Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) affärer ångbåtar ateljéer båtar Bibeln brev dockor ekonomi finländare födelsedagar Gud höghusområden hyresbostäder japanskhet kikare kläder kommunikation konstföreningar läkare leksaker resor sjukdom (tillstånd) sjukhus solfjädrar svenskar tåg teater transport tullar varuhus

Paris d 11 Juli 77.
Älskade Mamma,
Ack hvad jag längtat efter svar på det bref
der jag skref att Berndtson var sjuk. Jag
skulle så gerna vilja hvad Mamma anser
mig böra göra. Han är nu så godt som fri
från feber, men allt ännu sängliggande, ti
gan belägd, ingen appetit och mycket litet sömn.
för resten tusen gånger likgiltigare och lojare
än annars, och det vill säga mycket det.
Ville de att jag skalle stanna ännu några
dagar. Frågar jag "inte-vet – jag. "Doktorna
har emellertid sagt att det onda nu är
så godt som öfver, att de bara skall vara
försigtig och gå dig till tåls, såg, känner der
dig ej raskare" – samma svar. – Ack
hvad dessa dagar äro tråkiga. Öfverallt
på mina språng efter atelier förföljer
mig tanken på Berndtson, och frågan:
Huru bör jag göra! Hvad skulle Krohn
göra i mitt ställe. Han skulle kanske ha
stannat ännu någon eller några veckor! Men
har han en älskad mor som väntar på sig
Mr Cannt säger att det bära är Bson
allmänna löjhet, som nu naturligtvis
är ännu större, som gör att jag är

mig mera än nödigt är. Hade det
ett ögonblick varit farligt med hans
sjukdom, så hade vi naturligtvis ge-
näst skaffat honom in på maison
Dubois eller något annat godt sjuk-
hus – alla berömma det förstnämnde som
någonting utmärkt. – Att läkaren ändå
ej kunde säga redan i början att denna
fièvre muquense (jag tror det bara är linda
tyfus) skulle bli så långvarig, utan gick
på med all det blott var en affaire de
quelques saurt". Ack att jag ej får
komma hem för en månad sedan, då
jag såg så rask ut och var på ett brilja
humör! Det var väntan på att tafvel-
affären skulle uppgöras som då tvang mig
att stanna. Den svara hettan för några
veckor sedan och öron nu ha gjort mig
mager och blek och modfäld! Gud gifva
mig ett godt råd. Skulle något inträffa
och jag vore bortrest så skulle jag ha som
vetsqval i hela mitt lif. Och å andra
sidan. Läkaren och Mr Cannt säga att
jag kan resa, Stigell, Tolliander och Waller
finnas här, men dessa tre senaste äro
pojkar i alla fall. Mr Camnt är den

jag helt och hållet litar på. Han komma
ej att tillåta några oförsigtigheter och
är en äldre man som förstår mig på
dylika sjukdomar. Få nu se hvad Dock
säger i dag. Han kom ej i går – således
ett bevis på att han anser det vara
så godt som bra. Stackars Bson det här
blir en dyr historie för honom. Säker
skall ha 5 frs för besöket, och har redan kom-
met 14 ggr, så räkningar på hotellet m. m.
Jag är så godt som resfärdig, allt än
net är klart utom atelier bestyret.
Senare just nu var doktorn här: han
fanne febern alldeles borta, hettan mindre
men tungan ännu belagd. Sedan halfanna
dag ingen öpping igen. – Efteråt sade han
åt mig, då jag rigtigt allvarligt och
som en vän frågade honom hvad jag
borde göra, ord för ord: Mon cher M. Edelfelt,
il va assez bien pour que vous puissiez
partie, seulement je craint que ce ne lui
farse de la peine, et se ce n'est qu'une gudste
de quelques jours, j'aimerais autant que
vous restier jusqu'a demanche. Alors vous
pourrez dire ces parents, qu'il est, sinon
quéri completiment, au moins en très bon
chemin. – Jag skall således stanna till
söndagen den 14. Jag hvad i viljen att
menniskorna skola göra eder det görer 7 och

