Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

banker beställningar bostäder brev dagstidningar dieter ekonomi ensamhet fabriker födelsedagar hissar kirurger läkare lärare lyrik mat resor sjukdom (tillstånd) skådespelare teater teaterkritik telegram

Paris 22. Nov 1889.
Älskade Mamma – nu är jag åter här sedan
2 dagar och mår bra eller åtminstone bättre
än i Montbéliard. Min sejour der tog nämligen
en snöpligt slut i det jag fick magen i oskick
både af deras oändliga starka middagar och
förkylning (eller rättare uppglödgning i deras
alltför varma rum), feber om nätterna
och en gräslig olust och trötthet om dagar-
ne. Doktorn rådde mig att resa till
Paris och då jag insåg att jag ej kunde
göra något dugligt af mitt porträtt,
så länge jag var så der lallig, så beslöts
att unga Marti om 14 dagar skulle
komma till Paris för de 2, 3 seancer som
återstå. Doktorn sade att mitt onda
var en "embarras gastrique" hjelpt med
laxering chinin och hvila – och allt det
der har jag försökt nu med synnerlig fram-
gång. – Alla menniskor der rådde mig också
att resa, ty det låg naturligtvis också i deras
intresse att få mig frisk. Marti kommer än-
då 3 à 4 gånger årligen till Paris der de
ha en stor fabrik för hissar, han bor hos
sin syster och har ju god råd, – dessutom tror
jag han gerna byter om det enformiga lif han
för. Mycket roligt var det att komma hit
hem, vara rigtigt i ro och lugn träffa Ellan
som hade haft mycket ensligt och pojken,
som först var litet blyg men inom en
qvart blef mycket god vän med mig

igen. – I går låg jag derför stilla, läste
och drack Hyneadi jassos. I dag är jag
dugtigt trött men fri febern. – En af
Paris största kirurger, Milles lärare tror jag,
Thérillon är min vän – vi höra näml båda
till samma middagssällster. Som Th. är universi-
tetslärare vände jag mig till honom för att
få en ung och framstående husläkare i
mitt qvarter. Han rekommenderare en Dr Gauchas
som var här i dag för att se på mig och ge
pojken goda råd. Det var en ung liten
gulhyad man som såg klok ut. Han
förklarade att jag var frisk men bara
skulle föra diet en vecka och varnade
mig i allmänhet för förätning. För
pojken som han fann ypperlig föreskref
han en mycket omständlig lefnadsordning
och gaf en massa praktiska råd som han
så mycket bättre kunde ge som han sjelf har
barn.
– Ja, i ett afseende var det ändå fatalt
att jag ej fick fullända porträttet af Marti.
Jag fick nämligen ej de pengar 2000 frcs
på hvilka jag så säkert väntat. Som
allt blifvit ungefär dubbelt så dyrt
som vi beräknat äro vi nu utan
pengar. d. v. s. vi ha 150 frcs och jag

har redan idag skickat bort två räknin
gar. Jag kommer derför med en för-
sinkad utsäkt för att jag möjligen ber
er i morgon pr telegraf skicka mig
1000 frcs. – Jag får väl lof att sälja
en obligation. Jag lider så mycket
af att besvära er. tro ej att jag slösar
älskade Mamma. Jag får ju dessutom
snart 2000 af Bulla för en tafla
som skall göras,
men
som jag nu ej orkar
börja på med. Likasp Martis porträtt.
På nordiska banken kunna de lemna
upplysning om huru med en telegrafisk
penningeförsändning skall förfaras.
– Så roligt att höra och läsa om
Coquelin och flickornas entusiasm. Är
han icke utmärkt som Mascarille? Lika
mycket som ni regretterar jag att detta ej
var i fjol, då Neiglik och jag båda hade
fått vara der! Hvem är det som nu
skrifver teaterpredikningar i Nya Pressen.
Troligen någon af våra unga framstående?
Ingenting kan så tydligt visa hvilken
oersättlig förlust Neiglicks var. – Han
var Finlands öga ut åt Europa – likasom
Peter den Stora ville ha Petersburg till ett
dylikt för Ryssland. Och en lätthet, en
färg i hvad han skref som ingen ingen
annan! – Tavaststjernas verser voro

förskräckligt tunga och kånkiga – hvar-
för publisera dem?
För att återkomma till Coquelin så förstår
jag så väl er ilska vid dumt och omotiverade
skratt från publiken – En publik som ej förstår
språket skrattar alltid omåttligt der det
ej skall vara – det var som Morbror
Gustaf som satt och skrattade hela qvällen
med sin vän Gustave Roy – han må ha varit
allvarsam eller skämtsam så var gubben
Gustaf bara munter. – Men i Petersburg,
i Petersburg der man ändå förstår franska
eller har pretensioner att förstå den, der
har jag sett och hört det samma skrattet,
lika barbariskt sårande, lika öfvertygande
om den fullkomligaste missuppfattning.
Och t.o.m. då ens eget språk höres från
scenen så är den stora publiken den samma.
Huru missuppfattar ej publiken Ibsen. Der
denne är högst ironisk tar per och pål hans
tal för banko. – Jag kommer ihog en gammal
biblofil M. Marion som hos Portalis som vid
tal om detta sade mig: Mon cher Monsieur,
je vois que vous êtes très jeune, puisque vous
vous étonnez encore de l'ignorance du
public". Tack för Mammas och Berthas
bref som jag fick i Montbéliard. – –
Just nu fingo vi bref från Mamma
till grisen (han tackar så hjertligt) från Bertha
med porträtt och Anni Tack, tack, tack
Vi äro alla så glada; pojken gick just nu
ut med – Chambure! Vi skola nog fira ho
nom i morgon
Jag skäms för att jag ej skrifvit till flickorna – Eder Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll