Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer diplomater ekonomi finländare finskhet förlovning fosterländskhet häst herrgårdar kläder konstnärskap ministrar modeller (yrken) opera (konstart) pris (belöning) sagor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skådespelare spanskhet studier (studieinnehåll) temperatur väderlek

oande
Älskade Mamma!
Tusen Tack för penningarna, som kommo i grefvens tid – dock
på intet sätt försent, emedan jag, då jag emottas vexeln
ännu hade 5 frcs i fickan. Det första jag gjorde var att
så och beställa mig sommarkläder; jag valde ett grå
frunt engelskt tyg, som jag tror vara modernt och
I får kostymen för 110 frcs. Hoteras bör, att denna
kostym är lika mycket för nästa höst. – Har
kan jag näml. vara klädd då jag arbetare i min ateli
den mest paradisiska drägt, och på Hindber blir
väl ett par linnbyxor den röda racken och min
MichelAngelskatt inne hvardagskostym. En sådan
gräslig hetta här är! Sedan 4 à 5 dagar ha vi
haft mellan 25 och 30 grader i skuggan. Mammas
han tänka sig huru det är häruppa, sedan solen
bäddat på platsaker, hela dagen lång. I går var
det mig omöjligt att få en bland förrän kl. 2 på morgon
då hetta och qvalmit litet började ge med sig.
Hos Petit Gerand är det just ej mycket svalare, med
der har jag, som härhemma, rättigheten att uppträda
djupaste negliger. –
Då jag fick pengarna gjorde jag många sorgliga refligt
ner om huru jag depenserat mycket, huru Mamma nu
anse mig slösande o.s.v. – och ingen enda styfver har
förtjenat på vinterna. Bäst är att icke begär
för mycket för den välsignade taflan, när der ingen
blir såld, ty då kan det hända att det går med mig
som med gumman i Sagen "timpe, timpar timma tö, flande
flunder i min sjö" som ständigt ville ha hur och med
och slutligen fick ingenting.
Ack hvad Schie Antills förlofning är förvånande
kunde först ej hemta mig från min öfverraskning
Det okloka i saken är ju
fällande
Hvad Gunnar B. beträffar, så tyckes det till och med
inom hans familj vara en spridd åsigt att han skulle
ha hyrt särdeles ömma känslor för Mima A. – hvilket jag
dock tviflar på anderistum han ej är den man som ge
och blir väninnigt här i någon. Emellertid har han
fått ett formligt condoleaner, styrker och tröste bref

från fadren. Jag skrattade, och Petit Gerand åt
hvilken B. öfversette några meningar vände sig ut och
in af munterhet. – Den der nordiska luften alstrar
mycken sentimentalitet, men den blåser då timmel
bort här i Paris – om också många illusionen samla
och
vid samma vindpustar. – Berndtson kan, som
troligen många andra ej förså förlofningen, tycker kanske
äfven att det var ledsamt att hon ej tagit saker
eller något dylikt, men någonsats mörk svertsjuka
or jag ej finnes hos den hederliga pojken, som under sig
spanska yta döljer ett lugnt finskt sinne. Jag tycker
B. har gjort framsteg på de sista veckorna. Vi ha en
liten Frank-comtois i ateliern, Wolfinger, som
tecknar utmärkt bra, och derföre är gs favorit.
Häromdagen visade han åt Gérôme några porträtter
svartkrita (af Weir, Bourgain och Petit Guard som
voro utmärkta, och det var första gången jag hörde ej säga
"vous avez admirablement bien reussi, je vous en fais
mes compliments sincères". – Berndtson måtte ha
blifvit spärrad af detta och har under sista vecka
tecknat Petitgirards och min page à la Walfinger,
rigtigt bra. Ids kan arbeta så är hans väg likaså
utställad för honom. Den moderna eller kostym genren
med ele ta kostymer finess i teckningen och en-
kelhet i färgen, ett det vilda, djerfva, mouvente
hade ligger hans nog ej det minsta. – Jag tror att nästan
är i ateliern kommer att göra honom mycket godt. Han
börjar nu der från dag inse att studier äro mycket nytta
Unga Wallenius har jag ännu ej presenterat för
ej fått sitt intigt
Cabanel eller Gérôme, emedan ha
från ministern. – Egendomligt är att han nödvän-
digt vill börja teckna innan han sett något. Jag fick hon
nom i går till Luxemburg, dit han förut ej hitta få
att gå. Hans konstförstånd inskränker sig mest till
att säga "je noga de ett vackert ansigt" eller "så de
inus en sådan der aftonstämning, men det ger väl med
sig, ty han tyckes vara fix och fiffig. Eget är dock
att dessa unga man ständigt tala om Hfors och fin.
land, om fru Ackté och finska operan, om Wright och
sannart försten och Munsterhjelm, och liksom alls
B

d
hoa
de hos
massa
dotter
varit ta

icke få nya intryck af det de dagligen se här, saligt
som i mitt tycke borde vara tusen gånger stackar
och större än våra små förhållande derhemma. –
Han vill en till Cabanel och det anser jag vara rigtigt
Vi äro för många hos Gerôme för härvarande, och
abanel, trots sin egen tråkighet har ändå gjort
elever som Henry Regnault, Bastien Lepage, Lue
Ollidier Merson m.fl. Dessutom ha de vanligtvis
bättre modeller hos C. än hos
börjar af veckan gick jag till Van Beers, och bad
honom skrifva till Antwerpen för att få Rits adress.
och namnet på de personer som stå honom nära
Det fors Adressan fick jag i de men intet svar
på den andra frågan. – Jag får derföre skrifva till
honom sjelf, med all den dolikatur som behöfver
för en sjuk som ej har aning om sitt tillstånd. I bref
från Van Beers säger han att Ritz mår litet
bättre för närvarande, och att hans läkare säger
at om förbättringen fortfar, det vore af högsta
vigt att han om en månad före till Ems för att
underg – en kur. – Vill Mamma vara god och på
något sätt sina meddela Dr Lavonius detta
Han har väl förnödligen ondt om pengar. Tecka,
och denna brist kan ej af hjelpas annorstäder än i Fin-
land. Jag säger förmodligen, ty det kunde ju öfv
handa att Lavonius och hans öfriga protektore
förutsett allt detta och försett honom med pengar.
Om resa till Finland tyckes ej vara frågar i brefvet
Sjelf lärer R. fortfarande tro att det onda blott
är en kathetik.
Usch en sådan hetta! Och detta redan tidigt
morgonen. Och i denna temperatur skall jag och
så i
dansa i torsdag till M. & Mme Therion d'Avanzons
t.M.
hvars bekantskap jag gjort hos Mme Jacqui
de Françon är amatör och känner personligen en
massa målare samt talar gerna i konst. Hans
dotter lärer skall giftas bröt snart. Hon har länge
varit till äktenskapledig, men det har ännu ej

nappat, nu lärer det bli allvar af – med he
det vet jag ej. Först blir det sällskapsspektaket
och le Jutur kommer troligen att figurera
pjeran. – Tänk, Mamma att jag i går i den
resliga hettan begaf mig ut till kapplöpnings
ne. På f.m. gick gås omkring till Petit Gerand,
Max. m.fl. för att få dem med, men ingen
ville komma i den stekvärmen. – Det var
emellertid årets största courser "le grand pris
de Paris på 100,000 frcs. alla menniskor skulle
dit, hette det, de utmärktaste toiletter och en
säger. – Sluttern träffade jag på sivan och
tomerset och vi fingo af en resa händelse en vagn
enda leder
(ty alla de 14 tusen vagnarna
vid stationerna) och så reste vi ditut. Folk och
solbadd – Broglie och Mac Mahons fru främst i
nen i toiletter, vagnar – hästar. De vackraste toilett
na buros naturligtvis af några aktriser. – Vi
kommo i lagom tid för att se le grand pris-
var ingick till höger och venster, menniskorna
trängdes och skreks och maskerade chausera i sin
arnotationsböcker och så sprängde på ett gifvit
tecken Jockeyerna af. En fransk häst St Christoff
riden af den berömde engelska farligen Carrder,
och tillhörigt baron de Lagrange kom en hästlängd
förrän de andra, och fick således priset. Ett skrål
och ett hurrande sådant som vid jockigernas åter
är svårt att beskrifva. – Förtjusningen var store mig
dan det var en fransk häst som tag priset. –
O menskliga dumhet att sätta patriotism öfv
i ett par hästben! Man säger att baron de Lagra
(som är ett bolag) på gårdagen förtjenade 600, 000
francs på vår på denna häst. Sedan le grand
prix var af kunnadt hörde man endera glädje.
yttringar eller förargelse och svordom från alla
shall, från dem som hade spelat. – Alla storta
sig nu till buffeten, arrangerad i en massa lått ute
på denna ofantliga ång. Der fingo vi stå
kö en halftimme för att få ett till hälften ut

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för växeln som kom i grevens tid; han har beställt sommarkläder, kostymen kan han också använda i höst; i sin ateljé kan han för närvarande vara klädd i den mest paradisiska dräkt [så lite kläder som möjligt] och på Hindhår består hans vardagskostym troligen av linnebyxor, den röda rocken och hans MichelAngelohatt; i staden är en gräslig hetta, Alexandra Edelfelt kan tänka hur det är hos honom då solen har baddat på plåttaken hela dagen; hos Pierre Petit Gerard är det inte mycket svalare.

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt Michelangelo Pierre Petit-Gérard
 • Alexandra Edelfelt måste anse att Edelfelt är slösaktig; han har inte fått in en enda styver i vinter; det är bäst att inte begära för mycket för tavlan, annars kan det gå som med gumman i sagan "timpe, timpe, timpe tö, flundra, flundra i min sjö" som ständigt ville ha mera och slutligen fick ingenting.

  Alexandra Edelfelt
 • Selma Antells förlovning förvånade; man har ansett att Gunnar Berndtson och hon skall bli ett par; Berndtson har fått tröstande brev av sin far; Pierre Petit Gerard och Edelfelt har haft roligt åt brevet; den nordiska luften alstrar mycket sentimentalitet, men den blåser bort i Paris om också många illusioner ramlar vid samma vindpustar; Berndtson förstår inte förlovningen och tycker det är ledsamt att Selma inte tagit Fredrik Salzman, men någon svartsjuka finns det inte tecken på; under Berndtsons spanska yta döljer sig ett lugnt finskt sinne.

  Paris Gunnar Berndtson Fredrik Berndtson Selma Antell Pierre Petit-Gérard Fredrik Saltzman
 • Edelfelt tycker Gunnar Berndtson har gjort framsteg under de senaste veckorna.

  Gunnar Berndtson
 • Wolfinger, en franc-comtois [från Franche-Comté], tecknar bra och är Jean-Léon Gérômes favorit i ateljén; Wolfinger har gjort porträtt i svartkrita av Julian Alden Weir, Gustave Bourgain och Pierre Petit Gerard och det är första gången Edelfelt hört Gérôme säga "vous avez admirablement bien reussi, je vous en fait mes compliments sincères" [ni har lyckats beundransvärt bra, jag gratulerar er innerligt]; Edelfelt tror att Gunnar Berndtson blivit sporrad av detta, han har tecknat Edelfelts och Petit Gerards page[modell] à la Wolfinger riktigt bra.

  Gunnar Berndtson Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Gustave Bourgain Pierre Petit-Gérard Wolfinger
 • Gunnar Berndtson har fallenhet för den moderna kostymgenren, med eleganta kostymer, finess i teckningen och enkelhet i färgen; han har inte det minsta intresse för det vilda och djärva; han börjar nu inse att studier är nyttigt.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt har inte presenterat unge Otto Wallenius för Alexandre Cabanel eller Jean-Léon Gérôme ännu, i och med att han ännu inte fått sitt intyg från ministern; Edelfelt tycker det är egendomligt att Wallenius nödvändigt vill börja teckna innan han sett något; Edelfelt fick honom igår till Luxembourg; det är underligt att han och andra unga ständigt talar om Helsingfors, Finland, fru Achté och finska operan, Ferdinand von Wright, Lennart Forstén och Hjalmar Munsterhjelm, och inte får nya intryck av det de dagligen ser här; dessa intryck borde ju vara tusen gånger starkare än från de små förhållandena därhemma.

  Helsingfors Finland Luxembourgpalatset Jean-Léon Gérôme Hjalmar Munsterhjelm Alexandre Cabanel Otto Wallenius Emmy Achté Ferdinand von Wright (osäker koppling) Lennart Forstén
 • Otto Wallenius vill in hos Alexandre Cabanel, vilket Edelfelt tycker är bra; de är för många hos Jean-Léon Gérôme; Cabanel har trots sin tråkighet lyckats göra elever som Henry Regnault, Jules Bastien Lepage och Luc Ollivier Merson; de brukar också ha bättre modeller hos Cabanel än hos Gérôme.

  Jules Bastien-Lepage Jean-Léon Gérôme Alexandre Cabanel Henri Regnault Luc-Olivier Merson Otto Wallenius
 • Edelfelt har genom Jan van Beers fått den sjuke Ritz adress i Antwerpen: Ritz läkare säger att om förbättringen i tillståndet fortsätter skulle det vara viktigt att han om en månad åkte till Ems på kur; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt meddela doktor Wilhelm Lavonius, Ritz möjliga pengabehov kan bara avhjälpas av hans protektorer i Finland.

  Finland Antwerpen Ems Alexandra Edelfelt Ritz Jan van Beers Wilhelm Lavonius (osäker koppling)
 • På torsdagen är Edelfelt bjuden på bal till herrskapet Thérion d’Avançon, som han blivit bekant med hos Madame Jacquinot; Monsieur d'Avançon är amatör och bekant med många konstnärer; dottern ska gifta sig snart.

  Jacquinot d’ Avançon d’ Avançon Thierion d’ Avançon
 • Kan Alexandra Edelfelt tänka sig att Edelfelt i den rysliga hettan begav sig till kapplöpningen "le grand prix de Paris"?; varken Pierre Petit Gerard eller Max Faivre ville följa med; han fick sällskap av John Macallan Swan och Richard Gay Somerset; de såg Albert de Broglie och Patrice de Mac Mahons fru; de vackraste toaletterna bars av några aktriser; baron Frédéric de Lagranges franska häst St Christoffe med den berömde engelska jockeyen Carwer [egentligen James Hudson] vann, till stort jubel; "O menskliga dumhet att sätta patriotism äfven i ett par hästben!"

  Paris Alexandra Edelfelt Patrice de Mac Mahon Élisabeth de Mac Mahon John Macallan Swan Albert de Broglie Maxime Faivre Pierre Petit-Gérard Richard Gay Somerset William Carver Frédéric de Lagrange
 • Brevet saknar slut.