Helt
ung, men med ett energiskt och intelligent
utseende. De ha gjort hvarandras bekan
skap i Schweitz der Mlle Mr har tillbragt mår
jå svarar hos bekanta. A propos hvad
tyckte Mamma om A-i-as bref i H. D.
Schweitz, München Vien Trient och Venedig
på 2 12 skalt det är verkligen att gå med
Ango
– Jag har nu skrifvit ungefär
I skrifpappersark fullt med refloioner och
notiser om de utställningar som försigga
denna vinter, och ännu i dag skrifva
rent och bearbeta detta koncept för att

skicka det åt estländer –. Vill han korfv
om det så mycket gerna för mig. Jag är
bara rädd att jag skrifvit om saker som
icke intressera någon derhemma, nu ingen
hit då alla tankar äro rigtade mot
Turkiet. I dag är det pere Hyacenthes
sista föreläsning, men omöjligt att få
biljetter – Just nu kom Petit
Gérard från Strassburg, stort återsee
de. Formlig inbjudning från hans
mor gör mig att komma till dem
på hemresan i somma. P. G. är
indignerad af preussarna och alsassar
ne med som börja att vänja sig vid
tyskarna. Man kan lätt förstå hur
det måste smärta en resassar som offrat
lif och blod för Frankrike.
Och nu farväl, goda älskade Mam-
ma. – Tusen helsning
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt glömde sända med Joseph Caventous kvitto i senaste brev; han ber Alexandra Edelfelt att inte vara ledsen, sådant händer i brådskan.

  Alexandra Edelfelt Joseph Caventou
 • Man kannstöper om kriget, men har inga säkra underrättelser i och med att telegraf saknas i Asien där striderna dittills utkämpats; Edelfelt undrar vad man tänkeri Finland; han hoppas Gud bevarar dem från ett stort europeiskt krig; Helmuth von Moltkes tal i tyska parlamentet väckte farhågor.

  Finland Asien Helmuth von Moltke
 • Om kriget, Gud förbjude, rasar om ett år över hela Europa påverkar det konsten.

  Europa
 • I Finland skulle behövas evig fred för att den långsamt gryende kulturen och nationens välmåga skulle gå framåt.

  Finland
 • Värnpliktsförslaget tycks inte ha gått igenom där hemma.

 • Edelfelt är nyfiken på att läsa dagens tidning; i tidningen Bien Public stod om en drabbning där ryssarna totalt skulle ha slagits, med 2 000 döda, men underrättelsen kom från turkiska källor; det är svårt att få reda på hur sakerna står då de ljuger så förfärligt; turkarna lär ha ett utmärkt artilleri och flottan kommenderas av en engelsman; de 20 000 man som khediven [vicekung] i Egypten skickar står under en amerikansk generals befäl; ryssarna borde till numerären vara ofantligt överlägsen; turkarna har å sin sida fanatism och trosnit, Schejk ul-Islam [högsta muslimska ledaren i ottomanska imperiet] har förklarat heligt krig; det kommer onekligen att bli blodigt; Edelfelt minns "Gubben" Adolf Aminoff som sa sig ha sett turkarna hacka sönder ryska fångar som kotletter, "ma parole d'honneur" [på hedersord].

  Egypten Adolf Aminoff Ismail Pascha
 • Följande dag är jour de vernissage [vernissagedag] på Salongen; Edelfelt hoppas att hans tavla har fått en mänsklig plats.

 • Walter Runeberg kom på besök med en skulptör-marbrier [marmorhuggare] Guglielmo Braconi, som Edelfelt lärt känna i Runebergs ateljé i Rom; det blev tal om en gemensam vift för följande kväll.

  Rom Walter Runeberg Guglielmo Bracony
 • Följande eftermiddag tänker Edelfelt göra sin visit hos herrskapet Ahlberg.

  Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg
 • På tisdag har Edelfelt rendez-vous [träff] med Philip Forstén och alla Jacquinots på Salongen.

  Filip Forstén Jacquinot
 • Det vore roligt om Alexandra Edelfelt kom hit, nu då våren, glädjen och livsmodet återkommer; ska det vara omöjligt att någonsin få Mamma hit, om så bara på en resa ens?

  Alexandra Edelfelt
 • Föregående kväll var Edelfelt med Philip Forstén hos Jacquinots; Alexandra Edelfelt kan tänka sig deras förvåning att se Philip; Pauline Ahlberg höll på att ta honom i famn.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot
 • Unga Charles Tottie har skrivit till Pauline Ahlberg och förklarat att de tre veckorna hos Madame Jacquinot var de roligaste i hans liv; hans solighetstillstånd förklaras med att han måste ha varit förtjust i fröken Robertson; Pauline och de andra damerna kan inte förstå att han skulle ha så "dålig smak"; Edelfelt anser att fröken Robertson är kokett och affekterad, men ser bra ut, vilket förklarar att hon kunde "taper à l'oeuil d'un jeune homme" [falla en ung man i smaken]; hon är tråkig att prata med eftersom hon ägnar sig åt en genre som är ganska vanlig i Norden - att tala allvar och utbyta åsikter; Edelfelt anser att man inte lär sig ett dugg av att resonera om kärlek och vänskap, livets allvar är för gott och heligt att dras fram i en konversation som ändå bara är en maskerad kurtis;

  Norden Pauline Ahlberg Jacquinot Charles Tottie Robertson
 • Pauline Ahlberg besöker flitigt Victor Hugo och Francois Coppée; hennes liv växlar mellan högsta ångtyck av litterär entusiasm och kroppslig och andlig trötthet; då hon känner sig andligen slapp använder hon starkt kaffe eller choklad för att liva upp sig, vilket enligt Edelfelt måste ta på nerverna.

  Pauline Ahlberg Victor Hugo François Coppée
 • Föregående kväll var där en ung schweizare som lär vara Marguerite Jacquinots tillkommande; de har lärt känna varandra i Schweitz, där Mademoiselle Marguerite tillbringat många somrar.

  Schweiz Marguerite Jacquinot
 • Vad tyckte Alexandra Edelfelt om A-ï-as skrivelse i Helsingfors Dagblad om Schweitz, München, Wien, Triest, Venedig?; att få in allt på 2 1/2 spalt är verkligen att gå med ånga.

  München Schweiz Wien Trieste Venedig Alexandra Edelfelt Adelaïde Ehrnrooth
 • Edelfelt har skrivit ett skrivpappersark med reflektioner och notiser om de utställningar som försiggått denna vinter för att skicka det åt Carl Gustaf Estlander; han är rädd för att dessa saker inte intresserar någon där hemma då alla tankar är riktade mot Turkiet.

  Turkiet Carl Gustaf Estlander
 • Det är omöjligt att få biljetter till père Hyacinthes sista föresläsning.

  Hyacinthe
 • Pierre Petit Gerard har återvänt från Strassburg; hans mor har bjudit Edelfelt att hälsa på dem på hemresan i sommar; Petit Gerard är indignerad över preussarna och över elsassarna som börjar vänja sig vid tyskarna; det måste smärta en elsassare som offrat liv och blod för Frankrike; Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl.

  Frankrike Strasbourg Alexandra Edelfelt Pierre Petit-Gérard Petit-Gérard