Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar diktatorer diplomater ekonomi fattigdom glädje hälsa handel inredningar kläder krig kvinnor mat modeller (yrken) motion politik posttrafik resor sällskapsliv sömn tal utställningar väderlek vår

Paris 14 april 88 sent på aftonen
Älskade Mamma,
Nå, det var ett gladt och trefligt bref som
jag fick dag. Till följd af detta bref och den
makalösa impression det gjort, till följd af
vädret och våren, (ty nu så kommer våren, nu är
våren här), så känner jag mig i en rent
Knut Boijesk sinnestämning. Knut Boije, upp-
fordrad att hålla tal här i Paris, lät aldrig be
sig utan började, mera välment än sammanhängan-
de. "Äta godt, dricka godt, snälla, vänliga, trefliga
beskedliga menniskor, ha det godt, snällt, vänligt
trefligt, vänliga, tvefliga stunder, hurra, skål" –
— De vänliga, trefliga meniskorna äro vi sjelfva,
om vi få tro hvarandra, äta godt göra vi, och
dricka godt också, ehuru vi ej öfverlasta oss som
Knut Boije ofta gjorde. Apropos äta godt, så
öfverraskar Ellan mig alltjemnt med något som
hon under dagens lopp köpt åt mig hos någon
berömd mathandlare, och i dag voro vi tillsam-
mans och köpte åtskilligt hos den bästa epiciern
i Paris. Ellan har fått några indikationer af Por-
talis, hvar man skall köpa det och det, och vi ha
funnit denne köksvetenskapens Koryfé ha fullkom-
ligt rätt i hvad han sagt. – Tro ej att vi gjort
buken till vår gud –
och ej göra annat än äta
jag har arbetat mycket dessa
trider, och Ellan är ej en minut sysslolös, hon
lappar, lagar, städar, för bok och köper upp allt hvad som
kommer dit. vi ha verkligen bra litet varit tillsammans med "Suomen pojat"
detta år.

till lifvets nödtorft hörer – så att vi om aftonen
kl. 1/2 11 äro alldeles förbi af trötthet. Jag måste
erkänna att jag sofver som en stock – detta gör Ellan
beklagligtvis ej. Då vädret emellertid nu blir
menskligt, skola vi röra oss mera ute i det fria, och
då hoppas jag det blir bättre med Ellans sömn också.
I dag ha vi gjort början. Då jag, half sex kom
från ateliern, såg jag Ellan, som skulle komma om
emot
mig, gå och spatsera af och an med gumman Alexandre
Dumas. (Denna senare har fått en rigtig klockarkärlek
för Ellan, likaså Mlle Jeannine, som i går var häruppe
och sökte henne). Som jag såg ut som ett svin,
röd skjorta, redmålad rock, en gammal hatt,
vågade jag ej presentera mig, utan följde de
promenerande damerma på distans – men
det lyckades ej bättre än att gumman Dumas
gjorde ett hastigt höger om och såg mig i
fattigdomens paletå – Jag sprang upp och
klädde mig i mina finaste kläder, och då
slog upprättelsens timme – 20 minuter senare
åkte jag med Ellan till Bois de Boulogne der
det doftade vår och friskhet från gräslindor-
na och träden – från la cascade promenerade
vi 3 verst, utanför Bagatelle och åt Neuilly til
under det vagnen följde oss. Hvad det var herr-
ligt! Så utfaren jag var af att stå och glo
på min Horatius (gubben Quentin), i blef jag
som en annan menniska af denna promenad.
Kl. 7 voro vi tillbaka i staden och gingo då på
ett ögonblick till Berndtsons – Jag vet ej om det
är en inbillning, men det förefaller mig som om
de ej skulle bli så öfver sig glada åt våra besök.
Den finska middagen är uppskjuten till nästa måndag – Zitting uppmanade oss ifrigt att

