Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev dagstidningar danskar finländare fransmän fred Gud konstföreningar konstnärer krig kvinnor nordbor rysk-turkiska kriget (1877-1878) ryssar sällskapsliv skulptörer statyer svenskar tavlor teater utställningar världsutställningar veckotidningar

Paris d 29 maj 1878
skrifvet hos Gustaf Philip
Älskade Mam
Jag hade tänkt går hem för
att skrifva i lugn och ro, men Gustas
Philip, som fäster att han ser mig så
sällan vill nödvändigt att jag skall göra
det här – Berndtson och han prak, och
Mamma får derföre ej räkna så strängt
med logiken. Tusen tack för brefvet.
Min tafla vinner approbation, och
det gör mig stor glädje – svenskar och
finnar sjunga dess lof, och som här f.n.
finnes många skrifklådiga menniskor
ss. Dietrichsen, Dr Rubenson, Ahrenberg
Gustaf Ph. med fl., tror jag att ni snart
skall få läsa om mästerverket i tidningar
ha derhemma. Ständigt är det folk
framför taflan på Salongen – dock tror
jag att det hufvudsaktigast är det egendom
liga ämnet som tilldrager sig mängdens
lupsmärksamhet. – Braun, en konstfolog
den näst Goupil har det största anse
endet har skrifvit ett ytterst mickran
de bref för att få publikationsrätten.
Goupil har ännu få skrifvit, och Gud sett

om han gör det, då ämnat
taget ej egnar sig för han
M. Mari, redaktin för i
har bedt att få en 10 dagrar
utgånger af denna vecka, för
om och när taflan skulle komme i tiden
Det vore ju roligt – hvasa? Ämnet
visserligen så rent svenskt-finskt att
det kanske ej egen tillräckligt intressa
fransmän. – De svenska målarne och
tidningsmannes sysselsäka sig mycket med
taflan, och lära i allmänhet tycka och
den. Rubenson (Göt. H. o. s. t.) hade i
går sjungit dess lof på Regence i de
mest amplatermer. – I dag på
morgon har jag lotsat omkring
vindsutställningen Mme Jacquinots
två döttrar. Ryska afdelningen
tyckes ändå bli bättre än man trodde
Min Blanca har en mycket god plats
Harlamoffs porträtter och Antochos
kys hatyer hjelpa upp det hela.
Våra friskar ha ej störd att komma
med – med undantag af ett ut

l
i fisker
r
ol
märkt landskap, en skogsinhös af
Lindholm. – Jag blef alldeles öfverrar.
skad af att Lindholm, trots är en
som han hyrt i Göteborg, är så
dugtig. – Liljelunds är dåligt – Paris.
son dåligt placerad.
I går var jag bjuden på middag och
efter middagen på theatern af herr-
skapet Hirschsprung från Köpen har
De resa om några dagar. – Under
middagen blefvo de vilda på mig
H. i Julius och sänga och Hennes sen (för
des jag vågade påstå att jag ej tyckte
om de taflor af Marstrand som fris-
nas i danska expositioner. De äro
förfärligt inbilska som folk betraktade
danskarna – som innevider utmärkt
hyggligas deras fasta öfvertygelse om
igen fullkomlighet och deras förakt
sar de öfriga nordiska nationerna,
enkänneligen svenskarne, är rent af
odräglig. – Jag tog tillbaka det som
möjligtvis hade varit oberättigadt i
min omdöme, och stormen lade sig.
Vores kunst vore literatur, anser
de vara det bästa i verlden – det är

så tröttande. – –
Nu känner jag mig
igen så lifvad att arbeta – vill Gud
så kan det nu börja gå. Litet luft
under vingarne går så godt. Nog inser
jag att min tafla kunde vara tusen
gånger bättre – och det kan ännu föra
ja mig att jag ej ställde herligen annar
lunder, att jag gjort Londen efter ha-
turna o.s.v., men detta måtte vara
till nytta för framtiden.
Nu prata de om allt möjligt – Adil
Ehrnrooth, Bos, Konstföreningar o.s.v.
så att jag ej rigtigt kan hålla tänka
na tillsammans – hvilket äfven
nogsamt borde i synas af hela brefvet.
Ändtligen ser det fredligare ut.
hittils har freden haft rigte för
sig jemn hvarannan dag – un
kommer jag kongressen till stånd
och der är ju en garanti för
att intet krig begynner detta är
itminstone. – Helsa hjertigt
systrarne, Morbror, tant Gadds
och tysta
Mammas ej
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skriver hos Gustaf Philip Armfelt, som pratar med Gunnar Berndtson; Alexandra Edelfelt skall därför inte vara så sträng om logiken i brevet brister.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts tavla får lovord av svenskar och finnar; på plats finns flera "skrivklådiga" personer, Lorentz Dietrichsen, Doktor Mauritz Rubinson, Jacob Ahrenberg och Gustaf Philip Armfelt, vilket gör att man snart där hemma troligen får läsa om mästerverket i tidningarna; mycket folk samlas framför tavlan, det är troligen det egendomliga ämnet som drar massornas uppmärksamhet; konstfotografen Braun har ansökt om publikationsrätten, medan Adolphe Goupil ännu inte hört av sig.

  Johan Jacob Ahrenberg Adolphe Goupil Lorentz Dietrichson Gustaf Philip Armfelt Gaston Braun Mauritz Rubenson
 • Monsieur Lucien Marc, redaktör för l'Illustration har bett att få ett fotografi av tavlan till tidningen; ämnet är visserligen så rent svenskt-finskt att det kanske inte är tillräckligt intressant för fransmännen.

  Lucien Marc
 • De svenska målarna och tidningsmännen är intresserade och lär tycka om tavlan; föregående dag hade Mauritz Rubenson sjungit dess lov på Regence.

  Café de la Régence Mauritz Rubenson
 • På morgonen lotsade Edelfelt Madame Jacquinots döttrar på världsutställningen.

  Jacquinot Marguerite Jacquinot Lilli Jacquinot
 • Ryska avdelningen blir bättre än man trodde; Blanca har en bra plats; Alexej Harlamoffs porträtt och Antocholskys statyer hjälper upp det hela.

  Mark Antokolskij Alexej Charlamov Blanka
 • Finnarna har inte mycket att komma med, med undantag för ett utmärkt landskap av Berndt Lindholm; till Edelfelts överraskning är Lindholm så duktig, trots åren som han legat i Göteborg; Arvid Liljelunds tavla är dålig, Karl Emanuel Janssons är dåligt placerad.

  Göteborg Karl Emanuel Jansson Arvid Liljelund Berndt Lindholm
 • Herrskapet Hirschsprung från Köpenhamn bjöd Edelfelt på middag och teater; under middagen blev Hirschsprungs, Julius Lange och Frants Henningsen sura på Edelfelt för att han vågade påstå att han inte tyckte om tavlorna av Wilhelm Marstrand som finns på danska expositionen.

  Köpenhamn Frants Henningsen Heinrich Hirschsprung Wilhelm Marstrand Julius Lange Pauline Hirschsprung
 • Som folk betraktat är danskarna förfärligt inbilska, som individer utmärkt hyggliga; deras egen förträfflighet och deras förakt för de övriga nordiska nationerna, främst svenskarna, är odräglig.

 • Edelfelt känner igen inspiration att arbeta; vill Gud så kan det nu börja gå.

 • Edelfelt inser att hans tavla kunnat vara tusen gånger bättre; han förargas över att han inte ställde hertigen på annat sätt och att han inte gjorde fonden efter naturen; lärdomarna är ändå till nytta för framtiden.

  Karl IX
 • De [Gustaf Philip Armfelt och Gunnar Berndtson] stör Edelfelts tankar genom att prata om Adèle Ehrnrooth, B.O.Schauman och Konstföreningen.

  Gunnar Berndtson Adelaïde Ehrnrooth Berndt Otto Schauman Gustaf Philip Armfelt
 • Det ser äntligen fredligare ut; kongressen är en garanti för att krig inte börjar detta år åtminstone.

 • Edelfelt hälsar till systrarna, Morbror Gustaf Brandt, tante Adèle Gadd och Tajta (Fredrika Snygg).

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg