Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

belysning beställningar brev ekonomi finska häst hederstecken kläder landsbygd ljus magistrar ministrar pastell promotioner resor sällskapsliv sekreterare språk svenska tävlingar utställningar väderlek vänner

Paris d. 6 juni 86
Älskade Mamma,
Jag skrifver, inte egentligen för att jag har nå-
got synnerligt att förtälja, men för att
jemra mig öfver väder och vind. Nu, sedan
jag slutat Kergorlays porträtt (då var det
solsken och vackert vädret) har det regnat
och blåst ohyggligt. Således alldeles o-
möjligt att göra något till taflan. Jag
har visserligen försökt, men märker att
jag bara gör dumheter inne, i en helt
annan belysning. Dertill har jag gått
och förderfvat en pastell, som var beställd
af Herman Standertskjöld. Vore han ej så
fasligt snarstött och skulle han ej miss-
förstå den enklaste sak, så skulle jag ha
lust att skjuta upp med denna pastell
tills jag nästan gång kommer till Paris
Nu kan jag det icke, och taflan lider
derpå, ty till pastellens färdiggörande åt-
går åtta dagar. Det är så otäckt med
pastell, att färgerna, när de engång blifvit
smutsiga genom för mycket bråk och
för mycken ommålning, aldrig mera
återfå sin ursprungliga kraft och

friskhet. Den 15 öppna vår utställningen
hos Petit. Ledsamt nog har jag rakt
ingenting att sälja, utan utställer blott
Mme Saussines porträtt samt två pasteller
(ett hufvud som Neovius skall ha och
Boije).
I dag är det "le grand pris de Paris"
på Longchamps. Stackars sportsmen och
stackars publik. Det duggregnar så jemnt
och så vått att hvar och en som sticker
sin näsa utom dörren på tio minuter
är alldeles genomvåt, vägar och stigar
äro gement smutsiga och de stora vagnar-
na som resa till kapplöpningen se för ynkli-
ga ut. Konni är naturligtvis derute. Han
beklaga sig öfver sin reskamrat, en herre som
heter Liljeblad, någonslags pappersonasse menniska,
Denna figur kan ej ett ord af något främmande
språk och ehuru han är första gången utom
Finlands gränser, bryr han sig ej om att se nå-
got utan sitter hemma på hotellet med en
annan figur, Gröndal från Åbo dricker toddy
och drar sin spader. – Den slags finskhet
kommer man så sällan att tänka på
härute, der man mest träffas ihop med
lifvade och vetgiriga landsmän, att man
icke nog kan förvåna sig öfver den då man nå-
gongång
står
ansigte mot ansigte inför detta feno-

Om ni nu skrifver att det är alldeles
förtjusande väder hemma, att Haiko är
gudomligt o. s. v. så blir jag högst för-
tviflad. Jag har redan nu så stor
lust att laga mig hemåt, att jag knap-
past kan inse huru jag skall hålla
ut till slutet af månaden.
Sedan Kergorlays porträtt blef färdigt
har jag haft det litet lugnare – också
mår jag nu bra. En massa omsorger
brådskan, åskvädret m. m hade bragt
mig i ett tillstånd af nervositet som
var högst obehagligt.
Hvad det skall bli roligt att höra om
promotionen, om Anni på balen
o. s. v. Jag har ej sett någon promstion
sedan 1873, då jag sjelf var marskalk,
och der jag vid middagen var med om
ett värre fennomangräl med anledning
af J. V. Nordströms jubelmagisterskap
och det telegram som skulle afsändas
till honom.
Jag känner mig så innerligen lat
sedan några dar – det är troligen reaktionen
efter arbete icke mycket, men många-
handa. – häromdagen hade kulturmi-
nistern Goblet varit på frukost hos

Pasteur, och lär då ha talt om heders-
legionen för mig. Det ser således ut som
om det blefve en verklighet. Jag tänker
med en viss fasa på all den ovilja
detta skall väcka på vissa håll.
Menniskorna, (mina skandinaviska vänner)
ha varit som galna att låna pengar
af mig i vår. Förr har jag sagt att jag
skulle behöfva en sekreterare, nu skulle
jag dessutom vilja ha en bokhållare
som kunde hålla reda på denna mycket
invecklad och ifriga affärsrörelse.
Oläsligt. Om onsdag har jag Runebergs
till middagsoläsligt, hvar det vet jag ännu
icke. – I går åt jag middag hos Cham-
bure – jag ser att han verkligen ej gör tecken
till ceremoni med mig och att det verkli-
gen gör honom nöje att ha mig der.
I slutet af månaden reser han med Gum-
man Saussine till Ems, men lemnar gum-
man der med Mlle Müller, hennes höger hand
och reser så, troligen med Portalis, till Schweitz
Nürenberg, Prag och Dresden, samt stannar
några veckor hos Portalis i hans gamla Kastell
i Schweitz, dit jag för resten också är bjuden
fastän jag ej begagnar mig af inbjudnin
gen. – Tusen helsningar och skrif snart
Atte
Har ni ännu inte fått sommartygena och pappret, afsända d. 19 maj häri-
från.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Skriver "för att jemra mig öfver väder och vind".

 • Efter att porträttet av Kergorlay har blivit färdigt har Edelfelt inte kunnat arbeta på "I Luxembourgträdgården" p.g.a. det dåliga vädret.

  Luxembourgträdgården Hervé-Henri-Christian de Kergorlay
 • Det går inte att måla "I Luxembourträdgården" inomhus i en annorlunda belysning.

  Luxembourgträdgården
 • Edelfelt har fördärvat "Au Bois de Boulogne" som var beställd av Herman Standertskjöld, men arbetet kan inte uppskjutas för Standerskjöld skulle ta så illa upp; arbetet kräver åtta dagar; Edelfelt skulle vilja flytta det till nästa gång han kommer till Paris.

  Paris Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • Om att måla pastell; färgerna förlorar sin kraft då man har bearbetat dem för mycket.

 • Den 15 juni öppnas utställningen hos Petit [femte utställningen arrangerad av "Société Internationale de peintres et sculpteurs"]; Edelfelt har ingenting att sälja; ställer ut porträttet av Madame Saussine och två pasteller: "Parisisk modell" som Neovius beställt och porträttet av Boije.

  Georges Petit
 • I dag är det le grand prix de Paris på Longchamps i regn; Konni Zilliacus är där.

  Longchamps Konrad Zilliacus
 • Konni Zilliacus beklagar sig över sin reskamrat, herr Liljeblad, som inte kan främmande språk och sitter på hotellet med herr Gröndal från Åbo, spelar kort och dricker toddy; Edelfelt konstaterar att han sällan stöter på denna slags finskhet, utan vetgiriga landsmän.

  Åbo Konrad Zilliacus Liljeblad Gröndal
 • Vill resa till Haiko; Edelfelt undrar hur han ska kunna hålla ut till slutet av månaden.

  Haiko
 • Edelfelt mår bra, det är lugnare sedan porträttet av Kergorley har blivit färdigt.

  Hervé-Henri-Christian de Kergorlay
 • Det ska bli roligt att höra om promotionen; om Annie Edelfelt på promotionsbalen.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har själv inte sett en promotion sedan han var marskalk 1873; då blev det "fennomangräl" vid middagen om telegrammet som skulle avsändas till jubelmagistern J. J. Nordström.

  Jacob Johan Nordström
 • Edelfelt känner sig lat efter att ha arbetat.

 • Kulturministern Goblet varit på frukost hos Pasteur och talade om hederslegionen för Edelfelt; det kommer att väcka ovilja på vissa håll.

  Louis Pasteur René Goblet
 • Skandinaverna lånar pengar av Edelfelt i vår; han skulle tidigare ha behövt en sekreterare, nu skulle han också behöva en bokhållare.

 • Edelfelt får Runebergs som middagsgäster på onsdag, men vet ännu inte var de ska äta.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Middag hos Chambure igår; om hans vänskap för Edelfelt.

  Emile de Chambure
 • Chambure reser med Madame Saussine till Ems i slutet av månaden; lämnar henne där med Mademoiselle Müller, och fortsätter själv troligen med Portalis till Schweiz, Nürnberg, Prag, Dresden; några veckor i Portalis kastell i Schweiz; Edelfelt är bjuden dit också, men åker inte.

  Prag Schweiz Dresden Bad Ems Nürnberg Emile de Chambure Roger de Portalis de Saussine Müller
 • Edelfelt undrar om sommartygen och pappret som han sände den 19 maj inte har kommit fram.