Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet
Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag hade smått väntat att få bref i dag, då efter min beräkning sakerna nu borde ha kommit fram.

 • Huruvida Rosinas bröllop var i går eller ej, fick jag aldrig rigtigt veta, och kunde derföre ej telegrafera.

  Rosina Zilliacus
 • I dag har jag haft seance med fru Reuterskiöld. Jag skulle ha velat göra något mera originelt af porträttet än jag nu blir istånd till, ty både ställning och belysning äro temmeligen alldagliga, men de vilja nu engång ha det så, och man kan naturligtvis ej förtrycka dem detta. Roligt vore det ju ej eller för en person som beställer och betalar sitt porträtt, att ha hufvudet i skugga eller några andra underligheter som en målares vilda fantasi kunde finna på.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Etters död sysselsätter alltjemnt mina tankar, och jag skulle gerna vilja höra litet mera utförligt derom. Jag telegraferade samma dag till Manzeys och bad dem framföra mina condoléancer samt bad om skriftligt meddelande. Stackars, arma fru Etter! Skall hon nu få svåra affärsbekymmer till efter ett olyckligt 20årigt äktenskap, så är hon verkligen att beklaga.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I dag på förmiddagen här det varit ett magnifikt vårväder, och jag kunde icke hålla mig inne utan tog spårvagnen och körde nedåt boulevarden.

 • Så kom jag till flere af cerclarnas utställningar, men kom helt bedröfvad tillbaka. Det var en så total brist på själ i allt detta måleri, något så "fait de chic”, frambragt utan den minsta födslovånda, att jag allvarligt började nagelfara med mig sjelf. Gör icke jag på samma sätt? Är icke mitt måleri lika mycket ett resultat blott af inlärd skicklighet och handalag. – Men det skall bli bättre hoppas jag.

 • Reuterskiölds komma vanligen båda, och då han ej kan komma, är kammarjungfun med.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld N. N.
 • Fru R. byta om kostym här. Vi ha beställt en vacker Louis XV kostym, som hon sedan tänker använda på någon kostymbal. Olyckligtvis ha vi ännu ej blifvit rigtigt eniga om tyget, och hon poserar tillsvidare i en drägt som blott närmelsevis liknar den jag vill göra. Då hon nu står stilla, och jag kan nagelfara hennes yttre, märker jag att dragen äro grofva, snarare fula än vackra. Måtte jag blott kunna se henne från den charmanta sida som jag kännt henne från sedan länge – l'Impression, – se den bör man bibehålla om någon själ skall komma in i det hela.

  Lovisa Reuterskiöld Ludvig XV
 • De äro glada menniskor som det är mycket lätt att vara med. Hon talar visst litet för mycket om la duchesse de la Rochefoucauld, la marquise de Gallifet, la duchesse d'Uzès m.fl. af sina vänner, men det är ju naturligt. Hon tycktes ej ha funnit Stockholms danslifvet särdeles tilltalande, ehuru hon medgaf att hon aldrig sett så vackra och ståtliga karlar som bland de svenska officerarne. Detta är sannt.

  Stockholm Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Florence de Gallifet Marie de la Rochefoucauld Anne d' Uzès
 • Den franska aristokratin har något förstockadt, klent, pergamentaktigt i sig, fula äro de dessutom på få undantag när, och ej att jemföra med dessa långa, vackra, blonda unga svenska grefvar och baroner.

 • I går var det en slags skandinavisk konsert med bal, pationerad af fru Björnson, en svensk fröken Stjernstedt och en halftokig danska. Der lär ha varit ytterst blandadt sällskap. Grefve Moltke och Reuterskiölds kammarjungfru, en massa säfliga nordiska damer och norska rabulister. Jag vet ej om jag är specielt aristokratiskt anlagd, men jag tycker dessa soiréer äro olidliga, derför att man för landsmanskapets skull tvingas att vara med folk som man aldrig skulle umgås med hemma. Jag var ej der, och har bara en gång i verlden varit på dylikt nöje.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Léon Moltke-Hvitfeldt Karoline Bjørnson Sophie Stjernstedt N. N.
 • Björnsons fru tycker jag ej om – hon talar med i allting, säger dumheter och påtar sig alla sin mans åsigter i religion politik o.d. En qvinna som fanfaronnerar med atheism efter att ha varit pietist för några år sedan, är något otäckt. "Une femme athée n'est qu'une bigote à rebours" säger någon fransk författare. Mera okunnig förefaller hon dessutom, men bär spår af stor skönhet, ehuru nu förtorkad, skrultig och "ödoger". Jag tror hon har varit aktris eller något sådant.

  Karoline Bjørnson
 • Hvad jag gerna ville ge er litet af detta milda herrliga vädret – solsken, 10 à 12 grader i skuggan!

 • Miatleffs Madonna hinner jag verkligen ej nu befatta mig med. Reuterskiölds, Portalis och andra säger att jag ej bör göra mig minsta samvete af att vara så litet expedit, ty jag har ju begärt detta uppdrag, utan det har blifvit mig pålassadt utan min förskyllan eller värdighet,

  Lovisa Reuterskiöld Vladimir Ivanovitj Mjatlev Roger de Portalis Lennart Reuterskiöld Maria
 • Ack om Etters ändå, på något upptänkligt sätt kunde få behålla Haiko! Månne icke, med klok skötsel, egendomen skulle kunna bära sig? Jag, tänker naturligtvis i främsta rummet på dem, men sedan på oss. Så rysligt det vore att få Eklöf eller någon "de cette pâte-la". Gossarnes uppfostran är nu betryggad och kommer ej att bli henne dyr, men om hon måste sälja Haiko, tror jag hon blir alldeles bruten, stackars fru Etter. Gud vara med dem – tusen helsningar till alla från Atte

  Haiko Emilie von Etter August Eklöf Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter