Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ängslan ateljéer barn beställningar bostäder dagstidningar dieter dramatiker ekonomi elever epidemier författare fotografier inredningar jul lotterier sällskapsliv samlingar snö teater uppvärmning utmärkelsetecken väderlek varuhus

Paris söndag 8 december 89.
Älskade Mamma,
Med rigtig ledsnad ser jag att Mamma är orolig
för mitt helsotillstånd – var nu lugn, ty jag är bra
igen, fullkomligt bra, och den nyktra och oskyldi-
ga dieten gör t.o.m. att jag är kryare och vid
bättre arbetshymör är jag varit på långa tider. Nu
börjar jag i min tur att bekymra mig för
Er der hemma. Den der influnezan (jag fruktar
att jag hade det först i Montbéliard, ty jag hostade
torrt och jemnt i några dagar) – den der influenzan
må nu vara aldrig så ofarlig, tråkig och ut-
mattande måste den ju vara, osh hvad som
är värst, den förbereder oss på något värre,
Koleran, derom tyckas de medicinska auktoriteter
na vara eniga. Emellertid kunna vi ju vara
temmeligen säkra på Haiko, eftersom aldrig några
epidimier grasserat der. Måtte ni bara kunna
undgå alla sjukdomar i detta blåsregn och i det
hela osunda Helsingfors. Får ha vi fått snö
och 0 grader kallt – hvilket är mycket behagligare
för rummen, som nu äro rätt varma. 100 mk
ha vi depenserat på eldning här på en månad
kommer så ateliern till så blir det en rätt artig
utgifspost bland de många. Mamma säger att
Jag skall vara lugn för penningar, och det skall
jag försöka vara. Jag har redan fått en viss vana
i att be tapetserare och andra komma igen om

tid, då jag får pengar för den Bullaska
taflan. I går var jag hos Chambure: han
har varmt, beqvämt, har fullt upp med
pengar och skall snart resa till Nizza för
att
der
tillbringa den kallaste tiden. Trots all denna
herrlighet har han så ledsamt att det formli-
gen gör mig ondt. Det är också ett öde att
han ej kan intresseras för någon af dessa
samlingsmanier som rädda så många andra
görlösa rentièrers samvetsfrid och intresse.
Hvarken böcker eller antiqviteter eller historiska
små forskningar – det är för eländigt, så mycket
mer som han har godt hufvud och kunskaper. –
Hos Vellery-Radots voro vi på middag senaste
torsdag med Fabrice Carré
med fru
(dramatisk författare.
har bl.a. Josephine vendue par ses souers på sitt kapitel).
Der var rigtigt roligt. Vellery Radot öfverträffa
de sig sjelf i qvickhet från den gamla goda
klassiska tiden, och Fabrice Carre gaf ej efter
ehuru han var mera "fin du siecle". Bertha
skulle ha haft mycket roligt der, i detta jemna
fyrverkeri af fransk esprit. Vallery Radot
är bra mycket roligare då han talar att då han
skrifver. Hans sätt att säga alla sina galenskaper
utan att dra på munnen, endast med en glimt
i ögonen, bidrar betydligt till den urkomiska
verkan. Der hade min officersrosett den
största succès, må Mamma tro. De ha verkligen
rigtig vänskap för mig, och tro godt om min
magra talent. – Apropos – Beckers

historie om
hans
protektion, lönar ej mödan
att bemöta, deri har Mamma fullkomligt
rätt. Häromdagen på den Londénska midda
gen (der, som hos Vallery Radots drack jag
ett glas Vichy och åt ingenting) hade Londén
sagt Ellan att Beckers pastående var rent
"missförstånd". Allt aflopp: väl på denna
Londénska middag. Jag slapp att hålla tal,
och med Runebergs vexlade jag några
betydelselösa ord. Det hela bar prägeln
af god uppfostran och stäfjade passioner.
Jag förde till bords fröken Nanny Lagerborg – Londén
förde Ellan, professor Danielson fru Runeberg –
– Just nu fick jag telegram från Londén att pengar
na för tombolan skola utanordnas denna
vecka, och jag hurrar åt det snöda guldet
som kommer att befrira mig från mina räknings
oläsligt tapetserar – Ja, vår installation
har ju ej varit Hugosk, Ruuthsk eller Roth-
schildsk, men allt möjligt skräp har ändock
kostat mycket, och mycket återstår innan
vi få det så att vi kunna ta emot någon
menniska här. 1° en tjock ridå för matsals
verandan, derifrån den fasligaste kyla kommer.
2° ridåer i Salen, några stolar dersammastädes,
ty 1 sådan fåtölj och en omålad köksstol, som
nu pryda salen, kunna ej kallas en komplett
och homogen salongsmöbel.
Pojken har varit ute alla dagar (midt på
dagen har det alltid varit drägligt väder)

