Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

besök beställningar brev ekonomi hyresbostäder karaktärsdrag konstnärer kvinnlighet läkare läkemedel sjukdom (tillstånd) tavlor tjänstefolk utseende vänner

Paris d. 19 November 73
Älskade komma.
Sar för brefvet. Ännu tycks Mamma
Jobsporterna härifrån, och min
stora nyfikenhet angående Mamma, huru
nida Mamma osvar sig mycket, o.s.v. har så
aglig attning blifvit mättad. – I dag har
jag åker haft besök som alla dagar. Jag
lans drägt säga att jag icke varit ensam
en damme sedan jag sjuknade, – och ehuru jag
nundera döfver som en stock om nätterna,
82 timmar, så ha mina vänner ändå
varit sång vänliga att icke öfverge mig utan
ha de sligat här på soffan hvar i sin tur –
Sappar han slås upp och bäddas ordentligt –
har ju en gammal Madrass och dynor samt
sällan o.d. så de ha legat ganska bra.
I går afton var dr Nordström här och
knacker och hörde på mitt bröst igen.
mer är hälften af vattnet finnes ännu qvar
me som han tydligen märker att det
ungen menat för hvarje dag, och krafter
na tilltaga, så är det ju antagligt

att det onda skall ge med sig inom denna
vecka (så säger Nordström). Nog är det
ändå otur att få en sjukdom så räcker
så länge! 3 veckor gå ännu för sig,
men den franska läkaren hade sagt åt
conciergen då han fick sitt afsked, att
jag ännu hade 6 veckors sjukdomstid
framför mig. Kanske han sade det af
härd – nog af jag låg och grubblades der
på tills Nordström kom och tröstade
mig. Mina krafter äro ganska bra, och
nattsvetten, tack vara kinnet, alldeles
borta. – Mannerheim var åter här
i dag, och visade mig några teckning
och en gammal tafla han köpt. Taflan
är god, och om jag ej misstar mig
en äkta Genido hem. –
Jag ligger och läser dagen igenom
och har en strykande öppetit.
Af mina stallbröder som hålla mig
sällskap, föredrar jag nästan de
stillsamma ss. Flotila och Wille Wall
gren som läsa eller sysselsätta sig på ett eller
som

annat sätt. Wallenir är ovillosligen den
mest om tänksamma, praktiska och den vanaste
att sköta sjuka – Han har varit vänlig och upp-
offrande mot mig, det erkänner jag gerna,
men hans egendomligt grimliga väsende plå-
går mig icke förty. Hvar och en är barn
af sin utveckling och W. – skönhet i kemi
förste elegant i Alléaborg, då bland finska tea-
tersocietén i Hfors, österbottningarnes begåfva
de" gunstling, som blifvit beundrad lika mycket
för sin eleganta växt som för sin egendomliga
(i mitt tycke otäcka) talang att sjunga de svåraste
arior i falsett, förfärligt hög falsett – allt
detta har gjort Wallerus till hvad han är. Det är
synd med honom – han har ingenting, och stö-
tto på svårigheter uti sina penningenegocration
nu då tiderna äro så dåliga. – Inst Nord-
Ström är sammas flitiga, samvetsgranna, ekono-
miska examens läsare som förut – Ja examens.
läsare, ty ehuru han nu ritar, går hans ar-
bete ändå ut på att på så och så många
månader lära sig det eller det. Jag tror att
Er N. är en af de lyckligaste menniskor
som finnes – ty han kan fyller ständigt

sin pligt, och är öfvermåttan nöjd med sig sjelf. –
hans fel inom det artistiska – ty han som hvar
je dödlig måste ju ha fel – plåga honom icke, jag
jag tror t.o.m. att han icke märker dem –
hvilket gör att jag tror att han ej är artister
begåfvad, endast oerhördt flitig. – Hvad
Wille Wallgren beträffar så vidhåller
jag hvad jag förut sagt – han får bråka
bra mycket ännu innan han blir nå
got af. Hvad som visserligen är natur-
ligt hos alla dessa ungdomar. (Nordtrö
undantager) men icke desto mindre beklagligt,
är att de stå på en så låg grad af konst-
förstånd. Men det komma med tiden.
De äro friska och raska och det är
en stor lycka, och med arbete kunna
de gå långt.
Ack, jag kan icke, så tacksam jag än
är mot mina vänner, vara blind för
deras fel. – Man borde dock icke tala
om andras fel då man sjelf nedtryck
under tyngden af svagheter och dårskapen
Pengar har det gått – utom läkaren har
jag ju betalat Berndtsons hyra. – Skick
derföre något, om icke mycket, älska
medicin, eldning etc är dyrt
de Mamma

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för brevet; Alexandra Edelfelt tycks ännu inte ha fått jobsposterna från hans sjukdomstid och han är nyfiken på om Mamma oroat sig mycket.

  Alexandra Edelfelt Job
 • Edelfelt har inte varit ensam en enda timme sedan han insjuknade; fastän han numera sover som en stock om nätterna har vännerna varit vänliga och legat på soffan i turordning.

 • Nordström har varit och knackat och hört på Edelfelts bröst; mer än hälften av vattnet finns ännu kvar; krafterna tilltar och det är möjligt att det onda ger med sig ännu denna vecka; nattsvetten är tack vare kininet alldeles borta; det är otur att få en sjukdom som räcker så länge; den franska läkaren hade sagt till conciergen [vaktmästaren] att han ännu hade 6 veckors sjukdomstid framför sig; men Nordström kom och tröstade honom.

  Ernest Delbet Nordström
 • Carl Mannerheim hälsade på och visade några teckningar och en gammal tavla som han köpt; om Edelfelt inte misstar sig är tavlan en äkta Guido Reni.

  Carl Mannerheim Guido Reni
 • Edelfelt ligger och läser dagen igenom; av stallbröderna som håller honom sällskap föredrar han Wille Wallgren och Aukusti Uotila; de är stillsamma och sysselsätter sig själva.

  Ville Vallgren Aukusti Uotila
 • Otto Wallenius är den mest omtänksamma, praktiska och den vanaste att sköta sjuka; hans egendomligt kvinnliga väsen plågar Edelfelt; alla är barn av sin utveckling – Wallenius har skönhet i kemi, är förste elegant i Uleåborg, dito bland finska teatersocieteten i Helsingfors, österbottningarnas "begåfvade" gunstling, som blivit beundrad lika mycket för sin eleganta växt som för sin egendomliga talang att sjunga de svåraste arior i falsett; han har ingenting och stöter på svårigheter i sina penningförhandlingar då tiderna är så dåliga.

  Helsingfors Uleåborg Finska teatern Otto Wallenius
 • Ernst Nordström är flitig, samvetsgrann och ekonomisk examensläsare; även om han ritar går hans arbete ut på att på så många månader lära sig det eller det; Ernst Nordström är troligen en av de lyckligaste människor som finns; han fyller ständigt sin plikt; hans fel inom det artistiska plågar honom inte, Edelfelt tror inte han ens märker dem, vilket gör att Edelfelt tror att Nordström inte är artistiskt begåvad utan endast oerhört flitig.

  Ernst Nordström
 • Vad Wille Wallgren beträffar håller Edelfelt fast vid att han får anstränga sig ordentligt innan det blir något av honom.

  Ville Vallgren
 • Det som är naturligt men beklagligt hos alla dessa ungdomar (med undantag för Ernst Nordström) är att deras konstförstånd ligger på så låg nivå; men det kommer med tiden; hur tacksam Edelfelt än är mot sina vänner, kan han inte vara blind för deras fel.

  Ernst Nordström Ville Vallgren Otto Wallenius Aukusti Uotila
 • Det har gått åt pengar; förutom läkarräkningen har Edelfelt betalat Gunnar Berndtsons hyra.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skicka pengar; *han sänder hjärtliga hälsningar.

  Alexandra Edelfelt
 • Säg åt Cedercreutz att Edelfelt antar deras beställning; han måste skaffa pengar för att betala sjukdomen; han vill ha pagen såld till vilket pris som helst.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Axel Cedercreutz