Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester Årstider bildkonstläroinrättningar biskopar brev dagstidningar döden fotografier franska hotell järnvägar kläder konserter korrespondenter midsommar monarkism paket parlament partier politik presidenter republikanism resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sommar tåg tidskrifter

d. 23 juni 1877
Älskade Mamma!
Ja det tyckes verkligen vara midsommar.
afton i dag, om man får tro almanchen. Jag kom-
mer ej att veta mycket deraf, och det är endast
då jag tänker på huru roligt det vore att tillbring
denna afton derhemma med Eder, som jag får
det klart för mig att ni nu fröjda Eder af
vårt vackra sommarjus. – I afton går jag
på middag igen till Mme Jacquinot, och säger
då Pauline Farväl, ty hon reser i måndag.
Jag har, på det att hon ej skulle vara alldeles
ensam i Lübeck, skrifvit till herrarna Böningh
att de skulle göra mig en stor tjenst om de
ville ta emot henne på Bangården och föra hen-
ne till ett hôtel, men det ser ut som om
Böningharne ej vore der efter jag ej fått något
svar. Philip F. är åter här. Han reppenham
de sig helt plötsligt här hos oss en dag efter
att ha tillbragt 6 tråkiga veckor i London. Han
har uppträda på flere af Lampertis konser-
ter, och såsom det tyckes, blifvit applåderad
Freys död grep honom mycket – det måtte
ha varit ett oväntade och svårt slag för alla
hans många vänner och isynnerhet för Forstens
hans barn och Wiborgskoarne. – När jag tänker på
allt det jag har att skrifva ännu, så går det
omkring i mitt hufvud; jag skickade i går ungefär
hälften af Estlanders artikel, men har ännu några

dagars arbete i fatet för mig. Och så är jag
jag skyldig bref till höger och venster. Måtte
nu Mamma ha fått fotografin rigtigt.
Jag lefver i en ständig oro allt sedan Rune-
bergs ett pakett, som de säng de sändt till Fin
land kommit bort. – Hela denna vecka har
gått till bara strunt. Två förmiddagar har
jag förlorat med att gå och vänta på Caba-
hel i Ecoledes Beaux Arts, för att för honom
presentera Wallenius, som vill in i hans atelier
och som ej kan ett ord franska. Så har jag vara
på salongen och gjort anteckningar för Estlander
tidskrift och så har jag skrifvit, skrifvit, skrifva
Nu har jag några tråkiga conser för mig. I
att gå på visit till Mr d'Avanion (egentligen
för att tacka för den hostar jag fick hos honom sist)
sedan att gå till Goupil och fråga om icke
ändtligen de öfriga fotografierna äro färdiga
så att jag kunde skicka en till Krohn
och en till dr Lausin. – Då jag på en tid icke
målat så är det alldeles på uppfattningen med
mitt humör – och om jag derföre sjunger jeremiade
så bör Mamma ej första sig dervid. Berndtson
ämnar tillbringa Augusti och September må
nader i Fontainebleau och der göra studier,
Mamma säger att jag skall hvila då jag komma
hem. Jo visst, men det förhindrar ej arbetet.
Det är icke sjelfva måleriet, som tröttar det
är bråket, öron och allt det mångahandahvarmed man har sysselsätta sina tankar.
Men att sitta och göra små studier efter natur
på kindkar det skall tvärtom bli vederqvickan
Att arbeta lugnt – det tycker jag skulle vara
det roligaste som finnes, och det kommer jag
sannolikt aldrig att få göra.
Det politiska låget är ytterst kinkigt nu.
som Mamma sett i tidningarne har senaten
i dag med 10 rösters pluralitet röstat med man
Inakon för deputerade kammarns upplösningar
Följderna af detta de konservativas beslut
äro oberäkneliga. Man tror och hoppas dock
att nationen vid de nya valen i Augusti
skall sända ännu mera republikaner till Her-
sailles. Men under hela sommaren, och under
det Tyskland är hotande och kriget rasar i Euro-
på, är Mac Mahon och hans klerikalt-mo-
narkiska kabinett ensamma herrar på tappan.
Några tro att Gubben Mac Mahon spetsar sig på
att bli genom en statskupp förstår, president på
lifstid, säkert är att han bara är en bulvar
och att erkebiskop Dupanloup och Broglie
samt i synnerhet Madame MaiMahon styra
landet i denna stund. Victor Hugo var den
första som talade i Senaten. Utmärkt bra
mitt tycke, om också Hogbergs gubben, som
e
Mamma säger, sitter i honom. Då Victor Hug
nedsteg från tribunen sprang Jules sinon
upp från sin plats och omfumnade honom.
Gambetta är en karl och talar som en
karl. Det är ord och inga visor, det som

han talat i deputerade kammaren. Hogerna
män uppträda högst simpel, isynnerhet
bonapartisterna och den garfvarhunden las
Sagnar. Tänk t.o.m. Rocher har fått lof
att säga om Cassagnar att han är en skam
för partiet. Af de Monarkiska partierna äro väl
ändå legitimisterna de aktningsvärdaste. De lefva
500 år efter sin tid men äro inga skojare åtminsten
ne. – Ack jag olyckliga gosse! Jag har ju ännu
ej varit hos grefvinnan Bobrinsky med helsningar
från Ahrenbergs! Hvad man skulle få sin tid att
gå ypperligt här i Paris med att utsätta några
kommissioner, läsa tidningar och skrifva några
tarfliga korrespondenser! – Ja nu just vid
det här taget (kl. 3 e.m) reser väl Mamma ut
till Kamby. Helsa hjertligt Morbror Gustaf
och hans familj. Så förargligt att jag ej för
början ställt så till att jag kunnat resa hem
i dessa dagar. Men först skall min taflas öde
vara af gjordt och jag får ge mig till tals några
veckor, likasom jag ej får glömma att jag
ännu skall arbeta här. – Får jag inga
upplysningar om klädningen? Om jag får
pengar från Hackman så är ju skada att
låta tillfället gå ur händerna
Måtte nu detta bref komma Mamma
tillhanda äfven om jag adresserar det
till Hfors. Nej jag tror jag ändå skrifva
till Hendhår. – Tusen helsningar från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är midsommarafton i dag; det är bara då han tänker på hur roligt det vore att tillbringa denna afton därhemma med dem, som han inser att de nu fröjdar sig åt det vackra sommarljuset.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • På kvällen går Edelfelt på middag till Madame Jacquinot; Pauline Ahlberg reser på måndag; Edelfelt har skrivit till herrar Böningh och bett dem möta henne vid bangården i Lübeck och föra henne till ett hôtel.

  Lübeck Pauline Ahlberg Jacquinot Böning
 • Philip Forstén är på nytt i staden efter att ha tillbringat sex tråkiga veckor i London; han har uppträtt på flera av Francesco Lampertis konserter och blivit applåderad.

  London Filip Forstén Francesco Lamperti
 • Alexander Reinhold Freys död måste ha varit ett oväntat och svårt slag för Philip Forstén och alla hans många vänner, i synnerhet för Forstens, hans barn och Wiborgsborna.

  Viborg Alexander Frey Hjalmar Frey Filip Forstén Alexander Reinhold Frey Alma Lovisa Alexandra Frey
 • När Edelfelt tänker på allt han har att skriva går det runt i hans huvud; han har sänt hälften av Carl Gustaf Estlanders artikel, men har ännu några dagars arbete kvar på att slutföra den; dessutom ligger han efter med brevskrivningen till en massa folk.

  Carl Gustaf Estlander
 • Edelfelt hoppas att fotografiet har kommit fram ordentligt till Alexandra Edelfelt; han lever i ständig oro sedan ett paket som Runebergs sände till Finland kommit bort.

  Finland Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Hela veckan har gått åt till struntsaker; han har förlorat två förmiddagar på att vänta på Alexandre Cabanal på Ecole des Beaux Arts för att presentera Otto Wallenius, som vill in i hans ateljé och som inte kan ett ord franska; därtill har han varit på Salongen och gjort anteckningar till Carl Gustaf Estlanders artikel och i övrigt bara skrivit och skrivit.

  École des Beaux-Arts Carl Gustaf Estlander Alexandre Cabanel Otto Wallenius
 • Edelfelt ska gå på visit till Monsieur Thierion d’Avançon (egentligen för att tacka för den hosta och snuva han fick hos denne senast).

  Thierion d’ Avançon
 • Edelfelt ska gå till Adolphe Goupil och fråga om inte de övriga fotografierna äntligen är färdiga; han vill skicka ett fotografi till Pietro Krohn och ett till doktor Albert Laurin.

  Pietro Krohn Adolphe Goupil Albert Laurin
 • Edelfelts humör är på upphällning då han inte målat på en tid; Alexandra Edelfelt ska därför inte fästa sig vid om han sjunger jeremiader.

  Alexandra Edelfelt Jeremia
 • Gunnar Berndtson tänker göra studier i Fontainebleau i augusti och september.

  Fontainebleau Gunnar Berndtson
 • Alexandra Edelfelt säger att Edelfelt ska vila då han kommer hem; det hindrar emellertid inte att han arbetar; det är inte själva måleriet som tröttar ut, utan allt besvär runt omkring; det ska bli vederkvickande att sitta och göra små studier efter naturen på Hindhår.

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt
 • Som Alexandra Edelfelt sett i tidningarna har senaten i enlighet med Patrice Mac Mahon röstat för att upplösa deputeradekammaren; man hoppas att höstens val sänder flera republikaner till Versailles; för närvarande är ändå Mac Mahon och hans klerikalt-monarkiska kabinett ensamma herrar på täppan, detta medan Tyskland är hotande och krig rasar i Europa; en del tror Mac Mahon siktar på att genom en statskupp bli president på livstid; säkert är att han är bulvan och landet styrs av ärkebiskop Félix Dupanloup, Albert de Broglie och Madame Élisabeth Mac Mahon; Edelfelt tyckte att Victor Hugos tal i senaten var utmärkt bra, även om Hogbergsgubben sitter i honom; Hugo omfamnades av Jules Simon då han steg ner från tribunen; Léon Gambetta "är en karl och talar som en karl"; högermännen uppträder simpelt, Eugène Rouher har sagt att Paul de Cassagnac är en skam för partiet; av monarkisterna är legitimisterna de mest aktningsvärda, även om de lever 500 år efter sin tid.

  Tyskland Europa Versailles Alexandra Edelfelt Léon Gambetta Victor Hugo Patrice de Mac Mahon Élisabeth de Mac Mahon Paul de Cassagnac Eugène Rouher Albert de Broglie Jules Simon Félix Dupanloup
 • Edelfelt har ännu inte varit hos grevinnan Bobrinsky med hälsningar från Ahrenbergs.

  Widolfa Ahrenberg Johan Jacob Ahrenberg Bobrinsky
 • Man skulle få tiden att gå i Paris genom att läsa tidningar, uträtta kommissioner och skriva korrespondenser.

  Paris
 • Alexandra Edelfelt reser till Karuby, till morbror Gustaf Brandt med familj.

  Karuby Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Det är förargligt att Edelfelt inte kan resa redan nu; han får ge sig till tåls tills hans tavlas öde är avgjort; han har också arbete att utföra.

 • Edelfelt frågar efter anvisningar för klänningen; om han får pengar av Johan Friedrich Hackman vore det en skada att låta tillfället gå dem ur händerna.

  Johan Friedrich Hackman
 • Edelfelt hoppas att brevet kommer fram till Alexandra Edelfelt även om han adresserar det till Helsingfors; nej, han tror ändå att han skriver till Hindhår.

  Helsingfors Hindhår gård Alexandra Edelfelt