och mår som en liten prins. Han har
blifvit så rödkindad som ett äppel, och
hans ögon blir dag för dag vackrare och
mera djupblå.
Fabrice Carré har skickat oss en loge
till "Josephine" som Ellan ej sett. Vi funderar
nu på hvem vi skola inbjuda
Jag har sölat så förskräckligt med julklappar
också vill jag bereda Er på att jag kommer
att skicka endast postförsändbara saker
och att Bon Marché sakerna komma efteråt
Här skola vi ha en julgran för pojken. Hvem
vi bjudna till oss är ännu ej bestämdt.
– Jag har funderat på att ta elever, för att
använda den lilla, inre ateliern. I går anmelde
sig den första, en svenska, som länge varit dekorations
målare i Amerika. På amerikanskt vis ville
han betinga sig en kurs på 3 månader, under hvilken
tid han skulle "lära sig måla" – Jag skall först se
hvad han kan. – Apropos glöm ej fotogrefien
(ouppklistrad) af drottning Blanca – Miss
Knox reklamerar den alltjemnt genom
min granne Reinhart –
farväl och helsa alla hjertligt från oss
genom
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ledsen över att Alexandra Edelfelt är orolig över Edelfelts hälsotillstånd; magen är bra nu; dieten gjort gott och ökat arbetslusten; hade kanske influensan i Montbeliard.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt börjar i sin tur oroa sig för Alexandra, Annie och Berta Edelfelt; medicinska experter är eniga om att influensan förbereder befolkningen för något värre, som kolera; kan vara säkra i Haiko, ftersom några epidemier aldrig grasserat där; hoppas Alexandra, Annie och Berta Edelfelt kan undgå alla sjukdomar i det blåsiga och osunda Helsingfors.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • I Paris är det snö och 0 grader; rummen är varmare nu; en månads eldning har kostat 100 mk; till det kommer ateljéns uppvärmningskostnader; värmen en stor utgift bland många utgifter.

 • Alexandra Edelfelt uppmanar Edelfelt att vara lugn för pengar; ska fösöka vara det; har redan fått en vana att be hantverkare komma tillbaka om en tid med sina räkningar; hoppas få pengar för Bullas beställning snart.

  Alexandra Edelfelt Joseph Bulla
 • Varit hos Chambure igår; han har det varmt och bekvämt, han har pengar och han ska tillbringa den kallaste tiden i Nizza; men han har så ledsamt att det gör Edelfelt ont; Chambure samlar inte på något, det brukar rädda sysslolösa personer.

  Emile de Chambure
 • Varit på middag hos Vallery-Radots med Fabrice Carré; Vallery-Radot överträffade sig själv i kvickhet; Berta Edelfelt skulle ha haft det roligt; Edelfelts hederslegionsgrad gjort intryck hos Vallery-Radots; de har verklig vänskap för Edelfelt och talar gott om hans konst.

  Berta Edelfelt René Vallery-Radot Ellan de la Chapelle Marie-Louise Vallery-Radot Fabrice Carré
 • Alexandra Edelfelt har rätt i att Beckers historia om hans protektion inte lönar mödan att bemöta.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker
 • Drack bara ett glas vichy, men åt ingenting, varken hos Vallery-Radots eller på middagen för Londén.

  René Vallery-Radot Hjalmar Londén Marie-Louise Vallery-Radot
 • Londén sagt Ellan att Beckers påstående är ett missförstånd.

  Hjalmar Londén Ellan de la Chapelle
 • Allt gick väl på middagen för Londén; Edelfelt slapp hålla tal; växlade bara några betydelselösa ord med Runebergs; middagen präglades av "god uppfostran och stäfjade passioner"; Edelfelt hade Nanny Lagerborg till bodet, Londén hade Ellan, professor Danielsson hade fru Runeberg.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Hjalmar Londén Ellan de la Chapelle Nanny Lagerborg Johan Richard Danielson-Kalmari
 • Brev från Londén: betalningen för "En ungdomsmelodi" är på kommande; Edelfelt glad för att kunna betala sina räkningar med pengarna; att installera sig i våningen har kostat pengar, trots att det hela inte är "Hugoskt, Ruuthskt eller Rothschildskt"; mycket återstår fortfarande före familjen kan ta emot gäster i sitt hem, främst möbler och "ridåer".

  Victor Hugo Hjalmar Londén Ellan de la Chapelle Rothschild Ruuth (osäker koppling)
 • Erik har varit ute alla dagar; han mår bra, har blivit röd om kinderna och hans ögon blir vackrar dag för dag.

  Erik Edelfelt
 • Fabrice Carré har skickat en loge till "Josephine", som Ellan inte har sett; funderar på vem som ska bjudas med.

  Ellan de la Chapelle Fabrice Carré
 • Har sölat med julklapparna; kommer att skicka bara sådant som går att skicka med posten; sakerna från Bon Marché kommer i efterskott.

 • Kommer att ha en julgran för Erik; ännu oklart vem som blir bjuden till Edelfelts på julen.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Funderat på att ta elever för att använda den lilla inre ateljén; igår anmälde sig en svensk som varit dekorationsmålare i Amerika; på amerikasnkt sätt ville han få en kurs på ett bestämt antal månader; Edelfelt ska först se vad dekorationsmålaren kan.

  N.N.
 • Kan Alexandra Edelfelt skicka ett fotografi av "Drottning Blanka"; miss Knox vill fortfrande ha den genom Edelfelts granne Reinhart.

  Alexandra Edelfelt Charles Stanley Reinhardt Knox