dem". – Becker hade tänkt resa i mor
gon afton, och jag hade gladt mig åt att
få fara med honom, vi skulle då ha
tagit lördagsligten. Nu blir det
. 5 dagar senare som jag kommer till
min älskade Mamma, kanske ej förrän
till min födelsedag. Tänk hvad jag
är gammal – rigtigt giftas vuxen redan.
Jag skall på e. m. fara till Becker
för att rådgöra med honom. Reser har
först om söndag eller måndag så känner
det lättare att stanna. Jag, stora långa
drasuten som vistats ute nu i 4 år
har verkligen hemlängtan.
Se här mina atelier planer: jag funder
att hyra en temmeligen stor ateliern nu
utmärkt godt ljus vid Bd Montparnans
i samma hos der Petit Gérard bor, ej långt
från Bastien Lepage, till 650 frs. Mari
kan utmärkt bra bereda sig sängplats
derinna genom afskränkning. Jag har
varit och sitt på en massa atelier
i Montmartre, der de äro för dyra 800 à
1000, vid Rue de la four d'Auverque, vid
gare de l'Est m. m. men dels äro då i
för mitt fullkomligt främmande qvar
ter, dess äro de för små, och mest i gamla

ruckliga 6 våningshus med snuskiga trappor
o.d. Petit Gérard kallar dessa gamla höga
hus i Paris till "des boites à cholera" och
icke kan det just vara sundt och friskt
derinne. Vid B. Montparnasse är ateliern
i 1sta våningen, ty hela huset består af
blott 2 våningar och der är bara atelierer
i bottenvåningen för skulptörer och 14 apen
upp för målare. – Det är visserligen
långt borta, men qvarterat är sundt
och luftigt, man är mindre störd af
krita och pleti och landsman, och så finne
det framväg och jernväg hvarannan me
met. Det är 15 minuters väg till fots
från Ecole des Beaux Arts. Pauli, men
jönköpingsbekanta rådde mig att flytta
upp i Montmartre, men dels har jag
ej lust dertill emedan jag då ovilkorligen
skulle komma in i den svenska klicken,
dels tror jag bestämdt att ateliern
i allmänhet att dyrare deruppe. De
flest af svenskarne betala 1200 frcs.
Som jag med Guds hjelp tänker arbeta
flitigt nästan vinter och så litet som
möjligt gå ut i le monde" och på theatra
th. Français undantagen) så kan det ju
i det hela tagit från detsamma om man
kommer litet längre bort. – Hvad

kommissionerna beträffar så har
jag bestyrt om. Gipserna till konst
föreningen valt ut dem och betalat
dem. – Då Mammas klädning.
Madame Jacquinot var så god och
var med mig i bon Marché, der vi
efter mycket väljande och beskådande
stannade vid ett tyg som jag tror
att Mamma skall tycka om. Det
är visserligen dyrare än hvad Mam-
ma skref men det gör ju ingenting då
det är godt, och det lilla jag förstår
mig på, så tycker jag det ser rigtigt
fint ut, tjockt och mjukt och tusen gång
ger vackrare än de som får till 7 à 8
frs. Det här kostade 9. 75 metern, men
var ändå billigare än annars emedan
det var en s.k. coupon, det sista som
åtestod af ett stycke. Måtte Mamma
bli nöjd! Mme Jacquinot sade att jag
hade gjort en rigtigt god handel, och
menade att en sidenklädning sådan som
denna gör bra mycket mera nytta än
en billigare. – Morbror Go theaterkika
re är köpt. Jag har sprungit hela Paris
ch
fo
till

ust
le
rundt för att få en japanesisk docka
åt Butti, sådan, som de, som voro i
svang här i vintras. Utmärkt väl gjor
da små japanesare, med spegelglas i ögonen
och rörliga leder – men de äro alla ut-
sålda. Kanske jag ännu finner en i en
Chinoiserie butik vid Rue Vivienne
det jag skall gå i afton. – Hvad solfjäder
beträffar så skulle jag helst sjelf
velat måla Mamma en sådan, och
sedan låta montera den hos Duvellero
den bästa solfjädersfabrikanten. Till
15 à 20 frcs fås pailleterade svarta
och till 12 frcs enkla svarta i hon Marché.
vill Mamma ha en sådan så skrifva
vi till Colliander, som skall komma
hem i dugustis att han tar en så-
dan med sig. Annars tänkte jag som
sagt måla solfjäderna på svårt siden
i höst och skicka den till nästa jul-
Fru Runeberg sade att det var alldeles
sjelffallet att jag sjelf skulle måla den.
Jag har tänkt köpa två små som-
marhattar åt Anni och Butti, de
fös här otroligt billigt och har mycket
chis – månne man betala hög tull
för dylikt. Huruvida såg lindar siden
tyget om mig eller rätter det i bottre

af kappsäcken är ännu ej afgjordt.
Tänk om jag kommer fast?
Bra roligt vore det om Bson nu skulle
bli rask hastigt men i alla dessa tyför
sjukdomar är ju tiden det enda som
hjelper. I alla fall har febern ej varit
stark, han har ej haft ett ögonblicks yra
och ser i allmänhet trött men alls ej
så förstörd ut som t.ex. Hvving eller jag i
fjol. Då jag jemför det med vår sjukdom
så är det här, Gud vara lof, bara likvisk,
Pauline har träffat kröningarna
i Lübeck, skrifver tro ggr i veckan till
Mme Jacquinot och säger sina närmaste
omgifning på skur vara insupportabel,
samt tillägger att den enda glada dag
hon haft sedan hon lemnad i Paris
var den i Lübeck med herrarna toning:
Jag skref i förra, veckan till B. med
lådan, som munnhöll taflan, men har an-
nu ej fått något svar, hvarföre hvar
ken Becker eller jag veta något
säkert om ångbåtarne.
Farväl älskade Mamma – var
ej ledsen på mig! Om någon
innerligt längtar efter återseende så
är det Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt längtar efter svar från Alexandra Edelfelt om vad han skall göra, resa hem eller stanna kvar ännu en tid med Gunnar Berndtson, som inte längre har feber, men ännu är sängliggande och loj; han frågar sig vad Pietro Krohn skulle ha gjort, men har han en älskad mor som väntar på honom?; om det varit farligt med Berndtsons sjukdom skulle de genast fört honom till Maison Dubois eller något annat sjukhus; Edelfelt är irriterad över att läkaren inte genast sade att denna fièvre muqueuse (Edelfelt tror det är lindrig tyfus) skulle bli så långvarig; han borde ha kommit hem för en månad sedan då han såg rask ut och var på briljant humör, men tavelaffären förhindrade detta; den svåra hettan och oron har gjort honom mager, blek och modfäld; han önskar Gud gav honom ett råd; om något inträffade och han var bortrest skulle han ha samvetskval hela sitt liv; läkaren och Monsieur Camut säger att Edelfelt kan resa; Robert Stigell, Colliander och Otto Wallenius finns i staden, men den äldre Camut är den Edelfelt litar på fullt ut.

  Maison Dubois Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Gunnar Berndtson Robert Stigell Otto Wallenius Barré Camut Colliander
 • Det blir en dyr räkning för Gunnar Berndtson; läkaren ska ha 5 francs per besök och sedan räkningen för hotellet.

  Gunnar Berndtson Barré
 • Edelfelt är resfärdig, allt är klart utom ateljébestyret.

 • Läkaren har varit på besök senare samma dag; han sade att Edelfelt kan resa, men önskade att han skulle stanna till söndagen den 14; Edelfelt kan skriva till Gunnar Berndtsons föräldrar att sonen är, om inte fullständigt återställd, så åtminstone på god väg; Edelfelt stannar till söndagen - "hvad I viljen att menniskorna skola göra eder det gören I ock dem".

  Gunnar Berndtson Fredrik Berndtson Augusta Berndtson Barré
 • Adolf von Becker hade tänkt resa följande kväll och Edelfelt hade glatt sig åt att få fara med honom; de skulle ha tagit lördagsbåten.

  Adolf von Becker
 • Edelfelt kommer 4 1/2 dag senare än planerat till hans älskade Alexandra Edelfelt, kanske inte förrän till hans födelsedag; tänk vad han är gammal, riktigt giftasvuxen redan.

  Alexandra Edelfelt
 • På eftermiddagen ska Edelfelt träffa Adolf von Becker och rådgöra om resan; Edelfelt som i fyra år vistats utomlands har verkligen hemlängtan.

  Adolf von Becker
 • Edelfelt funderar på att hyra ateljé i samma hus som Pierre Petit Gérard vid Boulevard du Montparnasse; Jules Bastien Lepage bor inte långt därifrån; hyran är 650 francs och man kan ordna en sängplats genom att skärma av rummet; Edelfelt har sett på en massa ateljéer; i Montmartre är de för dyra; vid rue de la tour d'Auvergne och Gare de l'Est är de dels i kvarter som Edelfelt inte är bekanta med, dels är de för små och i gamla ruskiga 6-våningshus med snuskiga trappor; Petit Gérard kallar dessa gamla höga hus i Paris för "des boîtes à choléra" [koleralådor]; huset vid Boulevard Montparnasse har bara två våningar och Edelfelts ateljé är på övre våningen; kvarteret är långt borta, men man störs då mindre av kreti och pleti och landsmän; det finns tramway och järnväg och det är 15 minuters väg till fots från Ecole des Beaux Arts.

  Paris Montmartre École des Beaux-Arts Gare de l'Est Jules Bastien-Lepage Pierre Petit-Gérard
 • Georg Pauli, Edelfelts bekanta från Jönköping, rådde honom att flytta upp till Montmartre; Edelfelt tycker det är för dyrt och vill inte komma in i den svenska klicken.

  Jönköping Montmartre Georg Pauli
 • Med Guds hjälp tänker Edelfelt arbeta flitigt nästa vinter och så lite som möjligt gå ut i "le monde" [världen, på nöjen] och på teatrar (med undantag för theatre français); det gör därför inte så mycket om han bor lite längre bort.

  Théâtre-Français
 • Edelfelt har ordnat gipserna till Konstföreningen.

 • Edelfelt har ordnat tyg till Alexandra Edelfelts klänning; Madame Jacquinot kom med honom till Bon Marché och hjälpte honom välja ett bra tyg (*som var förmånligare än vad det skulle kosta i Petersburg); han har köpt teaterkikare åt Morbror Gustaf Brandt; han har sprungit runt hela Paris och sökt en japanesisk docka åt Butti (Berta) Edelfelt, men alla är slutsålda; kanske hittar han en i kväll i en Chinoiseriebutik vid Rue Vivienne.

  Paris Sankt Petersburg Bon Marché À la porte chinoise / L'Empire Chinois Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Jacquinot
 • Edelfelt skulle vilja måla en solfjäder åt Alexandra Edelfelt och låta montera den hos Duvelleroy, den bästa solfjädersfabrikanten; det går också att köpa färdiggjorda solfjädrar på Bon Marché, om Mamma vill ha en sådan skriver de till Colliander som kommer hem i augusti; i annat fall målar Edelfelt solfjädern i höst och sänder den till jul; fru Lina Runeberg ansåg det vara självfallet att Edelfelt själv skulle måla den; sommarhattar är chica och fås billigt, så Edelfelt tänkte köpa varsin åt Anni och Butti (Berta) Edelfelt; han undrar om det är hög tull på dessa; han vet inte ännu om han lindar sidentyget till klänningen runt sig eller sätter det i botten på kappsäcken; tänk om han åker fast!

  Bon Marché Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Lina Runeberg Alexandra Edelfelt Colliander Jean-Pierre Duvelleroy
 • Det vore roligt om Gunnar Berndtson hastigt skulle bli frisk; men i dessa tyfösa sjukdomar är ju tiden det enda som hjälper; Berndtson ser inte så förstörd ut som Edelfelt och Victor Hoving för ett år sedan.

  Gunnar Berndtson Victor Hoving
 • Pauline Ahlberg har träffat Böningarna i Lübeck; hon skriver tre gånger i veckan till Madame Jacquinot och säger att hennes omgivning är insupportabel [outhärdlig]; den enda glada dag hon haft sedan hon lämnade Paris var med herrarna Böning i Lübeck.

  Paris Lübeck Pauline Ahlberg Jacquinot Böning
 • Tillsammans med tavellådan sände Edelfelt ett brev till Böning, men har ännu inte fått något svar; varken Adolf von Becker eller han vet därför något säkert om ångbåtarna.

  Adolf von Becker Böning
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och bedyrar sin hemlängtan.

  Alexandra Edelfelt