Gunnar är alltid lugn som en Stock och intresserar
sig, stackarn, mest för sin egen helsa – hon är
så egendomligt tillgjord att jag alls ej vet hur
hon skall tas eller hur man skall komma henne
närmare – det är som om vi talade alldeles
främmande språk. Ellan säger att man ej
kan tala om annat än kläder med henne, och jag
ser dem också sitta med en massa proflappar
i händerna när de diskuterar som ifrigast.
I dag morgse var gubben Bulla hos mig. Han
var mycket förtjust i Horace et Lydie, som han
betalt för Knoedler, och det är ju bra. Jag talade
litet om att fara till Amerika på ett år i fram-
tiden, patronerad af Knoedler naturligtvis, och
med afgjod föresats att förtjena mycket pengjar
på poträtt – 10000 hvart porträtt och så gå
på med ångkraft, så att jag skulle ha ett
kapital när jag kommer derifrån. Bulla trodde
att det skulle gå. I intet fall skulle jag tänka
på något sådant förrän 1890, om jag lefver då.
Mina taflor till München gingo af i dag. De roman
läsande flickorna skickade jag ej, på Bullas inrådan,
ty han trodde jag skulle sälja dem här, utan en-
dast sömmerskorna och Blascos porträtt – Bulla
sade att Laurens och Benjamin Constant, båda medlem-
mar af juryn, mycket tyckt om min tafla Ruokolaks
kärringarna – Ellan har haft mig att föra
en slags bok öfer hvad jag depenserar för måleriet
modell, duk, etc – det är allaeles otroligt hur
det går pengar åt. Sålunda kommer denna
Horatius att kosta mig, med kortymer och allt om-
kring 400 mk. Som dessutom 400 åtgår till
Herrskapet Reuterskiöld kommer hit – Det sägs att han skall bli minister i Kon-
stantinopel.

Bullas procent (10 %) återstår af de öfver-
enskomna 4000 endast 3200.
Får se om alla mina bref till Mamma komma
fram. Denna sista vecka är det lätt att kon-
trolllera, ty jag har skrifvit alla dagar
endera bref eller brefkort. Alla menniskor
klaga öfver förkomna bref – något sådant har
jag ej sett under de femton är jag korrespon-
derat med Mamma.
Nu börjar jag bli dugtigt sömnig och jag säger
Mamma derför godnatt. – I morgon väljes
Boulanger med, som man antar, förkrossande
majoritet till deputerad för Nord departementet,
derefter ställer han till skandal i kammarn,
upplöser parlamentet och utnämner sig sjelf till
diktator, och så ha vi kriget här till sommarn.
Det kan vara få godt att ej ha köpt
möbler och gods som kunde bli sönder och sam-
manskjutna vid en ny belägring af Paris.
Ett sådant eländigt pack menniskorna äro –
att vilja låta behandla sig så der. Som skäl för
den allmänna längtan efter en omhvälfning
här uppger folket det eviga "les affaires
ne marchent pas" – likasom en diktatur och
ett krig mera skulle befordra handel och Van-
del – nej de äro galna, stormgalna.
Men detta är ju tyvärr, en gammal sanning,
och menniskorna bli minsann ej klokare för
att jag sitter här och mästrar dem. Det fins ändå
så många hyggliga bland dem att jag förlåter de andra
deras galenskap – Godnatt
Eder
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts glada brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Våren har kommit; Edelfelt befinner sig i en "Knut Boijesk sinnesstämning"; Knut Boijes tal i Paris var alltid lika välmenande och glada som de var röriga.

  Paris Knut Boije af Gennäs (osäker koppling)
 • Ellan överraskar ständigt Edelfelt med läckerheter; hon får råd av Portalis som känner till de bästa inköpställena; Portalis är en "köksvetenskapernas koryfé" och har alltid rätt i sina rekommendationer.

  Roger de Portalis Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan har inte gjort maten till sin gud, de inte bara äter, Edelfelt arbetar också mycket.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan är också flitig och lappar, lagar, städar, för bok och gör uppköp.

  Ellan de la Chapelle
 • Både Ellan och Edelfelt trötta på kvällen.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt sover själv som en stock; Ellan sover dåligt; hon ska börja röra sig mera ute när vädret nu har blivit bättre och hon har promenerat med Madame Dumas.

  Ellan de la Chapelle Nadesjda von Knorring
 • Madame Dumas har fattat tycke för Ellan, likaså dottern Jeannine Dumas.

  Ellan de la Chapelle Nadesjda von Knorring Olga-Marie-Jeanne Dumas
 • När Madame Dumas [och dottern Jeannine?] kom för att hälsa på Ellan ville Edelfelt inte bli upptäckt i sina målarkläder – röd skjorta, nedmålad rock och gammal hatt – så han följde [på gatan?] de promenerande damerna på avstånd; när han trots allt blev upptäckt "i fattigdomens paletå" rusade Edelfelt hem och klädde sig i sina finaste kläder.

