Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ängslan artiklar ateljéer barn beställningar byggnader dagstidningar ekonomi frakt gåvor gräl hälsa hyresbostäder kejsarinnor kläder landsbygd lugn måltider resor sällskapsliv sommar tävlingar tjänstefolk trädgårdar transport uppvärmning utflykter väderlek

Midsommardagen 1890
Älskade Mamma
Vi veta ej mycker af midsommar här. I går
afton var det visserligen en finsk utfärd till
Meudon, arrangerad af Meyer Söderhjelm och
Runebergs, men som vi sedan fem dagar
voro bjudna till Dagnans kunde vi ej vara
med. Runebergs träffade vi häromdagen
på en afskedsmiddag för herrskapet Jürgen-
sen. De voro idel solsken och välvilja – ehuru
jag ändå fått ett annat begrepp om deras
välvilja än förr – och vi låtsade ej om det
förflutna årets gräsligheter. Walter började
sjelf att gå åt de "yngre" igen. Måtte
jag aldrig bli så när jag blir gammal.
Vi rusta oss till afresa så mycket vi
hinna. Igår arbetade jag som en träl på
Kejsarinnans tafla, men allt hvad jag
vann på detta forcesade arbete var
en dugtig hufvudvärk, hvarmed
hvilken
jag drogs
hela aftonen hos Dagnan. Man kan
ej forcera måleri, och kan ej, om man ej
är Zorn svänga till en tafla ett tu tre. Det
skall bli skönt att komma litet i lugn
och ro derhemma – om det blir någon ro

i Hfors, der jag ändå kommer att vara
en stor del af sommarn. Bulla har
näml beställt en tafla från Hfors till
Jag målade en i Höstas som nu håller
på att graveras – en atlantångare (!!)
som går ut från Hforshamn, och flickor
som vifta farväl. Nu kall han ha
en pendant. Gravuren är mycket stor.
Figaro har frågat om jag vill göra
dem illustrationer från Gatchina till en
artikel "les rois chez eux" men jag måste
först få reda på artikeln och se om
den ej är indiskret eller obehaglig för
den det gäller.
Vi ha sprungit mycket för att få
rum för nästa år eller åtminstone
se hvad som skulle passa. I alla de
hotell som äro att hyra äro ateliererna,
bygda af amatörer, dåliga. – Annars
fans det i Auteuil t.ex. ett charmant
hotell med trädgård, 3våningar
kalorifer,
sal
matsal, bibliotek, 4
sof
rum, atelier 2 domistikrum
kök källare allt för 2500 frcs. Det
skulle vara en ekonomi på hela min
atelierhyra med eldningen.
Dagen derpå, den 25 juni – Det
ser ut som om Ellan skulle resa

med pojken, engelskan och
Mari om måndag d. 30. (hvilken
Karavan!) de stanna i Köln en dag
och resa sedan öfver Lübeck – Stockholm
jag blir tokig om jag skall tänka
på att bli färdig till lördag eller
måndag – jag stannar derför så
länge jag behöfver och får tag
i min karavan antingen i Lübeck
eller i Stockholm. Hela resan
är en förskräcklig corvée – men
hvad skall man göra?? Måtte jag
kunna frambringa mästerverk
i Finlamd för att inför mig sjelf kunna
försvara hela företaget. Det bör-
jar bli dugtigt varmt här. I dag
är det stekande. Pojken mår
bra, Gudskelof, och det är hufvud-
saken – Ellan har tvungit mig
att beställa 2 nya kostymer en
grå resdrägt och en blå hvardags
drägt – jag skulle aldrig sjelf ha
velat göra en sådan depense för
min egen person. Likaså en grå
slängkappa för resan och alla väder.
– Med Guds hjelp träffas vi
då om några veckor. Jag tar

kanske vägen öfver Holland
för att se Rembrandt och Frans
Hals skyttegille i Haarlem – jag ville
så gerna de dem innan jag gör skizzen
till universitetets invigning – Jag
har två alternativa idéer för Solenni
tetsalens dekorering – får se om
jag får priset. Med Becker & Cc som
prisdomare, är det temmeligen
osäkert. Helst skulle jag göra
målningarna tillsamanns med
Järnefelt och Gallén – så att jag
skulle gör de tre midtelfälten de
andra hvar sina två sidosfält.
Jag lider förfärligt af resoro.
Måtte allt gå bra och måtte
Vi snart vara välbestälda hemma.
Vi stanna väl några dagar i Hfors
och derefer skiljas våra vägar så
att Ellan far med pojken till Saaris
och jag stannar på Haiko
många helsningar från oss alla
till Haiko och alla der genom
Atte
ett och hvarje som jag tagit åt
flickorna kommer öfver Hâvre
litet senare, men det blir så mycket
beqvämare att skicka det öfver sjön

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Vet inte av midsommar i Paris; en utfärd till Meudon för finländarna hade arrangerats av Söderhjelm och Runebergs, men Edelfelts var redan bjudna till Dagnans.

