Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar ekonomi kläder konst modeller (yrken) musik väderlek visor

Antwerpen d. 23 Oktober 73.
Älskade Mamma
Fastän jag nu icke skrifver något långt bref, vill
jag dock nu skicka brefvet till Morbror via Helsning
fors, för att få tillfälle att hjertligt tacka Mamma
för brefvet och tidningarna det förra fick jag i går,
de senare i dag – Jag har varit nog lycklig
att på fem dagar få fem bref från hemlandet,
och kan väl ej bättre begära. Fyra bref har jag
ännu att besvara – Calle Holms beställning är jag
glad öfver, men inser att jag ej kan måla taflan
förrän mot vårsidan, ifall jag nämligen ej vill göra
ett hastverk som icke är värdt 600 mk. –
Jag mår för resten bra och har ibland rätt
ledsamt efter Eder alla kanske också det mer
än ohyggliga vädret under en veckas tid gjort att
jag tyckt det En värre storm och ett mera hällande
regn än det som under senast dagar gjort sig gällande
här påträffar såsom jag tror endast på en ort af jord
klotet. Helsingfors, der det också ibland i Oktober
Och November kan ge sig att blåsa så man kan
bli desperat. – Föreläsningarna vid Akademin
äro nu började, och jag har redan hört de Keyser i kompo-
sition, Valder Busch i perspektiv, Rousseau i estetik
och den skickliga bildhuggaren Geefs i anatomi. Den
sistnämnde är mycket originalet treflig och intresserad,
men ofantligt enkel och anspråkslös dels enkel till sin
yttre menniska. Han har gjort Leopolds ryttarstaty
på likaså de fyra allegoriska statyerna på National
theatern o.s.v. och är broder till den utmärkt skulptören
W. Geefs, som gjort bl. a martyrmonumentet i Brüssel
dagarna gå temmeligen fört och hasligt, då man
är tvungen att arbeta, emedan en modell ej sitter
längre än 2 dagar. Inom dessa 2 dagar, med 6 timmar
dagligen, således tolf timmar, skall hufvudet vara
färdigt – En af eleverna M Claus har uppnått en
sådan färdighet att han på 6 timmar utför ett hufvud

fullkomligt noggrant. – Om morgnarna då det
kännes kallt och ruskigt skulle jag ha så inner-
ligt god lust att kommendera stora maja att göra
en brasa. – men får trötta mig, och söka att fördes
sammast komma ned för att få mig mitt kaffe.
Det var en utmärkt god idé att skicka tidningar
till mig. Sedan jag nu dag för dag
kan följa med
icke allenast
Eder derhemma, utan också med händelserna i
Hfors, känner afståndet alls ej långt – Jag ber
Mamma specielt helsa Lulle och genom honom
alla de andra, som ha att fordra bref af mig
och be dem lugna sig, då jag lofvat att så fort
Jag någonsin det han svara på deras epistlar. –
– Mina stöflar lät jag laga i sista vecka nya
oläsligt, nya sulor au 10 frcs. – Det var mycket
bra att Mamma skref till C. H ty jag begriper
ej huru jag, såsom Morbror råder mig till, skulle
skrifva och oläsligt ett bref till honom. Tycker
Mamma att jag bör skrifva, så säg till mig derom
i nästa bref! – Jag har så länge låtit Morbror
vänta på svar på sina bref att jag rigtigt skäms.
om jag ber Mamma försegla det derhemma. – – Af
Mina herrar kamraters bref framgår det att de hvar och
en tyckes flamma litet som förut. jag har ej haft tillfälle
till att tänka på dylikt, och fastän jag ofta ser vackra
fruntimmer blyga blondiner och eldiga brunetter, så har
jag blifvit så materialistisk att jag stämmer in i den
franska visan
"la femme oläsligt"
som jag hört gnolad här:
à femme de fru, que je prefère
i 'est madame la enisinière
Qui fast de vous soefsteakt et ragoûts
ett qui ne brule pas du vous
Om några dagar skall jag skrifva hem till Eder
Detta är f.n. mitt sista papper, och jag måste således
på naturhinder i och för fortsättningen af brefvet.
Konstnärsgillets fest för Dson hade jag bra gärna
varit med om. – Mr Van Loon håller på att flytta
nu. Jag var hos honom några minuter i söndag, och
der såg ut som Jerusalems förstöring. – Helsa alla
kyss hjertligt. Ellen Anni och Blis – och nu farväl
älskade Mamma – mera härnäst Mammas egen
Atte.
Helsa Mille, Serlachius Oläsligt Tante Gadd m.fl.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I en försändelse till Morbror Gustaf Brandt vilken sänds via Helsingfors tackar Edelfelt Alexandra Edelfelt för brevet och tidningarna; Edelfelt har fått fem brev hemifrån på fem dagar, fyra är ännu obesvarade.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Edelfelt gläder sig över Calle Holms beställning, men han kan inte måla tavlan förrän mot vårsidan; i annat fall skulle det bli ett hastverk, som inte är värt 500 mark.

  Carl Holm
 • Edelfelt mår bra och längtar ibland rätt mycket efter alla där hemma, kanske beroende på det ohyggliga vädret; en värre storm och ett mera ihållande regn än vad som piskat den senaste veckan tror Edelfelt påträffas endast på en ort på jordklotet – i Helsingfors.

  Helsingfors
 • Föreläsningarna vid konstakademien har börjat; Edelfelt har redan hört Nicaise de Kayser i komposition, Jean Emmanuel Van der Busch i perspektiv, Jean Rousseau i estetik och den skickliga bildhuggaren Jozef Geefs i anatomi; den sistnämnda är enkel till sitt yttre, livlig, intresserad, originell och har gjort Leopolds ryttarstaty i staden och de fyra allegoriska statyerna på Nationalteatern; denne är bror till den utmärkta skulptören Willem Geefs, som gjort bl.a. martyrmonumentet i Brussel.

  Bryssel Kungliga konstakademien i Antwerpen Nicaise de Keyser Jozef Geefs Jean Rousseau Joannes Emmanuel van den Bussche Leopold I Willem Geefs
 • Dagarna går fort när man arbetar; modellerna sitter inte längre än två dagar, 6 timmar dagligen; på den tiden ska huvudet vara färdigt; eleven, Monsieur Emile Claus gör "fullkomligt noggrant" ett huvud på 6 timmar.

  Émile Claus
 • Om morgnarna när det känns kallt skulle Edelfelt har lust att kommendera "stora Maja" [Marie?] att göra en brasa; i stället får han så snabbt som möjligt söka sig ner för att få sitt kaffe.

  Marie
 • Det var en utmärkt god idé att skicka tidningar; Edelfelt kan följa med händelserna i Helsingfors och avståndet känns inte så långt.

  Helsingfors
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa Lulle (Julian) Serlachius och genom honom de andra som väntar brev av honom att han så snart han hinner ska svara på deras "epistlar".

  Alexandra Edelfelt Julian Serlachius
 • Edelfelt har låtit laga sina stövlar.

 • Det var bra att Alexandra Edelfelt skrev till Calle Holm, för Edelfelt begriper inte hur han skulle ha kunnat stilisera ett brev till honom, vilket Morbror Gustaf Brandt rått honom till; Edelfelt skäms för att han låtit Morbror Gustaf vänta så länge på svar på hans brev.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Carl Holm
 • Utifrån breven verkar "herrar kamrater" därhemma "flamma" som förr; Edelfelt har inte haft tid att tänka på sådant, trots att han ofta ser vackra "fruntimmer, blyga blondiner och eldiga brunetter"; Edelfelt har blivit så materialistisk att han stämmer in i den franska visan ”La femme de feu” där den eldiga kvinna som visförfattaren föredrar är en kokerska som gör goda stekar och grytor och som inte bränns överhuvudtaget.

 • Det sista brevpappret håller på att ta slut, så Edelfelt måste avsluta brevet; han hade gärna varit med om konstnärsgillets fest för Lorentz Dietrichson.

  Lorentz Dietrichson
 • Monsieur Joseph Van Loon håller på att flytta, det såg ut som Jerusalems förstöring hemma hos honom.

  Jerusalem Joseph van Loon
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt ge systrarna Ellen, Anni, och Blis (Berta) en hjärtlig kyss och hälsar till Mille (Emil) Cedercreutz, Julian Serlachius, tante Adèle Gadd och Tajta (Fredrika Snygg).

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Emil Cedercreutz Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Serlachius Fredrika Snygg