  Nadesjda von Knorring Olga-Marie-Jeanne Dumas
 • Edelfelt promenerade med Ellan i Bois de Boulogne på kvällen; där doftade vår och friskhet av gräs och träd, och Edelfelt blev som en ny människa efter att ha arbetat med "Horatius och Lydia" och modellen Quentin hela dagen.

  Bois de Boulogne Ellan de la Chapelle Quentin
 • Efter promenaden i Bois de Boulogne gick Edelfelt och Ellan till Berndtsons.

  Bois de Boulogne Gunnar Berndtson Ellan de la Chapelle Hedvig Cronstedt
 • Det förefaller som om Berndtsons inte blir glada när Edelfelt och Ellan besöker dem.

  Gunnar Berndtson Ellan de la Chapelle Hedvig Cronstedt
 • Berndtson är tystlåten och tänker mest på sin hälsa.

  Gunnar Berndtson
 • Heddi Cronstedt är så tillgjord att Edelfelt inte vet hur han ska umgås med henne eller komma henne närmare.

  Hedvig Cronstedt
 • Ellan menar att Heddi Cronstedt bara är intresserad av kläder; när de två kvinnorna talade som intensivast satt de med olika tygprover i famnen.

  Ellan de la Chapelle Hedvig Cronstedt
 • [Den amerikanska konsthandlaren] Bulla var på besök på morgonen, han är förtjust i "Horatius och Lydia" som han har beställt för Knoedler.

  Joseph Bulla Roland Knoedler
 • Edelfelt har talat med Bulla om att åka till Amerika i framtiden för ett år, patronerad av Knoedler; Edelfelt kunde förtjäna mycket på porträtt, 10 000 [ingen valuta nämns] per porträtt, då skulle han ha ett litet kapital då han kom tillbaka; Bulla menar att det skulle kunna gå; Edelfelt skulle inte kunna resa före 1890.

  Amerika Joseph Bulla Roland Knoedler
 • "Sömmerskor" och porträttet av Blasco har åkt iväg till utställningen i München; Bulla anser att Edelfelt inte ska skicka "Två läsande flickor" för verket går att sälja i Paris.

  Paris München Joseph Bulla Eusebio Blasco
 • Bulla har berättat att Laurens och Benjamin Constant, som är medlemmar av juryn [för Salongen], har tyckt om "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka".

  Joseph Bulla Jean-Joseph Benjamin-Constant Jean Paul Laurens
 • Ellan har tvingat Edelfelt att föra bok över utgifterna för måleriet: modeller, duk etc; han kan konstatera att det kostar rysligt mycket.

  Ellan de la Chapelle
 • Utgifterna för "Horatius och Lydia" är 400 mk; då Bullas kommission är 400, återstår bara 3200.

  Joseph Bulla
 • Alla klagar över förkomna brev; inga brev har någonsin försvunnit under de femton år Edelfelt har korresponderat med Alexandra Edelfelt; han undrar om breven nu kommer fram till Alexandra Edelfelt; Edelfelt har skrivit varje dag denna vecka.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tror att Boulangers väg till diktatorisk makt ska börja följande dag, då blir han antar Edelfelt vald till deputerad [i nationalförsamlingen, parlamentets andra kammare], sedan ställer han till med skandal i kammaren, upplöser parlamentet och utlyser sig själv till diktator; kriget är här till sommaren.

  Georges Boulanger
 • Det är bra att Edelfelt inte har köpt möbler och annat som kan bli sönderskjutet vid en belägring av Paris, konstaterar han.

  Paris
 • Människorna är galna, "nej stormgalna": de vill ha förändring, diktator och krig för att främja handel och vandel, för att "les choses ne marchent pas", sakerna inte fungerar; som om krig och diktatorer kunde ge bättre förutsättningar för handel, konstaterar Edelfelt uppgivet.

  Georges Boulanger
 • Människor blir inte bättre för att Edelfelt "mästrar"; men, konstaterar han, det finns också hyggliga, kloka människor.

 • Reuterskiölds kommer till Paris; det går rykte att herr Reuterskiöld ska bli minister i Konstantinopel.

  Paris Konstantinopel Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • "Finska middagen" är uppskjuten till måndag; Zitting uppmanade Edelfelt och Ellan att komma; de har inte umgåtts särskilt mycket med sina landsmän, med "Suomen pojat” detta år.

  Ellan de la Chapelle Karl Anders Zitting