  Lina Runeberg Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret Walter Runeberg Werner Söderhjelm
 • Träffat Runebergs på en avskedsmiddag för Jürgensens; Runebergs var "idel solsken och välvilja", men Edelfelt har fått ett annat begrepp om deras välvilja nu; ingen låtsades om de gångna årets "gräsligheter"; W. Runeberg började "gå åt de yngre"; Edelfelt: hoppas att han själv inte blir så när han blir äldre.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Jürgensen Jürgensen
 • Familjen rustar sig till avresa; Edelfelt målade kejsarinnans "Från Köpenhamns redd" hela dagen, men det enda resultatet var huvudvärk hela kvällen hos Dagnans; man kan inte måla "forcerat" och ifall man inte är Zorn, är det omöjligt att "svänga till en tafla ett tu tre".

  Maria Fjodorovna Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret Erik Edelfelt Anders Zorn Ellan de la Chapelle
 • Det ska bli skönt med lugn och ro i Finland; det är oklart om det kommer att bli någon ro i Helsingfors där Edelfelt kommer att vara en stor del av sommaren: Bulla har nämligen beställt ett verk från Helsingfors; Edelfelt målade en "atlantångare" i Helsingfors i höstas och den håller nu på att graveras i stort format; nu vill Bulla ha en pendang.

  Joseph Bulla
 • Figaro frågat om Edelfelt vill göra illustrationer till en artikel, men Edelfelt vill först veta att artikeln inte är "indiskret eller obehaglig för den det gäller".

 • Det har varit "mycket spring" för att se på rum för nästa år, eller åtminstone på vad som kunde vara lämpligt; ateljéerna är dåliga överallt där de är byggda av amatörer; i Auteuil fanns ett charmant hus på 3 våningar med trädgård för 2500 franc: det skulle vara lika mycket som Edelfelts nuvarande ateljé och uppvärmningen av den.

  Ellan de la Chapelle
 • Fortsatt följande dag, den 25.

 • Ellan reser troligen om måndag med Erik, Mari och engelskan; de stannar i Köln en dag och fortsätter sedan till Lübeck och Stockholm; blir tokig vid tanken på att bli färdig till lördag eller måndag: fortsätter därför så länge det behövs och hoppas hinna upp de andra i Lübeck eller Stockholm; resan är slitsam, men det kan inte hjälpas; hoppas kunna måla mästerverk i Finland för att kunna försvara hela företaget inför sig själv.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Mari / Marie N.N.
 • Det börjar bli ordentligt varmt i Paris; tack och lov mår Erik bra och det är huvudsaken.

  Erik Edelfelt
 • Ellan tvingat Edelfelt att beställa två nya kostymer: en grå reskostym och en blå vardagskostym, dessutom en grå slängkappa för resan och alla väder; Edelfelt skulle inte ha velat göra sådana utgifter för sig själv.

  Ellan de la Chapelle
 • Med Guds hjälp träffar Edelfelt Alexandra, Annie och Berta Edelfelt om några veckor.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Tar kanske vägen via Holland för att se Rembrandt och Frans Hals skyttegille; Edelfelt vill gärna se dem före han börjar skissen till "Åbo Akademis invigning"; har två alternativa idéer för solennitetssalens dekorering; får se om Edelfelt får priset: med Becker och c:o som domare är det rätt osäkert; skulle helst göra verken tillsammans med Järnefelt och Gallén: skulle själv göra de tre mittfälten och de skulle göra sidofältena.

  Axel Gallén Eero Järnefelt Rembrandt Frans Hals
 • Lider av "resoro"; hoppas resan går bra och att alla snart är "välbeställda" i Finland.

 • Stannar först några dagar i Helsingfors; därefter åker Ellan och Erik till Saaris och Edelfelt till Haiko.

  Saaris Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Hälsningar till Haiko och alla där.

 • "Ett och hvarje" åt Annie och Berta Edelfelt kommer senare via Havre: det blir så mycket bekvämare att skicka det sjövägen.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt