Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner antikviteter brev dagstidningar diplomater ekonomi finländare fotografier generaler gravyrer Gud inredningar kärlek kläder konstnärskap konsuler krig kritik kvinnor lantdag militärer (personer) ministrar museer mytologi orientalism perspektiv porträtt rysk-turkiska kriget (1877-1878) ryssar sällskapsliv skådespelare skulptörer skulptur soldater tavlor teater tidskrifter turkar välgörenhet världsutställningar

Paris d 29 Jan. 78.
Älskade Mamma
Tusen tack för vexeln på 500. – Ännu är
det ej slut med mitt kurage, och jag känner
mig lifvad att fortsätta trots alla vedervärdig
heter. I förra veckan var bildhuggaren Moren
Vantier häruppe. Hans son, Charlot, med
hvilken jag ofta varit tillsammans nu, hade
hört mig yttre att jag gerna ville ha en
framstående konstnärs omdöme, och öfverraska
de mig med sin pappa. Mr M. 4 var här
länge och väl och gick grundligt igenom
taflan från början till slut. I sannonce
bien, votre tableau" sade han, och tycktes tro
att den kunde bli bra med de ändringar
som han föreslog och som jag för resten sjelf
tänkt uppå. – Under de sista dagarna af
veckan var här förskräckligt många be-
sökande, som alla sade hvad de tyckte (om
de gjorde det). Förargligt är det visserligen
att andra, men förändringarna äro vanligen
lättare gjorda än man först vill tro. Walter
Runeberg tycker ej om Carl IXs ställning, och
deri öfverensstämmer han med många an-
dra: fötterna stå ej stadigt och ha något dans
mästaraktigt i sig.
I morgon hoppas
jag få Gérôme hit och ber han mig andra
perspektivet så gör jag det genast – hvilket
kommer att medföra genomgripande förändran

af alla figurerna. Emellertid har jag
tid på mig ännu, och kan således
gerna uppoffra några veckor och något
hundratal francs mera, är för att få det
bra. – Det är tröttsamt att måla en
tafla med så många figurer, och det
tyckes aldrig bli slut. – Emellertid gladde
dit mig att M. Moreau tyckte mig var
ra så avancerad att han rådde mig att
börja på med Henriks mord såsom en
hvila från arbetet med Carl IX. – I lör-
dags var jag med Petit. Gerand och Charlot M.
på Theatre Français. Fastän vi gjorde ni
i en och en half timmes tid fingo vi ändå
inga biljetter till pasterrer utan fingo ta på
ländstolarna. – Jag har således sett Her
nani. Stycket kände jag förut och det
förekom mig på scenen hvarken bättre eller
sämre än vid läsningen. Herrliga passager
men onaturligheter i massa. – Monnet
Julle var faslig, och storde så spelet att
jag för min del icke kunde få något helt
intryck – Deremot var Sarah Berntsande
som Dona sol alldeles utmärkt. Jag har
aldrig sett henne så vacker som i denna
rol aldrig så passioneradt kärleksfull.
aldrig så vancerad. Hon är ändå det
bästa jag sett – Salveni förstår jag ju ej så
som hon. – Norma, densamma som

så längre var vid franska theatern i Petersberg
debuterade i Carl den femtes svara role
och var utmärkt. Han vill Sarah Bern
hårdt höllo upp stycket helt och hållet
Makalösa dekorationer och kostymer. De
senare intresserade mig så mycket mer som
de voro från samma århundrade som dem
jag har i min tafla. Carl Vs olika rus
ningar och drägter voro icke fula det
svara, jag för, och med en teckiologisk
noggrannhet som nästan svor mot det
icke-arkeologiska i stycket. Lulle af för
tjusning öfver Sarah Bernhardt och
förargelse öfver Monnet Silly tågade
vi hem alla tre. Med mina landsmän
är det icke roligt att gå på teckna ty
de förstå i allmänhet så dåligt och förstå
måste man för att rigtigt uppfatta, det
märkte jag med Salvini. På söndagen
kom Walter Runeberg hit och bjöd mig.
på frukost hem till sig. Roligt att äta
hem-mat igen. Jag var nere i hans å-
telier och såg för första gången hans
grupp amor och Bachis. Det är eget
att det egentligen aldrig varit något
artistiskt umgånger mellan Walter R. och
mig – vi tala mera sällan om konst – och
det skulle synas otroligt med hvem som helst
annan, att så ofta träffas och ej på 3 ma

nader hettet en blick i ateliern. Gruppen
är natt ehuru jag tycker den saknar ka-
raktär och orignalitet (detta är det förrän
sta felt i Walter Rs konstnärsskap. De
se så beskedliga ut båda två, dessa pojken
Amor sticker Bauchus med en pil, under
det denne slår i vin åt Amor. – Nå väl
af ett sådant ännu skulle man kunna göra
något rigtigt roligt. Tänk hvilken nedrig
slighet, illpårighet, skalkaktighet man kunde
ingjorta i Amors person – Bauchus dum
och godtrogen – Först och främst sticker Am
ej Baschas på Rs grupp, åtminstone ej
så att det tar, och för det andra ser han
ut som om han gjorde den naturligaste sak
verlden. De likna hvarandra för mycket –
Jag skulle göra Basches fel och paltig,
Amor, mager, spad, etherisk, nervös.
hvilket jag äfven sade åt Runeberg. – På fru
Runebergs anmärkning att Amor framför
allt ändå skulle göras god undande
jag
all den kärlek som kommer på inter
pocula, alltid är så treflig – och vanligtvis
reser sin väg då skapparslagarne komma
dagen derpå. – På e.m. gingo vi
ut och spatserade och förfärligt trött
drog jag hemåt kl. 6 vid lag. Walter.
R. är en bland de älskvärdaste menniska
jag känner och utan allt tvifvet den
hyggligaste och mest sympathiska af alla

Runebergar. – I går och i dag har jag arbet
tat hela dagen. Baude säger att min
tafla bestämdt kommer att tas in i illuster
rade tidningar och erbjuder sig att gravera.
den. B. har gjort förvånande framsteg.
En möjta stor gravyr af Laurens tafla
Marceaus död, har han nyligen fått
färdig och den är rigtigt bra. Pengar
förtjenar han som grås och har möble-
rat sin salong rigtigt fint med möbler
från 1500 talet, orientaliska mattor o.s.v.
– Bastien har rätt: man förtjenar mera
pengar att göra förger, eller fotografera
eller gravera målares taflor än med att
måla dem. – I går var jag öfversvår
mod af bref. G. Ph. skrif ett som kom mig
att tänka på att jag snart måste gå till
Koechlin, för att ej få honom hit just när
har det orlådigt eller har modell o.s.v.
ett från Kalle Stråhle (hvad gick åt honom
som skref) och ett från Weir detta roade
mig mycket. Det var så Weir ut och
in. Femmersop öfver hans landsmans
dumhet i allt som rör konst. – Han
säger bl.a.: jag förgås af brist på konst
närlig atmosfer, och grälar med alla
dessa dumhufvuden dag ut och dag in.
I går kom jag i sådant krakel med en
hafvelhandlare att jag fick lof att köra
ut honom med sådan fast att han höll
på att slå ikjol sig i trapporna. Är

detta ej amerikanskt: för resten säger
han att han har utsigten att svälta
ihjäl om han räknar på att slå sig
ned som porträttmålare i Mevljock. – Men
niskorna tycka der att han som behöfva
flere veckor för ett porträtt måste vara
mycket sämre målare än de som ha
skyltar och tariffer och äta sig att göra
ett konterfej på 2 seancer eller i bästa
fall efter fotografi. – Det är ända
icke fullt så galet hos oss i Finland.
Vi ha mera aktning för konsten öfver
om vi ej börsta henne bättre än nya
verldens praktiska söner.
I morgon är jag bjuden på middag
till Bourgein S. Jag har sedan en vecka
varit beredd härpå likasom att jag skulle f
sitta bredvid en "jeune fick charmante.
I dag fick jag Gugussés (Gustaves) la
koniska bref, bra karakteristiskt, så här
C'est demain à 6 kl. 2. Mets-toi ser
ton Frente et un mais pas d'habet à
quène – ta vieille – que B. –
Det är hvad man kan kalla Pariser
stil i 19 de århundrade.
Det lär vara alldeles afgjordt nu
uppsträckt, fin, schangtil

att Krohn får platsen vid utställningen
men ryktet som Runebergs hört att han
skulle bli dansk konsul i Rom (hvartill
han skulle passa förträffligt har ej be-
kräftat sig. Icke ett ord har han skrifva
detta troligen emedan han är mycket
sysselsatt med storartade uppköp af
gipsafgjutningar för danska museerna
räkning. –
för att arbeta på Marsfalhet för
svenska utställningens säkning finnes
här ett 30 tal svenska soldater, som, eget
nog gå omkring i uniform och äro in-
kasernerade med fransk militär. Jag
träffade tre af dem just då de höllo
på att förklara sig med massa nyfika
gatpojkar, och de kunde icke nog uttrycket
sin förargelse öfver att vara föremål för
så mycken uppmärksamhet. Inte à men-
niskorna i Stockholm så galna" sade en
åt mig.
Således är då landtdagen slut derhem-
ma. Med Guds hjelp kan men väl snart
få säga detsamma om kriget. Det
låter åtminstone se på Dagens
tidning. – I nästa söndag är den
högst märkvärdiga representationer
till forman för de sårade på theatre Italien

Andra akten af Madame Angots
dotter, kommer att spelas af alla de
förnämsta aktörerna och aktriserar i pa
ris. – Capoul – Ange Pitou, – Pechard
Mlle Lange, komikern Baron Trénite,
konspiratörernas anförare o. s. v. Lyckligt
vis är ej Sarah Bernhardt, Cocquelin
got m. fl. med om detta skoj för väl gå
rande ändamål. – I den är ypperlig ur
finansiel synpunkt, man säger att bel
rätterna äro utsålda sedan veckotat.
Ryska och turkiska ministern ha hvarder
betalt sina platser med 500 frcs, Rotschild
med 1000 o.s.v. – Lecog anför sjelf
orkestern. Kostymerna lära bli briljanta
Lilla Reichemberg, från Th. R. är med –
jag tycker hon förlorar i min aktning
Bra roligt vore det att se denna
egendomliga representation – i fall man
ej blir ihjälklämd då det gäller att
skaffa biljett eller får ställa sig i kö
två dygn förut. –
Tusen helsningar de varmaste
till de kära syskonen från
Atte
sista veckan var jag låt – nu skall jag
vara flitig igen

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för växeln på 500 francs.

  Alexandra Edelfelt
 • Kuraget [modet] är ännu inte slut; förra veckan gick bildhuggaren Augustin Moreau Vauthier grundligt igenom Edelfelts tavla; Edelfelt har ofta träffat Moreau Vauthiers son, Charlot.

  Charles Moreau-Vauthier Augustin Moreau-Vauthier
 • Många har besökt Edelfelt och gett sina omdömen om tavlan; det är förargligt att göra ändringar, men vanligen är de lättare gjorda än man först vill tro; Walter Runeberg tycker inte om Carl IX:s ställning, fötterna står inte stadigt och har något dansmästaraktigt över sig.

  Walter Runeberg Karl IX
 • Följande dag väntar Edelfelt Jean-Léon Gérôme på besök; om Gérôme ber honom ändra perspektivet gör han det genast.

  Jean-Léon Gérôme
 • Det är tröttsamt att måla en tavla med så många figurer; Monsieur Augustin Moreau tyckte Edelfelt vara så avancerad [långt hunnen] att han kunde börja på med Henriks mord som ett avbrott från arbetet med Carl IX.

  Karl IX Augustin Moreau-Vauthier Henrik
 • I lördags var Edelfelt med Pierre Petit Gerard och Charlot Moreau på Theatre Français: pjäsen Hernani motsvarade Edelfelts tidigare läsupplevelse; Mounet Sully var faslig, men Sarah Bernhardt i rollen som Dona Sol var utmärkt; Sarah Bernhardt är det bästa han sett, Tomasso Salvini förstår han ju inte lika bra som hon; Gustave Worms, som länge var vid franska teatern i Petersburg, debuterade i Carl V:s roll och var utmärkt; Edelfelt intresserade sig för de makalösa kostymerna som var från samma århundrade som dem Edelfelt har i sin tavla.

  Sankt Petersburg Théâtre-Français Franska teatern i Sankt Petersburg Sarah Bernhardt Pierre Petit-Gérard Charles Moreau-Vauthier Tomasso Salvini Mounet-Sully Gustave Worms (osäker koppling) Karl V Hernani Sol de Silva
 • Edelfelt tycker inte det är roligt att gå på teater med sina landsmän; de förstår i allmänhet så dåligt och han märkte då han såg Tomasso Salvini hur viktigt det är att förstå för att få en riktig uppfattning.

  Tomasso Salvini
 • Walter Runeberg kom över och bjöd Edelfelt på frukost hem till sig; Edelfelt såg för första gången hans grupp Amor och Bacchus.

  Walter Runeberg Amor Bacchus
 • Det kan tyckas underligt att Edelfelt och Walter Runeberg aldrig haft något artistiskt umgänge; Edelfelt tycker gruppen är nätt, men saknar karaktär och originalitet, vilket är det förnämsta felet i Walter Runebergs konstnärskap; de ser så beskedliga ut, Amor sticker Bacchus med en pil medan denne slår i vin åt Amor; Edelfelt anmärkte att de liknar varandra för mycket; på fru Lina Runebergs anmärkning att Amor främst skulle göras god invände Edelfelt att den kärlek som kommer på "inter pocula" [under dryckeslag] inte alltid är så trevlig; Walter är bland de mest älskvärda människor han känner och utan tvivel den hyggligaste av alla Runebergar.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Amor Bacchus
 • Charles Baude är övertygad om att Edelfelts tavla kommer att tas in i illustrerade tidningar och erbjuder sig att gravera den; Baude har gjort framsteg; han har nyss fått färdig en stor gravyr av Jean Paul Laurens tavla Marceaus död; han förtjänar pengar som gräs och har möblerat sin salong med möbler från 1500-talet och orientaliska mattor.

  Charles Baude Jean Paul Laurens François Séverin Marceau
 • Jules Bastien har rätt i att man förtjänar mera med att göra färger, eller fotografera eller gravera målares tavlor än med att måla dem.

  Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt har fått brev från Gustaf Philip Armfelt, vilket påminde honom om att han borde gå till Alfred Koechlin.

  Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelt har fått brev från Kalle Stråhle.

  Konstantin Stråhle
 • Edelfelt har fått brev från Julian Alden Weir som på sitt karaktäristiska sätt jämrar sig över sina landsmäns dumhet i allt som rör konst; han riskerar att svälta ihjäl om han räknar med att försörja sig som porträttmålare i New York; människorna där tycker han måste vara mycket sämre då han behöver flera veckor för att göra ett porträtt, medan andra har skyltar och tariffer och åtar att göra ett konterfej [porträtt] på två seanser eller efter fotografi; det är inte fullt så galet i Finland.

  Finland New York Julian Alden Weir
 • Följande dag är det middag hos Bourgains; Edelfelt har fått veta att får sitta bredvid en "jeune fille charmante" [charmant ung flicka]; Gugusses (Gustaves) lakoniska inbjudningskort gick i det 19de århundradets pariserstil.

  Gustave Bourgain Bourgain Bourgain
 • Det lär vara avgjort att Pietro Krohn får platsen vid utställningen; ryktet som Runebergs hört om att Krohn skulle bli dansk konsul i Rom har inte bekräftats; Edelfelt har inte hört ett ord från Krohn, som antagligen är upptagen med att inhandla gipsavgjutningar för danska muséernas räkning.

  Rom Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Svenska soldater arbetar på Marsfältet för svenska utställningens räkning; de arbetar i uniform och är inkasernerade med fransk militär; Edelfelt hörde en av dem uttrycka sin förargelse över den uppmärksamhet de drog till sig och menade att människorna i Stockholm inte är lika galna.

  Stockholm Marsfältet
 • Lantdagen är slut.

 • Med Guds hjälp kan man också snart få säga att kriget är slut, om man får tro dagens tidning.

 • Följande söndag är det representation [föreställning] på theatre Italien till förmån för de sårade; andra akten av madame Angots dotter kommer att spelas av de förnämsta aktörerna och aktriserna i Paris: Victor Capoul i rollen som Ange Pitou, Marie-Blanche Peschard som Mademoiselle Lange, komikern Baron som Trénitz; lyckligtvis är inte Sarah Bernhardt, Coquelin och Edmond Got med om detta skoj; Charles Lecoq själv anför orkestern; idén är ypperlig ur finansiell synvinkel; biljetterna lär vara utsålda; ryska och turkiska ministern har betalat 500 francs för sina platser, Rotschild 1000 francs; lilla Mademoiselle Reichemberg från Théâtre Français deltar, vilket gör att hon förlorar i Edelfelts aktning; bra roligt vore det att se det hela.

  Paris Théâtre-Français Théâtre-Italien Sarah Bernhardt Benoît Constant Coquelin Edmond Got Suzanne Reichenberg Victor Capoul Ange Pitou Marie-Blanche Peschard Lange Trénitz N.N. Alphonse de Rothschild Baron Charles Lecocq Clairette Angot
 • Edelfelt hälsar till syskonen; senaste veckar har han varit lat, nu skall han vara flitig igen.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt