Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet
Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Återigen ett långt uppehåll i min brefskrifning, utan att jag egentligen kan förklara hvarföre så är.

 • Jag arbeter ganska flitigt

 • men väntar isynnerhet på att Reuterskiölds snart må återvända, ty jag räknar på hennes porträtt till Salongen.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Tusen tack för 2 bref. Att Mamma kan känna sig på något sätt ovan eller blyg "dans le monde" i Helsingfors förstår jag endast derigenom att en öfverlägsen person alltid gör det bland medelmåttor. Man tror alltid att menniskorna är litet qvickare än de verkligen äro, och deras eviga följande med dagens händelser, som gör att man sjelf känner sig okunnig i det kapitlet gör att de verkligen få ett slags försprång.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • "Le monde" det är verkligen ingenting att springa efter, och något fullkomligt oförenligt med all slags intelligens. Man måste följa med detta lif för att finna det roligt. Och derför fordras t.ex. här i Paris, att man skall ha rakt ingenting att göra, ha 100 tusen i räntor och vara en åsna – i annat fall är det omöjligt att vara med i "le mouvement". "En gardant les proportions" är le monde öfverallt densamma – sqvaller, småaktighet och ofrihet – och jag är ändå alldeles fanatisk beundrare af friheten i tankar, ord och gerningar.

  Paris
 • Här ha vi haft en tragikomisk historia med prins Jérôme, Plon-Plon. De åsnorna till ministrar, som ha gjort så mycket bråk af detta. Det är som om de varit betalta af Plon-Plon för att göra reklam för honom. Nog märks det att Gambetta är borta – Han skulle ha hindrat republikanerna att göra dessa kolossala dumheter.

  Léon Gambetta Jérôme Bonaparte Napoléon Bonaparte (osäker koppling)
 • Sedan sist har jag blifvit litet led åt Björnson. Han saknar logik, och vill dock vara tänkare, djupsinnig politiker o.s.v. Han är som ett barn – förvånad och "gobeur", och ingenting vore lättare, om man det ville, än att ljuga honom full.

  Bjørnstjerne Bjørnson
 • Om J.L. Runeberg sade han en gång, då han skälde ned den svenska literaturen, med en axelryckning: "romantiker." Då blef jag arg, och om jag ej sade det rent ut borde han dock kunnat förstå grundtanken: ägget bör ej lära hönan värpa. Runeberg är tusen gånger mindre romantiker än Björnson, om någonsin en jemförelse mellan dem kommer i fråga

  Johan Ludvig Runeberg Bjørnstjerne Bjørnson
 • Dessa norrbaggar äro odrägliga – och bevisa sig vara de största fantaster på jorden, i det de tro att deras Norge, med 1,700,000 innevånare någonsin betyder något i verlden, utom att de äro en öronpina. Och deras tal om Sverige är så genomförargligt – Ha de någonsin frambragt Bellman och Sergel? Då Björnson gick åt Sverige en gång, fick jag ett anfall att försvara adel i allmänhet och den svenska adeln i synnerhet, – och gjorde det med hela min själs öfvertygelse.

  Sverige Norge Carl Michael Bellman Bjørnstjerne Bjørnson Johan Tobias Sergel
 • Utan att bli reaktionär, måste man ju dock med grämelse se att de s.k. republikanerna använda samma vapen, gå ut från samma sjelfviska grunder och sträfva till samma mål: magten, som alla verldens tyranner. "Ôte-toi de là que je m'y mette” – det borde skrifvas i guldskrift öfver all verldens historia och all politisk äflan. I morgon skall jag åter sammanträffa med honom.

  Bjørnstjerne Bjørnson
 • Vår exposition vid Rue de Sèze går ynkligt nu sedan nyåret, och troligt är att vi få igen en högst ringa del af våra 1000 frcs, om ens någonting i alls. I går var jag der på qvällen med en gammal grefve de Louvencourt fullkomligt åsigkommen – i morgon skall jag lotsa Madame Pasca.

  Pasca Louvencourt
 • Till Etters och fröken Manzey har jag skrifvit.

  Emilie von Etter Sophie Manzey Paul von Etter
 • Ack, Mamma skulle höra fru Thaulows tal om äktenskapet – Hon går, i första rummet, och har ledsamt här, så är hennes man henne underlägsen, och följden är att hon på ett indirekt sätt går åt honom i det hon förklarar äktenskap på mer än 5 år vara en orimlighet – barnen skola delas och tillhöra dem som håller mest af dem. o.s.v. Hon är danska och har varit en stor kokett, ser bra ut och är intelligent, han är en tjock, stor, jätte med barnförstånd. Hon anser naturligtvis norrmännen vara "forfærelige” trifs ej i Kristiania och egentligen heller ej här, blott i Köpenhamn. – Men hon är tanklös och taktlös och aktar icke för lof att för så pass främmande som mig, berätta om sina husliga misèrer.

  Oslo Köpenhamn Alexandra Edelfelt Ingeborg Gad Frits Thaulow
 • Om måndag är jag bjuden på bal till Boït, der la fine fleur de la société americaine kommer att vara.

  Edward Boit
 • Ack hvad den Miatleffska taflan plågar mig. Fredericks vill ej hålla den hos sig, jag vill för ingen del ha här en tafla som kostar 200,000 frcs och jag vet ej hvad jag skall göra af med den. Alla betvifla dess äkthet. Juden Reitlinger, som först länge hörde på min berättelse om taflans öden, om den Miatleff som var ambassadsekreterare i Rom och fått den af en påfve, sade: Partong, Missié Etelfelt, ch'ai entengtu cette histoire la blisiers fois téchà, tous cé(eux) qui ont un Raphael, ont eu un kran-père qui a ete ministre à Rome”. Hvad skall man göra med sådana bestar. Petit vill att jag skall föra den till Comte de Reiset, konservateuren på Louvre, den enda som är tillräckligt stor konsthistoriker för att afgöra frågan – Men huru skall jag få tid att löpa till höger och venster. Ack om det gamla nötet Miatleff betalt sina 500 rubel i stället för att besvära mig med detta, så hade det varit mycket bättre. Och ponera, att experten säger att taflan är falsk eller åtminstone alltför retoucherad!

  Rom Louvren Lev Alexandrovitj de Freedericksz P.V. Mjatlev Vladimir Ivanovitj Mjatlev Rafael Reitlinger Georges Petit Frédéric de Reiset
 • Jag skall nog skicka aqvarellen till Rosina. Jag gör den helt liten så att den kan gå som bref. Ni får bestyra om ram – fast en guld passepartout – hvilket Jürgenfeldt gör på 2 dagar. kommer den de första dagarne i februari så är det ju tids nog!.

  Alexandra Edelfelt Rosina Zilliacus Carl Leopold Jürgenfeldt (osäker koppling)
 • Har Morbror betalt de 1500 markerna? Mamma får helt och hållet disponera öfver dem, ty f.n. behöfver jag ej pengar.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Måtte Annis klädning komma fram i tid. Nog kommer den alltid fort till Eydtkuhnen men derifrån till Helsingfors det är frågan.

  Helsingfors Eydtkuhnen / Tjernysjevskoje Alexandra Edelfelt
 • Farväl, helsa alla hjertligt från Atte