Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner bildkonstläroinrättningar brev ekonomi flamländska franska fransmän illustration kaféer katolicism kvinnor modeller (yrken) musik nationalkaraktär opera (konstart) sällskapsliv språk studier (studieinnehåll) teater temperatur valloner vänner värme visor

Antwerpen d 13 Nov. 1873
Älskade Mamma!
Redan i mitt sista bref fick jag tillfälle att
tacka Mamma och Morbror för brefven! – Hvad
de gläda mig. – På en hel hop af der frågor
som Mamma framkastar, har jag redan svarat.
Jag sitter nu, efter slutat arbete kl. 1/2 12 e. m.
framför en präktig brasa och njuter af värme
och ljuset från lampan. "Värme och ljus" är
ändock bra mycket värdt här i lifvet, äfven
om de representeraa af så prosaiska föremål
som stenkol och petroleum. – Jag har tecknadt
färdig min komposition i kol. – Det är den
till Moses som af sin moder lägges ut i Nilen.
Jag har sökt tänka mig in i detta vackra
ämne: förkrossad, förgråten ligger den judiska qvin-
nan vid flodens strand, på knä invid det dyrbaraste
hon eger: lugnt sofver gossen, ty han vet ej
att kung Pharao traktar efter hans lif – Moses
syster står och spejar uppmärksamt, ty hon frukta
att de Egyptiske skola varsna de båda qvinnorna
men ingen synes, – den nedgående salen kastar sina
sista strålar öfver den uråldriga strömmen, öfver
pyramidernas och sphinxernas land. – Den som
blott kunde skildra sina känslor, sina tankar
Morbror G. frågar huru undervisningen går till vid akademin: nåväl, hufvudena målas
i naturlig storlek, likaså torserna. Modellerna för de förra bytas omhvarannan dag, för de
senare en gång i veckan. Tetes d'expression och kompositionerna utför man som man
vill i kol eller svartkrita. – Med expressionshuvud menas ett hufvud eller en half figur framställd med gifvet oläsligt t.ex. hat, fruktan, hånlöje, glädje, öfvermod
o.s.v.

så som man ville det. Då jag vet huru
jag ville måla, och icke kan det, då jag ser bilden
färdig, präktig i min fantasi, och blott kan
frambringa en ynklig karrikatyr af min tanke
bild, då känner jag mig som en döfstum, jag vill
tala, men tungan häftar i min gom. – Hvad
en sådan menniska som t. ex Kaulbach måste
vara lycklig. – Han känner ädelt, och kan
återgifva sin idéer så, att han sjelf måste känna igen
dem. Sedan han fästat den på duken, och en
hel Samtid kan begripa den, beundra den. –
Målarkonsten är en stor, en ädel konst, men
svår, så svår, att det fordras mycket tåla-
mod, mycket, mycket arbete för att komma nå-
gonhvart dermed. – I Akademin ha vi åter
en tors att måla. – Dessa studier målas i kropps-
storlek. Jag hade aldrig trott att det var så
krångligt att måla "menniskofärg". – Emellertid
kan jag trösta mig med att det är högst få,
och endast gamla elever, som lyckas någorlunda
dermed. En liten holländare (21 år) Mr Staffe-
lær, målar f. n. i akademin. – Han ser ut som
en 15 års pojke, men är redan särdeles skicklig
som målare. Han har genomgått Akademin, har
egen atelier här i Anwerpen och har sålt flere
taflor, bl. a. en åt Holländska kungen –
Om aftnarne teckna vi som Mamma vet efter naken

modell – Ehuru det går dåligt i början märker jag
dock att det går framåt, om också med tuppsteg –
Med anatomin får jag, som jag redan anmärkte
svårigheter, icke minst derigenom att jag ej kan följa
med föreläsningare, som hållas på flamländska. 3 sådana
har jag dock bevistat, och visserligen förstår ett och
annat ord, men ej fått något ordentligt sammanhang.
– Hvarje elev är tvungen att deltaga i concoursen
i slutet af januari" – För profvet i expression
och komposition måste man dröja två dygn i aka-
demin, och har ej ens rättighet att gå hem till natten
Dessa dagar framhållas af äldre elever som utom-
ordentligt "lifvade". – Prof (ämnen) i esthetik
kostymlära och konsthistoria måste äfven göras,
likaså i anatomi, målning, teckningsperspektiv o.s.
Profvet i anatomi går så till, att Professorn
tecknar tvenne figurer, endast den yttre konturen
af dem. I den ena har eleven att rita ett skelett
i den andra en ecorchè en muskel-figur. – –
Emellertid hoppas jag inhemta något anatom
till dess – Det är med denna vetenskap som
med så många andra; den ser mycket krånglig
ut för den oinvigde, men visar sig ej nära så
obegriplig, så omöjligt då man söker sätta sig in i densama
Det gör mig ondt att se
ma. – ― det gör mig ondt
att Mamma tror mig vara på så dåligt humör
här i A. – Jag skulle jag vara en rigtigt strunt

Om jag skulle sörja öfver att jag nu har det
så som jag velat det, om jag började jämnföra lifvet
här med det i Helsingfors o. s. v. Då jag någongång
omnämnt att jag har ledsamt efter Eder alla derhemma
så är detta jag blott ett bevis på att jag hyser
samma
känslor, som hvarje annan i mitt ställe. –
Hvad tråkigheten här beträffar, så är den något
som icke ensamt jag utan alla främlingar upptäckt.
Men redan i denna veklagan öfver Antwerpens
brist på förströelser är en föreningslänk mellan
främlingarne här. – De arma atwerparne, deras
oartighet, deras otillgänglighet o. s. v. äro ständigt
på tapeten. Isynnerhet hafva valloner och
fransmän ett godt öga till dessa brister. – I akademin
har jag ej tid eller lust att ha tråkigt, och trifs
derföre bra der. – En spektakelmakare af första
rangen är Mr Portielje, son till porträttmålaren af
samma namn. Jag färste mig strax vid honom, till följd
af den frappanta likhet jag fann mellan hans
gester, tonfall, sätt att stå och gå och Filip Forstens – –
Det är verkligen så, att då jag hör P, utan att
se honom, jag kunde inbilla mig ha min kära
Filip i närheten. – Ett jämnt sjungande hvisslande
och pratade är det i målarklassen. – Alla
möjliga bekanta operor på släppa till musiken – –
– Amerikanarne känna till alla våra sjömansvisor
(melodierna)
t. o. m. "nu hafver jag seglat från strand och till strand,
spenderat min ungdom i främmande land. –

När trettio par fötter sättes i rörelse för att
accompagnera "jag dånet hör af klacker o.s.v. så vet
man att man intet sjunger osannt. Vanligtvis är det
Portielje som börjar: 'entends le bruit des bottes, des botten
desbottes, des bottes, des bottes
des bottes des carabiniers!! osv.
Orphæus, sköna Helena, Robert le Diable, Martha, Wilhelm
Tell – ja t. o. m. visor om korpen och räfven, – och för-
derligt nog visan: dumma gossar låt nu se, att ni
engång lärer eder är be, – får man tillfälle att njuta
af. Den ojämförligt populaste operan är
för närvarande i hela Belgien
och i Frankrike:
la lille de Madame
Angot, operacomique af Lecoque. – Scenen är för-
lagd i Paris under första revolutionen, och pjesen
säges vara mycket rolig. – Öfverallt hör man
gnolas
"très- jolis
per polie
Estra lille de Madame Angot"
eller
comme tout le monde!:
comme tout le monde il faut avoir"–
Som sagdt alla gatpojkar sjunga dessa visor
och jag är snart lika led vid dem som vid Märtha
ouverturen. Får se när denna "la fille de Madame Angot
skall komma på svenska scenen; om två, tre år
troligen, då man redan fått något nytt på kontinenten
att skratta och applådera åt. –

Morbror Gustaf frågar i sitt bref hvarföre jag
ej nämnt ett ord om de antwerpiska fruntimmerna,
af hvilka han med säkerhet antager att jag känner
flere. Så är ej fallet. Madame van Loon, en fru
om 50 år har jag en gång sett, blef presenterad och
sade några ord. – Man måste tillstå att det
täcka könet är väl representerade här, hvad
det yttre vidkommer. Rätt ofta ser man rigtigt
vackra fruntimmer, alla äro mycket väl klädda
med et ord: de äga – chic. Dagligen ser jag tvenne
vackra unga fröknar gå och promenera eller gå
till kyrkan. De äro, såsom Baptiste upplyst mig
om, döttrar till en rik klädeshandlare Gollard. –
Några gånger har jag med en kamrat Mr Cornet
varit på Café Nord, ett enkelt franskt kafé
och hôtel
som
egs af en fransk fru, Madame Roussau. Som Mamma
vet, slösar man icke med stenkol här, och då
men engång har eld i kaféet, hålla sig husbonde-
folket alltid der. Det var vid brasan jag hade
tillfälle att se oläsligt Rs en liten dotter, 16 år, vacker
och liflig som en eld, en rigtig oläsligt för en fransyska.
I allmänhet märker man att man icke är så långt
borta från Frankrike, på fruntimmernas sätt att
gå, stå och kläda sig. – Hvilken himmels vid skilnad
emellan dessa eleganta, graciösa fruntimmer, och
de nordtyska "Siegesgöttinnen" som jag hade nöjet se
under min hastiga tur genom deras land. – I Bruxelles

ha damerna samma fransyska tycke.
Att komma in i familjerna, isynnerhet i de strängt
Katholska är mycket svårt här. Så t. ex har
Mrs Adams, Jameson, Arthur Matthei m. fl. alla
mycket hyggliga och städade unga herrar högst få
bekanta här, ehuru de varit här öfver ett år.
Mr Lenderts, som jag omtalat, skryter på ett
fint och negligeant sätt öfver sitt stora och fina um-
gänge. – Han är en sliskig och otäck sprätthök
och jag sympathiserar alls ej med honom, lika litet
som någon annan vid akademin gör det. – Han
är en sådan person som man ej
har men af då man ej bryr sig
om honom – Ryktet säger att han slog
sig på måleri derföre att han fått
hud i gymnasistexamen i Liège!
Han har en viss vana i målning, ty
daglig öfning gifver färdighet, och han
har redan hållit på 2ne år i måleriklassen, men
är alls ej öfverlägser på något sätt. – God natt
Älskade Mamma Klockan är mycket och jag måste tänka
på morgondagen (Fortsättning, dagen derpå.).
I lördag har vi lof från akademin emedan
det är kungens födelsedag. – På theatern gifves
ett stycke af Corneille och jag har tänkt att gå
upp för att höra klassisk franska – – I mor-
gon fredag komma Matthei V. Rysel och undert.
tillsammans hos Scriber. – Van Rysel tar sin
Är dett aett utseende för
en ung målare? – mycket mera
egnat för en knodd.

flöjt med (han har fått ett pris af konservatoriet för
sitt spel) – och det blir ganska gemytligt.
Af Antell hade jag bref i går. Deraf framgår
att herrskapet A. kommer att stanna i Stockholm
ganska länge kanske öfver jul. – Lulles bref har
Jag ännu ej besvarat, likalitet som As. Mamma
kan genom Mille trösta dem med att jag går
i skrifvartankar. – – Underrättelsen om Yngre
Svanströms död verkade underligt på mig. Två dagar
innan jag reste såg jag honom frisk, glad och stund. –
Antell har skickat mig studentkatalogen, och
den har jag mycket noga studerat – tacka honom
på mina vägnar. – Och nu, älskade Mamma,
tar jag åter farväl för denna gång. Helsa alla
hjertligt från mig, systrarna icke minst. – Vi
hade häromdagen två små flickor af Annis
storlek och äldre som modeller på akademin,
och jag påmindes mycket om min kära syster
då jag målade dem. – Härnäst skall jag skrifva
mera – Mammas
Atte.
P. S. Min första tvätträkning steg till 6 frcs. 20. –
(30 för skjutor 6 för kragar, o. s. v. – men den innefattade
också största delen af mina linnekläder –
något i klädväg har jag ännu ej lagt mig till. –
Är Tajta ännu i Helsingfors? – Dolkes
uppträdande i Hfors tyckes vara tarfligt.
Idem. –

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts och Morbror Gustaf Brandts brev.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • I rummet har Edelfelt värme från en präktig brasa och ljus från lampan.

 • Edelfelt har tecknat färdigt kompositionen i kol med Moses som läggs ut i Nilen av sin mamma; Edelfelt skulle vilja kunna uttrycka sig bättre i sina bilder, han känner sig som en dövstum som vill tala men tungan häfter sig i munnen; Wilhelm von Kaulbach är säkert en lyckligt människa som kan återge sin idé på duken; målarkonsten är stor och ädel, men svår, det behövs tålamod och mycket arbete.

  Nilen Wilhelm von Kaulbach Mose
 • På konstakademien har de åter i uppgift att måla tors; det är krångligt att måla ”människofärg”.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Holländaren Monsieur Nicolaas Staffelær målar på konstakademien; denne har genomgått akademin, har egen ateljé i staden, och har sålt en tavla åt holländske kungen Wilhelm III.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Nicolaas Steffelaar Wilhelm III
 • Tecknandet efter naken modell går framåt, men långsamt; anatomin är svår, i synnerhet då Edelfelt inte kan följa föreläsningarna på flamländska.

 • I concoursen [tävlingen] i slutet av januari måste alla delta; provet i expression och komposition räcker två dygn och eleverna får inte avlägsna sig från konstakademien under tiden; provet i anatomi går ut på att professorn tecknar två figurer och eleverna ska rita ett skelett i den ena och en ecorché, en muskelfigur, i den andra.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig för att Edelfelt är på dåligt humör och har tråkigt i Antwerpen; det är bara ett sätt att uttrycka saknad efter dem därhemma och alla främlingar i Antwerpen förenas av bristen på förströelser; i synnerhet valloner och fransmän har öga för antwerpbornas oartighet och tillgänglighet; på konstakademien har Edelfelt inte tid att ha tråkigt och trivs därför bra där.

  Antwerpen Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt
 • Monsieur Gérard Portielje är en "spektakelmakare av första rang", son till porträttmålaren Jan Portielje, och liknar Filip Forstén; det sjungs mycket under målandet på konstakademien; amerikanerna känner till "alla våra sjömansvisor"; vanligtvis är det Portielje som till först tar ton; den populäraste operan i Belgien och Frankrike är ”La fille de madame Angot”, en "opera-comique" av Charles Lecocqe, förlagd i Paris under första revolutionen.

  Frankrike Paris Belgien Kungliga konstakademien i Antwerpen Gérard Portielje Filip Forstén Jan Portielje Charles Lecocq Clairette Angot
 • På Morbror Gustaf Brandts fråga måste Edelfelt säga att han inte känner några "antwerpiska fruntimmer"; en gång har han presenterats för Madam Van Loon, en fru på 50 år; till det yttre är det "täcka könet" väl representerat, de är vackra, väl klädda och äger chic; dagligen ser Edelfelt två vackra unga fröknar gå förbi på promenad eller på väg till kyrkan; Baptiste har upplyst honom om att det är döttrar till en rik klädeshandlare Collard.

  Gustaf Brandt Baptiste van Loon Collard
 • Med en kamrat, Monsieur Joseph Cornet, har Edelfelt varit på Café Nord som ägs av madame Roussau; Madame Roussau har en vacker och livlig dotter på 16 år, ett typexemplar på fransyska.

  Café du Nord Joseph Cornet Rousseau Rousseau
 • Det märks på "fruntimrens" sätt att gå, stå och klä sig att man inte är långt från Frankrike; skillnaden mellan dessa eleganta, graciösa kvinnor och de nordtyska "Siegergöttinnen" [segergudinnor] är märkbar; i Bruxelles har damerna samma "fransyska tycke".

  Frankrike Bryssel
 • Messieurs Sidney Adams, John Jamesson, Robert Arthur, Frédéric Matthæi m.fl. har ytterst få bekanta trots att de varit i Antwerpen i över ett år; det är svårt att komma in i de katolska familjerna; Monsieur Lenærts skryter med sin bekantskapskrets; ryktet säger att Lenærts slog sig in på måleriet på grund av att han underkändes i gymnasistexamen i Liège.

  Antwerpen Liège Frédéric Matthæi Sidney Adams Robert Arthur John Jameson Lenærts
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt god natt, klockan är mycket; brevet fortsatt följande dag, den 14 november 1873.

  Alexandra Edelfelt
 • På lördag har de lov från konstakademien med anledning av kung Leopold II:s födelsedag; Edelfelt har tänkt se ett stycke av Pierre Corneille på teatern, han vill höra klassisk franska.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Pierre Corneille Leopold II
 • I morgon ska Edelfelt, Frédérick Matthæi och Jozef Van Rysel träffas hos Carl Scriber; Van Rysel tar med sig sin flöjt, så det blir gemytligt.

  Karel Scriba Frédéric Matthæi Jozef Van Rijssen
 • Edelfelt har fått brev av Axel Antell; herrskapet Antell stannar i Stockholm kanske över jul; Lulle (Julian) Serlachius brev är liksom Antells obesvarat; Alexandra Edelfelt kan genom Mille (Emil) Cedercreutz hälsa dem att Edelfelt går i "skrivartankar".

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Kasten Antell Emil Cedercreutz Julian Serlachius Emelie Antell
 • Den yngre Svanström är död; Edelfelt såg denne frisk, glad och sund strax innan han reste.

  Hilarion Epaminondas Svanström
 • Axel Antell har skickat studentkatalogen, som Edelfelt noggrant studerat.

  Axel Antell
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och ber henne hälsa systrarna; de hade häromdagen två små flickor i Anni Edelfelts ålder som modeller på konstakademien.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Den första tvätträkningen har kommit; Edelfelt har ännu inte skaffat något i klädväg; är Tajta (Fredrika Snygg) ännu i Helsingfors?

  Helsingfors Fredrika Snygg
 • [?] har uppträtt tarvligt i Helsingfors.

  Helsingfors
 • Morbror Gustaf Brandt frågar hur undervisningen på konstakademien går till: huvuden och torserna målas i naturlig storlek och modellerna för de förra byts ut varannan dag och för de senare en gång i veckan; "têtes d'expression" och komposition utför man som man vill i kol eller svartkrita; med "expressionshufvud" menas ett huvud eller en halvfigur som framställs med ett givet uttryck, t.ex. hat, fruktan, hån, löje, glädje eller övermod.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Gustaf Brandt