Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

böcker etnografi finländare finskhet författare förläggare fotografier gravyrer Gud inredningar kläder konstnärer kvinnor litteratur militärer (personer) museer resor sällskapsliv släktingar soldater svenskar tåg tidskrifter transportmedel utseende väderlek

Stockholm, tisdag d. 16 okt
Älskade Mamma
I största hust före middagen. –
Jag stannade en dag till i Stockrolen
som Mamma såg af bref kortet.
I morgse gick jag till Faster
Hermanine, hon var sig lik, och
jag blef naturligtvis ömt emottagen
Gumman fru Brandt som jag vanligt
och präktig ut fick jag nu gö-
på bekantskap med. – Sedan jag
lofvat att skicka fotografier
Såväl af mig sjelf som af min
tafla, och tagit farväl skyndade
jag mig till Laurins. L. hade
velat bjuda några artister på
frukosten, men ha de haft otur,
så der nu var ingen annan
ätt hans bror och kompanion

Hvad hans fru behagar mig.
Det är något så rent och godt
hos henne; då jag rigtigt
noga betraktade hunne så fann
jag att ingenting i hennes ansigt
kunde kallas bridskont – men tjus-
ningen låg i uttrycket i det hela,
liksom i hennes långa smärta gestalt,
den andra dr Lausin är gift
med en Rothlied och var i egenska
af slägting öfver på det Wullbrande
bröllopet i somras. – Efter fru
kosten lät Lausin spanna i vagnan
och vi foro då till den några steg
aflägsna förlägsexpeditionen
Norstedt i söner) der jag fick
göra bekantskap med flere tidning
skrifvare bl. a. en dr Hocherberg, som
skrifvit min biografi (sic)., hvilken
han nu bad mig genomögna
e
strod
schön
hus
Hur
ma
från
vår
eller
Ca
och

sig
eus.
el
stelt
genska
vllefrans
fru
desa
ick
tecken
elsedag
hvilken
gna
och kriticera. – Han hade mycket
tragit följt de rader som skickades
i somras. – Vissa saker, ss. t.ex. den
flit hvarmed jag under min stu-
denta tid egnade mig åt de klassiska
språken, bad jag honom vara god
och stryka. L. puttrar öfver att
gravyren kommer att kosten ing
mot 1000 frcs – och skall derföre
söka sälja klick ger till England
Tyskland och Danmark – så nog
får Blanca resa verlden omkring
alltid. – Lausin var förekomma
de artig, förde mig upp till Malm-
ström, derifrån till Henrik Ceder
schöld, som byggt sig ett nytt
hus i den s.k. Ville staden bakom
Hurligarden. C. fru var hem-
ma och kände genast igen nu
från 1872, då jag flere gånger
var hos dem. Det lilla huset
eller villan är alldeles makalöst
C. är artistoilettant åtminstonen
och värmar för gamla möbler

o.d., och har haft en blocktur i att
på reda på vackra hjerer hvilka
nu äro uppställde i den makalöst
fina lilla villan. – C. s. fru har
embellerat, hon ser intet mera så
sjuklig ut, har lagt ut litet
Derfter yrkade jag på att tän-
ni icke skulle besvara sig med
mig längre utan återvände har
mig han var en vis och åkte
mig ännu till Hazel Ahns
frafiska musieur, väl äro sam-
lingarna ofantligt mycket rika
re än hos oss, men figurerna
stå och stirra lika otäckt här
som på utställningen i Helsning
i fjor. – Från Finland
får
är der en kantelespelande
gubbe, ytterst liten och krokig
som en dvärg, och de finska
sakerna vinna endast om
det mest förfärliga armade
Ett herrskap stod och hemtade
sig öfver vaxdockan och

en herre förklarade med grötmyn
dig ton gång på gång att finnaren
af fattigdomen och etandet
blifvit fäder små och usla –
då kunde jag ej hålla mig längre
och sade till herre, en liten putte-
snark. Inte kan jag just skylla
att jag, som är finne blifvit så-
der vanlöttad hvad längel beträffa
tidtade ned på honom, och gick
min väg. – Hela uppställningen af
dessa gipsdockor är ej en smul
bättre än den i Helsingfors – och
denna, om jag så får säga, illustre,
rande det är ju egentligen en vi
sak – men när skola vi få
denna mängd af husgerådssa-
per och kuriösa. Jag
ändtligen farväl af min vänliga
geide Lauren och gick åt mitt
hatt, då jag på gatan mötte
Cedersstöld, som tycktes lifvad

för att bjuda mig på middag,
hvilket jag dock afslog, mått som
jag var
med Lausins blef det mycket
tal om Pauline. Hon har nu-
under sommarn ytterligare arbe
lat på sitt månskript. Några
lilera
franska cerebriteters biografier
Huru skall hon t.ex. slå sig
ut med Berauger, som hon
har valt till Anni för en kapitre
det frågte vi oss alla. Frausin
hade läst bitar af boken, och
sade att det ej vara illa, men
helt eklektiskt, grundast på
Gudra auktor Liter än hennes
eget omdöm. – Nu skall jag
småningom bege mig ut och
få en portions innan jag reser
Jag har köpt en hatt, riktig
reskatt till 6 kronor, och
lilla Skänberg, målaren, som jag

on
tycket
till
rke
håga
täflig
et

apsligt
usin
och
aell
ennes
ag
Atte
träffade förklarade genast.
Nej, du har då än alldeles en-
pecle hatt, den kan man då se
år från Paris! – Utom skän-
berg har jag träffat 2 andra
svenska landskapsmålare
hvars bekantskap jag gjort
i Paris.
I afton kl. 9 bär det af
med nattåget, och jag är då
med Guds hjelp i Köpenhamn
i morgon kl 4 e.m.
Många helsningar.
Vädret har varit makalöst
vackert dessa två dagar. Stock-
holm är förtjusande, men stock
holmarne se provinciale ut
i hög grad tycker jag –
Farvel, helsa Anni och
Butti. –
glöm ej fotografierna till fröken
Manch och Mannerheim
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Som Alexandra Edelfelt såg av brevkortet stannade Edelfelt en dag till i Stockholm.

  Stockholm Alexandra Edelfelt
 • På morgonen gick Edelfelt till Faster Hermanine Edelfelt; han fick göra bekantskap med "Gumman" Brandt; han lovade att skicka fotografier av sig själv och hans tavla.

  Hermania Edelfelt Brandt
 • Edelfelt skyndade till Laurins på frukost; där var Albert Laurins bror och kompanjon; Laurins fru behagar Edelfelt, i hennes ansikte finns inget som är bildskönt, tjusningen låg i uttrycket och i hennes långa smärta gestalt; brodern dr Gösta Laurin är gift med en Rohtlieb, och var i egenskap av släkting över på det Willebrandska bröllopet i somras.

  Albert Laurin Louise Laurin Gösta Laurin Agnes Laurin Maria von Willebrand Bernhard Herman Rohtlieb
 • Albert Laurin tog Edelfelt till förlagsexpeditionen (Norstedt & söner); Edelfelt träffade doktor Höckerberg som skrivit Edelfelts biografi, och bad honom kommentera den; gravyren kommer att kosta ca 1 000 francs, därför skall Laurin försöka sälja klichéer till England, Tyskland och Danmark; Blanca får allt resa världen omkring.

  England Tyskland Danmark Albert Laurin Höckerberg Blanka
 • Albert förde Edelfelt till August Malmström och därefter till Henrik Cederschöld som byggt ett nytt hus i Villastaden bakom Humlegården; Cederschölds fru var hemma och kände igen Edelfelt från 1872; villan är makalöst fin med gamla möbler och vackra pjäser; Cederschölds fru har embellerat [blivit vackrare] och ser inte mera så sjuklig ut.

  Villastaden Humlegården August Malmström Amelie Cederschiöld Albert Laurin Henrik Cederschiöld
 • Albert Laurin tog Edelfelt också till Artur Hazelius etnografiska museum; från Finland fanns en kantelespelande gubbe; de finska sakerna vittnar bara om fattigdom; ett herrskap beskärmade sig över vaxdockan och en herre förklarade att fattigdomen gjort finnarna så små och usla; Edelfelt ingrep och sade att han inte kunde klaga på sin längd fast han är finne; uppsättningen med gipsdockor är inte bättre än den i Helsingfors, men när skall de få denna mängd av husgeråd, saker och kuriosa?; på hemvägen mötte Edelfelt Henrik Cederschöld som bjöd honom på middag, men Edelfelt avslog.

  Helsingfors Finland Nordiska museet Albert Laurin Henrik Cederschiöld Artur Hazelius
 • Med Laurins blev det mycket tal om Pauline Ahlberg, som arbetar på sitt manuskript om franska litterära celebriteter; de frågade sig hur hon skall klara av Pierre Jean Béranger, som hon skriver ett kapitel om; Albert Laurin har läst delar av boken och anser att den inte är illa, men helt grundad på andra auktoriteter än hennes eget omdöme.

  Pauline Ahlberg Albert Laurin Louise Laurin Pierre-Jean de Béranger
 • Edelfelt har köpt en resehatt för 6 kronor; målaren, lilla Carl Skånberg, kommenterade att det syntes att han hade en europeisk hatt från Paris.

  Paris Carl Skånberg
 • Edelfelt har träffat Carl Skånberg och två andra landskapsmålare som han stiftat bekantskap med i Paris.

  Paris Carl Skånberg
 • På kvällen tar han nattåget och är med Guds hjälp i Köpenhamn tidigt följande morgon.

  Köpenhamn
 • Vädret har varit makalöst vackert; Stockholm är förtjusande, men stockholmarna ser provinsiella ut.

  Stockholm
 • Edelfelt hälsar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt och påminner att fotografierna till fröken Munck och Carl Mannerheim inte får glömmas.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Carl Mannerheim Maria Munck af Fulkila (osäker koppling)
 • Man tycks intressera sig för finska gardet här.