Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap ångbåtar beställningar diplomater ekonomi folket (fenomen) förlovning grevinnor hem kommunalpolitik krig kvinnor män modeller (yrken) politik resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skolor telegram testamente utställningar väderlek

Paris d. 5 juni 87
Älskade Mamma,
Jag sitter bara och studerar almanackan
och kombinerar för min afresa – Mamma
vet den oturen jag haft: 1° att den
franska frun Mme Weisg de Strasgieviz har
fått besök af 3 unga flickor, af hvilken
en genast insjuknade kraftigt i messling,
hvadan Madame W-S under fem dagar
hindrats att stå modell för den usla
pastellen som jag redan börjat om allde-
les på ny duk, 2° att det är så mån-
ga och långa omständigheter med Pasteurs
porträttebetalning, att jag tidigast kan
få mina pengar den 10de. Jag är rasan-
de öfver allt detta som uppskjuter min
afresa till d. 12te. Om något porträtt
i Köpenhamn är numera ej fråga – ty
det skulle bra för långt ut på tiden.
och
skulle
komma fram till Finland först i
Juli. I Mammas senaste bref tyckes
ni alldeles
ha
uppgifvit tanken på Köpen-
hamnsresan, och i så fall tror jag jag ej
reser öfver Khamn utan öfver Schweitz – för

att vara der i 3 4 dagar och träffa
Ellan. Var icke rädd för några förlofnin-
gar – jag tänker ej derpå, så nedslagen
är jag af allt det jag ser omkring
mig (Kaufmanns näringsbekymmer m. m).
Jag kunde då komma öfver Lybeck som
förr. Då jag ej har något bestämdt
att uträtta i Khavn blir det bara ett
sådant der flängande till alla möjliga
menniskor på Strandvejen, som jag kan
utantill. Krohn träffade jag ju redan
här och han är den enda person i Khvn
som jag skulle göra resan för.
Grefvinnan L. är nu så godt som fär-
dig. Något mästerverk är det ej och
kan ej vara det då jag så många gånger
ändrat det hela och nu arbetar nervöst
och oroligt. Det har funnits momanger
då jag, fegt nog, funderat på att
skylla på sjukdom eller affärer för att
lemna allt ihop och fly undan. – Det
enda sättet för mig att få vara i
Finland en Maj och Juni tror jag
är att alls ej komma till Paris på
ett år – Gud vet om det vore så galet.

Min tafla hos Petit är dålig – färg-
lös och anemisk, och jag kan ej neka
till att detta obestridliga faktum
djupt bedröfvat mig. Jag blir ej
glad förr än jag målat någonting
manlig och dugtigt igen, och
med Guds hjelp hoppas jag jag skall
komma derhän under denna
sommar. Lifvet är så kort, och
arbetstiden är så kort, och jag måste
derför skynda mig, för att inte
stå som en ynkrygg infört efterverlden.
Jag gläder mig mycket åt den finska
resan. för flickorna blir den kanske
ej så rolig och ny som en resa till
Köpenhamn, men få vi lefva kunna
vi företaga danska resan ett annat
år, på återvägen från Paris. I min
succès historia har jag konstaterat en
slags regelbundet återkommande höjning
och sänkning hvart annat år. I fjol
var jag uppe, i år är jag nere – måtte
nästan år ge mig fart att krafla mig
upp igen. Alexandre Dumas sade
mig ungefär detsamma som Krohn:
Ett stort missnöje med hvad man gjort

är en lycka för en konstnär – det ger
en fart och gör en arg, och då tar
man språnget med mera kraft här-
näst. – Standertskjöld-N. har ej
svarat på mitt bref angående taflan.
Skall nu den förargelsen komma
till att jag ej skall få betalt för den.
Det har varit en tråkig vår i år –
fult väder, nedstämdhet, nervositet
öfverallt här i Paris – och som jag
är ytterst beroende af le "milieu"
så har jag varit miserabel.
Det skär mig i hjertat att ni redan äro
på Haiko. Den som vore der för ett
par dagar, bara för att få hvila ut.
Hvarför ligger ej Finland litet när-
mare Europas centrum – alla mina
bekanta ha högst 24 timmars resa
till sina respektiva hemorter. Dagnan
reste med Stetten och en ung Munier
till Bretagne på 10 dagar– de komma nog
att göra en intressant och inbringande
resa der. Men vänta, har jag fått se
alla mina finngubbar i Peräseinäjoki
och spikat dem på duken, då skall
det bli annat af. Jag tänker jag
kan samla en hel mängd dokument

på resan och sedan måla taflan eller
taflorna på Haiko. Nog får man
väl tag i finska typer der också – Klangen
t. ex, och så finns det väl några finska
tiggargubbar på Borgå fattighus – I värsta
fall får jag fara upp till finnsocknarna
i Nyland och söka reda på mina gossar
I går hade Neiglick, Meyer och Clopatt
bjudit mig på en middag de höllo för
oläsligt franska vänner – studenter unga
medicinare och journalister, inalles voro
vi 10 personer. Det var som att jag
lefvat om igen mitt quartier latin lif –
fastän jag konstaterade att jag blifvit
en hel hop år äldre sen den tiden vi
skrålade och höllo tal med Weir, Bastien
Lepage och hela det der bandet.
Dagnans porträtt af mig, som Mamma
skall få, är nu i ram – som det är
litet tar jag det med mig i höst
eller vinter hit tillbaka för att han
skall få göra några små retoucher –
det är ej förskönadt, men jag tror
att det liknar mycket – han har
uppfattat mig som någonting vagt,
enfärgadt och drömmande, och gjort mig

i fullt ljus, utan några skuggor,
så att detta blekblacka intryck ännu
förhöjes.
Chambure har stora förargelser vis à
vis hans frus testamente – som hon
grundlagt en massa katolska institutioner
i en stad nära Nimes, har naturligtvis
det radikala municipatrådet och en
radikal minister gjort allt för att omöjligt
göra genomförandet af testamentets bestäm-
melser – deraf eviga reklamationer,
skrifter och förargelser. – I alla fall
ser det litet lugnare ut på den
politiska himmeln nu sedan Boulanger
är borta, och kriget tycks ej vara så
öfverhängande nu som man först
antog.
I dag är det "le grand prix de Paris".
Mins ni när vi voro der. Med Er hade
det varit roligt att fara och se på
ståten, nu har jag ej tecken till lust der-
till
På detta bref får jag troligen icke mera
något svar – Skrif i alla fall, det kunde
ju hända att jag blef ytterligare för-
dröjd. – I alla fall skall jag telegrafera

så att ni får veta hvilken väg jag
tagit. – Om helst ångbåten från
Köpenhamn till Hfors skulle passa
in i mina planer – men nej – den
går först d. 23., vid hvilken tidpunkt
jag hoppas vara hemma redan.
förlåt att jag nu igen plågar er
med jeremiader – Petits utställning
plågar mig också – ingenting är såldt
af små taflorna der!
Helsa Etters och Haiko, och tusen
helsningar till stora och små (de små
äro Bertha och den eller de af gossarna
Etter som är hemma) från
Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt studerar almanackan inför avresan från Paris.

  Paris
 • Madame Weissgerber har inte kunnat sitta modell; hon haft besök av tre flickor, varav en genast insjuknade i mässling.

  Weissgerber de Stragéwicz
 • Edelfelt har börjat om pastellen av Madame Weissgerber på ny duk.

  Weissgerber de Stragéwicz
 • Det är många och långa omständigheter med betalningen av porträttet av Pasteur; Edelfelt kan få mera pengar tidigast den 10 [juni].

  Louis Pasteur
 • Edelfelt är rasande över allt detta som skjuter upp avresan till den 12 [juni].

 • Edelfelt hinner inte måla porträtt av fru Holmblad i i Köpenhamn.

  Köpenhamn Anna Dorothea Holmblad
 • Alexandra, Annie och Berta Edelfelt har gett upp tanken på att resa till Köpenhamn; Edelfelt reser i stället över Schweiz för att träffa Ellan de la Chapelle.

  Köpenhamn Schweiz Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Alexandra Edelfelt ska inte vara rädd för att det blir förlovning; Edelfelt tänker inte på sådant, eftersom han har blivit så nedslagen av allt det han ser omkring sig, bl.a. Kaufmanns försörjningsbekymmer.

  Alexandra Edelfelt Richard Kaufmann Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt kommer hem via Lübeck.

  Lübeck
 • Edelfelt har inget speciellt att uträtta i Köpenhamn; då blir det bara flängande med visiter; Krohn är den enda som Edelfelt vill träffa i Köpenhamn och honom träffar han i Paris.

  Paris Köpenhamn Pietro Krohn
 • Porträttet av grevinnan Lewenhaupt är så gott som färdigt; det är inget mästerverk och kan inte vara det efter de många ändringarna och det nervösa och oroliga arbetandet.

  Augusta Lewenhaupt
 • Edelfelt har funderat på att skylla på affärer eller sjukdom för att komma iväg från Paris.

  Paris
 • Det enda sättet att få vara i Finland i maj och juni skulle vara att inte alls komma till Paris på ett år.

  Finland Paris
 • "I Luxembourgträdgården", som är hos Petit, är dålig; Edelfelt känner sig nedslagen och blir inte glad förrän han har målat något "manligt och duktigt" igen; han hoppas kunna göra det under sommaren.

  Georges Petit
 • Livet är kort, arbetstiden är kort, Edelfelt måste skynda sig för att inte framstå som en ynkrygg inför eftervärlden.

 • Edelfelt gläder sig åt resan i Finland; för Annie och Berta Edelfelt blir den inte så rolig som en resa till Köpenhamn, men resan till Köpenhamn och Paris får göras ett annat år.

  Finland Paris Köpenhamn Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är vartannat år uppe och vartannat år nere angående konsten; Alexandre Dumas och Krohn menar att konstnärens missnöje leder till fart och ilska, vilket leder till bättre verk.

  Pietro Krohn Alexandre Dumas
 • Standertskjöld har inte svarat på brev; Edelfelt hoppas få betalt för "I Luxembourgträdgården".

  Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • Det har varit en tråkig vår, tycker Edelfelt, den har präglats av nervositet och dåligt väder.

 • Alexandra, Annie och Berta Edelfelt är redan i Haiko; Edelfelt skulle önska att Haiko vore närmare Europas centrum; han jämför med sina vänner som har högst ett dygns resa till sina hemorter.

  Europa Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Dagnan har rest med Stetten och "en ung Muenier" till Bretagne för tio dagar; Edelfelt tror att de kommer att få en intressant och produktiv resa.

  Bretagne Pascal Dagnan-Bouveret Carl von Stetten Jules-Alexis Muenier
 • Edelfelt vill se "finngubbar" i Peräseinäjoki [i södra Österbotten] och måla dem; han ska samla dokument under resan för att fortsätta måla i Haiko; man får väl tag i finska typer där också, menar Edelfelt, t.ex. Klangens och några tiggargubbar på Borgå fattighus; Edelfelt måste kanske åka till det finskspråkiga Nyland för att söka modeller.

  Finland Nyland Borgå Haiko Peräseinäjoki Klang
 • Edelfelt var föregående dag bjuden på middag av Neiglick, Söderhjelm och Clopatt; de ordnade middagen för sina franska vänner, unga studenter, medicinare och journalister; middagen påminde Edelfelt om den tid då han själv var ung och skrålade och höll tal i Quartier latin tillsammans med vännerna Bastien, Weir och "hela bandet".

  Paris Quartier Latin Jules Bastien-Lepage Hjalmar Neiglick Julian Alden Weir Werner Söderhjelm Arthur Clopatt
 • Dagnans porträtt av Edelfelt är nu i ram; Alexandra Edelfelt ska få det; Edelfelt tar ändå det med tillbaka till Paris i höst så att Dagnan kan göra några små ändringar; Dagnan har uppfattat Edelfelt "som någonting vagt, enfärgat och drömmande"; porträttet är rätt likt, inte förskönande, Edelfelt är målad i fullt ljus, utan skuggor.

  Finland Paris Alexandra Edelfelt Pascal Dagnan-Bouveret
 • Chambure har svårigheter med sin frus testamente; den nu avlidna frun grundade flera katolska skolor i en stad nära staden Nîmes, men det radikala municipalrådet och en radikal minister vill inte godkänna testamentets bestämmelser.

  Nîmes Emile de Chambure Amélie-Félicité de Chambure
 • Kriget [krigshot mellan Frankrike och Tyskland] är inte så överhängande då Boulanger är borta [från krigsministerposten].

  Georges Boulanger
 • Denna dag är det "Grand prix de Paris" [hästtävling, introducerad på 1860-talet]; under Alexandra och Annie Edelfelts besök i Paris besökte de "Grand prix de Paris" och det var mycket roligt; ensam vill Edelfelt inte titta på tävlingarna.

  Paris Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ber att Alexandra Edelfelt sänder svar på detta brev; det kan hända att avresan blir uppskjuten.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt telegraferar hem om resrutten.

 • Det skulle spara tid att ta ångbåten från Köpenhamn till Helsingfors , men den går vid en tidpunkt då Edelfelt redan hoppas vara hemma.

  Helsingfors Köpenhamn
 • Edelfelt fänner sig plågad vid tanken på utställningen hos Petit; ingen av de små tavlorna är såld.

  Georges Petit
 • Edelfelt hälsar till Etters och Haiko.

  Haiko von Etter