Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel apotekare besök brev debatt dieter diplomater döden drycker franskhet fransmän Gud hygien kejsare läkare läkemedel mat nationalism präster sällskapsliv sjukdom (tillstånd) tjänstefolk vetenskap (fenomen) viner

Paris d. 20 nov. 77
Älskade Mamma
Se så, nu har jag ändtligen fått Mammas
bref – Gud välsigne Mamma derför och bevare
Mamma för alltför stor oro för mig – Jag hop-
pas att de dagliga brefven i någon mon
kunnat bidraga att lugna Mamma, och det
är ju tydligt att jag hade telegraferat om sjuk-
domen tagit en svårare karaktär såsom vår-
bildning eller något dylikt. Hvad den franske
läkarens sätt att laka sjukdomen beträffar,
så är det klart, att han utmättat mig und-
het. Koppningen påstår Nordström vara isynner-
hit onödig emedan jag aldrig haft tillstym-
melse till lunginflammation, såsom Delbet
tycktes anta den första dagen. – Hvilka skojare
man kan råka ut för i en sådan stad som der.
na! Jag vill ej säga att de Delhet var en
skoare, tvärtom tror jag honom vara en ansedt
läkare, men han hade densamma rutin som
de flesta medici här – Det är den och den sjuk-
domen (om man litet misstar sig så är det ej så
nöge) godt – hästkurer, rysligt mycket medicin

och så långa recepter som möjligt, för att
I många fall har
u skall förtjena.
apotekar
crocent på apoteka
is
läkaren sin förtjenst och söker derföre
att "pousser à la consommation"
Att detta icke var fallit här är säkert att
denstund Delbet ej ens var känd på apoteller
derifrån medecinen togs. Att det stora
flertalet franska läkare begagna kurer
från hedenhös är ju ganska tydligt då
den franska vetenskapen, som det franska
samhållet under de sista 20 åren varit
inneslutna ingen kinesisk mur, som mycket
väl skiljt dem från alla öfriga folk.
Det är ynkligt att se Frankrike under
kejsartiden, förderfvadt, förslåfvadt, skulle
nigt, ändå slåta med att kalla sig "la
grande nation" och detta i allt, inom
alla brancher af den menskliga kulturen.
Ack hvad kriget gjorde dem godt.
För resten äro franska läkare galna med
sina purger, laxativer, likasom i allmän-
hit hela folket anser detta som en generat
kur. De allra flesta fransmän purgera se

en-
el
ra sig
utan vidare anledning en gång i månader
eller så – det är en gammal inrotad vana
likasom den att dricka en klunk rent vin efter
soppan, emedan det är helsosamt, eller dessa
tusen hygieniska föreskrifter som man dagligen
får höra här, och som hvarje upplyst läkare
dementerar. Det är ju tydligt att här finnes
många goda, vetenskapligt bildade, samvets-
granna läkare, men jag tror att de goda Parisa
ne icke anlita dem så mycket som de gamla
vänliga som skrifva alnslånga recepter med
de mest detaljerade föreskrifter.
Hvad Nordström beträffar så lär han som
läkare haft en olycka i Stockholm som för
alltid afbröt hans bana der. Han misslycka.
des i en operation på ett hafvande fruntimmer
derhör att förtret dog, hvarföre Nordström
fick ta till flykten. Han slog sig ned har
i Paris, der han debuterade genom att
utge och försvara några theser i academi
de medicine. Han lärer, trots misstaget
teroppe i Stholm, vara en ganska skicklig karl,
och har numera praktik här i Paris. Han

har vårdat svenska ministerns familj,
leg schr. Åkerman och har nyligen räddat
svenska prestens lilla gosse från döden – och
förefaller mycket hygglig och hjelpsam.
Apropos – hit har kommit en ny svensk legationsteller
baron Reutersköld, som jag känner från en middag hos
gubben Aminoff. Min vara grefve Atte lär specielt
ha rekommenderat mig åt R. som också har på
gat efter mig under min sjukdom, och bedt mig
med Cederström komma till sig i vinter.
I går åter helsningar från Mistress och misserna
Austin, samt från en Mr Buns som jag träffat bo
Sargents, med tillsägelse att hans kök står till min
disposition – Min föda är utmärkt. Jag låter concier
skall köpa de bästa biffstekar och kotletter, och hon
steker dem utmärkt bra – dertill ypperligt vin,
vindrufvor, chocolade, mjölk ägg – hvad behöfver
man mera. Medicin är ganska dyr här i
Paris d. v. s apotekarne klä förfärligt. Jern
och kinin, som jag nu hufvudsakligast förtär,
bevisa att de Delbets blod- och kraftuttömningar vi
alldeles onödiga. – Tänk det är nu på
tredje veckan jag ligger för ankar – Gud låta
detta snart bli bra! – kyss Anni och Butti
och helsa alla hjertligt från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har äntligen fått Alexandra Edelfelts brev; Gud välsigne och bevare Mamma för alltför stor oro; han hoppas att de dagliga breven kunnat lugna henne; han hade telegraferat om sjukdomen blivit värre, om varbildning eller något dylikt inträffat.

  Alexandra Edelfelt
 • Den franske läkarens sätt att läka sjukdomen har utmattat Edelfelt mycket; Nordström påstår att koppning är onödig i och med att Edelfelt aldrig haft tillsymmelse till lunginflammation, som Delbet tycktes anta den första dagen; Edelfelt säger inte att doktor Delbet är en skojare, men har samma rutiner som de flesta medici i staden; det är inte så noga om man misstar sig på sjukdomen, det är hästkurer, rysligt mycket medicin och långa recept för att apotekarna skall förtjäna; i många fall, men inte i Delbets, har läkarna procent på apotekarnas förtjänst och försöker "pousser à la consommation" [trycka på att konsumera].

  Ernest Delbet Nordström
 • Det är ganska tydligt att flertalet franska läkare använder kurer från hedenhös, i och med att den franska vetenskapen och hela Frankrike under de senaste 20 åren varit innesluten av en kinesisk mur som skilt dem från andra folk; det är ynkligt att se att Frankrike, som under kejsartiden var fördärvat, förslavat och okunnigt, ändå ståtar med att kalla sig "la grande nation" [den stora nationen]; kriget gjorde dem gott.

  Frankrike
 • Franska läkare är galna med sin "purger", laxativ, och folket i allmänhet betraktar det som en generalkur; de flesta fransmän purgerar sig utan vidare anledning cirka en gång i månaden, det är en lika inrotad vana som att dricka en klunk rent vin efter soppan; man får dagligen höra tusen hygieniska föreskrifter, som varje upplyst läkare dementerar; parisarna anlitar troligen inte de goda, vetenskapligt bildade och samvetsgranna, läkare som finns.

 • Nordström lär som läkare ha haft en olycka i Stockholm som avbröt hans bana där; han misslyckades i en operation på en havande kvinna och fostret dog; i Paris debuterade han med att utge och försvara några theser [avhandlingar] i académie de medicine; han lär vara en skicklig karl och har praktik i Paris; han har vårdat svenska ministerns familj, legationssekreterare Henrik Åkerman och har nyligen räddat svenska prästens lilla pojke från döden.

  Paris Stockholm Académie royale de médecine Georg Adelswärd Nordström Emil Flygare Henrik Åkerman
 • Det har kommit en ny svensk legationssekreterare till staden, baron Lennart Reutersköld; Edelfelt känner honom från en middag hos "gubben" Adolf Aminoff (greve Atte); greve Atte lär ha rekommenderat Edelfelt åt Reutersköld; Reutersköld har frågat efter Edelfelt under hans sjukdom och bett honom komma på besök med Gustaf Cederström i vinter.

  Lennart Reuterskiöld Adolf Aminoff Gustaf Cederström
 • Edelfelt har fått hälsningar från Mistress och Misserna Austin, samt från en Mister Burns, som Edelfelt träffat hos Sargents; Burns meddelade att hans kök står till Edelfelts disposition; Edelfelts föda är utmärkt; han låter conciergeskan [vaktmästarens hustru] tillreda biffstekar och kotletter, därtill ypperligt vin, vindruvor, choklad, möjlk och ägg.

  Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Burns
 • Medicin är dyrt i Paris; järn och kinin som Edelfelt huvudsakligen förtär bevisar att doktor Delbets blod- och kraftuttömningar var alldele onödiga.

  Paris Ernest Delbet
 • Det är tredje veckan Edelfelt "ligger för ankar"; Gud låte det snart bli bra; han ber Alexandra Edelfelt kyssa Anni och Butti (Berta) Edelfelt och hälsar alla.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt