Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap årets fester barn brev finländare förälskelse hov (samhälleliga system) kärlek kvinnor män nyår resor svenskar visitkort

Petersburg d. 11 Jan
84.
Älskade Mamma,
Det är visst bra länge sedan jag skref
men så är det också mycket
länge sedan jag fick bref. Har
jag skrifvit om den Cedercreutz
Kræmerska middagen? Fröken
såg ju söt ut. Hon lofvade ta
med sig de saker, som jag ej
kunde skicka med Armfelts,
af det goda skäl att dessa
ej alls resa till Helsingfors.
Bebe är litet förkyld och då
är det ju omöjligt, gudbevars.
Hvad de äro underliga dessa
menniskor. Så underbart
omyndiga, outvecklade. I går
hade fru Manzey igen en tribu
lation med sin dotter angåen
de Mischa W. – Älskar du honom
ja eller nej? – och så undvikan

de svar, så ett litet upp-
rördt uttryck i ansigtet.
Säkert är att han gjorde henne
sin kur på soiréen sist. Nog
måste jag säga att hon skulle
sjunka i min aktning om
hon toge denna rysliga stork,
hvars ansigte strålar af sjelf
tillräcklig och förnöjd dumhet.
Men hon har en slags penchant
för honom. Ju dummare och
latare en karl är desto trognare
anse
qvinfolken honom vara,
och denna trogenhet, se den
är värd mera än allt annat.
Fröken Manzey får ju också, genom
att ta honom det hon önskar
mest och innerligast – en plats
i Petersburgssocieteten, en vacker
våning, slägtmiddagar och spel-
partier för herrarne – samt någon

gång komma på hofvet.
– Jag har sett Coquelin 2 gånger –
sist i Gringoire och Tartuffe.
Gringoire gick ej i publiken
här – pjesen är för fin och för
välskrifven för dem. Han
är mästerlig, Coquelin – isynner
het i monologerna. Neiglick
är der hvarje dag, och var
dessutom hos C. en morgon
på uppvaktning, få att få besked
om Helsingforsresan. Denna blir
ej af nu, men i nästa år lofvade
han komma öfver Kjöbenhavn–
Stockholm till oss.
Duperret skall gifta sig med
en petersburgsk fransyska, och
är kär och konfys. Emeller-
tid lofvade han lemna mig
någonslags besked om taflan
såsnart hofvet kommer hit,
d.v.s. om måndag.

Ack hvad jag ofta varit för-
tviflad öfver porträttet nu för-
tiden. Hon är rent af gruflig
med sitt sölande – Kommer 2
timmar för sent – alltid just
då det blir mörkt narrar
mig att vänta – ack det är
rysligt.
Två rigtigt vänliga bref gjorde
mig godt i själen – från Reuter-
skiöld, som icke kan begripa "hvar
för man sitter i Petersburg när
man kan vara i Paris" och från
Krohn – ett långt nyårsbref
med utförlig kritik öfver
min tafla som han tala
om på följande sätt, Jag citerar:
Tack för fotografiet efter Det Billade
det var en rigtig velkommen Jule-
gave. Det bragte mig som en frisk

hilsen fra dig och var baade et kjært
Bevis på dit Venskab og et smukt
Bevis på Store Fremskridt i Din
Kunst. Ikke alene jag, men alle
Kunstnere, som have seet det, ere
begejstrede derfor. Der er en saa
frisk och fri Havluft derover, en
så fortreffelig karakteristik i
Figurerne, en så usedvanlig god
tegning, at De kunde ikke have
gjort mig nogen större Glæde end
at male saa godt et Billede. Jeg
er desuden overbevist om at det
är fortreffeligt i Farven Den lille
Pige er saa ægte seet, hendes
Hoved, Ryg, Liv, Hand, alt er godt.
o.s.v." som Mamma vet är
det denna konstkritik jag mest
lyssnar till i Verlden, och det är
så innerligt roligt att få höra
dessa ord af honom. – Hans far

har dött i höst – han var sedan
Juli alldeles afsigkommen. –
Zilliacus var här och lemnade
ett kort i går. Beklagligtvis var
jag ej hemma.
Sascha Jacobson hade igår ett argt
utfall mot finnar, svenskar och
utländingar, så elakt som möjligt,
och med afsigt att såra mig –
men den som gjorde en konst deri,
det var jag. Nej andra karlar
skall det vara för att jag skall
bli arg. Ett sådant der ohängt
fä!
Jag har fått kurage igen efter Krohns
bref. Det var så vänligt allt igenom
att jag med tillförsigt och glädje.
erfar att det verkligen finnas
menniskor som hålla af mig, som
sätta värde på mig och tro att jag kan
bli något af. – Farväl – Skrif
snart, snart, snart –
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är visst bra länge sedan jag skref men så är det också mycket länge sedan jag fick bref.

 • Har jag skrifvit om den Cedercreutz Kræmerska middagen? Fröken såg ju söt ut.

  Sofia von Kræmer Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz Oskar von Kræmer
 • Hon lofvade ta med sig de saker, som jag ej kunde skicka med Armfelts, af det goda skäl att dessa ej alls resa till Helsingfors. Bebe är litet förkyld och då är det ju omöjligt, gudbevars.

  Helsingfors Nadine Armfelt Maria Cedercreutz Carl Alexander Armfelt Nadezjda Lerche
 • Hvad de äro underliga dessa menniskor. Så underbart omyndiga, outvecklade. I går hade fru Manzey igen en tribulation med sin dotter angående Mischa W. – Älskar du honom ja eller nej? – och så undvikande svar, så ett litet upprördt uttryck i ansigtet. Säkert är att han gjorde henne sin kur på soiréen sist. Nog måste jag säga att hon skulle sjunka i min aktning om hon toge denna rysliga stork, hvars ansigte strålar af sjelftillräcklig och förnöjd dumhet. Men hon har en slags penchant för honom. Ju dummare och latare en karl är desto trognare anse qvinfolken honom vara, och denna trogenhet, se den är värd mera än allt annat. Fröken Manzey får ju också, genom att ta honom det hon önskar mest och innerligast – en plats i Petersburgssocieteten, en vacker våning, slägtmiddagar och spelpartier för herrarne – samt någongång komma på hofvet.

  Sankt Petersburg Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Jag har sett Coquelin 2 gånger – sist i Gringoire och Tartuffe. Gringoire gick ej i publiken här – pjesen är för fin och för välskrifven för dem. Han är mästerlig, Coquelin – isynnerhet i monologerna. Neiglick är der hvarje dag, och var dessutom hos C. en morgon på uppvaktning, få att få besked om Helsingforsresan. Denna blir ej af nu, men i nästa år lofvade han komma öfver Kjöbenhavn–Stockholm till oss.

  Helsingfors Stockholm Köpenhamn Benoît Constant Coquelin Pierre Gringoire Hjalmar Neiglick Tartuffe
 • Duperret skall gifta sig med en petersburgsk fransyska, och är kär och konfys. Emellertid lofvade han lemna mig någonslags besked om taflan såsnart hofvet kommer hit, d.v.s. om måndag.

  Henri-A. Duperret Duperret
 • Ack hvad jag ofta varit förtviflad öfver porträttet nu förtiden. Hon är rent af gruflig med sitt sölande – Kommer 2 timmar för sent – alltid just då det blir mörkt narrar mig att vänta – ack det är rysligt.

  Helene Demidov di San Donato
 • Två rigtigt vänliga bref gjorde mig godt i själen – från Reuterskiöld, som icke kan begripa "hvarför man sitter i Petersburg när man kan vara i Paris"

  Paris Sankt Petersburg Lennart Reuterskiöld
 • och från Krohn – ett långt nyårsbref med utförlig kritik öfver min tafla som han tala om på följande sätt, Jag citerar: Tack för fotografiet efter Det Billade det var en rigtig velkommen Julegave. Det bragte mig som en frisk hilsen fra dig och var baade et kjært Bevis på dit Venskab og et smukt Bevis på Store Fremskridt i Din Kunst. Ikke alene jag, men alle Kunstnere, som have seet det, ere begejstrede derfor. Der er en saa frisk och fri Havluft derover, en så fortreffelig karakteristik i Figurerne, en så usedvanlig god tegning, at De kunde ikke have gjort mig nogen större Glæde end at male saa godt et Billede. Jeg er desuden overbevist om at det är fortreffeligt i Farven Den lille Pige er saa ægte seet, hendes Hoved, Ryg, Liv, Hand, alt er godt. o.s.v." som Mamma vet är det denna konstkritik jag mest lyssnar till i Verlden, och det är så innerligt roligt att få höra dessa ord af honom.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Hans far har dött i höst – han var sedan Juli alldeles afsigkommen.

  Pietro Krohn Frederik Krohn
 • Zilliacus var här och lemnade ett kort i går. Beklagligtvis var jag ej hemma.

  Konrad Zilliacus
 • Sascha Jacobson hade igår ett argt utfall mot finnar, svenskar och utländingar, så elakt som möjligt, och med afsigt att såra mig – men den som gjorde en konst deri, det var jag. Nej andra karlar skall det vara för att jag skall bli arg. Ett sådant der ohängt fä!

  Alexander Jacobson
 • Jag har fått kurage igen efter Krohns bref. Det var så vänligt allt igenom att jag med tillförsigt och glädje. erfar att det verkligen finnas menniskor som hålla af mig, som sätta värde på mig och tro att jag kan bli något af.

  Pietro Krohn
 • Farväl – Skrif snart, snart, snart – Atte.