Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer beställningar blommor brev diplomater ekonomi erotik föreläsningar hälsa kärlek kläder krig kvinnor litteratur modeller (yrken) musik namnsdagar piano politik prinsar resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) soldater sommar spionage tjänstemän universitet utställningar väderlek vår

Paris d. 27 april 1887
Älskade Mamma,
Jag har afsagt mig en middags-
bjudning hos Lewenhaupts, (fastän
både grefven och grefvinnan i dag
varit och sökt mig) – bara för att
få litet ro, få skrifva i fred till
Mamma och gratulera på det hjertligaste
till namnsdagen eller namnsdagar-
na den 5 maj. – Så gerna jag än
ville vara sprittande rolig och lustig
i detta bref, tror jag att det ej är
värdt att göra alltför stora försök i
den riktningen, ty jag är uttröttad
och nervös, och vill, enligt Boileaus
föreskrift ej "forcer mon talent.

Jag är i det allra värsta stadiet
med min tafla nu, och har dessutom
en förskräckelse för att ej få den
färdig till den 6tte, då den skall
vara inlemnad hos Petit. Jag
hör Mamma säga sitt: vara bara
lugn, det reder sig nog – och det
hoppas jag också – det krångligaste
är att vara lugn. Otur på otur
med modeller dessutom. Först barn-
ungar och så de stora som ej komma
på bestämda tider, så en regnskur
just då jag skall måla ute, och
sist sjelfva måleriet som gör
alla möjliga svårigheter. Det är
nämligen klart att just denna
tafla och detta ämne fordra

ett frisk, hurtigt och lefnadslustigt
målningssätt: Mamma och ammor
och barn och sol, och då skriker
och svär hvarje tung och dum ton,
hvarje klumpighet i teckning och
facture på ett fasansfullt sätt.
Jag målar fortfarande ute hos
Dagnan, som någotsånär håller
modet uppe på med. Mme Dagnan
kom t. o. m, sin blyga natur till
trots, i dag och sade: mais ne vous
tourmentez donc pas, Monsieur, votre
tableau sevient si beau, – je suis
parfaitement que je n'entends rien
à la peinture, mais c'est au point
de vue
d'une
Maman que je le regarde".
– Min nervositet har fått ett
litet tillskott af den allmänna

förskräckliga spänningar, hvari
alla
menniskorna
åter befinna sig här i Paris.
Bismarck och kriget för dörren nu
igen. Ni ha i tidningarna läst
om den minst sagdt besynner-
liga arresteningen af en fransk
gräns
tjänsteman. Utklädda tyska agenter
narrade honom öfver på tyskte om-
råde, bundo honom och förde honom
till Metz, der han skall stå till svars
för spioneri. Är det ej som under
den värsta medeltid! – Lohengrin
har blifvit förbjuden, ty man
fruktade upplopp på gatan, alla
menniskor äro åter i denna stora
ångest som för två månader
sedan. Alla mina kamrater
som få kläda de röda byxorna
på vid första alarm, se saken

an allt annat än lättsinnigt,
och ingen som har det minsta
af sympathier för detta land, kan
vara likgiltig i detta ögonblick.
Just under det värsta eländet
med yttre politiken och med min
tafla kom Ellan och hennes Mam-
ma. De lugnade mig genast med
att de skulle stanna endast en
vecka, d. v. s just under den tid
som jag är i den ohyggligaste vefva,
upphängd och nersläppt. tre aftnar
har jag varit med dem. Naturligt
vis är ej Paris rätta orten för en
nervsvag person som Julia. Hon
har för resten blifvit märkvärdigt
tystlåten – icke slö precis men fru
Mamma sitter tyst, tänker upp intet
just. Ellan är sig lik – ehuru

"milieun" här gör sitt till för att
få en annan blick på henne.
Det är märkvärdigt just hvad
jemförelsen modifierar omdömet
isynnerhet i utvärtes ting, så
frapperades jag ordentligt af hennes
anspråkslösa yttre och tyckte först
att hon såg
trött, för att ej säga
gammal ut.
Med alla de här "pimpartu" parisiskor
na omkring sig förefaller hon just
så märkvärdigt modest i later
och klädsel. Och Tänk på att hon
i Hfors ser så kavat ut. Söt
och vänlig och kamratslig är
hon, men det erotiska är "lettre
morte" för henne. Hon har något
egendomligt afklippande i sin
blick, och jag begriper henne ej
rigtigt i det stycket. Af de tusen
och åter tusen qvinnor jag sett i alla

verldens länder är hon den minst
erotiska. Ibland får hon ett ömt
eller rättare snällt tonfall i rösten,
men då är det något deri som
mera påminner om barnet än
om qvinnan. Hon sade mycket
godt om mina systrar, och det
fröjdade mitt hjerta, ty de och
Mamma stå mig ändå allra när-
mast "de ä nu mitt allrabästa".
I går gick jag och spatserade med
Ellan utan Julia en stund. Hon
är så frank och hederlig som
någon, så "bra" på allt sätt som
möjligt och jag håller mycket af
henne som en god vän. Desam-
ma känslorna har hon nog för
mig, derom tviflar jag ej. Ack om
hon bara kunnat och velat vara
litet kokett med mig i verlden!
Hvad jag då skulle ha flugit för

henne. Märk nu väl att jag ej
talar om banalt och kallt koketteri,
utan om den slags värme som
ju måste utstråla från en qvinnas
ögon om hon har hjerta i bröstet
Har jag sjelf blifvit så gammal
och så kall att det är mitt fel?
Nej, det tror jag då verkligen
inte! Kanske känner jag henne
för väl, och bristen på vibration
och "trouble" i vårt förhållande kom-
mer deraf. Jag funderar derpå och
frågar mig hundrade gånger samma
sak men får ej reda derpå ändå.
I dag morgse då jag var och
köpte vexeln (banken ligger alldeles
nära till hotellet der de bo) såg
jag henne igen. I en slags
pegnoir eller
morgon
toilett såg hon utmärkt bra ut,
frisk och ung, och jag kände

bättre igen henne nu. Hon
förkunnade att hon var bjuden
på middag till Runebergs med
Jonas Lies familj och beklagade
att jag ej var med. Om lör-
dag är vernissagedag och led
som jag är på lefvernet med Skandi
naver på Ledoyen, har jag bjudit
Julia, Ellan och Chambure på
frukost hemma i ateliern
för att sedan tillsammans gå på
salongen. Chambure har varit rigtigt
sjuk, en slags akut bronchit, så
att han först i morgon skall gå
ut. Neiglick har fört Ellan på
några föreläsningar i Sorbonne –
Är det ej ett öde att jag under
allt detta schå skall ha min
tafla som dag och natt sysselsätter
mig och mina tankar! I mor-
gon skall jag på middag till

Prinsen (derför brydde jag mig
icke om att se honom i dag hos
Lewenhaupts). Jag hade, min
vana likmätigt, räknat ut
att jag skulle ha taflan absolut
färdig ungefär d. 25 april,
och derefter ta ihop med
grefvinnan L. igen, för att få
henne till Petits utställning
också, men deraf blir intet.
Hennes porträtt är bland det
sämsta jag gjort på länge. Lilla
Grosjean deremot blef bra:
fraicht och rosigt och blodungt
som hon sjelf med hennes högst
oregelbundna lilla "frimousse",
uppnäsa och lustiga ögon.
Samt nog skickade jag det till
Montbéliard så snart jag fick
ramen. Der skall det ha väckt
stor beundran, skrifver fadren,

och jag får väl i sinom tid porträtte
ra hela familjen.
Det känns så lustigt och tomt att
ej ha något på Salongen i år.
Dagnan kan hoppas på en stor
succès – hans tafla är verkligen ut-
märkt, god, gedigen, djupt och fin,
så bra i själsmålningen och så
bra i teckningen. – Nordborna bli
ej särdeles bra i år tycks det.
Kröyers tafla anse fransmännen
vara sämre än dem han haft
förut, Bergh och Larsson äro
illa placerade och deras saker
ha ej gjort något vidare godt in-
tryck på juryn. Det skall bli
någonslags skandinavisk kärleks-
måltid på aftonen om lördag – får
se om glädjen kommer att stå
så högt i tak som förr, då
de förnämsta målarne icke ha
sina saker upphängda så att folk
ser dem.
Maries sjukdom, som ett ögon

blick (från det ena brefvet till det
andra, fyra dagar) mycket oroat
mig, tyckes nu, Gud se lof, ha
tagit en mera hoppingifvande
vändning. Någon rigtigt tyfus
måtte det aldrig ha varit. för-
sök nu i alla fall att vara
ytterst försigtiga, låt henne ej
begå några oförståndigheter
med mat, ej öfveranstränga sig
och ej oroa sig med att åter
börja bråka och arbeta för tidigt.
Återfall äro ju alltid svårare
Ja måtte ni alla få vara friska
och raska, det är min innerligaste
önskar och åstundan!
Det har lugnat mig betydligt
att skrifva. Jag vet knappast
om jag vågar läsa igenom all den
osammanhängande prosa jag raspat
ihop, ty hvarje, äfven den lindrigaste

kritik skulle helt visst förkasta
detta skrifsätt "hos genus scribendi"
som Cornelius Nepos säger.
Den som ändå alltid hade Mam-
mas goda, vänliga råd och tröst
till hands. Bara några ord af
Mammas hand eller uttalade med
Mammas röst är för mig tio gånger
bättre än dagslånga resonnemanger
och öfverbevisningar.
Max Schultén har ännu ej kunnat
upptäckas på Paris horisont. Vädret
börjar nu bli menskligt och man
kan ändtligen anlägga sommarpaletå
Träden som den här tiden brukar vara
fullt utslagna ha en stark grön
skiftning redan och Marché aux
fleurs vid Madeleine prålar i
alla de vackraste och grannaste
färger en menniska kan tänka
sig. Paris är verkligen vackert
om våren. Jag hade så mycket

önskar att få er hit, men det
får bli till ett annat år . Nu
få vi nöja oss med att träffas
i Köpenhamn. Det hade varit
bra, bra roligt att se Bertha
alldeles splitternya intryck. Med
alla dessa krigsrykten och denna
politiska spänning hade Paris
kanske ej visat sig rigtigt till sin
fördel, men det är kukku i alla
fall – när jag någongång på dagen
kan slita mig lös från mitt
usla måleri och kommer till
Place de la Concorde och far öfver
broarna, tänker jag på den glada
dag jag skall få visa allt detta
åt syskonparet – väninnan,
Mamma, får sitta i lugn och ro
på hotellet så länge, vi skola ej pina
Mamma med alltför långa

promenader.
Vexeln är för pianot, eller, om
Mamma skjuter upp denna sak
till hösten, till hvad som Mam-
ma anser vara bäst och lämpligt.
Skrif vid tillfälle och säg hvad
slags billiga sommarklädningar
jag skall ta åt Brandtarna,
hattar, småsaker o. s. v. som ej
blir alltför mördande i tull och
transport. Aldrig har jag sett
så litet slitande flickor som
mina systrar – då de förklarar
sig behöfva ingenting i toilett-
väg är detta endera spartanskt
eller ytterst ordentligt. Endera
ha de inga behof eller ha de
varit otroligt aktsamma med
sina kläder.
Jag blir rigtigt lugn och glad
och frisk till själen först när jag får
träffa Er. På Haiko skall
jag, efter att ha flackat i Finland

försöka måla något rigtigt
dugtigt, om Gud låter mig ha
helsan och ej förslöas.
Nu går jag till kojs. Klockan är
half elfva och sedan jag en half
timme studerat Richard Wagners
litterära arbeten (snillrika men
konfura och litet formlösa) skall
jag somma godt med tanken hos
Er och i hopp att vakna i morgon
kl. 7, får att återtapptaga brottnin
gen med min tafla – personer,
fond
o.s.v.
träden i bakgrunden påminner
nu starkt om ölsupa, samma
obestämdt blekbruna färg)
God natt derför! Måtte Maja
nu fortfara att bli rask. Tusen
helsningar till flickorna och alla
derhemma. Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har avböjt en middagsbjudning till Lewenhaupts; han vill skriva i brev i lugn och ro; Edelfelt gratulerar Alexandra och Annie Edelfelt på namnsdagen.

  Alexandra Edelfelt Augusta Lewenhaupt Alexandra Edelfelt Carl Lewenhaupt
 • Edelfelt skulle gärna vara rolig i detta brev, men han är uttröttad och nervös och ska inte forcera sin talang för humor, inte "forcer mon talent", enligt Boileaus föreskrift.

  Nicolas Boileau
 • Edelfelt är i det värsta skedet med "I Luxembourgträdgården"; det blir bråttom att få den färdig i tid till utställningen hos Petit.

  Georges Petit
 • Edelfelt har otur med modeller och väder i arbetet med "I Luxembourgträdgården"; det krävs ett friskt, hurtigt och levnadslustigt målningssätt.

 • Edelfelt målar "I Luxembourgträdgården" hos Dagnan; Dagnan och hans fru är uppmuntrande.

  Neuilly-sur-Seine Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelts nervositet tilltar också p.g.a. den politiska situationen och oron i Paris; Bismarck och kriget står för dörren igen; Alexandra Edelfelt har i tidningar läst om arresteringen av en fransk gränstjänsteman som av Tyskland anklagas för spioneri; operan Lohengrin har blivit förbjuden i Frankrike av fruktan för upplopp; människorna har likadan ångest som för två månader sedan; alla med sympati för Frankrike måste se med oro på situationen.

  Frankrike Paris Tyskland Otto von Bismarck N.N. Lohengrin
 • Edelfelts vänner måste rycka ut vid första alarm; de ser allvarligt på situationen.

 • Ellan och Julia de la Chapelle anlände mitt i "eländet" med "I Luxembourgträdgården" och den politiska situationen; de stannar bara en vecka, men just den veckan som är värst då det gäller målandet; Edelfelt är helt "upphängd och nersläppt".

  Paris Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har umgåtts med Ellan och Julia de la Chapelle under tre kvällar.

  Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Paris är inte det rätta stället för en nervsvag person som Julia de la Chapelle; hon har blivit tystlåten.

  Paris Julia de la Chapelle
 • Ellan de la Chapelle är sig lik, men Edelfelt ser henne med andra ögon i Paris: hon förefaller märkvärdigt modest till klädsel och sätt vid sidan av parisiskorna; i Helsingfors ser hon "kavat" ut.

  Helsingfors Paris Ellan de la Chapelle
 • Ellan de la Chapelle är söt, vänlig, kamratlig, men det erotiska är "lettre mort", ett dött ord, för henne; hon har något avklippande i sin blick, Edelfelt förstår henne inte på den punkten; Ellan de la Chapelle är den minst erotiska kvinna Edelfelt någonsin har träffat, hon får ibland något mjukt i rösten, men det påminner mera om barnet än om kvinnan

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan de la Chapelle har talat gott om Annie och Berta Edelfelt; Edelfelt är glad för det eftersom de och Alexandra Edelfelt står honom närmast.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har promenerat tillsammans med Ellan de la Chapelle utan Julia de la Chapelles sällskap.

  Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Ellan de la Chapelle är frank och hederlig; Edelfelt håller av henne som en vän; han tvivlar inte på att den känslan är ömsesidig; skulle Ellan ha koketterat för Edelfelt, skulle han ha uppvaktat henne; han menar inte banalt koketteri, utan värmen i en sådan kvinnas ögon som har hjärta.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt undrar om det är hans eget fel att det inte går med Ellan; kanske han är för gammal och för kall, undrar han, men troligen inte.

  Ellan de la Chapelle
 • Kanske det inte går för att Edelfelt känner Ellan för väl, funderar Edelfelt, kanske det är därför som vibrationen saknas.

  Ellan de la Chapelle
 • När Edelfelt bestyrde om en växel i en bank nära Ellan och Julia de la Chapelles hotell mötte han Ellan i förmiddagsdräkt: hon såg ung och fräsch ut och han kände bättre igen henne.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan de la Chapelle är bjuden på middag till Runebergs tillsammans med Jonas Lie och hans familj; hon beklagade att Edelfelt inte var bjuden.

  Lina Runeberg Jonas Lie Walter Runeberg Ellan de la Chapelle Thomasine Lie Erik Lie Mons Lie Michael Strøm Lie
 • Det är vernisagedag på lördag; Edelfelt är utled på skandinaverna på restaurang Ledoyen; han har i stället bjudit Ellan och Julia de la Chapelle och Chambure på frukost i ateljén; sedan går de på utställningen tillsammans.

  Ledoyen Julia de la Chapelle Emile de Chambure Ellan de la Chapelle
 • Chambure har haft akut bronkit.

  Emile de Chambure
 • Neiglick förde Ellan de la Chapelle på föreläsningar till Sorbonne [universitetet].

  Hjalmar Neiglick Ellan de la Chapelle
 • Det är "ett öde" att "I Luxembourgträdgården" tar allEdelfelts tid och alla hans tankar just nu.

 • Edelfelt ska gå på middag hos prins Eugen följande dag; därför gick Edelfelt inte till i Lewenhaupts denna dag för att träffa prinsen där.

  Augusta Lewenhaupt Eugen Carl Lewenhaupt
 • Hade tänkt att "I Luxembourgträdgården" skulle vara färdig till den 25 april; sedan skulle han ta itu med porträttet av grevinnan Lewenhaupt igen; det blir nu ingenting av att få porträttet av grevinnan färdigt till utställningen hos Petit.

  Augusta Lewenhaupt Georges Petit
 • Porträttet av grevinnan Lewenhaupt är det sämsta Edelfelt har gjort på länge.

  Augusta Lewenhaupt
 • Porträttet av Mademoiselle Grosjean däremot blev bra; fräscht som hon själv; dumt nog har Edelfelt skickat porträttet till Montbéliard, där det har väckt beundran enligt herr Grosjean; Edelfelt får väl i sinom tid måla porträtt av hela familjen.

  Montbéliard Elisabeth Grosjean Jules Grosjean Daniel Grosjean
 • Det är konstigt att inte ha något på Salongen.

 • Dagnan kan hoppas på stor succé på Salongen.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • De nordiska konstnärerna blir inte bra på Salongen i år.

 • Fransmännen anser Krøyers tavla [på Salongen] vara sämre än hans tidigare tavlor.

  Peder Severin Krøyer
 • Berghs och Larssons verk är illa placerade; de har inte gjort intryck på juryn.

  Carl Larsson Richard Bergh
 • Det är skandinavisk middag på lördag; Edelfelt undrar om stämningen blir lika livad som förr då de främsta konstnärerna har fått sina verk så dåligt placerade.

  Carl Larsson Richard Bergh
 • Maries sjukdom är troligen inte riktig tyfus; men man måste vara försiktig; låt henne inte vara oförsiktig med mat, och inte börja bestyra med saker.

  Mari / Marie
 • Edelfelt hoppas Alexandra, Annie och Berta Edelfelt får vara friska.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har blivit lugnare av att skriva brevet, men vågar inte läsa igenom all den osammanhängande texten; den lindrigaste kritik skulle förkasta detta skrivsätt, "hoc genus scribendi" som Cornelius Nepos säger.

  Cornelius Nepos
 • Edelfelt skulle alltid vilja ha Alexandra Edelfelts tröstande råd till hands.

  Alexandra Edelfelt
 • Max Schultén har inte synats till i Paris.

  Paris Maximus af Schultén
 • Vädret är varmare, man kan gå i sommarpaletå, träden som brukar vara fullt utslagna vid denna tid har en grön skiftning och "Marché aux fleurs", blomstermarknaden, vid [kyrkan] la Madeleine prålar i starka färger; Paris är vackert om våren.

  Paris Madeleine / Église de la Madeleine
 • Edelfelt hade önskat få se Alexandra, Annie och Berta Edelfelt i Paris; nu får han nöja sig med att träffa dem i Köpenhamn; det skulle ha varit roligt att höra Bertas intryck av staden, men Paris skulle sannolikt p.g.a. den poltiska spänningen och krigsrykten inte ha visat sig från sin bästa sida; Edelfelt planerar Alexandras, Annies och Berta Edelfelts besök i tankarna; då han kan slita sig loss från sitt "usla måleri" och går ned till Place de la Concorde och går över broarna, då tänker han vad allt han skulle vilja visa dem.

  Köpenhamn Place de la Concorde Paris Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Växeln är för pianot eller vad Alexandra Edelfelt anser bäst.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt undrar hurudana billiga sommarklänningar, som inte kostar mycket i tullen, han ska köpa åt Brandtarna; hurudana hattar, småsaker?

  Brandt
 • Edelfelt undrar om Berta och Annie Edelfelt verkligen inte behöver någonting nytt i klädväg; han har aldrig träffat flickor som är så aktsamma och spartanska som de.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt blir glad och lugn först då han får träffa Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Han ska måla något "riktigt dugligt" i Haiko, efter resan i Finland.

  Finland Haiko
 • Edelfelt har studerat Richard Wagners litterära arbeten; de är snillrika, förvirrande och lite formlösa.

  Richard Wagner
 • Edelfelt lägger sig nu i hopp om att vakna klockan sju för att fortsätta med "I Luxembourgträdgården": figurer, fond; träden i bakgrunden påminner nu om ölsupa.

 • Edelfelt hoppas att Maja kryar på sig.

  Mari / Marie